Szolnok Megyei Néplap, 1974. április (25. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-02 / 77. szám

PARTSZERVEZETEK A VÁROSÉRT A ki manapság ellátogat egy-egy városi körzeti pártszer­vezetbe, azt tapasztalja, hogy figyelmük előterébe mindinkább a lakóterület mindennapi élete, a környe­zet és az életfeltételek fejlesztése kerül. A korábban szűkeb­ben értelmezett alapszervezeti élet kérdésein túl a körzetek­hez tartozó kommunisták mind nagyobb mértékben részt kí­vánnak venni a városuk fejlődését szolgáló közéleti tevékeny­ségben is. Tegyük hozzá, hogy ehhez a feltételeik is egyre kedve­zőbbek. Az utóbbi években e pártalapszervezetek munkája jelentősen fejlődött, szervezeti életük tervszerűbbé, tartalma­sabbá vált. Fokozatosan növekszik tagjaik száma is: nem egy városban a párttagság mintegy tíz százaléka tartozik a körze­tekhez. S az ide átjelentkező párttagok zöme ma már nemcsak nagy élettapasztalattal, de a párt- és közéleti munkában szer­zett jártassággal is rendelkezik. E kommunisták többsége jo­gosan igényli, szellemi és fizikai frissességük pedig lehetővé is teszi számukra az aktív, közjót előmozdító társadalmi mun­ka végzését. Hogy a körzeti pártszervezetek érdemben és hasznosan tudják segíteni városuk fejlesztését, az az irányító pártszer­veken is múlik. Vagyis azon, mennyire készítik fel és tájé­koztatják őket, mennyire tisztázzák pontosan velük saját fel­adat- és hatáskörüket, a kapcsolatok rendjét. Az irányításnak és felkészítésnek, a munkába történő be­vonásnak több jó módszere és formája alakult már ki. Elis­merően lehet szólni azokról a párt- és tanácsi szervekről, amelyek a városfejlesztési tervek kialakításához rendszeresen igénylik a körzetekben dolgozó kommunisták és pártonkívüli segítőtársaik véleményét, közreműködését. Több városban, — igen helyesen — meghívják a körzeti pártszervezetek képvi­selőit olyan tanácskozásokra, amelyeken a város helyzetéről, jövőjéről esik szó. Részt vesznek a városi pártbizottságok ki­bővített ülésein, a tanácsok és népfront-bizottságok értekezle­tein, ahol javaslataikkal, észrevételeikkel teljesebbé teszik a Városfejlesztést szolgáló terveket. Természetesen e tanácskozásoknak fontos szerepük van abban is, hpgy segítenek rangsorolni a javaslatokat és igénye­ket A lakosság közötti tömegpolitikai munkához ugyanis a körzeti pártembereknek ismerniük kell a megvalósíthatatlan kérések elutasításának indokait éppúgy, mint a körzetüket érintő távlati elképzeléseket. Mindezek ismeretében tudnak megalapozott reális munkaprogramot kialakítani. A várospolitikai elképzelések megismertetésére, a kom­munisták és a pártonkívüliek aktivizálására jól bevált és egyre inkább terjedő forma a körzeti pártalapszervezetekben a fórumjellegű taggyűlések, illetve pártnapok szervezése. E pártrendezvényeken a párt, a tanács, a népfront városi vezetői adnak választ az előzetesen összegyűjtött, illetve a helyszínen feltett kérdésekre. E fórumokra helyes meghívni a körzet te­rületén tevékenykedő pártonkívüli társadalmi aktivistákat, így a tanácstagokat, a KISZ-szervezet vezetőit, a lakóbizott­ságok vezetőit. Helyes, ha a körzeti alapszervezet vezetősége megkülön­böztetett módon segíti a területén megválasztott tanácstago­kat. Célszerű gondos figyelemmel kísérni a választói gyűlések, tanácstagi beszámolók alkalmával elhangzott kérések, javas­latok sorsát, megvalósulását. S ha egy-egy okos javaslat, jó kezdeményezés elakad, az ügy előremozdítása érdekében a pártszervezet cselekvőén álljon a tanácstag mellé. Hasznos­nak látszik az a kezdeményezés is, hogy egyes városokban a körzeti pártalapszervezetek működési területén létrehozzák a népfront helyi csoportját. Ez újabb lehetőséget nyit a lakó- területi politikai munka továbbfejlesztéséhez, a pártonkívü- liekkel való elevenebb munkakapcsolat megteremtéséhez. B izonyos, hogy mindenütt meg lehet találni a városért való közös fáradozás legalkalmasabb formáit, mód­szereit. Munkaprogramjukkal kapcsolódva a város egészének fejlesztésére kidolgozott tervekhez, a lakóterületi pártszervezetek eredményesen segíthetik azok megformá­lását és valóra váltását. K. P. Mun káslakás-építes Egy ér alatt 2184 család kapott új otthont Növekvő támogatás ax üxemekben Elkészült az összesítés az állami vállalatoknál dolgozó munkások lakásépítésének — lakásvásárlásának — támo­gatásáról, tehát az első évi mérleg, hiszen ezek az in­tézkedések az MSZMP KB 1972 novemberi határozata alapján a Minisztertanácsinak 1973 január végén kiadott határozatában jelentek meg. A tapasztalatok szerint az új rendelkezés arra ösztönözte a vállalatokat, hogy jóval nagyobb erőfeszítéseket te­gyenek lakásépítési alapok kéDzésére. A kedvezőbb ÚJ körülmé­nyek alapján 1973-ban országosan 980 millió forint értékű válla­lati lakásépítési alap kép­ződött, ami lényegesen, 35 százalékkal nagyobb az elő­ző évinél. (Ebből Szolnoki megyében 32,2 millió.) A kedvezményes állami és vállalati támoga­tással végeredményben 1973- ban 2184, a megyében. 277 munkáscsalád kapott új ott­hont Az adatokból egyértel­műen kitűnik, hogy a mun­káslakás-építés az országban a legkedvezőbb lakásépítési forma. A múlt évben átadott ked­vezményes munkáslakások átlagosan kétszobásak. Ennek többségét az OTP-től vásá­rolták, hiszen az új intézke­dés után viszonylag kevés idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy e kedvező feltételek alapján lakásépítő szövetke­zeteket szervezzenek Az év végén azonban már több lakásépítő szövetke­zet kezdte meg a munkát, összesen 732 kedvezmé­nyes munkáslakás építését Az Építésügyi és Városfej­lesztési Minisztériumtól és az Országos Takarékpénztár­tól kapott tájékoztatás sze­sz Idén tovább növekedett a vállalatok érdeklődése, aktivitása a kedvezményes munkáslakások építése, vá­sárlása iránt. Ez a nagy aktivitás most már érezhető az egyéb vál­lalati támogatású — bértől és fizetésből élő dolgozók — lakásépítkezéseiben is. A kormány öt évvel ez­előtt, 1969-ben adott lehető­séget vállalati lakásépítési alapok képzéséhez, a bérből és fizetésből élók új ottho­nához nyújtható támogatás­hoz. Azóta csaknem 15 ezer dolgozó és esa- ládja lakásának megszer­zéséhez nyújtottak kisebb- nagyobb támogatást. A múlt évben Ilyen vállY&tl hozzájáruással 8 ezer 17 új lakás épült, majdnem kétszer annyi, mint 1972- ben. Ä negyedik ötéves terv előirányzata szerint a lakás- építési szövetkezetek és egyéb társasházépítési formák alap­ján 65 ezer új lakást kell átadni, de a vállalati, főként a kedvezményes munkásla­kás-építés gyors fejlődésének eredményéként számítani le­het arra, hogy ezeknek as új otthonoknak szánna eléri majd a 75 ezret Pia: Javul az áruellátás Kisújszálláson 9 Márkás nevek * Lépcső az alagsorba » Ä tudomány világából 9 Ä szerencsés üstökösvadász Ä hétvége sport eredményei L 9 I tottő tárgynyeremény sorsolás Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága Losonczi Pál fogadta a VDK külügyminiszterét Tegnap délelőtti ülésén a megyei tanács végrehajtó bi­zottsága megvitatta a szer­vezési és jogi osztály tevé­kenységéről szóló jelentést, majd az elhagyott telkek helyzetének rendezéséről szó­ló minisztertanácsi határozat végrehajtásáról tárgyalt. Az elhagyott telkeik felku­tatása megkezdődött Szolnok megyében is. A helyi taná­csok összesen száznegyven- három elhagyott telket írtak össze. A városok közül Szol­nokon a legtöbbet, harminc­nyolcat. A többi helyen ket- tőt-hármat, sőt Jászberény­ben, Mezőtúron és Túrkevén egyetlen elhagyott telket sem ielez a kimutatás. A járások közül a jászberényiben van a legtöbb elhagyott telek, szám szerint negyevennégy. A tanácsok a felderített el­hagyott telkek közül eddig kilencnek a tulajdonjogát ál­lami tulajdonbavétel, illetve kisajátítás útján rendezték, hét esetben pedig már meg­állapították, hogy a tulajdon­jog kisajátítás útján rendez­hető. A munka mintegy három hónapja kezdődött, ezért még nem volt lehetőség az elha­gyott telkek teljes számba­vételére. A végrehajtó bi­zottság megállapította, hogy a helyi tanácsok még csak a kezdeti intézkedéseket tet­ték meg. s a minisztertaná­csi határozat végrehajtása további folyamatos munkát igényel. Ennek során szüksé­ges az érdekelt szakigazgatási szervek jó együttműködése, de a munkába be kell von­ni a tanácsi bizottságokat, tanácstagokat, társadalmi ak­tívákat, valamint a lakó- és utcabiziottságokat is. Nguyen Duy Trinh, a Vi­etnami Demokratikus Köz­társaság miniszterelnök-he­lyettese, külügyminiszter — aki hivatalos, baráti látoga­táson tartózkodik hazánk­ban — Púja Frigyes külügy­miniszter társaságában va­sárnap Fejér megyébe láto­gatott. A VDK külügyminisz­tere és a kíséretében levő személyiségek megnézték az 1848-as szabadságharcos hon­védek pákozdi emlékművét, majd megtekintették a Ve­lencei-tó környékét Ezután Székesfehérvárra látogattak, s megtekintették a középkori ramkertet. a történelmi bel­város műemlékeit híres épü­leteit Púja Frigyes külügyminisz­ter tegnap ebédet adott Ngu­yen Duy Trinh, a Vietnami Demokratikus Köztánsaságmi­ndszterelnök-helyettese és kül­ügyminisztere tiszteletére a Külügyminisztérium Dísz-téri vendégházában. A szívélyes, baráti hangu­latú ebéden Púja Frigyes és Nguyen Duy Trinh pohár- köszöntőt mondott Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke hétfőn az Országházban fogadta Nguyen Duy Trinh-t a Vietnami Demokratikus Köztársaság miniszterelnök- helyettesét és külügyminisz­terét A szívélyes, baráti találko­zón jelen volt Púja Frigyes külügyminiszter, illetve Ho­ang Van Lói, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság kül­ügyminiszterhelyettese és Nguyen Manh Cam, a VDK budapesti nagykövete. HÍREK — T1TDÓSTTÁ m C — HÍREK — r DÚSÍTÁSOK — HÍREK — í ríJDŐSÍTÁSOK — HÍREK Biszku Béla ünnepi köszöntője Felszabadulásunk ünne­pének előestéjén hangzik el a rádióban és a televízióban Biszku Bélának, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizottság titká­rának ünnepi beszéde. A kö­szöntőt április 3-án 18.20-kor sugározza a Kossuth-adó, a televízió pedig 19.15-kor köz­vetíti. Szakszervezeti küldöttség utazott Moszkvába Vasárnap Gáspár Sándor­nak. az MSZMP PB tagjá­nak, a SZOT főtitkárának vezetésével szakszervezeti küldöttség utazott Moszkvá­ba. A delegációt n Ferihegyi repülőtéren Nemeslaki Ti­vadar főtitkárhelyettes és Timmer József titkár bú­csúztatta. Kitüntetések, előléptetések a Néphadseregnél A Népköztársaság Elnöki Tanácsa — hazánk felszaba­dulásának 29. évfordulója al­kalmából — politikai, szak­mai felkészültségük, a had­sereg fejlesztésében, harcké­szültségének növelésében hu­zamosabb időn át végzett ki­emelkedő tevékenységük el­ismeréseként — dr. Dóró György, dr. Nagy Gábor és dr. Damó László ezredeseket vezérőrnaggyá nevezte ki. Kilencen részesültek * Vörös C-illag Érdemrend kitünte­tésben. Harminchat főtiszt és bét tiszthelyettes a ..Kiváló Szo'g'latort É-demrend” ki- tü-*o‘óst kanla. A honvédelmi m^'r-ter húsz föfi-ztet ezredessé lép­tetett elő. T!z»mézyen kap­ták meg „A Haza Szolgála­tért” érdem árem arany, ezüst. Illetve bronz fokoza­tát. öten nedig a honvédelmi érdemérmet. A tábornoki kinevezéseket, a különböző kitiio'",'seket és a* előléptetéseket Czine­ge Lajos vezérezíedes, hon­védelmi miniszter hétfőn ad­ta át ünnepélyes külsőségek között a Néphadsereg Köz­ponti Klubjának nyári he­lyiségében. Űj üzem Jászszentandráson A jászszentandrási régi művelődési ház épületében kőművesek dolgoznak: mű­helycsarnokká alakítják át az épületet A budapesti Női Minta Szabó Szövetkezet ugyanis részleget létesít a községben, ahol százhúsz leány és asszony kaphat munkát Az úi üzemrészben különböző felső ruházati cik­keket gyártanak majd. A nők felvételére áorilis 9-én kerül sor. Az üzemrész má­jus elsejétől keztji meg a munkát Ünnepi műsort a Tisza A Tisza Tá"coo' "Utes ma este 18 órakor a kunh ‘gyesi művelődési házban szerepel, holnap pedig a Szigligeti Színházban mutatja be programját az ünnepi mű­sorban. Csütörtökön délután 17 órakor a kisújszállásiak­nak adnak ízelítőt táncmű­vészetükből a városi műve­lődési központban. A Tisza Táncegyüttes műsorában fel­lépnek a Szigligeti Színház művészei, valamint Márkus Ilona dalénekes és Fábián Márta cimbalomművész is. Üttörővezetőket tüntettek ki Üttörővezetői érdemérmet adott át tegnap délelőtt 11 órakor a KISZ megyei bi­zottságán Bede Lászlóné, a megyei bizottságának titkára Tátrai Józsefnek, a kende- resi álta'ános iskola testne­velő tanárának. Nagy End­rének a törökszentmiklósi Petőfi úti Áltel ános Iskola igazgatóiénak. Smuta Kál- má-’né-'eic. a kunszentmárto­ni MTVB Járási Hivatal mű­velődni osztá'va vezetőjének és Fodor Gyulának az M57MP karcagi városi bi­zottsága munkatársának. Ki­váló üttörővezetői kitüntetést kapott Bodrogi Józsefné, a kunmadarasi 1. sz. iskola igazgatója. Szilágyi Katalin jásztelki óvónő. Főző Imre, a karcagi kiskulcsosi iskola igazgatója. Varga Erzsébet öcsödi csapatvezető-helyettes. Virágh Éva, a szolnoki Ság- vári körúti iskola csapatve­zetője valamint Szűcs Ist­ván, a jászladányi Hősök té­ri iskola rajvezetője. Kiváló ifivezető kitünte­tésben nyolcán részesültek a megyében, tizen ketten pedig a Magyar Úttörők Szövetsége Országos Elnökségének Di­csérő oklevelét kapták. Baleset Szolokon Tegnap délután fél hat­kor egy édesanya, kerékpár­ján a gyermekével a, Tisza- híd felől szabálvtalanul be­hajtott a lezárt Kossuth La­jos útra. Mikor az Arany János úthoz ért, egv farmo­toros autóbusz kanyarodott ki. Az édesanya meg'iedt, hirte’en fékezett és elesett. A mentők mindkettő’übet a F°tényj kórházba szállítot­ták. Mint megtudtuk a gyért mek 1972-ben született. Szabó Róbertnek hívják. Sajtó út 18. szám alatti lakos. Sérülés nem történt, a kórházból mindkettőjüket még tegnap este hazaengedték. Egy mondatban — Dr. Szénás! Géza leg­főbb ügyész vezetésével — R. A. Rudenkonak, a Szov­jetunió legfőbb ügyészének meghívására — delegáció utazott Moszkvába. — Janusz Roszkowski, a PAP Len evei Távirati Iroda főszerkesztője és Barcs Sán­dor, a Magyar Távirati Iro­da vezérigazgatója megálla­podást írt alá a két hírügy­nökség közötti együttműkö­dés kiszélesítéséről. — Az SZMBT meghívásá­ra tegnap a Szovietunióba utazott az MSZBT delegáció­ja, dr. Naev Józsefnek. a Borsnva megyei oártb'zotfc- ság titkárának vezetésével. — Áru-ilis 4 én. 5-én. 6-án az ország múzeumai a szo­kásos nv'tvatartásí időben váriák n láto«a*ébat, április 7—8-án minden múzeum zárva lesz. t„ ,

Next

/
Thumbnails
Contents