Szolnok Megyei Néplap, 1983. március (34. évfolyam, 51-76. szám)

1983-03-02 / 51. szám

XXXIV. évf. 51. sz. 1983. március 2., szerda A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Közös piaci külügyminiszterek értekezlete II madridi találkozó érdemi befejezését szorgalmazták a résztvevők Samora Machet Moszkvában Samora Machel, a Frelimo Párt elnöke, a Mizambiki Né­pi Köztársaság államfője tegnap baráti munkalátoga­tásra Moszkvába érkezett, az SZKP Központi Bizottságá­nak, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének és a szovjet kormány meghí­vására. \ Nyikolaj Tyihonov, az SZKp KB PB tagja, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke, később pedig Andrej Gromiko, az SZKP Kb PB tagja, a Szovjetunió külügy­minisztere folytatott tegnap Moszkvában megbeszélést Samora Machellel. Nyikolaj Tyihonov és Sa­mora Machel a Kremlben áttekintette a szovjet—mo­zambiki kapcsolatokat, ame­lyek sikeresen épülnek a két ország közötti baráti és együttműködési szerződés alapján. (Folytatás a 2. oldalon) Tavaly Irakban, Görögor­szágban és Franciaországban dolgozva 6 és fél millió dol­lár értékű munkát végzett el a Kőolajkutató Vállalat. A külföldi megrendelőkkel először 1976-ban kapcsolatot teremtő szolnoki olajbányá­szok határokon túli tevé­kenységi körét fokozatosan szélesítették. Kezdetben csak szakembereket kölcsön adva segítették a világ különböző tájain munkát vállaló hazai cégeket, 1979 óta azonban már saját berendezéseivel dolgozik idegen országokban a vállalat. A7_ 1982. évi, ez- idáig legnagyobb összegű dollárbevételt úgy sikerült elérnie a vállalatnak, hogy az alföldi kőolajkutatók itt­hon szénhidrogénvagyonunk feltárása érdekében összesen 265 ezer méternyi fúrást vé­geztek. (Ekkora teljesít­ményt több mint tíz éve nem értek el.) A Kőolajkutató Vállalat ugyanis csak szabad kapacitásait hasznosítja kül­földön, a hazai feladatok megoldása elsőbbséget élvez. A több éves szerződések Tegnap a nyugatnémet fő­városban tartották meg a Közös Piac külügyminiszte­ri értekezletét. A tanácskozás napirend­jén a ( kelet—nyugati vi­szony, a lengyelországi helyzet, a madridi találko­zó, a közel-keleti válság, valamint a Közös Piac tag­államainak fokozottabb kül­politikai együttműködése szerepelt. Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet külügyminisz­ter, a Közös Piac tanácsá­nak soros elnöke, a megle­vő feszültség ellenére vi­szonylag pozitívan ítélte meg a kelet—nyugati .viszony jö­vőjét. A bonni külügyminiszté­rium szóvivőjének közlése eredményeként az elmúlt év­ben hozták az alföldi olaj­kutatók a legtöbb dollárbe­vételt az országnak. Iraki megrendelésre Bagdad köze­lében dolgozott a szolnoki vállalat 33 bányásza. Már korábban lefúrt olaj- és gáz- kutakat állítottak termelés­be. Az arab országban úgy látszik elégedettek voltak munkájukkal, hiszen 1982 augusztusának elején újabb két évre meghosszabbították a vállalat és iraki partneré­nek hasonló feladatok meg­oldásáról szóló szerződését. Az sem lényegtelen, hogy 'a magyar üzletkötőknek a tár­gyalások során sikerült ki­harcolniuk az árak 35 szá­zalékos emelését. A görög szigetvilágban több évre szóló szerződés keretében a Kőolajkutató Vállalat fűtésre szolgáló gőzt adó kutak elkészítését és felújítását .vállalta. Az oda­kint dolgozó 42 szakember a tavalyi év végéig a köte­lezettsége zömét teljesítette. Milos szigetén három új kút fúrását fejezték be, kettőt ■■ szerint Genschernek ez az állásfoglalása a lengyelor­szági helyzetre is kiterjedt, bár a résztvevő külügymi­niszterek nem egységesen ítélték meg a legutóbbi len­gyel fejleményeket és sür­gették a már ismert nyugati követelések teljesítését. Genscher felhatalmazást kért kollégáitól ahhoz, hogy felvesse a lengyel kormány­nál a nyugati követségek és újságírók állítólagos akadá­lyoztatásának kérdését. A külügyminiszteri konfe­rencia résztvevői szorgal­mazták, hogy az európai biztonsági és együttműködési értekezlet madridi találko­zója mihamarabb lényegi, tartalmas záródokumentum­mal fejezze be munkáját. pedig felújítottak, Nissyro- son egy gőzt adó forrást mé­lyítettek le. A vállalatra eb­ben az évben egy nissyrosi kút lefúrása vár még. A francia megrendelésre termálvizet feltáró és a ter­melő kutakat kialakító 38 dolgozó szeptember közepén fejezte be feladatának meg­oldását. A párizsi medencé­ben öt, átlagosan 1900 méter mélyről lakótelepeknek fű­tő és úgynevezett használati meleg vizet adó kutat alakí­tottak ki és helyeztek üzem­be. Munkájuk végeztével az emberek Franciaországból hazautaztak, a fúróberende­zés azonban odakint maradt, mert a KV újabb üzlet meg­kötésére számít. Külföldön' dolgozva a Kő- olajkutató Vállalat 6,5 mil­lió dollár bevételt hozott ta­valy az országnak. A tete­mes mennyiségű konvertibi­lis valuta „megszerzéséért” a vállalat 300 ezer forint bérpreferenciát kapott, eny- nyivel gyarapíthatta „soron kívül” 3000 dolgozójának ke­resetét 1982-ben. R szerkesztőség postájából 4. oldal Inter­parlamentáris tanácskozás Tegnap a Parlamentben megkezdődött a szocialista országok interparlamentális csoportjai vezetőinek kon­zultatív találkozója. A ta­nácskozást, amelyen Bulgá­ria. Csehszlovákia, a Koreai Népi Demokratikus Köztár­saság, Kuba, Lengyelország, Magyarország, Mongólia, a Német Demokratikus Köz­társaság, Románia, a Szov­jetunió és Vietnam képviselői vesznek részt, Apró Antal, az országgyűlés elnöke nyi­totta meg. Az eszmecserén a csoportok vezetői értékelik a 69. római interparlamentá­ris konferencia határozatait, s megvitatják a helsinkiben megrendezendő tavaszi ta­nácsülés, valamint az V. in­terparlamentáris európai együttműködési és biztonsági konferencia előkészítésével kapcsolatos tennivalókat. Korom Mihály Olaszországba utazott Az Olasz Kommunista Párt Központi . Bizottságának meghívására Koron) Mihály, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság titkára vezetésé­vel tegnap pártküldöttség utazott Milánóba, ahol részt vesz az OKP március 2-án kezdődő XVI. kongresszusán. A delegáció tagja Horn Gyu­la, a KB külügyi osztályának helyettes vezetője. A Magyar Szocialista Munkáspárt küldöttsége teg­nap este megérkezett Milá­nóba. 265 ezer méternyi fúrás itthon, 6,5 millió dolláros munka Külföldön Sikeresen exportált a Kőolajkutató Vállalat A napokban — a sikeres próbaüzemet követően — megkezdte munkáját a Forgácsoló Szerszámgyár békéscsabai gyárában az FM—38 típusú CNC megmunkáló gép, amelyet az NSZK- ban készítettek, a mikroprocesszoros vezérlőegységet pedig Japán szállította. Kezeléséhez mindössze egyetlen jól képzett szakember szükséges. A tartozékokkal együtt mintegy 6 mil­lió forintba került, a vásárlásra fordított összeg számítások szerint 2—3 éven belül megtérül Hazánkban a román külügyminiszter Stefan Andrei román kül- ügyiminszter, aki Púja Fri­gyes külügyminiszter vendé-> geként hivatalos, baráti lá­togatáson tartózkodik ha­zánkban tegnap megkoszorúz­ta a magyar hősök emlék­művét. Ezt követően a Külügymi­nisztériumban folytatódtak a hivatalos magyar—román külügyminiszteri tárgyalások. A román diplomácia veze­tője délután Herendre láto­gatott, ahol megtekintette a Porcelángyár múzeumát. Stefan Andrei hivatalos programjának következő ál­lomása a Fejér megyei Ká- polnásnyék volt: itt a Vö­rösmarty Termelőszövetkezet tevékenységéről kapott tájé­koztatást. Kutatás díjfizetés ellenében A mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter rendel­kezése szerint az idén új szervezeti formában tevé­kenykedik a korábbi Gyü- .mölcs- és Dísznövénytermesz­tési Kutató Intézet; a tudo­mányos központ fejlesztő vállalattá alakult,. Egyebek között a vállala­tok és a mezőgazdasági nagyüzemek, intézmények megbízása alapján — díjfi­zetés ellenében — kutató munkára és az eredmények gyakorlati bevezetésére vál­lalkozik. Az első szerződéseket már megkötötték. A Vetőmag Vállalat az új nemesítésű vi­rágok szaporítására kérte fel szakembereit a vállalat gyógy­növények speciális termesz- tetését rendelte meg. Világszerte háttérbe szo­rulnak az élelmiszeriparban használt szintetikus színező­anyagok, a hazai kutatás is jó eredményeket ért el a gazdag színhatású növények nemesítésében. — Egye­bek között a mályva szol­gál erre a célra, de más növények is számításba jön­nek. Ezek nagyüzemi elő­állítására, a termesztési tech­nológia megalapozására szer­ződtek a vállalat fejlesztési szakemberei. így remény van arra, hogy a gyakran importból szár­mazó 'színező anyagok he­lyett hazai készítményeket használhatnak majd az élel­miszerfeldolgozó üzemekben. A SEIGA típusú nádaratókombájn Nagyiván határában vágja a nádat, ahonnan a feldol­gozó telepre szállítják A nádtermés legszebb kévéit külföldi exporthoz válogatják Téli aratás A tiszaörsi Petőfi Termelőszövetkezetben ezen a té­len 900 hektár nádat aratnak le és dolgoznak fel további hasznosításra. A nád nagyobbik részét Franciaországba, Hollandiába és Ausztriába exportálják, míg az itthon­maradó mennyiséget tetőfedésre és stukatúr nádnak hasz­nálják fel. A tiszaörsi Petőfi Termelőszövetkezet nádüze­mének dolgozói, e tevékenységükkel mintegy tízmillió forinttal növelik a termelőszövetkezet bevételét. A nádpallók egy részét hazai építkezéseken használják fel

Next

/
Thumbnails
Contents