Szolnok Megyei Néplap, 1980. május (31. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-25 / 121. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1980. május 25. HÉTFŐ: Varsóban rendkívüli csúcstalálkozón Brezsnyev és Giscard d’Estaing áttekintette a nemzetközi kérdéseket — Feloszlatták a japán parlamentet — Brezsnyev táviratban üdvözölte Khomeini aja­tollahot a szovjet—iráni diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 60. évfordulóján. KEDD: Muskie amerikai külügyminiszter sajtóértekezle­tén bírálta Franciaországot. — Teheráni cáfolat arról, hogy az USA és Irán megegyezett volna a túszok szabadonbocsátásának feltételeiről — Be­mondott a dél-koreai kormány — Brezsnyev Moszkvában fogadta Verdet román miniszterel­nököt. SZERDA: Wuébec választópolgárainak többsége eluta­sította a népszavazáson a függetlenscg gondolatát — A francia külügyminiszter visszautasította Muskie vádjait — Pák Csöng Hun lett Dél-Korea új miniszterelnöke — A mishigani előválasztáson a republikánusoknál Bush váratlan győzelmet ara­tott Reagannel szemben. CSÜTÖRTÖK: Gustáv Husákot választották meg ismét Csehszlovákia köztársasági elnökévé — Polgárhá­borús összecsapások Dél-Koreában, Kvangzsu vá­ros és környéke a felkelők kezén — Az amerikai képviselőház döntött az MX-rakéta és a B—1 ha­dászati bombázó gyártásáról — Véget ért a 11. „iszlám konferencia”. PÉNTEK: Damaszkuszban ülésezik az El Fatah, a Pa­lesztinái Felszabadítási Szervezet legfontosabb szervezete — Lemondott az amerikai külügymi­niszter szóvivője — A Szocialista Internacionálé közvetítésre készül az amerikai—iráni viszályban. SZOMBAT: A dél-koreai csapatok körülvették Kvang­zsu városát és támadást kezdtek a felkelők el­len — Mubarak egyiptomi alelnök Szadat üzenetét átadta Carter elnöknek — Az izraeli kormány nem hajlandó engedményekre a palesztin önkor­mányzat és Jeruzsálem ügyében. Milyen ellentétek adódnak a nyugati táborban a bécsi és a varsói találkozók után? Nem először jelentkezik bizalmi válság Amerika és Nyugat-Európa között a má­sodik világháború vége, pon­tosabban a hidegháború kezdete óta. Párizsban vagy Brüsszelben, Rómában vagy később Bonnban időről idő­re kételkedtek az amerikai szándékok önzetlenségében, az óceánon túli szövetséges által hirdetett szolidaritás­ban. A bizalom hiányát — akárcsak egy pontos politikai hőmérő — mindig az jelzi, ha a konzultációk hiányos voltát vagy elmaradását pa­naszolják fel a partnerek. Ha azt vetik a másik (vagy nak az az eleme, hogy Nyu- gat-Európa láthatóan meg­elégelte az amerikaiak — többek közt választási meg­fontolásokból is eredő — „mini-hidegháborús” diplo­máciáját és azzal próbál Wa­shingtonra nyomást gyako­rolni, hogy külön kapcsolato­kat keres a Szovjetunióval. Mennyire különbözik példá­ul Schmidt bonni kancellár véleménye az amerikaiaké­tól a Brezsnyev—Giscard d’Estaing találkozó értékelé­sében, S nagy aktivitással szervezi a nyugatnémet dip­lomácia Schmidt és Gen­scher nyár eleji moszkvai lá­togatását ... — Mi történik Dél-Koreá­ban? Szovjet—francia csúcstalálkozó volt a hét elején a lengyel főváros közelében. A képen bal szélen Ieonyid Brezsnyev, vele szemben Giscard d’Estaing, középen Edward Gierek a tanácskozáson a többi) szemére, hogy nem tájékoztatta előre a szövet­ségesét, hogy nem kérte 0 előre a véleményét, hogy nem hangolta össze lépé­seit ... A NATO-ban 1956 óta kisebb-nagyóbb időközökben újra meg újra napirendre tűzik a konzultáció kérdé­sét. s minden ilyen alkalom­mal megfogadják, hogy ez­után mindig konzultálnak. De ha Washington — pél­dául — kommandóakcióra ad ki parancsot, akkor ennek kudarcáról már csak a rá­dióból értesülnek a szövet­séges kormányok. Viszont — s Muskie sajtókonferenciá­ján bőven volt erről szó — Párizsban sem tartják szük­ségesnek az USA vezetőit jóelőre tájékoztatni arról, hogy Varsóban rendkívüli csúcstalálkozó készül a szovjet és a francia államfő között. Pedig 72 óra sem telt el a bécsi ünnepi per­ceket követően, amikor is egy asztalnál ült az ameri­kai és a francia külügymi­niszter. Volt-e konzultáció vagy sem — ez tulajdonképpen másodrendű kérdés. Sókkal fontosabb a bizalmi válsá'g­Kezdjük történelmi visz- szapillantással: a hideghá­ború az 50-es évek elején egyetlen térségben változott melegháborúvá, azaz igazi háborúvá — Koreában. Mi több, itt valóságos világhá­borús veszély jelentkezett, hiszen a koreai ellenforra­MOSZKVA A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége jú­nius 24-re összehívta a Leg­felsőbb Tanács harmadik ülésszakát. BUKAREST Bukarestben tegnap hiva­talosan bejelentették: Nico- lae Ceausescu, az RKP fő­titkára, köztársasági elnök meghívására Todor Zsivkov, a BKP Központi Bizottságá­nak első titkára,, bolgár ál­lamfő június első felében látogatást tesz Romániában. BERGAMO Az elmúlt napokban 23 feltételezett terroristát tartóztattak le az észak- olaszországi Bergamóban és környékén, azzal a váddal, hogy tagjai voltak felforgató szervezetelcnek, vagy fegy­veres bandáknak. Az olasz dalmi erők mögött had,vi­selőként beavatkozott Ame­rika. mégha az ENSZ kék zászlaját is tudta felhasz­nálni. Aztán a fegyverszünet nyomán kettészakították az országot: északon, a KNDK- ban hozzáláttak a szocializ­mus építéséhez, délen pedig kialakították az ' imperializ­mus ázsiai hídfőállását. Kezdetben nem sokat tö­rődtek magával a dél-ko­reai közvéleménnyel. Li Szán Man vagy Pák Csöng Hi diktatúrája idején kíméletle­nül, de hatásosan elfojtották a nép hangját, az ellenzék vezetőit, a diktátorok ellen tüntető diákokat börtönbe zárták. Kétségtelen, hogy ez a kegyetlen diktatúra idővel kényelmetlenné vált még Washington számára is. Kü­Magasra csaptak a lakosság elégedetlenségének hullámai Dél-Koreában. A képen tün­tető diákok ellen indul a rendőrroham lönösen, amikor kiderült, hogy amerikai szenátorokat, képviselőket vesztegettek meg a dél-koreai rezsim ügynökei. Nincs kizárva, hogy amerikai jóváhagyás­sal kezdett újra fellépni a „mérsékelt” dél-koreai ellen­zék. A diákok, munkások azonban nem akarnak ame­rikai igények szerinti „mér­sékletet”, hanem gyökeres, demokratikus fordulatot kö­vetelnek. A héten Kvangzsu városában előbb százezres tömegtüntetésre került sor, utána felkelés kezdődött, a felkelt nép elfoglalta a vá­rost. A kormány lemondott. Űj miniszterelnököt állítot­tak Pák Csöng Hun szemé­lyében, aki korábban a tit­kos szolgálat élén állott, s akit eddig is a katonai rend­szer „erős emberének” tar­tottak. Ügy látszik, hogy a dél-koreai katonai körök a demokratikus szabadságjogo­kat követelő diákmegmozdu­lások elfojtása ürügyén a maguk befolyását igyekez­nek erősíteni. Hiába lenne hát diákok, munkások, pa­rasztok véráldozata a bari­kádokon? Aligha. A dél­koreai hadsereg fellépése el­lenére futótűzként terjed az ellenállás az ország külön­böző vidékein, a fővárosban pedig főleg az egyetemi ifjú­ság folytatja harcát, még a harckocsikkal is szembe­nézve. Pálfy József TELEXEN rendőrség és a canabinierik közös akciókkal három ter­rorista bázist számoltak fel. A letartóztatottak közül többen kapcsolatban álltak az Első vonal nevű hírhedt terrorista szervezettel. WASHINGTON A Pentagon a dél-koreai partok felé irányította az öt­venezer tonnás Coral Sea repülőgépanyahaj ót, hogy ezzel is súlyt adjon a KNDK címére intézett fenyegetései­nek. KABUL Kabulban tegnap megnyílt az Afganisztáni Demokrati­kus Köztársaság pedagógu­sainak első kongresszusa. A tanácskozáson az ország D Szaljut—6 berendezései hibátlanul működnek Új feladatokra készen (Folytatás az 1. oldalról.) űrkutatás eddigi történeté­nek leghosszabb élettartamú kozmikus berendezéseként szerepel a köztudatban, hi­szen több mint két és fél esztendeje kering a Föld kö­rül, még korántsem fejezte be küldetését. Éppen élettar­tamának további növelése céljából hajtották végre a Progressz—9 teherűrhajó se­gítségével azokat a pálya- módosításokat, amelyek ál­tal az űrállomás a korábbi­nál magasabb, tehát bizton­ságosabb pályára került. Az új pálya megválasztásakor arra is ügyeltek, hogy biz­tosítsák a Földdel való kap­csolattartás optimális lehe­tőségeit. Ismeretes, hogy Popov és Rjumin az elmúlt hetekben nagyarányú javítási és hiba­megelőző munkálatokat vég­zett a fedélzeten. Ezek leg­főbb tanulsága Jeliszejev sze­rint az volt. hogy ezen az űrállomás-típuson magának a „karosszériának” a kivéte­lével az összes felszerelések, műszerek, készülékek és be­rendezési tárgyak cserélhe­tők. A másik fontos tapasz­talat. hogy kint a világűr­ben maga a fémtest is alig szenvedett károsodást. Az átrakodás és a szerelő­munkálatok elvégzése a két űrhajós napi munkaidejének átlagosan csupán egynegye­dét vette igénybe, ennek a tevékenységnek az eredtpé nye a repülésvezető szerint mégis igen tetemes: Popov és Rjumin jóvoltából jelen­leg a Szaljut—6 valameny- nyi berendezése és rendsze­re hibátlanul működik. Impozáns az új szovjet ex­pedíció által hat hét alatt elvégzett tudományos mun­ka mérlege is. Sok időt és figyelmet szenteltek egyebek között a világóceánnak. A „Jelena—F” jelzésű műszer kijavítása után foly­tatták a gamma sugárzások regisztrálását. Ezenkívül fo­lyamatosan készítenek úja öntvényeket és kristályokat. A fedélzeten elültetett borsó, hagyma és búza haj­tásokat ad ugyan, de azok eddig ismeretlen ok miatt nem fejlődnek ki teljesen. Ezért most azt vizsgálják: hogyan viselkednek oda­fent a Földről már érett ál­lapotban felszállított növé­nyek. Az orvosok elégedet­tek: többszöri alapos vizs­gálat bizonyítja, hogy a két űrhajós makkegészséges. Munkájuk kivételes haté­konyságát Jeliszejev azzal magyarázza, hogy a 41 esz­tendős Rjumin, aki már har­madszor tartózkodik az űr­ben, összesen közel három­negyed. évet töltött ott. s je­lenleg a világűrbeli tartóz­kodás világrekordere, az el­múlt év tavaszán egyszer már dolgozott a Szaljut—6 fedélzetén. Kitűnően ismerte tehát az összes berendezése­ket, s rendkívül gyorsan al­kalmazkodott a súlytalanság­hoz. Mivel a Szojuz—35 pa­rancsnokát, az „újonc” Leo- nyid Popovot is ellátta j óta­nácsokkal, ez az űrpáros már a harmadik napon el­érte a munkaképességnek azt a fokát, amelyre a korábbi expedícióknál általában csak egy hónap után lehetett szá­mítani.- Rjumin sikereinek másik magyarázata az, hogy a fe­délzeti mérnök lent a Föl­dön is buzgó rádióamatőr, így fordulhatott elő az el­múlt napokban, hogy amikor jelentést tett az egyik bo­nyolult mérőműszer meghi­básodásáról, s a Földön or­szágos hírű specialisták dug­ták össze a fejüket, hogy mit kellene csinálni — a Szal- jut—6 újra rád.iókapcsolatba lépett a Földdel, s Rjumin közölte: elhárította a hitiat. A Progressz—9 szállító űr­hajót, amely elvégezte kül­detését — mint jeleztük —, május 20-án leválasztották az űrkomplexumról, s így az űrállomás egyik bejárata ismét szabaddá vált. Jelisze­jev már idézett sajtónyilat­kozatában közölte: „maga­biztosan kijelenthetjük, hogy az űrállomás kész a soron- következő komplex feladatok elvégzésére”. A Szaljut—6, Szojuz—35 űrkomplexum állandó sze­mélyzete tegnap folytatta a különféle tudományos prog­ramok végrehajtását. Az űr­hajósok újabb technológiai kísérletet hajtottak végre a Krj sztall elnevezésű olvasz­tókemencében: félvezető galliumarzenid ötvözetből állítottak elő monokristályo­kat a súlytalanság körülmé­nyei között. Popov és Rjumin a Jele­na elnevezésű kisméretű fe­délzeti gamma-teleszkóppal ismét megmérte a gamma- sugárzást a földkörüli tér­ségben, majd a berendezést előkészítették a további kí­sérletekhez. A tegnapi programban or­vosi kísérletek is szerepel­tek: a repülésirányító köz­pont orvosai az űrhajósok szív- és érrendszerének mű­ködését kísérték figyelem­mel fizikai megterhelés alatt. Popov és Rjumin napi­rendjén szerepeltek még to­vábbi vizuális megfigyelé­sek. s folytatták a földfel­szín fényképezését is. „Lazí­tásként” kitakarították az űrállomás helyiségeit. A repülésirányító központ jelentése szerint az űrállo­más és az űrhajó berende­zései kifogástalanul működ­nek. Popov és Rjumin köz­érzete és egészségi állapo­ta jó. Bokor Pál siáiban nem kevesebb tör­tént, minthogy a nemzeti felszabadító mozgalomnak a harctéren elért győzelmek után tavaly sikerült a Lon­donban tartott tárgyaláso­kon olyan megállapodást el­érnie, amely a britek és a Nemzetközösség felügyeleté alatt szabad választásokhoz, s végül 1980. április 18-án az egykori gyarmat függet­lenségéhez vezetett. Ha csu­pán Zimbabwe népének éle­tében következett volna be sorsdöntő változás, az sem volna kevés. De a tét sok­kal nagyobb: az új erőviszo­nyok előbb-utó'ob engedmé­nyekre kényszerítik az apartheid utolsó bástyáját, a Dél-Afrikai Köztársaságot, s ösztönzően hatnak a meg­szállt Namíbia nemzeti felszabadító mozgalmának harcára is. Hosszú még az út Afrika teljes felszabadulásáig, s nem kevésbé gyötrelmes a második győzelemnek, a gazdasági felszabadulásnak a kivívása. De na a kontinens népei Afrika napján végig­tekintenek a közelmúlt tör­ténetén, fölmérik a fejlődés ívét, grőt meríthetnek a to­vábbi küzdelemhez — joggal bizakodhatnak. Kürti Gábor Zimbabwe Zöld út az afrikaiaknak Az öt héttel ezelőtt füg­getlenné vált Zimbabwe kormánya újabb intézkedést hozott az afrikai többségi hatalom gyakorlati érvénye­sítése érdekében. Robert Mugabe tegnap sajtóértekezleten jelentette be, hogy a közalkalmazot­tak között az afrikaiakat gyorsabban fogják előléptet­ni és a megfelelő képzett­séggel rendelkezőket nagy­számban nevezik ki a fehér tisztviselők feletteseivé. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta: nincs szó az európai tisztviselők és al­kalmazottak leváltását célzó tervszerű kampányról. Ki­látásba helyezte, hogy a menesztett fehér állami tisztviselők kártérítésben ré­szesülnek, ső: hivatali pá­lyafutásuk nem szakad meg. mert a közigazgatási alkal­mazottak létszámbővítését tervez; a kormány. tartományaiból érkezett 400 tanár vesz részt és megvitat­ja az oktatásügy fejlesztésé­ből adódó kérdéseket. Az értekezleten felszólalt Bab­rak Karmai miniszterelnök, az ország Forradalmi Taná­csának elnöke, az Afganisz­táni Egységes Népi Demok­ratikus Párt KB főtitkára. PRÁGA Két jelentős, prágai szék­helyű nemzetközi szervezet, a Szakszervezeti Világszö­vetség és a Nemzetközi Di­ákszövetség nyilatkozatban tiltakozott az Egyesült Álla­mok néger lakosságával szemben Floridában nemrég alkalmazott véres terror mi­att, és élesen elítélte az amerikai nemzeti kisebbsé­gek — elsősorban a színes­bőrű állampolgárok — em­beri jogainak folyamatos durva megsértését. Másíél hónapja a világűrben Afrika napja TEHERÁN Tárgyalások, összeesküvés házi személyiségeket tartóz­tasson le. Tegnap az iráni fővárosba érkezett Habib Daoudy, Kurt Waldheim ENSZ-főtitkár különmegbízottja. A szíriai jogász minden bizonnyal ar­ról folytat majd tárgyaláso­kat az iráni vezetőkkel, hogy milyen körülmények között újíthatná fel tevé­kenységét Teheránban az ENSZ nemzetközi bizottsá­ga. Az iszlám köatársaság megdöntésére irányuló ösz- szeesküvést lepleztek le Iránban. Teheránban beje­lentették, hogy ellenforra­dalmárok egy csoportja, élén Gholam Ali Ove.issi tábor­nokkal, az iráni főváros volt katonai főkormányzójá­val felhívással fordult a ve­zérkarhoz: lázadjon fel az ország jelenlegi vezetése el­len,- foglalja el a rádiót és a televíziót, és vezető egy­izenhét éve, 1963. T május 25-én, az eti­óp főváros köz­pontjában álló Af ri­ka Házában a konti­nens független országainak vezetői történelmi jelentősé­gű okmányt írtak alá: az Afrikai Egységszervezet ala­pító chartáját. Azóta ezt a napot Afrika Napjaként ün­nepük szerte a világon. Addisz Abebában, az Af­rikai Egységszervezet meg­alakításakor alig harminc zászlót lengetett a májusi szél. Most, nem egészen két évtized múltán ötvenre nőtt a független államok száma a földrészen. Az afrikai po­litikai folyamatok történel-i mi leg rövid idő alatt gyö­keres változásokhoz vezettek. Függetlenné vált Angola, Mozambik, Bisisau-Guinea, vagyis összeomlott az utolsó nagy afrikai gyarmatbiroda­lom, a portugál is. 1975—76- ban így az erőviszonyok a haladó erők javára módo­sultak. Hasonlóképpen je­lentős eseménye volt a het­venes éveknek az etiópiai forradalom, amely egy fél­feudális diktatúrának vetett véget. Az elmúlt esztendő világpolitikai fontosságú af­rikai változását Zimbabwe jövőjének megalapozása je­lentette. Az egxkori Rhode-

Next

/
Thumbnails
Contents