Szolnok Megyei Néplap, 1974. július (25. évfolyam, 152-177. szám)

1974-07-02 / 152. szám

XXV. évf. 152. sz. 1974. július 2., kedd. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 80 FILLÉR ISixon Belorusszia fővárosában Ma folytatódik a csúcstalálkozó Megyei körkép Kedvező es vállalatok félévi mérlege Vasárnap délelőtt a Jalta melletti oreandai szovjet kortnányrezidencián folyta­tódtak a tárgyalások Leo- nyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának fő­titkára és Richard Nixon, az Egyesült Államok elnöke kö­zött. Az eszmecserén részt vett Henry Kissinger külügy­miniszter, az elnök nemzet- biztonsági főtanácsadója is. Ez megerősíti azokat a nem­hivatalos értesüléseket, me­lyek szerint az eszmecserék fő témája vasárnap a stra­tégiai fegyverrendszerek kor­látozása volt. A hét végére ismét elrom­lott az idő. Szombat délelőt- től vasárnap délutánig szin­te megállás nélkül esett az eső. A kétnapi esőzés újabb árhullámokat indított el a Tiszán. Az elmúlt 24 órában a Felső-Tisza és a mellék­folyói — a Túr, a Szamos és a Kraszna — vízgyűjtőterü­letén 20—30 milliméteres csa­padékot mértek. A Tisza középsó szaka­szán, Szolnok térségében tetőzött. Szeged környékén megállt az apadás. Szegeden az alpári nyári gá­takon sikeresen védekeznek, a fő védőgátakon nincs köz­vetlen veszély. A Körösök vízgyűjtő terü­letén átlagosan 40—50 milli­méteres csapadék hullott. Helyenként. így például Kis- jenőnél a 85 millimétert is elérte. Az esőzés hatására árhullám van kialakulóban. Az előrejelzések szerint másodfokú árvízvédelmi készültséget igényel az ár­hullám, amely július 2-3- ra'várható. A délelőtt tizenegykor kez­dődött és ebédidőig folytató­dó megbeszélést megelőzően Nixon elnök felesége és az amerikai küldöttség több tagja társaságában istentisz­teleten vett részt. Patricia Nixon ezután az artyeki út­törőtáborba látogatott el. Brezsnyev vei és Nixonnal egyidőben megbeszélést foly­tatott Andrej Gromiko szov­jet és Hpnry Kissinger ame­rikai külügyminiszter is. Ké­sőbb a külügyminiszterek néhány magasrangú szak­értő kíséretében csatlakoz­Jelenleg mintegy 1300 kilo­méteren van árvízvédelmi készültség. ☆ A Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság ár- és belvízvé­delmi ügyeletén percenként csöngetlek a telefonok. Min­denfelől érkeznek a legfris­sebb őrvízi hírek. Most nagy a forgalom, éppen a hétvégi esőzések miatt. A táblára felkerültek a legújabb vizállási adatok: a Tisza Tiszafürednél 668 cm, apadó, Tiszaroffnál 813 cm, apadó, Szolnoknál 784 cm, áradó. A Hármas-Körös Kunszentmártonnál 743 cm, apadó. A Berettyó Mezőtúr torkolatánál 591 cm, apadó. — Az esőzések módosítot­ták a Tisza vízállását Szol­noknál — mondta Karcagi Gábor igazgatóhelyettes. — Vasárnap 6 órakor bekövet­kezett 802 centiméteres, vi­szonylag legmagasabb víz­álláshoz képest a vízszint 20 órára 777 centiméterre apadt. Tegnap azonban 786 centi­méterre visszaemelkedett, így a szolnoki vízmérce további vízszintemelkedé- scrc lehet számítani. tak a legfelső szintű eszme­csere résztvevőihez. Brezsnyev és Nixon a va­sárnap délelőtti találkozót is beszámítva összesen közel tizenkét órát tárgyalt a csúcstalálkozó óta. Megbe­széléseik témái között az ed­dig kiadott jelentések szerint olyan fontos kérdések szere­peltek, mint az európai biz­tonsági konferencia harma­dik szakaszának problémája, a közel-keleti helyzet tartós rendezésének kérdése, a ke­let—nyugati enyhülési poli­(Folytatás a 2. oldalon.) Az igazgatóságunkhoz tar­tozó területek védvonalain, a Tisza Szolnok feletti szaka­szán harmadfokú, a Szolnok alatti és a Hármas-Körös szakaszain másodfokú, a Hortobágy-Berettyó mentén első fokú készültség van. — Hol védik még a nyári gátakat? — Néhány napja arról szá­molhattunk be, hogy Tó­szegnél még védik mind a kei njúri gát; 'Mint mc* > arról adhatunk hirt, hogy a gátak mögötti területeket el­öntötte a víz. A hullámtéri nyári gátak közül igen nehéz a tisza- süly—kőtelki, a vezsenyi és az újbögi nyári gátak vé­delme. Eddig sikeres volt, és hogy továbbra se legyen veszély, nagy emberi és gépi erőket mozgatnak meg. Az igazga­tóság a nyári gátak megvé­désére 8 ezer 600 homokzsá­kot és 23 ezer 500 kéve ro­zsét használt fel. A védeke­zési munkákban hétszáz em­ber vesz részt, ök teljesítik az ügyeleti és figyelőszolgá­latokat. — sze — Július másodika van. Fordí­tottunk a naptárban, megkez­dődött a második félév. Az idei gazdálkodás eredményei­ről, a hazai és a külföldi megrendelések teljesítéséről érdeklődtünk a megyei válla­latoknál, mezőgazdasagi üze­mekben. 430 tonnás tartályok A jászberényi Aprítógép­gyár kereskedelmi osztályán Déri Tibor osztályvezetóhe- lyettes elmondta, hogy a múlt héj végén megkezdődött a folyamatos szállítás a a jugo­szláviai Oprováncon épülő timföldgyárhoz. Ezt az üze­met magyar vállalatok épí­tik, amelyben a jászberényi­ek több mint 60 millió fo­rint értékű berendezéssel vesznek részt. Kilenc, 35 mé­ter átmérőjű besűrítő tartályt gyártanak jugoszláv export­ra. Egy-egy ilyen óriás súlya 430 tonna. A tartályokat 40 vagonban szállítják majd a helyszínre. Régi partnere az Aprító- gépgyámak a Haldex len­gyel—magyar közös vállalat. A lengyelországi Michael vá­roskában épülő kpnnyűbeton zsugorító üzem alkatrészeit ők gyártották. A gyárban meddőhányók salakját dol­gozzák majd fel házgyári ele­mek alapanyagává. A Szov- jc.Ui.io reszare iZambatig 4 tömítő vibrator gyártását fe­jezték be. Zsiguli-szerviz Június 28-án, az eredeti terveknek megfelelően befe­jezte a hejőcsabai Cement­gyár rekonstrukciójához vál­lalt berendezés gyártását a Vasipari Vállalat, — tájé­koztatott bennünket Magyar Gyula igazgató. A tanácsi vállalat 30 millió forint ér­tékben szállítóhidat adott át. Ugyancsak a második félév kezdete előtt fejeződött be az ÉVM I-es számú Mélyépí­tő Vállalatának budapesti házgyárához a zsalutáblák gyártása. Jelentősen túltelje­sítette tervet az első hat hó­napban a vállalat szászbereki akkumulátor gyáregysége. A tervezett 28 millió helyett 30,7 millió forint értékben gyártottak gepkocsiakkumu- látorokat. Jól halad Szolnok északi iparvidéken a vállalat új csarnokának építése. A mű­szaki átadás már befejező­dött, és a hónap végén az 1800 négyzetméter alapterü­letű csarnokot birtokba ve­szik a vasszerkezeti lakato­sok. A vállalat központjában megkezdődött a szolgáltató kombinát kialakítása. A Hu­nyadi János utcában bővül az elektromos háztartási gépek szolgáltatása, és ott képezik ki a Zsigulik garacián túli szervizét is. Sikeres félév a Hűtőgépgyárban . 1974. első felében a Hűtő­gépgyár vállalt kötelezettsé­geit teljesítette. Háztartási hű­tőszekrényekből több mint 120 ezer darabot szállítottak a belkereskedelemi partne­reknek. Belföldre autó- és habszifónokból hat hónap alatt 211 574-et gyártottak. A közkedvelt alumínium Radal radiátorból pedig 130 ezer négyzetmétert készítettek Jászboldogházán. Tyler áru­házi berendezéseket Ma­gyarországon ebben a félév­ben 6 millió forintért értéke­sítettek. Az NDK-ba már kiszállítot­tak 15 ezer S—60 típusú hű­tőszekrényt, Csehszlovákiába pedig L—150 típusból 15 ezer darabot és L—175-ösből 1300- at szállítottak. A Hűtőgép­gyár külkereskedelmi irodá­jának, a LEHELEX-nek a féléves exportforgalma a szo­cialista országokba mintegy 2 millió rubel, tőkés forgalma pedig 375 ezer dollár volt. A szocialista exportban a szifo­nok mellett söröshordó és ra­diátor is szerepelt. A Szov­jetuniónak június 30-ig 900 ezer rubel értékű Tyler áru­házi berendezést adtak át. Áruházi berendezésekből a tőkés export 33 ezer dollár értékű volt. Háztartási hűtő­szekrényekből mintegy 2,7 millió dollar értékben szállí­tottak a nyugat-európai or­szágokba. ötszázalékos túlteljesítés A MEZŐGÉP szolnoki Vál­lalata, mint arról Szilágyi András igazgatóhelyettes tá­jékoztatott 105 százalékra teljesítette első féléves ter­vét. A tervezett 225 millió forint helyett 238 millió fo­rint az árbevétel. Az első fél­évben 3 ezer Diesel-motort újítottak fel, amit kombáj­nokba és erőgépekbe építe­nek be. Ezenkívül gyártottak még dohány- és szemester­mény szárítót is. Az aratás idejére hat szervizkocsi tart ügyeletet. Jó hírek Palotásról A Palotási Állami Gazda­ság lucernaföldjén folyik a betakarítás. Eddig az 1343 hektárnak mintegy felét ta­karították be. Ebben az év­ben a rossz időjárás ellené­re is 62 mázsás hektáronkén­ti átlagtermésre számítanak. A rizs másodszori növényvé­delmével is végeztek, és fej­trágyázását rövidesen meg­kezdik. A terméskilátások rizsből is jobbak, mint a múlt évben. A gabona betakarítására felkészültek, a tervek szerint 1188 hektáron 18 munkanap alatt végeznek az aratással. ☆ A jászfényszarui Béke Me­zőgazdasági Termelőszövet­kezetben előreláthatóan júli­us 8-án kezdik meg az ara­tást. Harmadik kaszálása teg­nap kezdődött, a lucernának, s nagy részéből lucernalisz­tet készítenek. A kertészet­ben folyik a növényápolás és a vegyszerezés, valamint szedik a főzőtököt. A kerté­szetben mintegy félmillió he­gyes erős zöldpaprikát szed­tek le, jelenleg a tölteni való paprikát szüretelik. Újabb árhullámok Tárhatók a Tiszán HÍREK 1TASOK — HIRE ITT liÖ Bolgár pártmunkás küldöttség Budapesten A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának meghívására Ruszi Kararuszinovnak, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottsága osztályvezetőhe­lyettesének vezetésével teg­nap bolgár pártmunkás kül­döttség érkezett Budapestre. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren dr. Csendes La­jos. a KB osztályvezetőhe- lyettese fogadta. Jelen volt Sztrasimir Iliev. a bolgár nagykövetség tanácsosa. Állami Ifjúsági Bizottság alakult Tegnap délelőtt a Parla­mentben megtartotta alaku­ló ülését az Állami Ifjúsági Bizottság. Az ülés napirendjén szere­pelt a fiatalok családi életre nevelésével kapcsolatos fel­adatok megtárgyalása az ok­tatási és az egészségügyi miniszter előterjesztésében. Már a következő tanévben 60 általános iskola felső ta­gozatán és 30 középiskolá­ban — kísérleti tan terv alapján — az osztályfőnöki órák keretében megkezdődik a családi élettel kapcsolatos ismeretanyag oktatása. A családi nevelés emellett he­lyet kap a dolgozó fiatalok számára szervezett ismeret- terjesztő előadásokon is. A bizottság a továbbiakban el­fogadta ügyrendjét és az 1974 második félévi mun­katervét. '■ KISZ-vezetők tapasztalatcseréje A KISZ Központi Bizott­sága és a KISZ Somogy me­gyei Bizottságának mező- gazdasági ifjúsági tanácsa rendezésében tegnap a bala- tonfenyvesi KlSZ-vezetőkép- ző táborban megkezdődött a termelőszövetkezeti K1SZ- vezetők országos tapaszta­latcseréje. A négynapos ta­nácskozáson több mint két­száz ifjúsági vezető vesz részt. A termelőszövetkezeti KISZ-vezetök tapasztalat­cseréjén elhangzott többek között, hogy a termelőszö­vetkezetekben dolgozó K1SZ- tagok száma 44 ezer, szer­vezettségük pedig megha­ladja a 30 százalékot. Az országban azonban meg ma is hatszáz olyan termelő- szövetkezet van, ahol nem működik üzemi KlSZ-szer- vezet. Ez a találkozó azok­nak a tapasztalatoknak az összegyűjtését célozza, ame­lyek a további fejlődést elő­segítik. Tokaji borkiállítás Vasárnap délelőtt a me­zőgazdasági múzeumban dr. Bodnár Ferenc, a Borsod megyei pártbizottság első titkára megnyitotta Tokaj- hegyalja borgazdaságáról rendezeti kiállítást. Az ün­nepélyes megnyitáson részt vett Huszár István, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se, képviseltette magát a történelmi borvidék szinte minden gazdasága, termelő­szövetkezete és szakszövet­kezete is. A kiállítás látogatói meg­ismerkedhetnek a tokajhegy- aljai szőlőtermelés. a borá­szat történetével, témák sze­rinti csoportosításban a hí­res szőlőterület termőföld­jével. az ott termelt fajták­kal, a művelési módokkal és eszközökkel, képet kaonak a tokajhegyaljai szüretekről, a feldolgozásról és az értéke­sítésről is. Monográfia Nógrádról Hat évvel ezelőtt hozott döntést a Nógrád mérvéi Tanács, hogy a megye tör­ténetéről négykötetes mo­nográfiát ad ki. A nagy vállalkozás kivitelezésére dr. Balogh Sándor történész, egyetemi tanár vezetésével a megyében működő történé­szekből, a politikai és tár­sadalmi élet vezetőiből hoz­tak létre szekesztö bizottsá­got. A négykötetes, összesen mintegy ezerötszáz oldal terjedelmű, valamennyi tör­ténet? kort felölelő, tudomá­nyos igényességgel és ala­possággal megírt megyetör- ténet az első befejezett mű a felszabadulás után kezde­ményezett monográfiák so­rában. Űj szénbányászati tröszt Új törszt kezdte meg mű­ködését tegnap Tatabányán. A nehézipari miniszter — a Minisztertanács jóváhagyá­sával hozta létre a magyar szénbányászati trösztöt, amely a kilenc hazai szén­bánya vállalat munkáját ko­rábban koordináló Egvesült. Magyar Szénbányák (EMSZ) helvett, de attól lényegesen eltérő jogkörre] és tartalom­mal iránvítja majd a hazai szén bányászatot. Egyidejű­leg az EMSZ feloszlott. Az új szervezet a legnagyobb magyarországi tröszt, ugyan­is 85 000 dolgozó tartozik hozzá. Székhelyéül nemcsak azért választották Tatabá­nyát. mert Komárom' megye a hazai szénbányászat leg­jelentősebb központja, ha­nem azért is, mert működé­si feltételeit itt tudták a legjobban biztosítani. Földrajzi vándorgyűlés Szombathelyen A 102 éves Magyar Föld­rajzi Társaság vasárnap Szombathelyen tartotta a fel- szabadulás utáni 20. vándor­gyűlést. Az ország minden részéből érkezett 300 föld­rajztudóst, pedagógust, geo­lógust, meteorológust. kar­tográfust Gyuráez János, a szombathelyi Városi Tanács el??öke köszöntötte, majd Ua- dó' Sándor, a Magyar Föld­rajzi Társaság elnöke nyitot­ta meg a vándorgyűlést. Dr. Gonda György, a Vas megyei Tanács elnöke is­mertette elsőként a 280 000 lakosú, kis alantcriiletü. vál­tozatos felszínű és adottsá­gú megye eredményeit, fej­lődését, gondjait, térképé­nek legújabb vonásait. Vá­zolta a táj átalakulását, ál­landó formálódását. Több előadás foglalkozott Xyugat- Dunántúl energiaforrásaival, energiastruktúrá.iának, gaz­daságföldrajzának problé­máival. Egy mondatban — Dr. Molnár Frigyes az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a SZÖVOSZ el­nöke vasárnap elutazott Tanzániába, ahol részt vesz a tanganyikai Afrikai Nem­zeti Unió megalakulásának 30. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségeken. — Az európai ifjúsági vö­röskeresztesek oslói találko­zójára magyar vöröskeresz­tes küldöttség utazott Nor­végiába. — Várpalotán, a vár előt­ti szabadtéri színpadon va­sárnap tartották a ..Folklór pódium ’74” című népművé­szeti fesztivál gálaelőadásait. — A Magyar Országos Horgász Szövetség az idei XI. országos horgászbajnok- ságot a Keleti Főcsatorna tiszavasvári szakaszán ren­dezi meg július 7-én. — Vasárnap délben a Kossuth Lajos Tudomány­egyetem díszudvarán nagy érdeklődés mellett nyitották meg a IV. debreceni orszá­gos nyári tárlatot. — Enver Humo, a Jugosz­láv Szövetségi Tájékoztatási Bizottság első elnökhelvet- tese, aki tárgyalásokat folyj tatott dr. Várkonyi Péter ál­lamtitkárral. tegnap eluta-J j zott Budapesttől.

Next

/
Thumbnails
Contents