Szolnok Megyei Néplap, 1983. szeptember (34. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-01 / 206. szám

XXXIV. évi. 206. BZ. 1983. szeptember 1, csütörtök A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Szolidaritási akció „Értelmes, szép emberi éle­tet akarunk, amelyben nem lehet heiye ia háborúnak” — a prágai békevilágtalálikozóra küldött üzenetünkben fogal­mazódott meg ez óhajunk, amely arra is utal, hogy mi magyarok a világ népeivel összefogva — lehetőségeink­hez mérten — mindent meg­teszünk a nukleáris világégés elkerüléséért. A haladó moz­galmakat, békés törekvéseket támogatva szolidaritást vál­lalunk mindazokkal a népek­kel, akik szabadságukért, füg­getlenségükért, társadalmi és nemzeti felemelkedésükért küzdenek. Ebben a szellem­ben hívta fel az idén is a Magyar Szolidaritási Bizott­ság hazánk állampolgárait, hogy tevékenyen vegyenek részt a szeptember 1-én, a nemzetközi békenapon, az antifasiszta világnapon kez­dődő őszi szolidaritási akció­ban. Ennek rendezvényeit a megyében a pártszervek irányításával a Hazafias Nép­front készíti elő. A mai, feszültséggel és ne­hézségekkel teli időszakban különösen fontos, hogy ha­zánk békeszerető állampol­gárai egységesen lépjenek fel a fegyverkezési verseny fo­kozódása — elsősorban az új amerikai rakéták európai te­lepítése — ellen és támogas­sák a Szovjetunió és a többi szocialista ország fegyverzet- korlátozási és leszerelési ja­vaslatait. Az elkövetkező he­tekben a megyeszékhelyen, városokban, községekben számos fórumon — gyűlése­ken, baráti találkozókon, la­kóterületi összejöveteleken — a lakosság nyilvánítsa szo­lidaritását az imperializmus­ellenes harcot vívó közép amerikai haladó és forradal­mi erőkkel. Emelje fel szavát a közel-keleti térség problé­máinak békés, igazságos ren­dezéséért, az önálló palesztin állam létrehozásáért. Ma Tószegen tartják az őszi szolidaritási akció me­gyei megnyitóját, amelynek szót kérő vendége a Vietna­mi Szocialista Köztársaság budapesti nagykövetségének képviselője lesz. Az a tény, hogy a baráti távolkéleti or­szág képviselője Szolnok me­gyébe látogat — önmagánál jóval többet jelent. Többet, hiszen ia magyar szolidaritási mozgalom számos, jelentős eredményét éppen a vietna­mi nép amerikaiak ellen folytatott harca idején érte el. A szolidaritási bizottság felhívása így záródik: „Meg­győződésünk, hogy az őszi szolidaritási akciósorozat fó­rumain közvéleményünk tá­mogatásáról biztosítja a Ma­gyar Népköztársaság követ­kezetes békepolitikáját, mely­nek tartópillérei a Szovjet­unióhoz és a szocialista or­szágokhoz fűződő barátság és a világ haladó imperialista­ellenes erőivel vállalt szoli­daritás”. Harckocsikkalnehéztüzérséggel Ellentámadásba lendült a libanoni hadsereg A libanoni hadsereg teg­nap további erőket vetett ibe Nyugat-Bejrútban a síita és drúz fegyveresek el­len. A kormány az egész vá­rosra kiterjedő, meghatáro­zatlan időre szóló kijárási tilalmat rendelt el. Az ellentámadás kereté­ben három libanoni dandár három különböző irány­ban nyomul előre Nyugat- Bejrútban a muzulmán fegy­veresek állásai felé. Mint­egy tízezer katonát, harcko­csikat, nehéztüzérséget és helikoptereket vetettek be. A kormány a kijárási ti­lalom elrendelésekor közöl- -te: figyelmeztetés nélkül lőni fognak mindenkire, akit kezében fegyverrel látnak az utcákon- A bejrútiak nagy része óvóhelyekre me­nekült. (Folytatás a 2. oldalon) Hazánkba érkezik a burmai államfő Losonczi Pálnak, az El­nöki Tanács elnökének meghívására a közeli na­pokban hivatalos látoga­tásra hazánkba érkezik U San Yu, a Burmai Unió Szocialista Köztár­saság elnöke. Megkezdődött a gyermek­éé diákétkeztetési szezon Negyvenkétezer tanuld étkezik a Jász-Nagykun Vendéglátó Vállalat konyháin A hétfőn megkezdődött tanévben az országban vár­hatóan mintegy 1 millió 700 ezer óvodás, általános és kö­zépiskolás, szakmunkástanu­ló, illetve főiskolás és egye­temista veszi igénybe a szer­vezett étkeztetést. Az óvodások száma némileg csökkent, a demográfiai hullámból adó­dóan a többi korcsoport lét­száma gyarapodott. Ebben a tanévben a ven­déglátás szerepe tovább nö­vekszik az ifjúsági és gyer­mekélelmezésben. Kevesebb az óvodai-iskolai saját kony­ha, a gyermekek mintegy kétharmadát ma már a ven­déglátó vállalatok látják el ebéddel, esetenként tízórai­val, uzsonnával és vacsorá­val is. A vendéglátóipari vál­lalatok — sajátosságaikból adódóan — jobb munkaszer­vezéssel több gyermeket ké­pesek ellátni, hatékonyabban használhatják ki a főzőkapa­citást, s ezenkívül olyan szakemberekkel rendelkez­nek, akik tisztában vannak a korszerű táplálkozás köve­telményeivel. Sokhelyütt kez­deményezték újfajta, a kor­szerű táplálkozástudományi elveken alapuló menük ösz- szeállítását. Ezt elősegíti a közeljövőben megjelenő szakkönyv, amely egészsége­sebb ételek, többek között 150 fajta új saláta receptjét is tartalmazza. Az idei tanév újdonsága lesz, hogy az iskolai étter­mekben lehetővé teszik a differenciáit tálalást. Eddjg a jobb és gyengébb étvágyú gyermekeknek kötelezően grammra ugyanazt az adagot kellett adni. Most lehetőség nyílik, hogy a jobb étvá- gyúak többet, a gyengébb ét- vágyúak kevesebbet kérje­nek, ám az ellenőrzés szigo­rú módszereit — a visszaélés lehetőségét kizárva — is ki­dolgozták a szakemberek. Szolnok megyében évek óta egyre eredményesebb az a törekvés, hogy szakválla­latok és szövetkezetek lássák el az óvodás és iskolás gyer­mekek étkeztetését. A leg­kisebb településeken már az általános fogyasztási szövet­kezetek is működtetnek is­kolai konyhákat. A Jász- Nagykun Vendéglátó Válla­lat a tanév első napjától 42 ezer diák étkeztetéséről gon­doskodik. Közülük 36—38 ezer tanuló az iskolai, illetve óvodai konyhákról, azok ét­termeiben fogyasztja el ebédjét. Mintegy 4—6 ezer diák étteremben kérhet ol­csóbb, úgynevezett diákme­nüt. Csak Szolnokon öt ét­terem fogadja ilyen menüvel a diákokat. A korábbi Tal­linn, Bástya, Múzeum, Béke étterem mellé felzárkózott iskolások fogadására az au­gusztus 20-án avatott Szé­chenyi lakótelepi Léna ven­déglő is. A megyeszékhelyen .14 is­kolai, óvodai konyha van a vendéglátó kezelésében, a megyében pedig kilenc tele­pülésen dolgoznak iskolai, óvodai konyhákban a válla­lat szakképzett emberei. A gyermekélelmezést három ta­gú szakcsoport irányítja, amely a korszerű táplálko­zástudományi elvek ismere­tében gondoskodik a megfe­lelő étrendről is. Az országban most újdon­ságnak számító differenciált tálalást a megyei vállalat már alkalmazza. Az ételeket életkornak megfelelően „ru­galmasan” tálalják és a jó étvágyú gyerekeknek a meg­főzött adagszám erejéig re­petát biztosítanak. A mostani tanév helyi ér­dekessége, hogy az idén ör­vendetesen megnőtt azoknak a diákoknak a száma, akik nem napközisek, de az ebéd­re befizetnek az iskolában. Többségük a „menzás étke­zők” közé tartozik, vagy az iskolai konyhán, vagy a nyílt árusítású vendéglátó helye­ken étkezhetnek. A vállalat­nál úgy tudják, hogy műkö­dési területükön minden óvo­dás és iskolás gyermek ellá­tását biztosítják ebben a tan­évben. A tiszafüredi járás több termelőszövetkezetében nagyszabású meliorációs munkákat végez a Középtiszai Állami Gazdaság karcagi meliorációs üzeme. A tiszaszőlösi Pe­tőfi Tsz-ben, — ahol felvételünk készült — több mint 70 kilométer talajviz-levezető csövet fektetnek le A vállalat „könyvelője” lesz? Számítástechnikai bemutatá a szolnoki Mezőgépnél Mezőgazdasági üzemek is feldolgoztathatják adataikat a szolnoki Mezőgép számítógép-központjában Az elektronikának s ennek talán legfontosabb területé- friek^ a számítástechnikának ipari forradalmát éljük, a gazdasági élet szerves részé­vé válik az információs tech­nológia. Ennek jegyében mű­ködik 1969-től Szolnokon a Mezőgazdasági és Élelmi- szeripari Minisztérium Mű­szaki Intézetének számítás- technikai irodája, mely teg­nap délelőtt bemutatót tar­tott a szolnoki Mezőgép Vál­lalat számítóközpontjában. A bemutató során elsőként a számítástechnika lényegé­ről, jelentőségéről tájékoztat­ták a meghívott mezőgazda- sági nagyüzemek képviselőit. Egyebek közt szó esett arról, hogy a hetvenes évektől mindinkább nyilvánvalóvá vált: hiányzik egy olyan szá­mítástechnikai rendszerháló­zat, mely a mezőgazdaság mindennapi munkáját segí­tené, éppen ezért több szisz­témát kifejlesztettek, ame­lyek egyszerűbbé, áttekint­hetőbbé s nem utolsósorban gyorsabbá teszik az agrár- szakemberek tevékenységét. Köztudott, hogy a számító­gépeket sokan a „vállalat könyvelőjének” tartják, hi­szen kidolgozott rendszerei, programcsomagjai a terve­zésben tervvariációkklal, al­ternatív javaslatokkal segí­tik a jövedelmezőség, a tech­nológia költségeinek kiszá­mítását, a döntések megala­pozását, a termelés optimá­lissá tételét. A ’78 óta ESZR- gépeken működő program- rendszerek! (Meir) komplex, irányításra orientált módsze­reket foglalnak magukban, melyek révén megvalósítha­tó a korszerű vállalatveze­tés. Minőségükkel, megbízha­tóságukkal színvonalas és tartalmas szolgáltatást, gaz­dasági előnyöket biztosítanak a termelő egységeknek. A tervezésen kívül az irá­nyítás, az adatföl dolgozás, a számviteli, az anyag-, a költség-, valamint a készlet-, illetve a munkaügy és bér- gazdálkodás terén is alkal­mazhatóak a Meir program- rendszerei. Az adatokat mág­neslemezeken tárolják, szá­mítógép kódolja, s ha szük­séges, az adatbank azonnal rendelkezésre bocsátja a kí­vánt információt. A napra­kész tájékoztatás természe­tesen meggyorsítja a szak­ember dolgát. A számítás- technika nemcsak adatgyűj­tésre, illetve -tárolásra hasz­nálható föl, hanem segítségé­vel folyamatosan figyelem­mel kísérhetőek a termelési­gazdálkodási események, elemzéseket, kalkulációkat, értékeléseket végezhetnek az üzemek. A szolnoki számítástech­nikai iroda számos program- rendszerrel rendelkezik, módszereit ebben az évben kisteljesítményű számítógé­pekre (MSZR-ekre) is adap­tálta, a három típusrendszer minden lehetőséget magában hordoz, tehát a mezőgazda- sági üzemek — amellett, hogy most már olcsóbban megszerezhetik a számítógé­pet, vagy á szolnoki Mező­gépnél bérmunkában elvé­geztethetik a számítástechni­kai feldolgozásokat — a ma­guk profiljának megfelelően alakíthatják a programrend­szereket. A tájékoztatót követően előadások hangzottak el a MÉM Műszaki Intézete ál­tal a tehenészeti telepek irá­nyítására, az állóeszköz- és készletgazdálkodásra. vala­mint a számvitelre kidolgo­zott alrendszerekről. Ezután a szakemberek gyakorlati bemutatón vettek részt: meg­tekintették a szolnoki Mező­gép új számítógép-központ­ját, ahol jelenleg egy R—35- ös, KSST-kooperációban ké­szült nagyszámítógép, vala­mint három VT—20/A típu­sú kisszámítógép működik. Magyar— lengyel gazdasági együttműködés Tegnap záróközlemény aláírásával befejezte mun­káját Varsóban a Magyar— Lengyel Gazdasági és Mű­szaki-Tudományos Együtt­működési Bizottság 20. ülés- szalca. A jegyzőkönyvet ma­gyar részről Marjai József, a kormány elnökhelyettese, lengyel részről Zbigniew Madej miniszterelnök-he­lyettes írta alá. Az ülésszakon értékeLték a két ország közötti gazda­sági együttműködés, a ter­melési kooperáció és szako­sítás, valamint az árufor­galom helyzetét. Megállapí­tották, hogy a gazdasági kapcsolatok a kedvezőtlen világgazdasági körülmények ellenére jól fejlődtek. Befejeződött a Méhészeti Világkongresszus Tegnap záróüléssel befe­jeződött az Apimondia Mé­hészeti Világkongresszus egy hetes eseménysorozata a Bu­dapest Sportcsarnokban, ahol 86 országból 1500 szak­ember gyűlt össze. Szlame- nicky István, a SZÖVOSZ elnöke záróbeszédében rá­mutatott: a tanácskozáson elhangzott több mint. 300 tudományos előadás jól szol­gálta az ágazat fejlődését, s az itt szerzett tapaszta­latok megfelelő alapul szol­gálnak a hazai méhészet to­vábbi fejlődéséhez. A záróülésen úgy döntöt­tek, hogy a következő, 1985- ben sorra kerülő világkong­resszus rendezési jogát Ja­pán kapja meg.

Next

/
Thumbnails
Contents