Szolnok Megyei Néplap, 1970. október (21. évfolyam, 230-256. szám)

1970-10-01 / 230. szám

Losonczi Pál vezetésével magyar küldöttség utazott Nasszer temetésére Állam és kormányfők tiszteletadása a ravatalnál A parlamentbe] jelentjük Az új ötév az országgy előtt Szerdán délben a Ferihe­gyi repülőtérről Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács el­nökének vezetésével eluta­zott Kairóba Gamal Abdel Nasszernak, az Egyesült Arab Köztársaság elhunyt elnöké­nek temetésére a magyar párt és állami delegáció. A küldöttség tagja Czinege Lajos honvédelmi miniszter, valamint dr. Randé Jenő, hazánk kairói nagykövete, aki Kairóban csatlakozik a delegációhoz. ☆ A Kairóba tartó csehszlo­vák párt- és kormányküdött- ség útját megszakítva rövid ideig Budapesten tartózko­dott Dr. Lubomir Strougalt, a CSKP Központi Bizottság elnökségének tagját a Cseh­szlovák Szocialista Köztár­saság kormányának elnökét, a delegáció vezetőjét és Ka­réj Kurkát, a külügyminisz­ter első helyettesét, a dele­gáció tagját, a Ferihegyi re­pülőtéren fogadta Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnö­ke, Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a SZOT fő­titkára és Púja Frigyes, kül­ügyminiszterhelyettes. ☆ Gamal Abdel Nasszer el­nök temetésére ugyancsak Budapestről utazott el a mongol kormányküldöttség vezetője Sznomyn Luvszan, — A felszabadulás után Budapestről hoztak Szolnok- ra egy epen maradt beren­dezést, s ezzel először a rá­dió „Petőfi” programját su­gározták, a nagyadóval pár­huzamosan a környék hall­gatóinak. 1954-ben indult a helyi stúdió önálló műsora. Az ötvenes évek végén egyre nagyobb igények sürgették egy nagyobb teljesítőképessé­gű megyei adó felállításai. — Az állomás kollektívá­ja „házon belül” látott hoz­zá egy jobb hatásfokú adó építéséhez, mivel sehol sem vállalták az elkészítései. Szinte minden egyes alkat­részt máshonnan szereztünk be, de 1960 Szilveszter dél­utánján már sor kerülhetett a próbaadásra. Másnap, ja­nuár 1-én már az új adóval sugároztuk az esti megyei műsorprogramot. Hogy az elmúlt évek során 6ikerült jól dolgozni a házi­lag épített berendezéssel, az b kezelőszemélyzet érdeme is. 1969-ben például nyolc­ezred (!) százalékos műsor­kiesést rögzítenek a naplók az ossz műsoridőhöz viszo­nyítva. — Már tavaly megérkeztek hozzánk az az új ádóberen- dezes első alkatrészei %-■ a Mongol Népi Forradalmi Párt Politikai Bizottságának tagja, a Mongol Népköztár­saság minisztertanácsa el­nökének első elnökhelyettese, aki a magyar—mongol gaz­dasági és műszaki tudomá­nyos együttműködési kor­mányközi bizottság negyedik ülésszaka alkalmából tar­tózkodott hazánkban. A három küldöttség együtt utazott tovább Kairó­ba : a küldöttségek búcsúz­tatására megjelent a repü­lőtéren Musztafa Ahmed Muktar, az Egyesült Arab Köztársaság budapesti nagy­követe, Frantisek Dvorsky, Csehszlovákia budapesti nagykövete és Zsamcin Bo- lod, a Mongol Népköztársa­ság budapesti nagykövete. Á temetés előkészületei Kairóban megkezdődtek a csütörtöki nagyszabású te­metés előkészületei. Nasszer elnököt katonai díszpompá­val helyezik örök nyugalom­ra. A temetésre az ország vezetőin és számos külföldi vezető politikuson kívüj mintegy 5 millió embert vár­nak. Teljes a gyász a legtöbb arab fővárosban.- Beirutban folytatódott a puskaropogás­tól hangos gyászolás. A liba­noni fővárost elárasztották Nasszer fekete keretes port­réi, nem jelentek meg az új­ságok, bezártak a kormány­mondotta az állomás vezetője. Bármennyire is a szívünkhöz nőtt a mi kis adónk, örül­tünk, hogy megkaptuk az Elektromechanikai Vállalat-* nál készült új adót. Termé­szetes, hogy nemcsak hatás­fokában joob, hanem szerke­zetileg is lényegesen moder­nebb elődjénél. Automatikáia és a beépített memóriaegy­ség sokkal nagyobb üzembiz­tonságot nyújt. A vétel mi­nőségének változását majd az ezután következő merővizs­gálatok mutatják ki. — Ezzel a berendezéssel változatlanul a 222 méteres középhullámon dolgozunk. A hallgatók tehát a skála ugyanazon pontján, 1349 ki- locikluson találhatják meg a szolnoki stúdió műsorát. Az új adóberendezés gya­korlati hasznáról Peták Ist­vánt, a Magyar Rádió szol­noki stúdiójának vezetőjét kérdeztük. — A kísérleti adások so­rán végzett térerősség meg­figyelések azt mutatják, hogy nemcsak a műsor vételi le­hetőségei növekedtek meg a megyeszékhelytől távolabb eső településeken, a vétel mi­nősége is megjavult azokon a helyeken, ahonnan eddig panaszokat kaptunk. A na­hivatalok és nem dolgoznak a telefonkezelők sem. A boltok többnyire szintén zárva tartanak. Damaszkuszban mintegy 50 ezren vonultak fe| néma gyászmenetben, hatalmas fe­kete zászlók és Nasszer-ké- pek alatt. Gyászoló százezrek vir­rasztónak a szerdára virra­dó éjszaka is a Kubbeh köz- társasági palota előtt, ahol Gamal Abdel Nasszernek, az Egyesült Arab Köztársaság­elhunyt elnökének holttestét felravatalozták. Kairó négymillió lakosa és a fővárosba özönlő ezrek nem tudnak megbékülni azzal a gondolattal, hogy az elnök nem él többé. Mindenfelé gyászkeretes arcképeit hor­dozzák körbe, s időnként a hangszórók az elhunyt egy­kor elmondott híres beszé­deinek részleteit sugározzák. A csütörtöki temetésre sorban érkeznek a külföldi vezetők. Kedden Kairóba re­pült Koszigin szovjet mi­niszterelnök, szerdára vár­ják Elliot Richardsont, Ni­xon amerikai elnök szemé­lyes megbízottját, Chaban- Delmas francia miniszterel­nököt, Douglas-Home brit külügyminisztert, Sinimavo Bandaranaike ceyloni mi­niszterelnököt és Kuo Mo- Zso-t, a Kínai Népi Gyűlés állandó bizottságának el­nökhelyettesét. (Folytatás a 2. oldalon) pókban például a megye hét különböző részéről kenünk es kaptunk véleményt a veteli viszonyok változásáról. Ceg­lédről is kaptunk informá­ciót; tisztábban, eröseboei) vehető a szolnoki műsor. A stúdió munkatársai Ti­szafüreden, a Jászság északi részén és a Tisza vonala mentén ellenőrizték, hogy javult-e a vétel, a legbizta­tóbb eredmény Karcagról ér­kezett, ahol eddig köztudot­tan nagyon rossz minőségben lehetett csak hallgatni a szol­noki stúdió műsorát. Ezzel kapcsolatban Peták István a következőket mondotta: — örvendetes, hogy eddig rossz vételi területeknek is­mert megyerészekben is ész­revehetően javult műsorunk vétele. Ez hatással lesz a stú­dió műsorszerkesztésére is. Eddig riportjaink zömét a jól besugározható területeken készítettük, mivel műsorain­kat főleg az ott élők kísér­ték figyelemmel. Ezután az esti programok összeállításá­nál gyakrabban tűzünk mű­sorra a vételbe most bekap­csolódó területekről szárma­zó riportokat, híreket, infor­mációkat. Ahhoz, hogy a mű­sorválasztékot megfelelően bővíthessük, kérjük az új hallgatók segítségét is. Sze­retnénk. ha a jövőben levél­ben, telefonon, vagy akár személyesen is megkeresnék stúdiónkat, hogy véleményük­kel, tanácsaikkal a műso­rainkkal kapcsolatos észre­vételeikkel segítsék munkán­kat. E. G. Szerdán délelőtt Kállai Gyula elnökletével megnyílt az országgyűlés őszi üléssza­ka. Az elnök kegyelettel em­lékezett meg Nasszernak, az Egyesült Arab Köztársaság elnökének elhunytéról, akivel a Magyar Népköztársaság ba­rátját és szövetségesét vesz­tette el. Az országgyűlés egy­perces néma csendben emlé­kezett meg a kiváló állam­férfiről. Kállai Gyula ezután is­mertette az ülésszak napi- X'endjét, amelyen első helyen a népgazdaság negyedik öt­éves tervéről szóló törvény- javaslat, a következőkben pedig a képviselők és tanács­tagok választásáról szóló ko­rábbi törvény módosításának javaslata áll. Előreláthatóan egv interpellációra is sor ke­rül. Az 1971-ben kezdődő, új ötéves tervről tartott expo­zéiéban Párdi Imre, az Or­szágos Tervhivatal elnöke hangsúlyozta, hogy miközben a terv épít eddigi eredmé­nyeinkre, a párt irányelvei­vel összhangban reálisan szá­mol szocialista társadalmunk építésének úi feladataival Ami az idén záruló har­madik ötéves terv már lát­ható eredményeit illeti, mint­egy 40 százalékkal nő a nem­zeti jövedelem, és 31 száza­lékkal a fogyasztási alap. A fejlődést mindenekelőtt az ipari' termelés növekedése és a mezőgazdaság , teljesítésé­nek kedvező fejlődése tette lehetővé. Fi a velem re méltó, hogy a külkereskedelem a nemzeti jövedelemnél is gyorsabban fejlődött az el­múlt években, amiben nagy része volt a szocialista or­szágokkal kiépült gazdasági egviittműködés sokoldalú nö­vekedésének. Ilven körülmények között vált lehetővé, hogy — túl­teljesítve az előirányzatot — a lakosság reáljövedelme és Befejeződött az V. nevelésügyi kongresszus Az V. nevelésügyi kong­resszus szekció ülései után szerdán ismét plenáris tanács­kozással folytatta munkáját az Országházban. A záró ülé­sen elsőként Aczél György, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára szólalt fel. Üj eljárás a rizs betakarításának elősegítésére (Tudósítónktól) A nagykunsági tsz területi szövetség és a karcagi Lenin Tsz szervezésében több szerv közreműködésével kedden be­mutatóra került sor Karca­gon. A résztvevők a rizsállo­mány szárításának eddig is­mert elméleti kérdéseiről hallottak rövid előadást, majd Mohácsi Imre, a Lenin Tsz főagronómusa ismertette a szövetség kezdeményezésére náluk beállított és levezetett kísérleteket. A Lenin Tsz-ben szeptember 21-én kezdődött a régióné vegyszeres kezelés, melyet két fajtánál, a Kákái 203-as és a Dubovszki 129- esnél alkalmazták. A kezelés fogyasztásra 31—32 százalék­kal. a reálbérek pedig 17—18 százalékkal magasabbak az idén. mint 5 esztendővel ez­előtt. Növekedtek a tervidő­szakban a nyugdíjak, a csa­ládi pótlék, bevezette a kor­mány a gyermekgondozási segélyt, a társadalombiztosí­tást pedig gyakorlatilag az egész lakosságra kiterjesztet­te. Több területen került sor központi bérrendezésre is. A parasztság személyes átlag- jövedelme ez évben már el­éri a munkásokét. Végül nagy eredmény, hogy az öt év alatt csaknem 320 ezer lakás épült Kitért a Tervhivatal elnö­ke gazdaságunk lényeges gondjaira is, egyebek között a korántsem kielégítő munka termelékenységre, a korsze­rűtlen munkaerőgazdálkodás- ra és a sok helyen kifogá­solható munkafegyelemre, valamint a beruházások megvalósításának tarthatatla­nul lassú ütemére. Mindezzel messzemenően számoltak az új ötéves terv megszerkesztésekor, amely­ben — noha gazdaságpoliti­kánk nem változik — fon­tos új vonások ismerhetők fel. A terv egyik legfonto­sabb célja, hogy a népgaz­daság egyensúlyát a dinami­kus fejlődés közepette is biz­tosítsa. Ehhez ésszerűbben kell megszervezni a társada­lom erőforrásainak felhasz­nálását. Ebben a vonatkozás­ban a terv • négy jellemző vonására hívta fel a képvi­selők figyelmét Párdi Imre. Ezek: a termelés szerkezeté­nek korszerűsítése; a nép­gazdaság úgynevezett infra­struktúrájának, tehát tartó pilléreinek megerősítése; a tudományos kutatás előreha­ladása, és a nemzetközi gaz­dasági együttműködés gyofs fejlesztése. Az előadó ezután részletei­ben is megvilágította, ml után szár, levél és szem ned­vesség tartalmat mértek na­ponként. A résztvevők megszemlélték a régiónéval kezelt területe­ket. Már az első alkalmazás során is megállapítható, hogy az állományszárításnak jelentős előnyei vannak. Így többek között a szemveszteség nagymértékű csökkentése, a kombájnok teljesítményének növekedése, s a rizsszemek nedvességtartalma 3—4 szá­zalékkal csökken. Nagy előnyt jelent, hogy 3—5 nappal ko­rábban lehet megkezdeni a rizs betakarítását. Ez különö­sen az idei búza betakarítás tapasztalatai alapján nem kö­zömbös. Munkásőrök ünnepsége Szerdán a megyei partbi­zottságon a munkásőrök em­lékeztek meg a fegyveres erők napjáról. A megyei parancs­nokság ünnepségén Posta Mi­hály parancsnok köszöntötte a meghívott vendégeket. Mél­tatta a párt, állami, tömeg­szervezeti, gazdasági vezetők segítségét, amellyel közremű­ködnek, hogy a munkáshad­sereg teljesítse hivatását. Ezután Kiss István, a megyei értendő az említett sajátos­ságokon. A termelés-szerke­zet korszerűsítésével kapcso­latban utalt az energia-ter­melés arányainak tervezett nagy változására, a gáz- és az olaj felhasználásának elő­retörésére, melynek eredmé­nyeként 1975-re a háztar­tások mintegy 65 százalékát gázzal tudják majd ellátni. Utalt a műtrágyagyártás és felhasználás, az alumínium- ipar, a közúti járműgyártás, a gépipar keretében, első­sorban a számítástechnika, az építőiparban a korszerű építési módszerek és szerke­zetek kiemelt fejlesztésére. Vázolta, az erre szolgáló rendkívüli anyagi erőfeszíté­seket és a várható eredmé­nyeket, köztük, hogy egy hektár termőföldre, ható­anyagban számítva, 190 kg műtrágya jut majd. Európa egyik legnagyobb autóbusz gyártói leszünk, 400 elektro­nikus számítógép működik majd az országban, csökken az építési idő és javul az építés minősége a tervidő­szak végére, és így tovább. Űj URH rádióadó, a szí­nes vételt is magában fog­laló második tv-műsor, 250 ezer új telefonállomás, 2500 új általános iskolai osztály, 8600 gyógyintézeti ágy — csupán néhány további adat azokból, amelyekkel £ Terv­hivatal elnöke az ötéves tervnek az élet minden te­rére kiterjedő előirányzatait jellemezte. Hangsúlyozta azonban hogy miután 100 milliárdokat használunk majd fel, rendkívüli jelen­tőségűvé válik a beruházási tevékenység javítása. Részletesen szólt Párdi Imre az életszínvonal eme­lésével kapcsolatos tervelő­irányzatokról, bár hangsú­lyozta. hogy csupán a terv- számok alapján nem lehet (Folytatás a 3. oldalon) parancsnok helyettese felol­vasta Papp Árpád vezérőr­nagy napiparancsát, amelyben a Haza Szolgálatáért Érdem­érem arany fokozatát adomá­nyozta Varga Joachim kun­szentmártoni fegyvermester­nek. Ugyané kitüntetés ezüst fokozatát kapta Gémesi Tiva­dar, a szolnoki járási zászló­alj szakaszparancsnok helyet­tese, bronz fokozatát dr. Sülé Mihály, a törökszentmiklósi zászlóalj vezető-orvosa. A kitüntetéseket Vad And­rás. a megyei pártbizottság osztályvezetője adta át. Mun­kásőr Emlékjelvényt kapott Badari László, Száraz János, dr. Zsmurin Lajos pártmun­kás, Gönczi Lajos. Hovodzák István, Koczur Sámuel török­szentmiklósi, cibakházi, tisza­füredi tsz-elnök, valamint Lu­kács Gyula, a vegyiművek pártbizottságának titkára, Szecsei István mezőtúri álla­mi gazdasági párttitkár. Oláh János megyei népfront titkár, Túróczy Ferencné, az SZMT megyei titkára, Gulyás János rendőrőrnagy. A kitüntetetteket Vad And­rás üdvözölte, nevükben Lu­kács Gyula és Hovodzák 1st-, ván mondott köszönetét. A3 ünnepeiteknek a város úttörői virággal és kultúrműsorral, kedveskedtek. * ;* Uj adót kapott a rádió szolnoki stúdiója Lehetőséfj; a gazdagabb műsorszerkesztésre A szolnoki rádió ma esti műsorkezdő szignálja új fe­jezetet nyit a stúdió és az adóállomás történetében egy­aránt. Sok munka, mérés, kísérleti adás után ma he­lyezik üzembe véglegesen a szolnoki adóállomáson az új, — a réginél két és félszer nagyobb teljesítményű — adó- berendezést. A „nyugdíjba vonuló” adó történetét, s a modern utód születésének körülményeit Kovács Árpád­tól, az adóállomás vezetőjétől tudtuk meg. HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK — TUDÓSÍTÁSOeJ

Next

/
Thumbnails
Contents