Szolnok Megyei Néplap, 1974. szeptember (25. évfolyam, 204-228. szám)

1974-09-01 / 204. szám

SZEPTEMBER 11-13 Tiszavidék-fejleszlési íudományos nauok Karcagon A Magyar Tudományos Akadémia agrártudományok osztálya. az Országos Mű­szaki Fejlesztési Bizottság fehérjeprogram irodáia. a Magyar Agrártudományi Egyesület Növénytermesztési Társasága, a, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztéri­um Tiszavidéki Mezőgazda- ságfeilesztési Irodája, vala­mint a Szolnok megyei Ta­nács . i szeptember 11—12—13- [ án rendezi meg a Tisza- f vidék-fejlesztési tudomá- [ nyos napokat Karcagon, I' illetve Kisújszálláson. ' A Tisza-völgvben megin­dult nagyarányú gazdasági változásokhoz jelentősen hoz­zájárult az első tiszalöki víz- léncsö. fontos szerepe volt az öntözéses gazdálkodás meghonosításában. A kiskö­rei. a Tisza—II. vízlépcső azonban nemcsak egyszerű folytatása a Tisza csatorná­zásának. kiemelkedő a sze­repe a Tisza-völgy vízhiá­nyának pótlásában is. Há- romezez hektár mezőgazda- sági terület öntözését teszi lehetővé a vízlépcső és a kialakított 300 millió köbmé­teres tározó. Ugyanakkor lehetővé vált a sok vizet használó Ipari üzemek víz­szükségletének kielégítése, a többi között a Lenin.város mellett énülő olefinmű. a vegyi kombinát és n kétezer megawatt tel iesítménvű hő­erőmű vízellátása. Számotte­vő ielentősége van a haió- zás szemnontiából is. a duz­zasztás révén csaknem 120 kilométerrel nő a tiszai ha­jóút hossza. Mindezek mel­lett a tárpzó környékén egy­szerre mintegy ötvenezer em­ber üdülhet. A Tisza II.. hasznosítása már megkezdődött. de az alapvető nagy feladatok megoldása még ezután kö­vetkezik. amihez a tudomá­nyos megalapozottság nélkü­lözhetetlen. A különböző kutatóintézetek, mezőgazda- sági termelést irányító or­szágos szervek külön-külön foglalkoztak és foglalkoznak ezzel a témával. A tudomá­nyos nanok feladata az eddi­gi kutatások összegzése. a továbbiak tervezése, szerve­zése — vagvis a munkák összehangolása. így a Tiszavidék-feileszté- si tudományos napokon a témában érdekelt országos irányító szervek, tudományos kutató intézetek, felsőfokú tanintézetek, a régióhoz tar­tozó megyék — Szolnok. He­ves. Bács. Haidú-Bihar. Sza- bolcs-Szatmár. Csongrád. Bé­kés. Borsod és Pest — párt, állami, társadal­mi vezetői, a Tisza- völgy legnagyobb ipari vízfogyasztó üzemeinek vezetői — összesen mint­egy négyszáz meghívott — vesznek részt. Szeptember 11—12-én Kar­cagon a Déryné Művelődési Központban tanácskoznak a meghívottak, köztük hazánk neves tudósai. gazdasági szakemberei. A területfej­lesztés főbb kérdései a II. tiszai vízlépcső öntözőrend­szereiben címmel dr. Ro- mány Pál. a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, az MSZMP KB osztályvezetőié tart előadást. Milyen felada­tok vannak Szolnok megyé­ben az öntözésfejlesztésben erről dr. Gergely István, -a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, a Szolnok me­gyei pártbizottság első tit­kára szól. Az öntözésiéi tesz­téi» főbb eredményeit és problémáit dr. Fekete Ist­ván! a mezőgazdasági tudo­mányok dőli tora. a MÉM-r TMI igazgatóhelyettese fog-, lalia össze. Az öntözéssel kapcsolatban egyébként több elpadás hangzik el. ígv pél­dául: a géoesíféssel össze­függő problémákról dr. Bán- házi Gyula, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa; a Mezőgazdasági Gépkísérle- ti Intézet igazgatója: a talaitermékenység fenntartá­sáról dr. Szabolcs István, a mezőgazdasági tudományok' doktora. Feltétlenül nagy érdeklő­désre tart számot dr. Somos András akadémikus a Ker­tészeti Egyetem rektorának előadása, a zöldségtermesztés fejlesztésének lehetőségeiről a Tisza II. térségében. mivel a zöldségtermelés növelése napjainkban nagy jelentőségű közellá­tási feladat. Dr.. Keserű János, az Állat­tenyésztési Kutató intézet igazgatója az öntözött takar­mánytermesztésre alapozott állattenyésztés fejlesztés le­hetőségeiről tart előadást. A tudományos napok komp­lexitását mutatja, hogy nem­csak termelési kérdések ke­rülnek megvitatásra. Napi­rendre kerül többek között dr. Láng István, a mezőgaz­dasági tudományok doktora, a MTA főtitkárhelyettese előadásában a környezetvé­delemmel kapcsolatos tenni­való a Tisza II. térségében, valamint dr. Hegedűs Lajos, a Szolnok megyei Tanács el­nökének előadásában az ön­tözőgazdaságok és infrastruk­túrájuk helyzete, a tenniva­lók. A tudományos napok, szeptember 13-án a kisúj­szállási Tisza II. Tsz modell- gazdaságába látogatnak el a szakemberek, ahol már a nagy vízügyi beruházás ed­digi hatásait a gyakorlatban is megláthatják. Ma: TÁJÉKOZTATÓ a szeptember 1-én életbelépő fogyasztói áremelések és jövedelemnövelő intézkedések végrehajtásáról (5. oldal.) Dr. Raál Rőt kubai külügyminiszter Budapesten Púja Frigyes külügyminisz­ter meghívására tegnap hi­vatalos baráti látogatásra Magyarországra érkezett dr. Raul Roa, a Kubai Köztár­saság külügyminisztere. A kubai külügyminiszterrel együtt Budapestre érkezett felesége is. Fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Púja Frigyes és félesége, Rácz Pál külügyminiszterhelyettes, s a Külügyminisztérium több vezető munkatársa. Jelen volt a fogadtatásnál dr. Me- ruk Vilmos, a Magyar Nép- köztársaság havannai nagy­követe és Floreal Chomon Mediavilla, a Kubai Köztár­saság budapesti nagykövete. Bányásznapi ünnepség Szolnokon Kitüntették a leg jobbakat Az alföldi olajipar központjában, Szolnokon, tegnap dél­előtt a Lenin-szobor megkoszorúzásával kezdődött meg a bá­nyásznapi ünnepség. Azt követően a Ságvári Endre megyei Művelődési Központ színháztermében gyűltek össze az olaj­bányászok. Megjelent közöttük dr. Hegedűs Lajos a megyei tanács elnöke, Sándor László, a városi pártbizottság első tit­kára, Kukri Béla, a városi tanács elnöke és ár. Dank Viktor, az Országos Kőolaj- és Földgázipari Tröszt vezérigazgató­helyettesei is. Ünnepi beszédet Barta László, a megyei pártbizott­ság titkára mondott. Beveze­Evadnyitás a Szigligeti Színházban Dr. Gergely Gtváu köszöntötte a társulatot Csaknem kéthónapos nyári vakáció után tegnap újra be­népesült a Szigligeti Szín­ház; a társulat tagjai, régi­ek és újak egymásután ér­keztek a 11 órakor kezdődő ünnepi évadnyitóra. Kölcsö­nös baráti üdvözlések a fo­lyosón, röpke eszmecsere az újjávarázsolt színházi büfé­ben. pihenésről, a nyárról, a munkáról. Hisz a színház tagjai közül többen nyáron sem pihentek, az ország kü­lönböző színpadjain játszot­tak. Csomós Marinak és Pí- róth Gyulának például a Szentendrei Teátrumban, tap­soltak, Iványi Józsefet, Pecz- kay Endrét a Gyulai Vár­színházban láthatta a közön­ség. Most valamennyien új várakozásokkal telve foglal­tak helyet a nézőtér sorai­ban, hogy meghallgassák' Székely Gábor igazgatót az új évad terveiről, a célok­ról. a színház alkotó szándé­kairól. Jelentős évad előtt állunk — hangsúlyozta a színház igazgató-főrendezője. És rög­vest utalt azókra az esemé­nyekre — harminc éve sza­badult fel az ország. 900 éves a megyeszékhely — amelyek rányomják majd szellemi bélyegüket a most következő 1974/75-ös évad arculatára. A kettős évfor­duló megünneplése szép mű­vészi feladatok megoldását sugallja — mondotta. A je­lenlegi állapotokat elemezve szólt a színház épületének át­alakítási munkálataiból szár­mazó időleges nehézségekről is, de a kialakult drámai helyzetet bizakodással jelle­mezte, mert mint mondotta, nem a nehézségekre figyel­nek, hanem a jó előadások előkészítésére fordítják min­den figyelmüket, minden hasznosítható energiájukat. (Folytatás a 4. oldalon.) tőül elismerő szavakkal em­lékezett a bányászok forra­dalmi harcaira, majd így folytatta: — 1950-ben dolgozó né­pünk és kormányunk úgy határozott, hogy a tatabá­nyai csendőrsortűz évfordu­lójának napja a bányászok legnagyobb ünnepe legyen. Az első bányásznapi ünnep­ségek óta sok minden tör­tént hazánkban, a bányászat­ban. az L-Iajiparban es nem utolsósorban az Alföldön. Olyan események, amelyek emlékezetessé és egyre szeb­bé teszik ezt a napot. — Az eltelt idő nem nagy, arra azonban mindenképpen elegendő, hogy le lehessen mérni a változásokat. Min­denki józan belátása szerint vonhatjg meg ezt a mérleget és ha ragaszkodik a tényék­hez, a vele történtekhez, úgy az összehasonlítás csakis po­zitív mérleget eredményez­het a ma javára. A megyei pártbizottság tit­kára a továbbiakban így foly­tatta; — A tőkés energiaválság és infláció ellenére népgazdasá­gunk energiaellátása az el­múlt időszakban kielégítő volt, amelynek alapja a ha­zai termelés mellett szocia­lista országokból, mindenek­előtt a Szovjetunióból szár­mazó import. Ez utóbbi évti­zedben a felhasznált ener­gia összetételében mutatkozó változások a szénhidrogén­kincsek kutatóit, teremtőit nagyban érintették. A szén- hidrogének részaránya az 1960-as években az ország energiafelhasználásának csak 21 százalékát tették ki. Ez napjainkban már eléri az 52 százalékot. Ez a körülmény döntően meghatározza a kő­olajipar teendőit is. Ezek a feladatok nagy felelősséget rónak az olaj- és gázipar dol­gozóira. Ez a felelősség fo­kozottabb itt az Alföldön, hisz a hazai olajtermelés mintegy 80 százaléka, a gáz­termelésnek csaknem egesze az Alföldről származik. Az alföldi olajipari válla­latok munkájának méltatása után, befejezésül a követke­zőket mondotta Barta László" — Pártunkkal együtt dol­gozó népünk a XI. kongresz- szusra készül. ,A gazdasági munka színvonalának eme­lése politikai programúnk megvalósítását szolgálja, az­zal a legszorosabban össze­függ. Jelenleg a IV. ötéves terv teljesítése, az idei fel­adataink vannak napirenden Ezek megoldására kell moz­gósítani erőinket, a párt, szakszervezet és KISZ tag­ságát. Ezután dr. Dank Viktor ve­zérigazgató-helyettes kitün­tetéseket nyújtott át, majd Rumpf Pál. az alföldi olaj­ipari pártbizottság titkárá­nak zárszavával befejeződött az ünnepség. lílREK — TODÖSÍTASO HÍREK — TUDÓS! rASOK m HiRFK -Ä TUDÓSÍTÁSOK mmam Bolgár mezőgazdasági szakemberek megyénkben Az Agrártudományi Egye­sület Szolnok megyei szerve­zetének vendégeként Zsekov Paszkó Ivanov, a Dreszter Gabona- és Állattenyésztő Komplex tudományos osztá­lya vezetőjének vezetésével négytagú bolgár mezőgazda- sági delegáció tartózkodik megyénkben. A vendégek kedden érkeztek és ma este utazngk vissza Bulgáriába, Sziiisztra megyébe. Itt tar­tózkodásuk ideje alatt az iparszerű termelési rendsze­reket és a szakosított állat- tenyésztő telepeket tanulmá­nyozták a megye termelőszö­vetkezeteiben, állami gazda­ságaiban. Elkészült a gázturbina Befejeződött az i nótái. No-, vember 7. Erőmű 100 mega­wattos gázturbinájának pró­baüzemelése. A gépegység már a nap minden percé­ben az országos teherelosz­tó rendelkezésére áll és az energiahálózat igényei sze­rint dolgozik. Mesterséges tó Nagykanizsán Nagykanizsától 3 kilomé­terre 40 hektár vízfelületű mesterséges tavat hoztak lét­re. A csaknem 3 kilométer hosszú, átlagosan 150 méter s2éles tó Nagykanizsa lakos­ságának kiránduló és pihe­nőhelye lesz. A tó feltöltődé- se részben csapadékból, rész­ben a bővizű patakból meg­kezdődött. Számítások szerint több mint félmillió köbmé­ter vizet tárol majd a tó, amelynek környékén erdei tornapályát, úttörőtáborozó­helyet. sétautakat. arborétu­mot, játszótereket képeznek ki. A nagykanizsaiak eddig több mint 10 millió forint értékű társadalmi munkával járultak hozzá a szép terv megvalósításához. Őszi erőpróba előtt a vasút A MÁV áruforgalmi telje­sítménye messze meghaladja a korábban tervezettet. Az idén — a már módosított, megemelt terv alapján — rhegközelítően ISO millió tonna árut szállít el a vas­út; ilyen teljesítményt csak 1980—1985-re vártak. A MÁV a hatalmas áru- mennyiség pontos, minél za­vartalanabb továbbítását bel­ső üzemszervezéssel, s a fu­varozókat érintő intézkedé­sekkel készíti elő. A nagyobb szállítási feladatokat segíti 71, Diesel-mózdony és több mint 2 ezer vagon üzembe állítása. A járműjavító üze­mek meggyorsítják a kocsik átadását, és intézkedtek az idegen kocsik gazdaságosabb felhasználásáról. Fokozottab­ban alkalmazzák a hatékony i'asúti munkamódszerekét, egyebek között anyagi ösz­tönzéssel növelik az irány- vonatos árutovábbítást. Tanévnyitás az iskolatelevsiióban Szeptember 5-én kezdi ti­zenegyedik évadiát az or­szág legnagyobb iskolája, az iskolatele vízió. Ebben a tan­évben 25 ezer műsorpercet szánnak a gyerekek iskolai ismereteinek elmélyítésére és adásaikban számos újdonság­gal segítik a pedagógusok munkáját, könnyítik meg az iskolások számára a tanulást. Az iskolatelevízió jelentős vállalkozásának ígérkezik az a nemzetközi konferencia, amelyet az idén október vé­gén rendeznek Egerben az Eurovízió és az Intervízió tv- pedagógus szakembereinek részvételével. Ez iő alkalmat teremt nemzetközi méretű tapasztalatcserére és a Ma­gvar Televízió eddigi peda­gógiai munkájának megis­mertetésére is. Fürdőmedence ö karcagi kórházban Meleg vizű fürdőmedencét építenek a karcagi kórház szocialista brigádjai társadal­mi munkában. A tizennyolc­szor tízméteres, másfél mé­ter mély medence az új. már körülkerített területen épül és a dolgozók felfrissü­lését szolgálja majd. A ter­ve' elkészültek, most kezdik el az építkezés földmunkáit. A medencét 1975 tavaszán már használhatják az egész­ségügyi intézmény dolgozói. Egy mondatban — Hazaérkezett Bukarest­ből a népesedéspolitikai vi­lágtanácskozásról Szabady Egon, a KSH elnökhelyettese. — Megtartották sajtótájé­koztatóval egybekötött őszi- téli modell divatbemutatóju­kat a ruházati szövetkezetek és az OKISZ Labor, — Tegnap a MOM mű­velődési házban megnyílt a BáV 34. művészeti képauk­ciójának kiállítása. — Befejeződött az orvos­egészségügyi dolgozók deb­receni tudományos tanácsko­zása a Kossuth Lajos Tudo­mányegyetemen. — Megalakulásának ' 25. évfordulóját ünnepelte a ma­kói József Attila Termelör szövetkezet, az ünnepi köz­gyűlésen dr. Soós Gábor ál­lamtitkár köszöntötte a szö­vetkezet tagjait. — Megnyílt az Észak-Du- nántúlon élő képzőművészek kiállítása Székesfehérváron, a Csók István Képtárban. — Miskolcon, a Kossuth Lajos Művelődési Házban tegnap megnyitották a test­vérvárosok nemzetközi fotó­szalonját. — Tegnap befejeződött Pé­csett a laboratóriumi diag­nosztikai társaság 25. kong­resszusa.

Next

/
Thumbnails
Contents