Szolnok Megyei Néplap, 1983. augusztus (34. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-02 / 181. szám

Ára: 1,40 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! xxxiv. évi. 181. sz. 1983. augusztus 2., kedd a MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Hetven országból ötezer résztvevővel Megkezdte munkáját a 68. eszperantó világkongresszus Nemzetközi egyetem — Szekcióülések — Színházi előadások Vasárnap délelőtt a Budapest Sportcsarnokban az Esz­perantó Himnusz hangjaival megkezdődött a 68. eszperantó világkongresszus. A nagyszabású találkozót Grégoire Macr tens, az Eszperantó Világszövetség elnöke nyitotta meg. Üd­vözölte a 10 országból összegyűlt mintegy ötezer eszperan- tistát, valamint a kongresszus elnökségében helyet foglaló vendégeket, köztük Gáspár Sándort, az Elnöki Tanács he­lyettes elnökét, a rendezvény fővédnökét és Sarlós Istvánt, a Minisztertanács elnökhelyettesét, a védnöki testület elnö­két. Kedves jelenet következett ezután: az egyhetes tanács­kozással egyidőben zajló nemzetközi eszperantista gyermek­kongresszus résztvevői és magyar úttörők köszöntötték a küldötteket. Ezután Gáspár Sándor a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa, a magyar dol­gozók és eszperantisták vi­lágtalálkozójának otthont nyújtó főváros lakosságának nevében köszöntötte a 68. eszperantó világkongresszus valamennyi résztvevőjét, majd arról szólt, hogy az emberiség egész történelme során nyelvi megosztottság­ban élt. E helyzet megvál­toztatásának szándéka vezet­te azokat, akik csaknem száz esztendeje lerakták egy kö­zös nyelv, az eszperantó alapjait. Az eszperantóét, amely a kölcsönös megisme­rés és megértés nyelve, és elősegítheti, hogy a világon létrejött valamennyi szellemi és kulturális érték az egész emberiség közkincsévé vál­jék. Ezért — folytatta —az eszperantisták mozgalmát az utóbbi évtizedek egyik leg­tisztább, legnemesebb moz­galmának tekinthetjük. Befejezésül alkotó, ered­ményes munkát kívánt a kongresszusnak. A vendéglá­tó magyar eszperantisták ne­vében Baráth Endre, a Ma­gyar Eszperantó Szövetség főtitkára köszöntötte a moz­galomnak a világ minden' tá­járól összesereglett tagjait. Elmondotta: népünk joggal érezheti megtisztelőnek, hogy a világszövetség Buda­pestet választotta a kong­(Folytatás a 3. oldalon) Kösarkantyúkat építenek Folyamszabályozás a Tiszán A Tisza rendkívül alacsony vízállása kedvez a folyam­szabályozási és partbiztosítá­si munkáknak. A Középti- szavidéki Vízügyi Igazgató­ság brigádjai — folytatva a tavasszal megkezdett mun­kát — Tiszafüredtől Cscng- rádig a folyó több pontján dolgoznak, erősítik a védvo­nalat, helyreállítják az el­deformálódott sodorvonalat, növelik az árvízi biztonságot. Szolnokon a városi felszíni vízmű védelmére — többéves munka részeként — úgyne­vezett kősarkantyúkat építe­nek. Eddig két terméskőből kiépített ilyen védmű készült el. A megyeszékhely belvá­rosi szakaszán, pontosabban a Tisza Szálló és a hajóál­lomás közötti részen 150 mé­ter hosszú partszakaszt is rendeznek, rézsüt, szivárgó­kat építenek ki. A beavat­kozással a vízügyi szerepen túl esztétikusabb is lesz a város felőli Tisza-part. Martfűn a Tisza Cipőgyár térségében az alaposan meg­rongálódott gát áradás ide­jén gyakori veszélyt jelen­tett. A helyzet megszünteté­sére másfélmilliós költség­gel vezetőművet, keresztgá­tat építettek. A beavatkozás­sal megakadályozták a to­vábbi veszélyes partomlást, növelték az árvízvédelem biztonságát. Nagyrév felső­részén az úgynevezett sápi szakaszon is erőteljes a víz eróziója, a folyó rombolása. Jellemző erre, hogy az utób­bi években a víz 8 métert haladt a töltés felé, veszé­lyeztette a fővédelmi mű­vet. A mostani folyamszabá­lyozással egyszer s minden­korra gátat vetnek a víz kártételének. A tiszavárko- nyi folyókanyarban is idő­szerűvé vált már a vízügyi dolgozók beavatkozása. Te­temes mennyiségű termés­kőből emelt vezetőművel sza­bályozzák, szelídítik meg a folyót és erősítik a gátat. Tovább folytatják a munkát, Tiszakécskénél. A település alsó szakaszán kotróval is dolgoznak 300 méter hosszú Ságban szabályozzák a med­ret, a partoldalt pedig mű­anyag szűrőszövettel illetve KMZ elemekkel erősítik meg. A vízügyi brigádok te­hát igyekeznek tervszerű jó munkával kihasználni az alacsony vízállást, a kedve­ző munkafeltételeket, több helyen máris előbbre tarta­nak az időarányos kiviteli munkákkal. Gondolatok az utcanevekről Keddi jegyzetünk 3. oldal n hétvége sportja 7. oldal Libanon Fokozott diplomáciai tevékenység Az elmúlt huszonnégy órá­ban a libanoni hazafias erők az ország több részén is sike­res akciókat hajtottak végre a megszálló izraeli katonák ellen. Rasaja, Szofar és Kfarhuk környékén, vala­mint Bhamdun városban több izraeli állást is lőttek. Dól-Libanonban a megszál­ló izraeli katonák Zrarije falut támadták meg, ahol razziát tartottak és több em­bert letartóztattak. Eközben az El-Fatah pa­lesztin szervezet szembenál­ló erői között hevert tüzérsé­gi párbajra került sor. A Bekaa-völgyben fekvő Baal­bek város környékén tegnap délelőtt súlyos harcok foly­tak. Az Egyesült Államok kö­zel-keleti katonai és diplo­máciai jelenlétének fokozó­dására utal, hogy egyidejű­leg Libanonban tartózkodik Robert Macfarlane, közel- keleti különmegbízott és he­lyettese Richard Fairbanks, valamint John Vessey tábor­nok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának el­nöke. Macfarlane tegnap tárgyalt Szalem libanoni külügymi­niszterrel és Dzsemajel liba­noni elnök nemzetbiztonsági tanácsadójával, Vádi Had- daddal. Később fogadja őt a libanoni államfő és Safikí El- Vazzan miniszterelnök. Kisújszálláson a Szolnok megyei Tanács Faipari Vállalata a piaci igények kielégítése érdekében a faipari tevékenység mellett vállalkozott speciális akkumulátor fémszekrények gyártására is. A termékből havonta 250—280-ot készítenek Helsinki évforduló—Nagygyűlés Moszkvában Felhívás a világ békeszerető embereihez A helsinki záróokmány aláírásának nyolcadik évfor­dulója alkalmából Moszkvá­ban tegnap nagygyűlést ren­dezett az európai biztonság és együttműködés szovjet bizottsága. Előadói beszédé­ben Alekszej Sityikov. a bizottság elnöke, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa Szövetségi Tanácsának elnö­ke méltatta a nyolc évvel ezelőtti esemény és a záró­okmány jelentőségét. A nagygyűlésen elfogadott felhívás a többi között meg­állapítja: a szovjet nép sen­kinek sem engedi meg a vi­lágban és az Európában ki­alakult egyensúly megbon­tását, országa fenyegetését. A szovjet közvélemény tel­jes mértékben támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek a kialakult hely­zetben a Szovjetunió és szö­vetségesei védelmi erejének szükséges szinten történő fenntartását tűzik ki célul. A dokumentum hangsú­lyozza: az új amerikai raké­ták nyugat-európai telepíté­se — akárhány rakétáról is legyen szó — csapást mérne a fegyverzetkorlátozásról már folyó tárgyalásokra, újabb súlyos károkat okozna az államok közötti bizalom lég­körének, megnövelné egy esetleges katasztrófa kirob­banásának veszélyét — akár a véletlen következménye lenne az, akár azoknak rossz­indulatú tevékenységéből kö­vetkeznék be, akik katonai fölényre törnek és az első csapással akarják megnyer­ni a nukleáris háborút. A szovjet közvélemény egyetért az Európában, az Egyesült Államokban és az egész világon kibontakozott békemozgalom résztvevőinek követelésével: azonnal, amíg nem késő, hagyjanak fel a nukleáris háborúra történő felkészüléssel az egész vilá­gon. A dokumentum végezetül felhívással fordul a béké­ért aggódó valamennyi em­berhez: tegyenek meg min­dent, fokozzák erőfeszítései­ket annak érdekében, hogy az 1983-as esztendőben sike­rüljön fordulatot elérni a katonai enyhülés irányába. Keverik a betont a csarnokbővítés alapozásához. A bal oldali, alacsony épületrész az új fekete-fehér öltözőrendszer I hulladékenergiál Is haszpositjáh Fekete-fehér öltöző, üzembövítés a mezőtúri fazekasok szövetkezetében Sikeres félévet zárt a me­zőtúri Fazekasok Népművé­szeti Háziipari Szövetkezete: 13,7 millió forint árbevétele a tavalyinál 2 millió forint­tal több és 4 milliós nyere­séget eredményezett. Jól ka­matoztatták a múlt évi in­tenzív piackutatást, és a szakcsoportok kiegészítő te­vékenységét a sürgős meg­rendelések gyors teljesíté­sével. A szövetkezet eredményes gazdálkodását szolgáló ener­gia-racionalizálási és a hul­ladék energia-hasznosítási program befejezése is erre az időszakra esett. A kettős feladat végrehajtására — átállítani földgázenergiára a központi kazánházat, illetve az égetőkemencéből kiáramló 140—150 C-fokps hőt a kom­munális melegvíz előállításá­ra hasznosítani, — a 720 ezer forint állami kölcsönt is be­leértve, 1 millió 250 ezer fo­rintot fordítottak. A megol­dással évente 24—25 tonna olajat takarítanak meg, plusz a nyári időszakban egy fűtő munkáját. Jelentősen javult a mun­kások szociális ellátása Ko­rábban az alig 100 négyzet- méternyi, keinkét zuhanyo­zóval ellátott női és férfiöl­tözőben zsúfolódott a 120— 130 ember. A június elején használatba vett fekete-fehér öltözőrendszerre csaknem öt évet kellett várniuk A régi szociális épületet felújítot­ták, bővítették 1,3 millió fo­rintból, így 300 négyzetmé­ternél nagyobb korszerű lé­tesítményt nyertek, amelyet központi fűtéssel láttak el. Az égetőcsamokot is megnö­velik 60 négyzetméterrel. Ezt követi egy 300 négyzetmé­ter alapterületű, vasvázas szín felállítása, amelyben a tervek szerint jövőre új ter­mék — hőszigetelő beton — gyártását kezdik meg. Az idén már „nagyobb fába nem vágják a fejszét”, viszont az üzem kapuja előtt a naptok­ban autóparkoló építését kezdték meg, a városi ta­náccsal közös beruházásban. Kitüntették a nemzetközi nyári egyetemet Tegnap Pécsett immár hu­szonötödik alkalommal meg­nyitotta kápuit a TIT „nép>ek barátsága” nyári egyeteme. Nyolcvan hallgatójának mindegyike külföldi. A meg­nyitón Soós Gábor nyugal­mazott államtitkár, a TIT országos alelnöke negyedszá­zados munkájának elismeré­séül átadta a jubiláló nyá­ri egyetemnek a társulat aranykoszorús emlékplakett­jét. A pécsi nyári egyetemnek nincsen szűkén vett szakmai profilja; a nevéhez híven a békét és a barátságot, a né­pek közötti megértést és közeledést szolgálja a tudo­mányos ismeretterjesztés eszközeivel. Az universitas első előadá­sát Sarkadi Nagy Barna, az Országos Béketanács főtit­kára tartotta a Magyar Nép- köztársaság békepolitikájá­ról. Most először eszmecseréket szerveznek a különböző ál­lampolgárságú, világnézetű és politikai meggyőződésű emberek között a béke és a kultúra kapcsolatáról, vala­mint a prágai békekonferen­ciáról és a madridi összeuró­pai találkozóról.

Next

/
Thumbnails
Contents