Szolnok Megyei Néplap, 1974. február (25. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-01 / 26. szám

VTLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 80 FILLÉR Budapestre érkezett az NDK miniszterelnöke Megkezdődtek Fock Jenő és Uorst Sinder mann tárgyalásai Fock Jenőnek, a Magyar Népköztársaság Miniszter­tanácsa elnökének meghívására tegnap hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezett Horst Sinderniann, a Német Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsának elnöke. Horst Sindermann kíséretében van Wolfgang Rauchfass miniszterelnök-helyettes és Herbert Krolikowski külügy­miniszter-helyettes. Ülést tartott a Minisztertanács A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Fock Jenó. a kormány elnöke üdvözölte. Jelen volt Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, dr. Dimény Imre mező­gazdasági és élelmezésügyi miniszter, Karakas László munkaügyi miniszter, Ba- ezoni Jenő külkereskedelem­ügyi minisztériumi állam­titkár. Légen Imre állam­titkár, az Országos Vízügyi HiVatai elnöke. Marjai Jó­zsef külügyminisztériumi ál­lamtitkár, dr. Orbán László művelődésügyi minisztériu­mi államtitkár, dr. Várkonyi Péter államtitkár, a kor­mány Tájékoztatási Hivata­lának elnöke, dr. Perjési László, a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Központi Bi­zottsága külügyi osztályá­nak helyettes vezetője. A vendégek érkezésénél jelen volt Gunter Kohrt, a Német Demokratikus Köz­társaság budapesti, valamint Kovács Imre. a Magyar Népköztársaság berlini nagy­követe is­Fock Jenő. a Miniszterta­nács fjlnöke az Országház vadásztermében ebédet adott Horst Sindermann, a Német Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsa elnökének tiszteletére. Az ebéden részt vettek az NDK kormányfője kíséretének tagjai is. Ítészt vett az ebéden Aczél György, Fehér Lajos, Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, dr. Tí­már Mátyás, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, dr. Di­mény Imre. Karakas László, Púja Frigye«, dr. Szekér Gyula, a kormány tagjai. * a politikai élet több más ve­zető személyisége. A szívélyes, baráti hangu­latú ebéden Fock Jenő és Horst Sindermann pohárkö­szöntőt mondott. Tegnap délután Fock Je­nő. a Minisztertanács elnöke cts Horst Sindermann, a Né. met Demokratikus Köztársa­ság Minisztertanácsának el­nöke tárgyalási folytatott az Országház minisztertanácsi termében. A két kormányfő tárgya­lásán részt vett dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyettese. Koska Ist­ván külügyminiszter-helyet­tes, Kovács Imre. a Magyar Népköztársaság berlini nagykövete, illetve Wolfgang Rauchfuss, az NDK Minisz­tertanácsának elnökhelyette­se, Herbert Krolikowski kül­ügyminiszter-helyettes és Günter Kohrt. az NDK bu­dapesti nagykövete. (Tudósítónktól.) A BMG törökszentmiklósi gyárában 1974 a gyártmány­fejlesztés, a hazad ég a kül­földi mezőgazdaság növekvő igényeihez jól alkalmazkodó gepék kikísérletezésének és előállításának esztendeje, fon­tos próbaköve lesz. Ebben az évben kezdik realizálni azoknak a több­irányú egytittinukődescá neJk, tárgyalásoknak erőd menyeit, amelyeket a KGST integráció kereté-' ben folytattak. A főleg talaajmánybe taka­rító és szabii tő eszközök gyár­tásara specializált üzem már az elmúlt évben is felhívta magára a figyelmet azzal, hogy megnőtt a termékeik iránti hazai és falföldi ér­deklődés. Tavaly már kilenc országba exportálták a gyár különböző mezőgazdasági géptermekéit és azok szerel- vényegysógeál A Szovjet­unión, Lengyelországon, Csehszlovákián, az NDK-n kívül olyan országok is fel­iratkoztak a vásárló partne­Bl Ma: Az öntözéses gazdálkodás jövője A helyi címer és zászló Amerika szabad földjén Tarka-barka Jutka és János Lépcső az alagsorba Alapozás az OB I-re Jövőheti rádió- és tv-műsor rek közé, mint az NgZK, Anglia, Ausztria, Jugoszlá­via, sőt az Európán kívüli Irán is. A növekvő piaci kereslet arra ösztönzi a gyár vezetőit, munkaskoUektívaját, hogy a korszerű követelményeknek megfelelően feji tiszait gyárt­mányaikat, tökéletesítsék a gyártás technológiáját. Min­denekelőtt ezen a téren érzik a KGST-orszáRakkal kiala­kított kölcsöniis együttműkö­dések eredményeit. Az NDK- val például h közeljövőben gondosan elóvósz.ített szako­sítási szerződés aláírására ke­rül sor, ezzel az évek óta tartó sikeres együttműködés tovább bóvüL A szerződés alapján me­zőgépipari vonatkozásban mintegy 10 millió forint értékd árucserére kerül sor. A Csehszlovák Szocialista Köztársaság két nagy mező­gazdasági gépgyárával tartott szoros kapcsolat eredménye­ként már tavaly elkészítettek egy kísérleti géptípus minta­példányát Ebben az évben A kormány Tájékoztatási Hivatala közli; tegnap ülést tartott a Minisztertanács. A kormány megtárgyalta a a Magyar Tudományos Aka­démia főtitkárának a termé­szettudományi kutatások helyzetéről szóló jelentését. Hazánkban ma már 20 kutatóintézet, 197 egyete­mi tanszék és 2 további kutatóhely foglalkozik ter­mészettudományi kutatá­sokkal. A kutatók mindinkább részt vállalnak a gyakorlati kér­dések megoldásában, amit többek között az is mutat, hogy az utóbbi években megnövekedőt! a hasznosított újabb közös feladatok meg­oldásán dolgoznak, várható­an elkészül az új, nagytelje­sítményű, önjáró silókombájn null-sorozata. A praktikus, igen termelékeny munkaesz­közt a csehszlovák és a ha­zai mezőgazdasági üzemek egyaránt sürgetik és váriák. Ugyancsak az Idei év fel­adata lesz a vontatott siló- kombájn gyártásának a meg­kezdése is. A mezőgazdasági gépgyár múlt évben 300 millió forint termelési ériéket állított elő, amiből a külkereskedelmi vállalat Útján 100 millió fo­rint értékű gépi eszköz ke­rült exportra. Az idei terv feladata 40 százalékkal magasabb a tavalyinál, az előállítót! gépek, alkatrészek értéke meghaladja majd a 400 millió forintot. Mivel a kereskedelmi kapcso­latok is tovább bővülnek, nő a külföldi érdeklődés, a ter­mék mintegy egyharmadát szállítják az ország határain túlra. szabadalmak, valamint a szerződéses munkák száma. A természettudományi kutatá­sok további fejlődését nehe­zíti ma még a kutatási te­matika szétaprózottsága, va­lamint az, hogy a kutatóin­tézetek munkája között nincs megfelelő összhang és együtt­működés. A természettudo- mányi kutatások eredményeit így elsősorban az egyes ága­zatokon belül használjak fel, s csak kisebb mértékben az orvos-, az agrár- és a mű­szaki tudományokban. A kormány a jelentést elfogad­ta, és úgy döntött, hogy ar­ról tájékoztatni kell az ér­dekelt kutatóintézetek dolgo­zóit s a tanszékeken műkö­dő tudományos kutatókat A Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke javaslatot tett a kormánynak a helyi címerek, zászlók alkotásának é*j használatának, valamiirt a díszpolgári cím adományozá­sának szabályozására. A kor­mány a javaslatot elfogadta a helyi kezdeményezések alapján kibontakozó gyakor­latot szabályozva a Minisz­tertanács úgy döntött, hogy a városok haladó hagyomá­nyai és mai arculatuk kife­jezésére a jövőben jelkép­ként címert alkothatnak és használhatnak, és azt »ászlón is alkalmazhatják. Ez azon­ban nem érinti az ország cí­merének használatát, az ál­lami eljárások során még az­zal együtt sem használható. A kormány huzza járult továbbá ahhoz, hogy a városi tanácsok a meg- , örökítésre méltó tettekért és tevékenységért díszpol­gári címet adományozhas­sanak. A kormány az egészségügyi miniszter előterjesztésére mi­után a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa az or­vos továbbképző Intézetet az elmúlt év végén egyetemi jellegű felsőoktatási intéz­ménnyé nyilvánította, dr, Farádi Lászlót, az intézet fő­igazgatóját a rektori teendők ellátásával bízta meg. A kormány ezután egyéb ügyeket tárgyalt. (Kommentárunk a J. olda­lon.) A Ferihegyi repülőtéren Fock Jenó, a kormány elnöke fo­gadja Horst Slndermannt A KGST keretében Uj gépek gyártására készül a BMG törökszentmiklósi gyára llírtEK — TUDÓSIT HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK Csepeli munkásőrök ünnepi egységgyűlése A Gsepel Vas- és Fémmű­vek kollektívája tegnap tar­totta egységgyűlését a csepe- b Gportcsarnokhan. Az ün­nepi eseményen megjelent Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a SZOT főtitkára, ott volt Papp Árpád vezérőr­nagy. a Központi Bizottság tagja, a munkásőrség orszá­gos parancsnoka és Somogyi Sándor, a Budapesti Párt- bizottság titkár^ is. Németh Károly Bács-Kiskun megyében Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Budapesti Pártbizott­ság első titkára kétnapos lá­togatást tett Bács-Kiskun megyében. Szerdán délután Kecskeméten a megye vesze­tő! fogadták, majd a megyei pártbizottságon dr. Horváth István, a pártbizottság első titkára tájékoztatta a megye helyzetéről. Ezután Németh Károly helyi vezetők tár­saságában felkereste a kecs­keméti Zöldségtermesztés! Kutató Intézetek Tegnap az Izsáki Állami Gazdaságba látogatott Né­meth Károly, s megtekintet­te az országos hírű homoki kertészeti nagyüzem létesít­ményeit, majd találkozott Izsák nagyközség vezetőivel, Látogatása Kecskeméten fe­jeződött be, ahol a megyei pártbizottság vezetőivel, tag­jaival, osztályvezetőivel ta­nácskozott. Roman miniszter hazánkban loan Avram, a Román Szo­cialista Köztársaság nehéz­gépipari minisztere tegnap Budapestre érkezett" és meg­kezdte tárgyalásait dr. Hor­gos Gyula kohó- és géoipari miniszterrel. Megvitatják a két mims^érium közötti kapcsolatok kérdéseit, min­denekelőtt a? autóipari. a2 energetikai és az éhelmiszer- gépipari együttműködés fej­lesztésének lehetőségeit- Az 1976—1980 közötti tervkoor­dinációval kapcsolatos intéz­kedéseket is egyeztetik. Nyilvános tanácsi fogadóóra Szolnokon — közvetíti a rádió A Szolnok városi Tanács vezetői 1974. február 22-én 18 és 19 óra között nyilvá­nos tanácsi fogadóórát tar­tanak a városi tanáéi nagy­termében, amelyet a Magy ar Rádió szolnoki stúdiója elő adashan közvetít. Kérjük a város lakossá­gát. hogy a közérdekű prob­lémákkal kapcsolatos kérdé­seit, észrevételeit, javasla­tait 1974. február J5-lg le­vélben juttassák el a városi tanács vb-titkárság szerve­zési és jogi osztályára vagy a Magyar Rádió szolnoki stúdiójához. Mától olcsóbb Ma lép életbe az Orszá­gos Anyag- és Árhivatal el­nökének rendele+e az üveg- palackov betétd fia inak mó­dosításáról, amelv szerint csökken a boros- és a pezs­gősüvegek betétdíia. A kü­lönféle borosnál ackokat a korábbinál 50 fillérrel—1 fo­rinttal olcsóbban veszik vissza, míg a pezsgősüvegek betétdija 5 forintról 3 forint­ul csökken. A többi üveg betétdíja változatlan maradt. A módosításról egyébként a kereskedelmi vállalatok üz­leteiben tájékoztatni kell a vásárlókat Biológus 'hónap Ma dclelótt (ártják i* II. biológus hónap megnyitóját a kisújszállási gimnázium biológiai szaktermében, A február végéig tartó rendez­vénysorozatban neves kuta­tók tartanak előadást a tu­dományág eredményeiről- Hétfőn dr. Balogh János akadémikus, az ELTE Állat­rendszertani Intézetének tanszékvezető egyetemi ta­nára Ecserpusztától a tró­pusi őserdő’-’ című előadá­sa hangzik el. A meghívott előadő ven­dégek közöt« szerepel még dr. Jakucs Pál. a biológiai tudományok doktora, dr. Szi­lágyi Sándor botanikus és Finta István ornitológus. A Kisújszálláson rendezett U. biológus hónap keretében ökológiai sejttani környezet­és természetvédelmi témák­kal foglalkoznak a résztve­vők. Környezetvédelmi mérnökök képzése A mezőgazdasági felsőok­tatási intézmények körM el­sőként a Gödöllői Agrártu­dományi F""et*m kezdi meg a mezőgazdasági környezet- védelmi szakmérnökök kép­zését. Az 1974/75-ös tanév­ben induló továbbképzésen diplomával rendelkező szak­emberek vehetnek részt. Az oktatásra ötven szakember jelentkezett, de helyhiány miatt csak negyvenet vet­tek fel Az egyetem mezőgazdaság- tudományi kara. mezőgazda- sági gépészmérnöki kara. a központi ir’^zetek és tan­székek szervezete egvütesen oldja meg a feladatot. A cél az. hogy olvan szakem­bereket '-Rezzenek, akik al­kalmasak a napi munkájuk­ban felmerülő környezetvé­delmi feladatok ellátására, a mezőgazdaságot érő és a mezőgazdaságból eredő ká­rosodások felismerésére, megelőzésére, elhárítására­Egy mondatban — A Koreai Népi Demok­ratikus Kö/t^rsHsSo-ljau a napokban ünnepük a nép­hadsereg megalakulásának 26. évfordulóját, és ebből V» alkalomból An Gi Szón ideiglenes ügyvivő, a KNDK budapesti nagykövetségén tegnap sajtótájékoztatót tar­tott — A művelődésügyi mi­niszter nemzetiségi tanács­adó bizottsága Garainvölgjl József miniszterhelyettes cl nökletével tegnap ülést tar­tott , —» Lampich Árpád okle­veles gépészmérnök, az egyik legnagyobb magyar aviatikus tiszteletére emlék­táblát avattak tegnap Esz­tergomban. — A Kereskedelmi Beren­dezéseket és Gépeket Gyártó Vállalat Magvs»r''»-azé,gon most meghonosodó üzlettí­pus, az ételbár H1«« beren­dezését mutatta be tegnap az újságíróknak Dolmány utcai gyáregységében. A Maevar Televízió megismétli az O ’isszeusz cí­mű olasz tévé-filmsorozatot, amelyet február 17-től kezd­ve vasárnap délelőttönként vetítenek majd

Next

/
Thumbnails
Contents