Szolnok Megyei Néplap, 1974. május (25. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-01 / 100. szám

MÁJUSI ÜZENET M ájus elsejét, a nemzetközi proletárszolidaritás nap­ját ünnepük ma a világ dolgozói. Ez a szép májusi ünnep, amely az elnyomás és kizsákmányolás ellen küzdő dolgozók közös harcában fogant, napjaink forradalmi harcának világméretű szemléje. Az idei május elsejét győzelmi ünneppé avatják azok a kedvező változások, amelyek napjainkban bontakoznak és teljesednek ki a nemzetközi helyzetben. A világ népeit fenye­gető háborús tűzfészkek lokalizálásában elért sikerek, a kü­lönböző társadalmi berendezkedésű államok békés egymás mellett élésének térhódítása, a tárgyalások politikájának ér­vényesülése, a vitás kérdések realitásoknak megfelelő ren­dezése, az európai bizonsági értekezlet ügyének előrehaladása — hogy csak a legfontosabbakat említsük; egészen addig, hogy a nemzetközi reakció és a fasiszta gyarmatosító politika egyik utolsó bázisa is omladozik: ma Portugáliában, a törté­relmében először nemzeti ünneppé nyilvánított május elsején, vörös zászlói alatt vonul fel a munkásság. Ezek az eredmények arról győzik meg a béke. a nemzet­közi haladás, a szocializmus híveit, hogy a proletariátus világ­méretű szolidaritása nem hiábavaló. A tüntetések, tiltakozá­sok, az együttérzést kifejező társadalmi akciók, a sztrájkhar­cok ugyanúgy mint a szocialista országok látványos, töretlen előrehaladása a dolgozók általános felemelkedésének útján, mind arra ösztönöznek, hogy erősödjék szerte a világon ez az összefogás — a győzelmek záloga. A proletár nemzetköziség azon a marxi felismerésen alap­szik, hogy valamennyi ország munkásainak közösek az ér­dekei. A hatalomra jutott proletariátus ma már a világ nagy részén állami erejével, gazdasági, politikai, katonai hatalmá­val is felsorakozik a proletárszolidaritás zászlaja alá. A szo­cialista világrendszernek, a nemzetközi munkásosztály e nagy­szerű művének a létrejöttével a nemzetköziség űj szakaszába lépett. Ä szocialista nemzetköziség elveit a szocialista álla­muk közötti kapcsolatokban az államközi szerződé­sek tartalmazzák, a közös nyilatkozatok, s ezek kö­zül is kiemelkedően az éppen e napokban 25. évfordulóját ünneplő KGST dokumentumai. Szilárd bázisa a nemzetközi szolidaritásnak, a haladás és béke ügyének a Varsói Szerző­dés, amelynek politikai tanácskozó testületé legutóbbi ülésén is hangoztatta: „...a testvérállamok sokoldalú együttműkö- oese minden téren továbbfejlődött. Ez gyorsítja a Varsói Szerződés tagállamai gazdasági potenciáljának növekedéséi, védelmi képességük erősödését, népeik jólétének, országaik kultúrájának és tudományának fejlődését. A tagállamok to­vább erősítik megbonthatatlan barátságukat a szocializmus, a haladás, a beke érdekében, egyre növelve a szocializmus te­kintélyét, mely más népek elé az államközi kapcsolatok űj típusának, a valóban demokratikus társadalomnak, a szocia­lista életformának példáját állítja. Továbbra is síkraszállunk az enyhülési folyamat elmélyítéséért, a béke, a biztonság, a népek gazdasági és társadalmi haladása eszméinek diadalra juttatásáért.” E varsói üzenet jó hírt repített világgá a májusi ünnep előtt. Olyan országok külpolitikájának lényegét fejezte ki, amelyek rendíthetetlenül és elvhűen, a reaütásokat számba véve és alakítva, igazuk és erejük tudatában folytatják útju­kat, a béke, a szocializmus, a társadalmi haladás útját, ncpeik és minden nép hasznára. Több termék, hatékonyabb munka, nagyobb jövedelem KIVÁLÓ VÁLLALATOK, SZÖVETKEZETEK ÉMEPSÉGEI A Nagyalföldi Kőolaj- és. Földgáztermelő Vállalat a ne­gyedik ötéves tervben — az 1973-as gazdasági eredmé­nyei alapján — másodszor nyerte el a kiváló címet. A kőolajtervet 1,2 száza­lékkal teljesítették túl, az előző évhez képest' pedig 4,3 százalékkal nőtt a termelés. A felszínre hozott kőolaj két­harmadát az algyői olajmező adta. Terven felül 7.9 szá­zalékkal több földgázt állí­tottak elő, amely az 1972-es értékesítésnél 17,3 százalék­kal több. A vállalati beruházások ér­téke tavaly “meghaladta a 900 millió forintot. Szegeden elkészült a második földgáz- előkészítő üzem, amelynek munkába állítása naponta 4 millió köbméterrel több föld­gázt eredményezett. Az elmúlt évben jelentő­sen nőtt a dolgozók jövedel­me is. 1972-höz képest 11,2 A szolnoki Textil- és Bőr­feldolgozó Szövetkezetben tegnap délután Ferenczi Ti­bor. az OKISZ elnökhelyet­tese adta át a tagoknak a Könnyűipar Kiváló Szövet­kezete oklevelet.. Ketten kap­ták meg a Könnyűipar Ki­váló Dolgozója címet, a Köl­tői Anita szocialista brigád másodszor nyerte ei az Tegnap délután rendezték meg a gazdaság bánhalmi művelődési házában a válla­lati ünnepséget Mészáros Mátyás kerületi igazgató kö­szöntötte a 25 éves állami gazdaság dolgozóit. Az 1973. évi eredményes munka alap­ján elnyert Kiváló Vállalat százalékkal kaptak nagyobb fizetést, amelynek több mint felét önerőből a vállalat biz­tosította. A Kőolajnál dolgo­zók jövedelme 1973-ban meg­haladta az évi 36 ezer fo­rintot. Tovább javult a mun­kások szociális ellátása. Ta­valy 79 dolgozójuk mintegy 3.6 millió forint lakásépítési támogatást kapott. Tognap délután az Oroshá­zán rendezett kiváló vállalati ihinepségen a legjobbakat, a Nagy alföldi Kőolaj- t> Föld- gáztermelő Vállalat egész kollektíváját köszöntötte dr. Lőrincz Imre, a NIM állam­titkára. Sifter Ferenc szer­számkészítő- a Munka Ér­demrend arany fokozatát kapta. Öten — köztük Tóth Gyula, a szolnoki központ osztályvezetője — kapták meg a Nehézipar Kiváló Dolgozó­ja címet. a kiváló vállalati oklevél átadása alkalmával pedig csaknem 1.7 millió fo­rint jutalmat oszlottak ki. Aranykoszorús Brigád címet. A, szövetkezeti tagok a ki­tüntetés átadásakor 60 ezer forint pénzjutalmat kaptak. Jászarokszálláson Is ünne­pellek tegnap a Fai peri Szö­vetkezet dolgozói abbőt az alkalomból, hogy az t973. évi eredményeikért megkapták a Könnyűipar Kiváló Szövetke­zete kitüntetést címmel járó oklevelet dr. Hegedűs Lajos, a megyei ta­nács elnöke adta át. A gazdaságban tizen a Mezőgazdaság kiváló dolgozó­ja, harminchármai) vállalati kiváló dolgozó kitüntetési kaptak Ketten huszonöt éves törzsgárdatagságért minisz­teri kitüntetésben, egy dol­gozó miniszteri dicséretben részesült. A kitüntetettele kö­zött 90 ezer forintot CKZtott szét a gazdaság. — A szocia­lista munkaversenyben elért eredményeik alapján a brigá­dok közül egy kollektíva aranykoszorús, hat ezüstko- saorüs, nyolc bronzkoszorús, három zöldkoszorüs brigád- jelvényt kapott. Jutalomként 143 ezer forintot osztottak ki. Kitüntették a TITÁSZ-t 1973-ban a Szocialista Mun­ka Vállalata, most pedig Ki­váló Vállalat címet kapott a Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat. A szolnoki üzem- igazgatóság a szocialista munkaversenyben elért ered­ményeiért oklevelet kapott. Az ünnepséget tegnap tartot­ták Szolnokon. A kitüntetéseket és jutal­makat Madarász Tibor üzem­igazgató adta át A szocialis­ta brigádjelvény arany foko­zatát három, ezüst fokozatát tizenkettő, a bronz fokozatot hat, a zöldkoszorús brigád- jelvényt huszonhat brigád nyerte el. Kiállítás a/ ünnepségen A jászberényi Vegyesipari Szolgáltató Vállalat 1973. évi eredményei atapján elnyerte a Kiváló Vállalat címet Fennállása óta a vállalat ta­valy érte el legnagyobb —■ 31 millió 669 ezer forint — összegű árbevételét. A lakos­ság részére végzett szolgál­tató tevékenység értéhe 1973-ban meghaladta a 270 ezer forintot. A kitüntetés átadásának napján a vállalat termékei­ből kiállítást rendeztek. HL—IA—BZ Szolnoki és jászárokszállási szoveikczH kitüntetése Kiváló a Kö/éptiszai Állami Gazdaság is Uta: A XI pártkongresszus tiszteletére ☆ Munkásőrnek jelentkezem ☆ Működik az B—20-as számítógép # A füredi csata Művelődés — otthon nélkül íSr Tv jegyzet ☆ Fények és árnyak a Tiszaligetben * Világítanak-e a csillagok? * Évfolyamlalálkozó a gyárban ☆ Rakodók ☆ / Ködben TÖT A múlt a divat * Külpolitikai magazin ☆ Ünnepi rádió- és tv-műsor i S Mi is ezen országok sorába tartozunk. Májusi üzenetünk, a többi szocialista országéhoz hasonlóan másról, többről is szól. A májusi zászlók alatt világszerte felvonuló osztálytest- véreinknek azt is elmondhatjuk ma, hogy nálunk az egész dolgozó nép érdekeit kifejező munkáspolitika érvényesül. Pár­tunk — számadással készülve következő kongresszusára — éppen a közelmúltban tekintette át a magyar munkásosztály helyzetét. A Központi Bizottság határozatának megfelelően kormányunk a múlt héten munkaprogramot fogadott el, mely­nek alapján a Minisztertanács a jövőben a kérdések széles körében készül intézkedéseket tenni. A munkásosztály vezető szerepének növelése céljából a kormány, a szakszervezetek­kel egyetértésben irányelveket dolgoz ki az üzemi demokrácia fejlesztésére, kimunkálja a dolgozók jogsegély képviseletének o mainál hatásosabb rendszerét, tervet dolgoz ki a munkások továbbképzési lehetőségeinek javítására, vezető posztokra való ;■ lkai mássá tételére, egészségvédelmének javítására, további munkaidő-csökkentésre. A legfontosabb, a közeljövőt érintő tennivalók mellett a Minisztertanács azt is meghatározta, ho­gyan kívánj előmozdítani a következő ötéves terv időszaká­ban a munkások anyagi helyzetének javítását. A magyar munkások, parasztok, értelmiségiek pártunk politikája iránti egyetértésüket ma azzal juttatják kifejezésre, hogy a közelgő XI. kongresszus és hazánk felszabadulásának tiszteletére széles körű munkaverseny-mozgalmat kezdemé­nyeztek. I lyen a mi idei május elsejei üzenetünk. Reméljük, hogy ez a hang, együtt a testvéri szocialista orszá­gok szavával messzehangzóan zengi a világ vala­mennyi békeszerető emberének, a haladás, a demokrácia, a szocializmus híveinek: világ dolgozói, jöjjetek, tartsatok velünk a béke, a felemelkedés, a szocializmus útján. i dúsítások — hírek --ti. dúsítások - hír Felvonták az Állami Zászlói A nemzetközi munkásosz­tály nagy ünnepe, május el­seje előestéjén, tegnap a Parlament előtti Kossuth La­jos téren ünnepélyes külső­ségek között, katonai tiszte­letadással felvonták a Ma­gyar Népköztársaság Állami Zászlaját. A Gellért hegy en a Felsza­badulási emlékműnél ugyan­csak katonai tiszteletadással vonták fel a magyar nem­zeti lobogót és a munkás­mozgalom vörös zászlaját. Ma délben a Kossuth La­jos téren az Állami Zászlónál zenés őrségváltás lesz. majd a katonazenekar térzenével szórakoztatja az ünnepi ese­mény résztvevőit. Üdvözlő táviratok Május elseje, a nemzetközi munkásmozgalom ünnepe al­kalmából a Tallinn városi párt- és állami szervek ve­zetői táviratban köszöntötték Szolnok város és a mesve lakóit. Táviratukban jó egész­séget és sikereket kívántak Szolnok megye dotgozuinak a szocializmus építését szol­gáló munkájukhoz. A megyei pártbizottság ne­vében küldött választávirat a jókívánságokat megkö­szönve. megyénk valaffleny- nyl dolgozója nevében elv­társi, baráti üdvözletét kül­dött. és sikereket kívánt, a kommunizmus építéséhez a testvérváros dolgozóinak. Losonczi Pál hazaérkezett Losonczl Pál, az Elnöki Tanács elnöke, aki magyar delegáció élén részt vett Franz Jonas osztrák szövet­ségi elnök temetésén, tegnan reggel Becsből visszarepült Budapestre. Az Elnöki Ta­nács elnökét és kíséretét a Schwechat! repülőtéren dr. Kurt Enderl, az osztrák kül­ügyminisztérium protokoll- osztályanak vezetője és dr. Nagy Lajos, hazánk bécsi nagykövete búcsúztatta. Losonczl Pál tegnap haza­érkezett. Új Gelka szerviz Mezőt úron Mezőtúron tegnap ünnepé lyesen átadták a Kossuth té­ri új lakóház földszintjén épült Gelka szervizt. A két­millió forintos beruházás költségeit a megyei tanács fedezte, míg a műhelyek fel­szereléseit a Gelka biztosí­totta. Hazaérkezett katonai küldöttségünk Tegnap reggel hazaértse zeit Kubából h Czinege La­jos vezérezredes, honvédéi mi miniszter vezette katonai Küldöttség, amely Raul Cast ro litiz al'ábornagy, a ku bal forradalmi fegyveres erők miniszterének meghí­vására hivatalos, baráti lá­togatást tett a távoli testvér- országban. Kitüntették a karcagi postát A karcagi postahivatal 1973, évi eredményes mun­kája alapján elnyerte a Szo­cialista Munka Hivatala és egyben az Élüzeni kitüntető címet A hivatalnál három szocialista brigád külön el­ismerésben részesült: har­minchat dolgozó pénzjutal­mat. egy pedig Kiváló Dol­gozó kitüntetést kapott. Fgy mondatban — Vietnami sebesültek csoportjának tagjait fogadta tegnap az Országos Bekela- nács és a Szolidaritási Bi­zottság. — Tegnap Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bízóit sigának tagja, a SZOT fő­titkára átadta az idei SZOT- dijakat. — Május elsejétől Isméi megkezdi működését a sió­foki Meteorológiai Intézet balatoni viharjclző szolgá­lata. — Szabó Aranka, a Tisza- parti Gimnázium és Egész­ségügyi Szakközépiskola ta- unióin (i. lett a Budapesten rendezett országos szakmai tanulmányi versenyen. t I V I Éljen május 1., a munkás nemzetköziség nagy ünnepe!

Next

/
Thumbnails
Contents