Szolnok Megyei Néplap, 1974. március (25. évfolyam, 50-76. szám)

1974-03-01 / 50. szám

VTLÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 80 FILLÉR XXV. évf. 50. sz. 19*4. márc. 1- péntek. A MEGYEI PÁRTBIZ OTTSÁG É S A MEGYEI TANACS LAPJA Kádár János fogadta a román kormányfőt Kádár Janos tegnap délelőtt fogadta Ion Gheorghe Maurert Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára tegnap délelőtt a Köz­ponti Bizottság székházéban fogadta Ion Gheorghe Mate­rért, a Román Szocialista Köztársaság Minisztertaná­csának elnökért A szívélyes, baráti találko­zón jelent volt dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Koska István lcülügyminisz tar-helyettes. Martin Ferenc, a Magyar Népköztársaság bukaresti nagykövete, illetve Virgil Trofin, a Román Szocialista Köztársaság Minisztertaná­csának elnökhelyettese. Cor­nel Pacoste külügyminiszter- helyettes és loan Cotot. a Ro­mán Szocialista Köztársaság budapesti nagykövete. Ion Gheorghe Maurer, a Román Szocialista Köztársa­ság Minisztertanácsának el­nöke és kísérete tegnap dél­előtt a Hősök terén megko­szorúzta a Magyar Hősök Emlékművét A koszorúzásnál jelen volt dr. Tímár Mátyás, a Minisz­tertanács elnökhelyettese. Szépvölgyi Zoltán, a Fővá­rosi Tanács elnöke, Roska István külügyminiszter-he­ly attes, Martin Ferenc, a Ma­gyar Népköztársaság buka­resti nagykövete, Tóth Lajos vezérőrnagy és Farkas Mi­hály ezredes, a budapesti helyőrség parancsnoka. A koszorúzást követően Bu­dapest nevezetességeivel is­merkedtek a vendégek A vá­rosnézésre elkísérte őket Szépvölgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács elnöke. Roska István külüevmtniszter-helyettes és Martin Ferenc, a Magyar Népköztársaság bukaresti nagykövete. A városnézés metró-utazás­sal kezdődött. A Baross té­ren Daczó József, a BKV ve­zérigazgatója és Balogh Lász­ló, a metró üzerrúgazgatója fogadta a vendégeket, akik ezután egy szerelvénnyel a Deák térig utaztak. Itt meg­tekintették a földalatti gyors­vasút forgalmi és energia- központját. Érdeklődéssel hallgatták az ismertetést , a vezérlőpultokon, az üzemelés különböző fázisait szemlélte­tő jelzésekről, arról, hogy a szigorú menetrend előírásait az elmúlt évben 99,5 százalé­kos pontossággal teljesítet­ték a szerelvények, valamint arról, hogy nagyfokú körül­tekintéssel és tartalékkal biz­tosítják a metró energiaellá­tását. Ezt követően a vendé­gek tovább utaztak a Bat­thyány térig. A metró-utazás közben szó esett a földalatti üzemelésével, további vona­lainak építésével, a főváros közlekedésében betöltött sze­repével kapcsolatos kérdések­ről. A Batthyány téren meg­tekintették a szentendrei HÉV csatlakozó szintjét. A vendé­gek a továbbiak során meg­tekintették a budapesti Má­tyás templomot, ahol dr. Fá­bián János kanonok ismer­tette a nagymúltú templom történetét. Ézt követően a Halászbástyáról a főváros pa­norámájában gyönyörködtek közben a lakáséoítésekrőL a városrekonstrukcióról beszél­getett a román kormányfő a fővárosi Tanács elnökével. A városnézés a Budapesti Tör­téneti Múzeumban fejező­dött be, ahol dr. Horváth Miklós főigazgató fogadta a vendégeket, akik megtekintet­ték a középkori királyi palo­takiállítást. Fock Jenő. a Miniszterta­nács elnöke tegnap ebédet adott Ion Gheorehe Maurer, a Román Szocialista Köztár­saság Minisztertanácsa elnö­kének és a kíséretében levő politikusok tiszteletére az Országház vadásztermében. A szívélyes, baráti hangu­latú ebéden Fock Jenő és Ion Gheorghe Maurer pohár- köszöntőt mondott. f Április 1-től béremelések - Módosítják a családjogi törv'nyt - A zö dséglerirfs támogatása Ülést tartott a Minisztertanács Ion Gheorghe Maurer az Elnöki Tanács elnökéuél Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke tegnap délután az Or­szágházban fogadta Ion Ghe­orghe Maurert. a Román Szo­cialista Köztársaság Minisz­tertanácsának elnökét. A szívélyes, baráti találko­zón jelen volt Roska István külügyminiszter-helyettes, Martin Ferenc, a Magyar Népköztársaság bukáresti nagykövete. illetve Virgil Trofin. a Román Szocialista Köztársaság Minisztertaná­csának elnökhelyettese. Cor­nel Pacoste külügyminiszter­helyettes és loan Cotot a Ro­mán Szocialista Köztársaság budapesti nagykövete. A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter- tanács tegnap ülést tartott Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke tájékoztatást adott Abduszalem Dzsallud- nak, a Líbiai Arab Köztársa­ság miniszterelnökének ha­zánkban tett látogatásáról. A külügyminiszter pedig be­számolt Ausztriában tett lá­togatásáról. A kormány a je­lentéseket jóváhagyólag tu­domásul vette. A munkaügyi miniszter előterjesztése alapján a kor­mány megtárgyalta és elfo­gadta az állami szektor ipa­ron és építőiparon kívüli ága­zataiban az ipari és kivitele­ző építőipari tevékenységet végző munkások és közvetlen termelésirányítók, továb­bá az ipar és a kivitelező építőipar állami szekto­rában dolgozó kisegítő al­kalmazottak bérrendezé­sére vonatkozó javasla­tokat. A Minisztertanács úgy hatá­rozott, hogy a béremelésekre április 1-i hatállval kerüljön sor. A munkaügyi és a műve­lődésügyi miniszter előter­jesztése alapján a Miniszter- tanács határozatot hozott a színházak és a színházjellegű zenei intézmények dolgozói­nak bérrendezésére is. Az igazságügyminiszter elő­terjesztése alapján a kor­mány megtárgyalta a család­jogi törvény módosításáról szóló tervezetet, és úgy hatá­rozott, hogy azt törvényja­vaslatként az országgyűlés elé terjeszti. Az egészségügyi miniszter javaslatot tett a család- es nővédelmi tanácsadó hálózat országos kialakítására. A nők és a születendő gyermekek egészségének hatékonyabb megóvása érdekében szüksé­ges, hogy — a házasulóknak a család- és nővédelmi ta­nácsadáson való kötelező részvétele mellett — a tanács­adás az egész érintett lakos­ságra kiterjedjen. Ennek ér­dekében a tanácsadói, a gyógyító-megelőző tevékeny­séget az anya- és gyermekvé­delmi hálózaton belül a je­lenlegi ötéves tervidőszak vé­géig kibővítik, a már műkö­dő szervezeteket megerősítik, ahol pedig ilyen szolgálat még nem működik, ott annak feltételeit megteremtik. A kormány az előterjesztést el­fogadta. A kormány megtárgyalta és elfogadta az egészségügyi, valamint a művelődésügyi miniszternek a népesedéspo­litikai határozatból követke­ző oktatási és nevelési felada­tokról szóló előterjesztését. A kormány úgy határozott, hogy az oktatást a kidolgozott irányelvek alapján — kísér­letképpen az iskolák egy ré­szében — már az ősztől .neg kell kezdeni és az 1979—id­ős tanévben a felsőoktatási intézményekben Is meg <ell szervezni. Emellett az árimeit állami és társadalmi szervek bevonásával a családi életre nevelést az oktatási intéz­mények keretein túl is kiter­jesztik. A Minisztertanács meg­tárgyalta a munkaügyi miniszter jelentését a családpolitika és család­védelem, valamint a többgyermekes családok szociális helyzet érők A jelentés megállapítja, hogy az utóbbi években, elsősor­ban a népesedéspolitikai ha­tározat nyomán, jelentős in­tézkedések történtek, ame­lyek kedvezően befolyásol­ják a családok életét, össze­hangolt, a családok sajátos­ságait mérlegelő családpoliti­kai tevékenységre, a csalá­dok, különösen a sokgyerme­(Folytatás a 3. oldalon.) Folytatódik a megyeszékhely dinamikus frjlőiTése A tanács elfogadta az idei kftltségveté-i é* fejlesztési tervet Tízmillióso összegek sorsá­ról döntött tegnapi ülésén a szolnoki Városi Tanács, ami­kor megvitatta és elfogadta miitiRHH V DÓSÍTÁSOK — HÍREK ÄiÖÄÜl:« ÜSS Tanácsülés Kunsz entmártonban A kunszentmártoni Nagy­községi Tanács tegnapi ülé­sén többek között tárgyalt az idei költségvetésről és a fejlesztésről is. A nagyközség idei költség- vetése 15 millió 490 ezer fo­rint Fejlesztésnél a bevétel 35 millió 900 ezer forint a kiadás 23 millió 856 ezer fo­rint A különbség a tarta­lékból adódik. A fejlesztési Összegben 5 millió 240 ezer forint a bankhitel, ebből cél- csoportos lakásépítésre több mint négymillió, a közműel­látásra pedig egymillió fo­rintot forditanak. Lakásépí­tésre az állami támogatás 7 millió 179 ezer forint A fejlesztésben kiemelke­dik a vízműrendszer tovább­fejlesztése. a szennyvízcsa­torna és telep építése. 3.5 kilométer hosszú nyílt bel­vízelvezető árok létesítése, negwen l"íkás teljes befeje­zése. A Kilián Gvörgy lakó­teleden biztosftíák a villa- mosenprgia-ellátást. ezer négyzetméter járdát építe­nek. fejlesztik a kfil'ságvetési üzemet, orvoslakást, mély­fúrású kutat építenek, s to­vább épül a sporttelep is. A teisossáőtöl az idén $ mílliö 320 ezer forint értékű tár­sadalmi munkát várnak. Figyelemre méltó, hogy a már említett negyven laká­son felül az Idén 33 OTP, 30 szövetkezeti és sok családi ház épül. A napirendet a tanács kisebb változtatással jóváhagyta. Jászfényszarui termelőszövetkezetek egyesülése A jászfényszarui Lehel Kürtje Termelőszövetkezet február 16-i zárszámadási közgyűlésén a tagság több mint kétharmada titkos sza­vazással kimondta egyesülé­si szándékát a jászfé->y«z*ru| Béke Termelőszövetkezettel. Február 27-én, két részköz­gyűlésen a Béke Tsz tagsága Is az egyesülés mellett sza­vazott. A két szövetkezet 1975. január 1-től fog együtt dolgozni. Hatmillíárd forint értékű bútor, 83 ezer személygépkocsi a személygépkocsi-ellátás, s rendelkezés született a bú­torok országos garanciális javításának megoldására, tgy összegezték a legfontosabb eredményeket a kultúrcikk- kereskedelem vezetőinek teg­napi országos tanácskozásán. Az idén egyebek között hat- milliárd forint értékű bútor kerül forgalomba, s lényege­sen jobb ellátást ígérnek né­hány. tavaly még hiánycikk­nek számító termékből, pél­dául ülőbútorokból, gyermek- bútorokból íróasztalokból, könyvespolcokból. A forga­lomba kerülő mintegy 83 ezer személygépkocsi — a Trabant és a Wartburg-típue kivételével — elegendőnek látszik a nyilvántartott meg­rendelések teljesítéséhez. Egy mondatban — Hanoiba utazott teg­nap délután a Magyar Nők Országos Tanácsa képvisele­tében Erdei Lászlóné elnök, a Vietnami Demokratikus Nőszövetség IV. kongresszu­sára. A behozatali lehetőségek — Sebestyén Nándorné, az foővüláee oyoreiáa megjavult Országos ©öfeeiauáes főtitká­ra tartott előadást tegnap Salgótarjánban a Hazafias Népfront békeaktíva ülésén, amelyen részt vett és felszó­lalt Solls Castro, az ecuadori Béketanács főtitkára és dr. [van Zorilla, az argentin Béketanács titkára. —• Dr. Szekér Gyula ne­hézipari miniszter tegnap Moszkvába utazott a KGST integrációs programja alap­ján létesítendő 75o kilovoltos villamosenergia távvezeték építési megállapodásának aláírására. — Ünnepi csapolást tar­tottak tegnap a Dunai Vas­műben, ahol 20 évvel ezelőtt 1954. február 28-in helyez­ték üzembe az első nagyol­vasztót. — A hatásosabb gyógysze­rek kutatásáról tartottak tegnap tudományos tanács­kozást a Semmelweis Orvos- tudományi Egyetemen. — Elkészült Győr új vá­rosrészében az Ady Endre lakótelepen az „albérlők há­za", első lakóinak többsége ápolóná az idei költségvetési és fej­lesztési tervet. Korábban a végrehajtó bizottság és a ta­nácsi bizottságok is megtár­gyalták. hogy mire fordítsák a város rende1 kérésére álló pénzt. A téma fontosságát és a lelk”smeretes előkészítést bizonyítja, hogy összesen negyven­hármán, közülük nyol­cán a tegnapi tanácsülé­sen mondták el vélemé­nyüket, javaslataikat, A költségvetési és a fejlesz­tési terv egyes részei két vál­tozatban készültek, azok kö­zül választotta ki a tanács az igényeknek és lehetőségek­nek megfelelőbbet. Az Idei költségvetést ja­vaslat 141 millió 628 ezer fo­rint. a negyedik ötéves kö­zéptávú pénzügyi tervben 1974-re ióváhagyott előirány­zathoz kénest 17 miPió 75(tj ezer forinttal, a tavalyi elő-' irányzathoz viszonyítva pe­ril ° 11 miül a 550 ezer forint­tal magasabb- A ióváhagyott költségvetési tervben többek között hang­súlyozottan szerepel a zöld­területek. oarkok játszóterek fejlesztése. Ehhez a tanács igénvbe kívánja venni a la­kosság felajánlott társadalmi munkáiát. és az üzemek, vál­lalatok segítségét is. A Mű- vészíeleo melletti Zagvva- pari: rendezése a B'mbó ut­cai lát'zó- és zöldterület lét­rehozása. erdei tornanálva építése, az elhaevott telkek, varmint a volt Vid<m Park területének rendezése szere­pel a tervben. Fejlődik az orvosi ellátás. Az idén négy új fogorvosi rendelőt alakí- taoak'ld. a Zagyva-paját la­kótelepen pedig orvosi ren­delő nyílik. A városban a bö’csődel helyek száma hatvannal, az óvodai bolveké két­százhetvenöttel növekszik. Ennek eredményeként keve­sebb lesz a visszautasított felvételi kérelem, de a zsú­foltságot még nem sikerül csökkenteni. Az óvodák ki­szolgálása érdekében e adagos konyha kezdi meg működését, előreláthatólag szentember t-én. Az idei fejlesztési alap be­vételi előirányzata 297 millió 656 ezer forint Ebből a cél­csoportos lakásfeilesztés elő­irányzata 121 millió 104 ezer forint Az idén a tanács 291 lakás építésének befejezését tervezi Tovább épül a Má­tyás király úti magasház és az Adv Endre úton kezdett 128 lakás. A tanácsi célcso­portos lakásépítés mellett mintegy 760 társasházi vaja- • mint OTP és szövetkezeti ‘ és 200 masánépftésű lakás bepe- jezéce várható ebben az év­ben. A közlekedési feladatok kö­zött a 4-es út szolnoki sza­karának rekonstrukeióia és a Kossuth tér rendezése a legfontosabb, A vfzel'átás és a csafor- nai-Alózat fejlesztésében a fe!«zínS vízmű tvo-««- tetf fitwnfi énftése m á- lett alapvető jelentő­ségű a városközpont közműveinek eivssrzö’ése az 'dén hiszen e nélkül a VIZIG-*zékház és a Pelikán Szálló átadása sem lehetséges., A tanács a javaslatokat assgvltatta és »1 fogadtat j

Next

/
Thumbnails
Contents