Szolnok Megyei Néplap, 1983. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-03 / 1. szám

I A jó gazda gondosságával Ismét eltelt egy esztendő. Gondokkal és megpróbálta­tásokkal nehéz tizenkét hó­nap áll mögöttünk. Válsá­gokkal, feszültségekkel ter­hes világban, a vártnál ne­hezebb feltételek mellett kellett dolgoznunk. A ked­vezőtlen változások év köz­ben, előre nem látható gaz­dasági, pénzügyi intézkedé­sek meghozatalára kénysze­rítettek bennünket, hogy megvédjük az ország fizető- képességét és megőrizzük szociális vívmányainkat. A nehéz és bonyolult kö­rülmények között élért ered­ményeink értéke így külö­nösen nem lebecsülendő. Népünk szorgalmának és al­kotóképességének köszönhe­tően lényegében a tervek szerint alakult az óeszlendő mérlege. Legfontosabb tár­sadalmi. politikai és gazda­sági vívmányainkat megvéd- tük. Fejlődött iparunk, ki­emelkedő eredményeket ért el mezőgazdaságunk. Javult külkereskedelmi mérlegünk egyensúlya. Tovább bővül­tek lakásépítési és kommu­nális beruházásaink. Mind­ezt egy olyan világhelyzet­ben értük el, amikor a ná­lunk fejlettebb országok sem alálnaik megoldást gazdasá­gi bajaikra. Eredményeinkről, orszá­gunk stabilitásáról, állapo­táról megbecsüléssel beszél­nek határainkon ti.íl is. En­gedjék meg, hogy pártunk és kbrmányunk köszönetét tol­mácsoljam honfitársaimnak a helytállásért, a nehéz kö­rülmények közt végzett szor­galmas munkáért és a biza­lomért. amely forrása és zá­loga eredményeinknek. Az 1983. évi népgazdasági terv a szokásosnál szeré­nyebb mennyiségi növeke­dést irányoz elő. A világgaz­dasági hanyatlás következté­ben mind több akadályba üt­közik terimékeink külföldi értékesítése. A megváltozott körülmények most arra kényszerítenek, hogy mérsé­kelt növekedési ütem mel­lett a minőségi követelmé­nyeket helyezzük előtérbe. Ez nem kisebb, hanem na­gyobb feladat, hiszen egy gyorsan változó világgazda­ságban kell • helytálló unk. Gazdasági szabályozóink is a jobb munkára ösztönöz­nek, sőt kényszerítenek is erre. Versenykénességünk növelésére hozott intézkedé­seink kezdeti eredményei mutatkoznak abban, hogy az igényesebb hazai és küső piaci követelményeknek mind jobban eleget tudtunk tenni. Szocialista társadalmunk eredményei az egyes osztá­lyok, rétegek, csoportok, em­beri közösségek támogatása nélkül nem valósulhattak volna meg. Szocialista nem­zeti egységben munkálko­dunk közös céljainkért. Eb­ben jut kifejezésre a párt. a kormány és a nép közötti kölcsönös bizalom, ami nem­csak feltételezi, de kívánja is az alkotó vitát. Kibonta­kozó szocialista demokrá­ciánkat a nyíltság, a sokszí­nűség és az őszinteség élteti. Ez egyaránt jelenti a jo­gok kiteljesedését és a fele­lősségvállalást közös dol­gaink előrevitelében. Szocia­lista elveink, de igazságér­zetünk is követeli a színvo­nalasabb. az eredményesebb munka méltóbb megbecsülé­sét, ugyanakkor az emberies­ség szellemében a társadalom legnehezebb körülmények között élő rétegeiről való fokozottabb gondoskodást is. Békés építőmunkánk ha­zai feltételeit nehezíti a nemzetközi helyzetben ki­alakult feszültség. Külpoliti­kai törekvésünk, hogy az ál­lamok közötti viszonyt az enyhülés légköre hassa át. A békés egymás mellett élés szellemében minden ország­gal és néppel a kölcsönös előnyök alapján jó viszony­ra. együttműködésre törek­szünk. Változatlanul küz­dünk azért, hogy az orszá­gok közötti vitás kérdéseket tárgyalások útján, békés esz­közökkel rendezzék. Min­dent elkövetünk, hogy a fegyverkezési hajsza újabb fordulója helyett a tömeg- pusztító fegyverek gyártásá­nak befagyasztására, majd a fegyverzetek csökkentésére kerüljön sor. Meggyőződé­sünk, hogy az államok biz­tonságát a fegyverzetek ala­csonyabb szintje is garan­tálhatja. A békéért és le­szerelésért folytatott har­cunknak mind több támoga­tója van szerte a világon. A fenyegetésektől mentes, világ a mi népünknek élet­eleme legforróbb vágya és boldogulásának egyik felté­tele. A feszültebb világhelyzet arra int bennünket, hogy békés építőmunkánk zavar­talan folytatása érdekében to­vább erősítsük barátságun­kat és együttműködésünket a Szovjetunióval, a többi szocialista országgal. Szövet­ségünk és a kölcsönösen elő­nyös együttműködésünk volt a záloga eddigi fejlődésünk­nek. és az marad a jövőben is. A szocialista országokkal folytatott együttműködés szolgálja a legjobban nem­zeti érdekeinket is. Bonyolult viszonyok kö­zött kezdjük az új évet, de bízunk a világ haladó erői­ben, a béke megőrzésének lehetőségében. Mélyen meg vagyok győződve róla — ha békében élhetünk, tehetsé­ges és szorgalmas népünk az előző évekhez hasonló oda­adással veszi ki részét nagy nemzeti ügyünk előbbrevite- léből. Gyarapodó nemzeti önismeretünk és önbecsülé­sünk mondatja velem, hogy népünk készen áll az erő­próbára. Megbirkóztunk már nehezebb feladatokkal is, ha együtt, közös erővel keres­tük a jó megoldást. Bízunk abban, hogy társa­dalmunk megérti a gondokat és vállalja azok megoldásá­ra az egyetemes felelőssé­get. A felelősséget abban, hogy a szocialista társada­lom építése során kibonta­kozott anyagi és szellemi erőinket megvédiülc és a jó gazda gondosságával a nem­zet javára azokat tovább kamatoztatjuk. Meggyőződé­sünk, hogy a közös ügy, a kölcsönös bizalmon, a közös célok összhangján alapuló szocialista nemzeti egysé­günk, a súlyosbodó körülmé­nyek ellenére is állja az idő próbáját. Gondjainkkal nem va­gyunk egyedül és nem is maradunk magunkra. Hű szövetségeseket és mind több jóbarátot, korrekt partnert tudhatunk magunk mellett. Ez megkönnyíti dolgainkat itthon és a nagyvilágban egyaránt. Engedjék meg, hogy 1983 első napján a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottsága, az Elnöki Ta­nács és a kormány nevében, honfitársaimnak, hazánk va­lamennyi állampolgárának, minden barátunknak ered­ményes és békés új eszten­dőt kívánjak. Losonczi Pálnak az Elnöki Ta­nács elnökének újévi köszöntője január elsején hangzott el a rádióban és a tv-ben. „A feszültség leküzdhető...” Vezető politikusok újév! üdvözletei Régi hagyomány, hogy az egyes országok vezető poli­tikusai és irányító testületéi az esztendő fordulója alkal­mából a mérlegkészítés és az előrepillantás igényével kö­szöntik honfitársaikat és a többi nemzetet. Ez a hagyo­mány ezúttal is folytatódott a földkerekség legtöbb orszá­gában. A Szovjetunió hűséges bé­keszerető külpolitikai elvei­hez és céljaihoz, állhatato­san küzd a nukleáris háború fenyegetése ellen, a fegyver­(Folytatás a 2. oldalon) Termel Diósgyőrben a Lenin Kohászati Művek kombinált technológiával üzemelő acélműve, amelyet 529 ember Szol­gál ki. A teljes felfutás évében — 1984-ben — 460 ezer tonna ötvözetlen tömegacélt, 301 ezer tonna gyengén és közepesen ötvözött acélt, valamint 27 ezer tonna erősen öt­vözött acélt állítanak elő Az új esztendő első munkanapján Munkásgyűlések a Szolnoki MEZOGEP Vállalatnál — Ünnepnapon is etetni kellett a jószágot — Rákapcsolnak a kapcsolók mezőtúri gyárában A pénteki pihenőnap és a szombati újévi ünnep után a vállalatok, az intézmények és a gazdaságok többségében munkás vasárnappal kezdődött tegnap a nyolcvanhármas esztendő. Munkatársaink néhány munkahelyen az után érdeklődtek, hogyan indult be a termelés, mihez láttak január első munkanapján az üzemi, a szövetkezeti kol­lektívák Országszerte, így a megyé­ben is munkásgyűléseket tar tottak a reggeli órákban a nagyobb üzemekben. Hagyo­mánya van ennek a Szolno­ki MEZŐGÉP Vállalatnál is, amelynek Heves és Szolnok megyében lévő négy gyárá­ban és hat gyáregységében négyezer-kétszáz dolgozó hallgatta meg a párt- és gaz­dasági vezetők rövid tájékoz­tatását az elmúlt évi eredmé­nyekről, az idei főbb tenni valókról. A vállalat mind a tíz telephelyén joggal illették dicsérettel a munkásgyűlések résztvevőit, akiknek lelkiis­meretes, szorgalmas munká­ja jó eredményeket hozott 1982-ben a szolnoki Mezőgép­nek. A vállalat tavalyi 2 milli­árd 150 milliós termelése lé­nyegesen meghaladta az elő­ző évit és a tervezettet is. A termelékenység javulását bi­zonyítja. hogy vállalati szin­ten 7,2 százalékkal nagyobb volt 1982-ben az egy dolgozó­ra jutó termelés, mint az azt Imegelőző évben. A tavalyi 832 milliós exportnak a ko­rábbinál nagyobb hányadát, azaz egyharmadát tette kj a tőkés exportra gyártott ter­mékek értéke. Ez az előző évihez hasonlítva a tőkés ex­port 85 százalékos növelését jelentette. Nemcsak a vállalat gyara­podott eredményeiben az el­múlt esztendőben, hanem amint az a munkásgyűlése­ken elhangzott, vastagabbak voltak a fizetési borítékok is. A vállalat történetében elő­ször az egy főre jutó átlag- kereset meghaladta az ötven­ezer forintot. A személyes jövedelmeket is kedvezően alakították, ugyanakkor a vállalati teljesítményt is mintegy 40 .millió forinttal növelték azok a kisvállalko­zások, amelyek a piaci válto­zásokhoz rugalmasan alkal­mazkodva, eredményesen se­gítették megvalósítani a II. félévben jelentkezett export­feladatokat. Az új esztendőben teljesí­tésre váró főbb tervszámok­kal együtt ismertették a munkásgyűléseken azokat a várható változásokat, ame­lyekkel számolniuk kell a vállalat dolgozóinak a továb­bi munkájuk során. A szűkö­sebb beruházási lehetőségek révén nyilvánvalóan mérsé­keltebb lesz a mezőgépipari termékek iránti hazai igény. Ezért a Szolnoki Mezőgép 1983-ban a tavalyi 38 száza­lékról ötvenegy százalékra kívánja növelni termelésén belül az export arányát. A szocialista országokba törté­nő dinamikusabb értékesítés mellett mintegy 15 százalék­kal nagyobb tőkés export tel-' jesítése a cél. Az ez évre ter­vezett 2 milliárd 235 millió forintos termelésnek a 90 százalékát már szerződéssel megalapozták, és a tegnapi munkásgyűlések után a gyá­rakban és a gyáregységekben hozzá is láttak a tervek tel­jesítéséhez. A hazai megren­delésekre dolgozó műhelyek­ben az új típusú szársértős fűkaszák gyártásával kezdték az évet, amelyeket már az idei zöldtakarmány-betakarí- tási szezon kezdetére eljuttat­nak a mezőgazdasági nagy­üzemekhez. Az exporttermé­kek közül pedig a január má­sodik felében kiszállításra kerülő, NSZK megrendelésre gyártott rotációs kaszák sze­relése ad munkát az új év el­ső napjaiban, heteiben a vál­lalat dolgozóinak. * * * A Kontakta mezőtúri gyá­rában Szabó Sándor főmér­nök fogadott. Túl volt az el­ső körúton, amelyen meggyő­ződött arról, hogy a műhe­lyekben rendesen megindult a munka. — A két ünnep között is dolgoztunk, persze az utolsó nap hangulata már ünnepi volt. De nemcsak ezért volt kicsit más, hanem mert so­kan szabadságon voltak. (Folytatás a 3. oldalon) A tavalyi eredményekről, az idei felada tokról szóló tájékoztatót hallgatják a Mezőgép szolnoki, központi gyárában megtartott munkás gyűl es résztvevői EZ3 A lakásigénylések megújításáról A határidő: 1983. június 30. Letétet kell fizetni hét városban, három nagyközségben 3. oldal Egy hír nyomában Gyermeki sorsok szövevénye Köztisztasági mérleg Több a gép Körzetesítés kellene Kevés a csatorna 4. oldaL Változatok a jövőre Pedagógusok és közmű­velők egyetlen célért 5. oldal ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ n termelőszövetkezetek Zárszámadásra készülnek A termelőszövetkezetekben országszerte készülnek a zárszámadások. rövidesen megkezdődnek az idei mun­ka eredményét értékelő, va­lamint a jövő évi feladato­kat megvitató küldöttgyűlé­sek, közgyűlések is. A közös gazdaságok 1982- ben eredményes évet zártak, a nehezebbé váló körülmé­nyek között is teljesítették a tervet. Előzetes felmérések szerint termelési értékük — folyó áron számolva — mintegy 9 százalékkal na­gyobb, mint 1981-ben. A szö­vetkezeti dolgozók száma mintegy 30 ezerrel — 4 szá­zalékkal — nőtt egy év alatt. A jövő évi feladatok is fel­adják a leckét a tsz-eknek, hiszen a központi előirány­zatok a mezőgazdasági ter­melés 1,5—2 százalékos fo­kozását irányozták elő és ebből alaposan kiveszik a részüket a közös gazdaságok is. A helyi tervelőirányzato­kat szintén a küldöttgyűlé­seken. majd később a köz­gyűléseken vitatják meg, il­letve hagyják jóvá. A ta­nácskozásoknak különös je­lentőséget ad, hogy 1983-ban a szabályozó rendszerben vájltozások következtek be, s ezek egyértelműen megkö­vetelik a gazdálkodás haté­konyságának növelését. Ép­pen a következőkben sorra kerülő szövetkezeti tanács­kozások feladata lesz a leg­jobb helyi lehetőségek meg­választása a szövetkezetek pénzügyi helyzetének és a gazdálkodás feltételeinek ja­vítására. Az országban 1302 tsz, va­lamint 119 szakszövetkezet, halászati tsz és szövetkezeti Ára: 1,40 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! TtXXIV. évf. 1. sz., 1983. január 3., hétfő A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents