Szolnok Megyei Néplap, 1983. november (34. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-01 / 258. szám

xxxiv. évf. 258. sz„ 1983. nov. i„ kedd A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Megkezdődött Genfben a libanoni megbékélési konferencia Készül az ízletes Hajdú-sajt. A szolnoki Tejipari Vállalat kunszentmártoni sajtüzemében naponta 35 ezer liter tej ér­kezik a környező termelőszövetkezetekből, háztáji gazdasá­gokból. Az üzem nagyrészt exportra termel, de a termékből hazai fogyasztókhoz is jut Százmilliós beruházás MÁV-aikatrészgyár Jászkiséren Barátokat köszöntünk Druzsba — Soprus — Ba­rátság. Olyan szavak, ame­lyek — így együtt — törté­nelmet, sorsközösséget, igaz internacionalizmust is kife­jeznek. A magyar—szovjet barátság legfontosabb mér­földköveit meg sem kísérel­hetjük felsorolni egy — ün­nepi alkalomra íródott kö­szöntőben, — hisz nekünk Szolnok megyeieknek külö­nösképp sok mondanivalónk van akkor, amikor észt párt­delegáció tartózkodik a me­gyében, s egy olyan vonat érkezésére várunk, amelynek több mint 300 utasa között észt pártmunkások, tanácsi, ipari, mezőgazdasági, építő­ipari, egészségügyi, művelő­dési dolgozók egyaránt van­nak. Olyan barátok, akikkel számtalan közös élményünk, — s ami még fontosabb — közös gondolatunk, közös tennivalónk van. Szolnok és Tallinn, Szol­nok megye és Szovjet Észtó- nia kapcsolata: aktív kap­csolat, s immár igen jelentős múltra tekinthet vissza. Jö­vőre lesz húsz éve, hogy Szolnok megye adott otthont az észt—magyar barátsági napok rendezvénysorozatá­nak. 1966-ban írták alá a Szolnok megye és Esztónia közötti első hivatalos együtt­működési megállapodásokat. A következő évben szolnoki képzőművészek alkotásait Tallinnban állították ki, Szolnokon pedig észt grafi­kusok és iparművészek mü­veit mutatták be. A kapcso­lat következő esztendeinek krónikái mind hosszabbak, újabb és újabb közös esemé­nyekről adnak számot. 1969-ben elindult az első különvonat Szolnokról Tal- linnba, munkásokkal, parasz­tokkal, értelmiségiekkel a „fedélzetén”. Megannyi mo­dern „Julianus barátként” tértek vissza. Időközben megkezdődött az úttörőszer­vezetek csereüdültetése. És egyre gyarapodott azok szá­ma — Esztóniában és ná­lunk is —. akik a szem- és fültanúk hitelességével szá­moltak be tapasztalataikról. Nemcsak vezetők. hanem munkások, parasztok, értel­miségiek; fiatalok és idősek, nők és férfiak egyaránt. Az észt és Szolnok megyei művészek, népművészek, egészségügyi dolgozók, mező- gazdasági szakemberek, spor­tolók, kereskedők, újságírók, rádióriporterek, úttörők és ifjúkommunisták élményei — nem pusztán személyes él­mények. Két nép barátságá­nak közösségi élményei ezek. Felejthetetlen, nagy pillana­tokat is rögzítettek közös él­ményeink. Csak személyes példákkal élhetek: Tiszafüre­den láttam észt iparművésze­ti kiállítást. Szolnokon inter­jút készíthettem a jeles ren­dezővel Mikk Mikiverrel (akinek Skorpió című film­jét épp é hónapban játsszák a Tisza moziban), ott ültem a Csillagok órája című észt irodalmi est nyilvános rádió- felvételén, s beálltam én is a dedikálásra várók sorába egy néhány évvel ezelőtti könyv- napon, amikor Jaan Kross és Ellen Niit volt a szolnoki könyvudvar vendége. Lehet-e az „izgulj" szó szinonimája a „vár, várako­zik”? A nyelvészek szerint: természetesen nem. A hét­köznapok embere szerint: természetesen igen. A megye- székhelyen és a megye szá­mos településén a vendéglá­tók izgalma napokat számlá­ló várakozással itatódoít át. . —v V. J. A genfi Intercontinental szállóban tegnap délután megkezdődött a libanoni megbékélési konferencia. A megnyitó ülésen, ame­lyen Amin Dzsemajel libano­ni és Pierre Aubert svájci elnök mondott beszédet a konferencia összes résztvevő­je megjelent. Ezt követően a tanácskozást elnapolták keddre. A résztvevőknek végül is sikerült megegyezniük az asztal kérdésében. A megál­lapodás szerint a tárgyaló felek kör alakban elhelyezett öt külön asztalnál foglalnak helyet a genfi szálloda 18. emeletén. Hivatalos források szerint tegnap délután Genfbe érke­zett Yitzak Lior, az izraeli külügyminisztérium- közel- keleti osztályának vezetője, hogy „közelről figyelje” a konferencia munkáját. Tegnap Kein Risztlaan. az Észt Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának titkára vezetésével pártküldöttség érkezett az Észt Szovjet Szocialista Köztársaságból Szolnokra. Tagjai: Valter Udam, a pernui városi párt- bizottság első titkára. Nor­den Voldemar, a keszrai Cellulóz- és Papíripari Kom­binát munkatársa, a Szocia­lista Munka Hőse. A hét végére teljesítette búzavetési tervét Szolnok megye, az ország második legnagyobb kenyérgabona­termő tájkörzete. A gazdasá­gok kis híján 139 ezer hek­tár, jói előkészített talajba vetették a jövő évi kenyér­nek voló magját. A búzave­tés ezzel még nem fejező­dött be: a nagyüzemek többsége terven leiül is vet kenyérgabonát, hogy ezzel is pótolja az asztály miatt kiesett idei hozamokat. A mez.öhéki Táncsics Tsz-ben A találkozón az előzetesen elfogadott napirend alapján nyolcéves konfliktust lezáró tárgyalásokat folytatnak a tartós és átfogó nemzeti meg­békélésről, Libanon identitá­sáról, arab és nemzetközi kapcsolatairól, az izraeli megszállás felszámolásáról, valamennyi idegen katonai erő eltávolításáról (kivéve a kormány beleegyezésével Li­banonban tartózkodó ENSZ- csapatokat és nyugati négy­hatalmi erőket), széles körű politikai, gazdasági) szociá­lis és közigazgatási refor­mokról. Az Egyesült Államok az amerikai és francia katonák ellen elkövetett bejrúti bom­bamerényietek ürügyén erő­teljes megtorlást helyezett kilátásba a libanoni nemzeti hazafias erőkkel, Szíriával, Iránnal szemben. Washingto­ni nyilatkozatok, sajtójelen­A delegációt a kora dél­utáni órákban a megyei pártbizottság- székházában fogadta Majoros Károly, az MSZMP Szolnok megyei Bi­zottságának első titkára; a fogadáson résztvett: Fábián Péter, Mohácsi Ottó, a me­gyei pártbizottság titkárai, Barta László, a megyei ta­nács elnöke, Simon József, a városi pártbizottság első titkára. 200 hektár búzát vetettek terven felül, a tiszaföidvári Lenin Tsz-ben 50 hektárral toldották meg az előirány­zatot. Bővítette a búza ter­mőterületét több nagykunsá­gi és jászsági szövetkezet is. Csapadékban ugyan to­vábbra is szűkölködik a vi­dék, a néhány nappal ez­előtt lehullott 30—40 milli- méternyi csapadék azonban jól jött. meggyorsult a ke­lés. a repce, az őszi árpa és a legkorábban elvetett őszi- búza-táblák szépen sorolnak. tések szerint a libanoni erő­viszonyok módosítását cél­zó beavatkozásban jelentős szerepet szánnak az ország déli részét megszállva tartó izraeli hadseregnek. A genfi konferencia előtt a Tel Aviv-i kormány nyo­matékosan figyelmeztetett; a májusban aláírt izraeli—li­banoni megállapodás érvény­telenítése vagy módosítása súlyos és veszélyes következ­ményeket von maga után. Jichak Samir miniszterel­nök szerint egy ilyen lépés felmentené Izraelt a csapat- kivonás kötelezettsége alól,, míg Mose Arensz hadügymi­niszter azt állította, hogy a megállapodás a jövőbeni iz­raeli-libanoni kapcsolatok sarkköve, végrehajtása nél­kül lehetetlen a libanoni vál­ság bármiféle tartós rendezé­Majoros Károly köszön­tötte a baráti szovjet köz­társaságból érkezett vendé­geket. majd tájékoztatta őket Szolnok megye politikai, gazdasági, társadalmi kultu­rális életéről. Az Észtóniából érkezett küldöttség nevében Rein Risztlaan köszönte a szíves fogadtatást. Fejlődő harmadik piaci kapcsolatok A Siemens magyarországi vegyesvállalata, a Sicontact Kft az elmúlt években 25 kooperációs, licence és know-how vásárlási szerző­dést . hozott létre az NSZK- beli cég és a magyar ipar- vállalatok között. A Siemens megrendelésére rendszeresen vásárolnak magyar terméke­ket, köztük villamos háztar­tási berendezéseket, alap­anyagokat. félkészterméke­ket. Különbjén jól fejlődik a harmadik piaci együttmű­ködés. egyebek között erő- művi egységek és szerszám­gépek gyártásában és érté­kesítésében. Alkatrészgyár épül Jászki­séren a MÁV Építő-Gépja­vító üzemében. A 100 mil­lió forint értékű beruházás kivitelezése a befejező sza­kaszához érkezett, utolsó si­mításokat végzik a gyártó- csarnok, a hozzá kapcsolódó infrastrukturális létesítmé­nyek kivitelezésén és meg­kezdték a géppark betele­pítését. A hazai vasútvonalak rend­szeres karbantartásához, az új vonalszakaszok megépí­téséhez több országból im­portált, egyebek között oszt­rák, svájci, NSZK. szovjet speciális építő- és karban­A korszerűbb táplálkozás­sal kapcsolatos sütőipari fel­adatokról tanácskoztak az iparág és a táplálkozástudo­mány szakemberei tegnap a MTESZ székházában. A ta­nácskozáson a termékfej lesz­tartógépeket alkalmaznak. Az új komplex üzem feladata, hogy házilag megoldja a rendkívül sokoldalú munká­ra képes, ennélfogva komp­likált géf>ek teljes alkatrész- ellátását, pótlását, vagyis tömeges alkatrészgyártást vé­gez. Az üzem eddig meg­levő gépparkját újabb kor­szerű berendezésekkel, töb­bek között NC számvezérlé­sű szerszámgépekkel szerelik fel. Az új alkatrészgyártó üzem decemberben kezdi meg a termelést. A gyártási feladatokra szakmailag jól felkészült munkásgárdát ké­peztek ki. tés fő irányzatairól szólva elmondották: elsősorban a fehiérjedús, a gyógyélelme- zést elősegítő és a diétás, rostos készítmények gyártá­sát készítik elő. A Velencei-tó partján Dinnyés község határában a Sár- s/cntmihályj Állami Gazdaság korszerű gyártócsarnokot hozott létre a tó és a környező megyék nádvagyonának feldolgozására. A nádszövetekből több ezer négyzetmé­ter készül hazai és export igényeknek megfelelően se. Észt pártküldöttség Szolnokon Fogadás a megyei pártbizottságon A megyei pártbizottságon Majoros Károly tartott 'tájékoztatót az észt pártdelegáció tag­jai számára A megyében Búzavetés terven felül Sütőipari szakemberek tanácskoztak

Next

/
Thumbnails
Contents