Szolnok Megyei Néplap, 1974. augusztus (25. évfolyam, 178-203. szám)

1974-08-01 / 178. szám

Bő termést várnak a jászapáti Alkotmányban Szépek a cukorrépatáblák Ilovekvo termelékenységgel Több kőolajat9 földgázt ad a Nagyalföld Hazai kőolajkészleteink — sajnos nem éppen bősége­sek — csak az évi 2 millió tonna körüli olajtermelés, ahogy a szakemberek mond­ják, „szintentartását” bizto­sítják. Ha ezt sem tudnánk megtermelni, minden elma­radó tonna olaj helyett — mivel a Szovjetunió az évi 5 millió tonna olajon túl nem tud szállítani — még több drága közel-keleti olajat kel­lene importálnunk. A tervezettnél majdnem tízezer tonnával több kőola­jat, összesen több mint 811 ezer tonnát adtak az első fél­évben az alföldi olajmezők. A földgázértékesítési tervet ugyan csak 99 százalékra si­került teljesíteni. összesen több mint 2.4 milliárd köb­métert hoztak felszínre, a gázértékesítés azonban függ a pillanatnyi igényektől, töb­Jó munkát végeztek a vál­lalat alföldi üzemei. Az egri üzem. amelynek kőolajter­melési adottságai talán a legrosszabbak a vállalatnál, több mint 1 millió forinttal adott többet a tervezettnél. A hajdúszoboszlói üzem, amely az ország gázellátásá­ban is jelentős szerepet ját­szik. az első féléves tmk- üzémleállást olyan jól szer­vezte és hajtotta végre, hogy jelentős időmegtakarítást si­került elérniük. Ez nemcsak a gáztermelés szempontjából fontos, hanem a propán-bu­tán -gázigények kielégítését is megkönnyíti. Az orosházi üzem a már erősen kimerü- löfélben levő olajmezőkből a tervezettnek csak alig 85 szá­zalékát tudta megtermelni, földgázból azonban lényege­sen többet termelt a vártnál, így árbevételi tervét majd­nem 15 millió forinttal tud­ta felülmúlni. A szanki üzem elsősorban a gázból levá­lasztható párlat termelésével tudott többet adni a ter­Olajtermelésünknek ma mintegy háromnegyedét az alfödi olajmezők adják, így a hazai termelés biztonsága is döntően tőlük függ. Mind­ezeket figyelembe véve ért­hető. hogy most a korábbi­aknál is nagyobb figyelem­mel érdeklődtünk a Nagyal­földi Kőolaj- és Földgázter­melő Vállalat termelési ered­ményeiről. bek között például az időjá­rástól is. A félévre tervezett árbevétel majdnem 3 millió­val több, megközelíti a 2 milliárd forintot. Még fonto­sabb azonban, hogy az egy főre jutó vállalati eredmény a tervezett 123 ezer forinttal szemben majdnem 131 ezer forint, ez arra utal. hogy a vártnál is gyorsabban nőtt a termelékenység. vezettnél. Itt most a legfon­tosabb feladat a már ko­rábban felfedezett bugaci mező termelésbe állítása. A szegedi üzem, amelyhez az Alföld legnagyobb kőolaj- és földgázmezői tartoznak, kő­olajtermelési tervét úgy is túl tudta teljesíteni, hogy a telepek gazdaságos művelé­sét biztosító, korszerű terme­lésszabályozási feltételeket is betartotta. A Xf. kongresszus tiszteletére A vállalatnál 216 szocialis­ta brigádban közel háromez­ren dolgoznak, ez a teljes lét­számnak csaknem háromne­gyed része. A XI. kongrtesz- szus, hazánk felszabadulásá­nak 30. évfordulója tisztele­tére vállalták, hogy a kőolaj- termelési tervet 20 ezer, a gázból leválasztható stabil gazolintermelést 16 ezer ton­nával túlteljesítik, s a terve­zett, majdnem 950 milliós nyereséggel szemben év vé­géig elérik az 1 milliárd fo­rintot. Ezt teljes mértékben a termelékenység növelésé­vel. munka- és üzemszerve­zési intézkedésekkel, tervsze­rűbb munkával igyekszenek biztosítani. Az idén felké­szülnek a Dolgozz hibátlanul munkarendszer bevezetésére, s a jövő évben már eszerint fognak dolgozni. Eredmények a munkaversenyben A vállalati kollektíva fel­ajánlásai mellett érdemes megemlíteni egy-két, a mun­kaverseny során elért ered­ményt is. Egerben például, ahol nagy mennyiségű, tőkés importból származó emulzió­bontó vegyszert használnak, 8 százalékos megtakarítást sikerült elérni. A hajdúszo- boszlói üzem kollektívája azt vállalta, hogy a változó gáz­termelési körülményekhez al­kalmazkodva is biztosítják a gáztároló szintek között az összehangolt. úgynevezett készletarányos leművelést — ezt eddig maradéktalanul tel­jesítették is. Az orosházi üzemben 10 százalékos üzemanyag-meeta- karítással a kútjavító rész­leg gépeinél 5 ezer 500 liter gázolajjal használtak keve­sebbet. Szánkon a vasúti olajszállítás jobb megszerve­zésével 87 ezer forintot ta­karítottak meg. A szegedi üzemben azalatt a tíz nap alátt, amennyivel hamarabb befejezték a gyűjtőállomá­sokon a szerkezetvizsgálato­kat, több mint 3 ezer 600 tonna olajat termeltek. A vállalat szakszervezeti tanácsa és igazgatója a mun- kaVersenyben kiemelkedő üzemek, üzemegységek és szo­cialista brigádok részére ver­senyzászlót alapított. Az er­kölcsi elismerésen túl a leg­jobb üzem 30 ezer, a leg­jobb üzemegység 15 ezer. s a legjobb szocialista brigád 6 ezer forint jutalmat is kap. T. P. A cukorrépa vetésterülete 1970-ben 75 ezer 600 hektár volt az országban, hektáron­kénti termésátlag pedig 283,6 mázsa körül alakult. A kor­szerű cukorrépatermesztés révén a termőterületek és a termésátlagok napjainkra megnövekedtek. Megalakul­tak az iparszerű termesztési rendszerek. A társulásban résztvevő gazdaságok az 1972. évihez viszonyítva 1973-ban mintegy 30 százalékkal nö­velték a cukorrépa vetéste­rületét. Szolnok megye is kiveszi részét az országos prog­ramból. A jászberényi já­rásban a múlt évi 2 ezer 11 hektárhoz viszonyítva ebben az évben 2 ezer 214 hektár répát vetettek. A jászápáti Alkotmány Termelőszövetkezetben már régi hagyományai vannak a cükorrépatermesztésnek. Azonbán mint Táj ti László üzemgazdász mondotta, soha nem voltak olyan jók az eredmények, mint az utóbbi két-három évben. Például a múlt évben is 340 mázsa ter­mett hektáronként, de a mostani becslések alapján meglesz a 450 mázsa is. A tavaszi kedvezőtlen időiárás ellenére biztatóak a kilátá­sok. Ugvanis a tavaszi egye­netlen kelést a későbbi eső­zések helyrehozták, és a 258 hektár cukorrépatábla szépen zöldell. A termelőszövetkezet a nádudvari cukorrépatermesz­tési rendszer tagja, amelybe a múlt évben léptek be. A termelést gépesítették, és tervezi a szövetkézét, hogy a következő évben még két nagy teljesítményű Herriáu francia gépsort vásárolnak. A gazdaság a Hatvani Cu­korgyárral kötött szerződés alapján cukorrépamag-ter- mesztéssel is foglalkozik. A magrépa aratása augusztus 5-én kezdődik. Cséplése és tisztítása szin­téh á gazdaságban történik. A jövő évi vetéstervek alapján már 57 hektáron termesztik a magnak való répát. Ennek felét magról, felét pe­dig dugványból nevelik fel. Erre a megoszlásra a bizton­ságos termelés miatt van szükség. Ugyanis 28,5 hek­táron. aminek magágyát már elkészítették, a jövő héten kezdik meg a vetést. Ked­vezőtlen tél esetén azonban a gyenge növény kifagyhat. Így a biztonsági szempon­tokat figyelembe véve a gaz­daság a másik 28.5 hektá­ron tavaszi dugványozással termeszti a magnak való ré­pát. A dugványokat is a ts állítja elő. Régebben sokan idegen kedlek a cukorrépa termesz­tésétől. Ha azonban megnéz zük a jövedelmezőségét, ki derül, hogy érdemes foglal­kozni vele. A múlt évi adatok alap­ján az Alkotmány Terme­lőszövetkezetben a 204 hektár cukorrépa termelési költsége 2 millió 816 ezer Ft volt, a bevétel pedig 5 millió 1Ó5 ezer forint. Az egy mázsára eső terme­lési költség 36.30 forintot tett ki. Igaz. a költségráfordítás a korszerűbb termesztési móddal (kemizálás. gépesítés stb.) növekszik, de a termés- eredmények is ennek ará­nyában növekednek. Például a növényvédelmet is repülő­géppel oldják meg a szövet­kezetben. aminek alkalmazá­sa többe kerül, mint a ha­gyományos szántóföldi perme­tezés. viszont a munkákat gyorsabban és iobb minőség­ben végzi el. Ez meglátszik a cukorréoatáblákon is. Gvomtalanok, szépek a répa- táblák. most már csak a be­takarítás van hátra amit előreláthatóan szeotember eleién kezdenek meg a kö­zös gazdaságban. B. Z. Rekordforgalom az AGROKER-nél Van géo is, alkatrész is elegendő (Tudósítónktól) Rekordforgalmat bonyolí­tóit le az idei aratási szezon­ban a Szolnok megyei AG- ROKER Vállalat: az első fél­évben 820 millió forint értékű mezőgazdasági gépet, alkat­részt, növényvédőszert adtak el. Az aratás kezdetéig a Szolnok megyei gazdaságok 2é8 millió forint értékű gépet vásároltak az AGRÖKER-től. Idejében megérkeztek a szov­jet kombájnok, 60 darab SZK—5-ös és 58 darab SZK— D—5—R típusú rizs- és búza­betakarítására egyaránt al­■i ...............................mi i N em volt hiány az idén szárítógépekből sem, eddig 18 haza) gyártmányú termék­szárítót értékesítettek az AG­ROKER telepein. Az aratás kezdetéig 380 traktor és 71 bá­lázógép kelt el, a termés mag­tárakba szállításához pedig 460 pótkocsit szereztek be a gazdaságok. A vállalatnál megszervezett aratási ügye­let alatt — szombatokon és vasárnapokon — 258 esetben adták ki a szükséges alkatré­szeket a gazdaságoknak, az alkatrészellátásra ezúttal nem volt különösebb panasz. 811 ezer tonna kőolaj Az üzemek jó munkája HÍREK DOSÍTÁSOK — HÍREK IJDÓSÍTÁSOK HÍRE H Dr. Gergely István fogadta V. V. Gorbatko űrhajós ezredest Dr. Gergely István, a me­gyei pártbizottság első titká­ra tegnap fogadta Viktor Va- sziljevics Gorbatko űrhajós ezredest, a Szovjetunió Hősét, aki a XII. Ejtőernyős Világ- bajnokság alkalmából tartóz­kodik Szolnokon. A szívélyes baráti találkozáson részt vett Kiss Lajos vezérőrnagy, az MHSZ főtitkára. Diplomaátadás ö Zrínyi Miklós Katonai Akadémián % Tegnap ünnepélyes külsősé­gek között adták át a diplo­mákat a Zrínyi Miklós Kato­nai Akadémián az Idén vég­zett hállgátóknak. Az akadé­mián rendezett ünnepségen megjelent Czinege Lajos ve­zérezredes, honvédelmi mi­niszter is. A honvédelmi miniszter fo­gadása és a himnusz elhang­zása után felolvasták a hon­védelmi miniszter ez alka­lomból kiadott parancsát, is­mertették a vizsgabizottság döntését, majd Tóth Lajos a Zrínyi Miklós Katonai Aka­démia parancsnoka kiosztot­ta a diplomákat. Felmentések, kinevezések A Magyár Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Löripcz Imre nehézipari minisztériu­mi államtitkárt tisztségéből — érdenleinek elismerése mellett — felmentette, egy­idejűleg Gór Nagy Sándort nehézipari minisztériumi ál­lamtitkárrá kinevezte. A Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Lőrincz Imre ne­hézipari minisztériumi állam­titkárnak több évtizédes eredményes gazdasági .mun­kássága és politikái tevékeny­sége elismeréséül, nyugállo­mányba vonulása alkalmából a Munka Vörös Zászló Ér- demréndje kitüntetést ado­mányozta. A Minisztertanács Meny­hárt László nehézipari mi­niszterhelyettest a tisztsége alól — más fontos állami megbízatása miatt — fel­mentette, dr. Halász Tibort, a Mátraaljai Szénbányák igaz-. gatóját nehézipari miniszter- helyettessé kinevezte. A kormány Havrán Istvánt, az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség elnökét — ér­demeinek elismerése mellett — a tisztségéből, valamint miniszterhelyettesi rangja alól felmentette és egyidejű­leg Menyhárt Lászlót az Or­szágos Bányaműszaki Fel­ügyelőség elnökévé, minisz­terhelyettesi rangban kine­vezte. Szakma a gépjárművezetés A Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezetének kezdeményezésére szakmá­nak ismerték el a gépjármű­vezetést és karbantartást. A szakmai képesítés megszerzé­séhez azonban vizsgát kell tenni, amelyre a felkészítést a közlekedési vállalatok egy része az év elején megkezdte. Tizenegy autóközlekedési vál­lalatnál 12 saját tanfolyamon 368 dolgozó képzése kezdő­dött meg. további hét vállalat 311 dolgozója részére az autóközlekedési tanintézet szervezett kilenc tanfolyamot. Ezek közül két vállalatnál 60 gépkocsivezető ntár megkap­ta á szakmunkás képesítést. 180 ezer doboz patron A répcelaki szénsavgyár­ban az idén minden eddigi­nél jobban felkészültek a nyári szezonra. Amite az el­múlt években nem volt pél­da, jjelenlfeg több patront gyártónak, mint amennyit a kereskedelem elszállít na­ponta — három műszakban — átlagosan 180 ezer doboz patront töltenek meg, s szük­ség esetén ezt a mennyiséget még Hiíntegy 35 ezer doboz­zal növelhetik. Szedik a Csabagyöngyét A hosszantartó hűvös idd miatt mintegy kéthetes késés mutatkozik a kiskunsági ho­moki szőlők fejlődésében. Most, a tűző napon meg­szűnt a szőlők „energiaéhsé­ge”. szemmel láthatóan erő­södnek a vesszők, duzzadnak, színesednek a szemek. He­lyenként megkezdték a Csa­bagyöngye szedését. Jubileumi műszak A Dunai Vasmű hengermű­vében tegnap kihengerelték a i6 milliomodik tonna té- mezt. A jubileumi műszakon a gyárrészleg vezetői üzemi röpgyűlésen köszöntötték a hengerészeket. A hengermű dolgozói a kongresszusi mun­kaversenyben a 10 milliomo­dik tonna lemez kihengerlé­sét augusztus 20-ra vállal­ták, így felajánlásuknak há­rom héttel korábban tettek eleget. Emlékezések Petőfire A segesvári csatában 125 éve hősi halált halt költőre emlékeztek tegnap a Petöfi- einlékeket őrző kiskunsági településeken. Többek között szülővárosában, Kiskőrösön, mint minden évben, most is kószoi-úkat, virágokat he­lyeztek el a költő szobrán, valamint a Fetőfi-ház emlék­tábláján. Több a telektulajdonos Tegnap ülésezett a Parla­mentben az országgyűlés épí­tési és közlekedési bizottsága: a képviselők megvitatták az állampolgárok telek-, lakás- és üdülőtulajdonának rende­zéséről szőlő jogszabályok ta­pasztalatait. A nyilvántartá­sok szerint az országban 2.2 millió tulajdonosnak csak­nem 2,4 millió ingatlana van, Egy mondatban — Katona István, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a Népszabadság főszerkesztője, aki Mihail Zimjanyinnak, az SZKP Központi Bizottsága tagjának, a Pravda főszerkesztőjének meghívására néhány napot Moszkvában töltött, tegnap hazaérkezett Budapestre. — Tegnap magyar—koreai szolidaritási nagygyűlést ren­deztek Zalaegerszegen, a Zala megyei Tejipari Vállalat kul­túrtermében. — Finnországba utaztak a Vasas Művészegyüttes tánco­sai. — A Szovjetunió Kommu­nista Pártja központi Bizott­ságának meghívására Korni- desz Mihálynak, az MSZMP Központi Bizottsága tudo­mányos, közoktatási és kultu­rális osztálya vezetőjének ve­zetésével tegnap pártmunkás­küldöttség utazott a Szovjet­unióba. — Tegnap Budapestre érke­zett Cornel Pinzani román nehézipari minjszterhélyet-j tes. ___ . _____I k almas arató-cséplőgépet ka­pott a vállalat. Ezúttal, bár az aratás vége fele járunk, még van raktáron az AGROKER- nél a nagyteljesítményű szov­jet kombájnokból: 30 gép vár vevőre. Az idén először hozta forgalomba az AGROKER a Kolos—6 típusú új szovjet kombájnt, ezenkívül 10 darab NDK gyártmányú és 12 darab nagyteljesítményű nyugatné­met betakarítógép talált ve­vőre a Szolnok megyei terme­lőszövetkezetekben és állami gazdaságokban. 1 iiwv-kt 'i-^i iirimi—i—nt—■

Next

/
Thumbnails
Contents