Szolnok Megyei Néplap, 1970. augusztus (21. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-01 / 179. szám

A MEGYEI P ÁRT BIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXI. évf. 179. sz. 1970. augusztus 1., szombat. Ara: 80 fillér VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Döntött a GB!... i E két betű — gb — a kormány Gazdasági Bizott­ságának közismert rövidíté­se mindig valamilyen fontos a népgazdaság egészét ér­deklő kérdés elhatározásánál kerül szóba. A gazdasági csúcs-szerv intézkedéseit ál­talában két csoportba lehet­ne osztani, egyrészt a nagy beruházások, az ország pénz­ügyi mérlegét meghatározó építkezések, modernizálások, elképzelések alapos megvita­tása és utána azok jóváha­gyása, másrészt pedig na- gyonis mai, a jelenhez kap­csolódó tennivalók elhatáro­zása. A Gazdasági Bizottság legutóbbi szigorú intézkedé­seinél mindkét tényezővel találkozunk. Célja: a vasúti kocsifordulók meggyorsítá­sa. ^ A határozat augusztus 15-én lép életbe és a tervek szerint 1971. február utolsó napjáig lesz érvényben. Ez az intézkedés az ország egész szállítási érrendszerét érinti és a hosszú ideje hú­zódó és egyre jobban halmo­zódó gondok után indokolt a szigorú utasítással kötelez­ni a vállalatokat gazdasági képességeik jobb kihasználá­sára. A kormány legutóbbi ülésszakán az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke megállapította, hogy: „az el­mulasztott és késedelmes ra­kodások miatt mind nagyobb nehézségekbe ütközik az áruszállítás zavartalan le­bonyolítása, a fuvaroztatók igényeinek kielégítése”. Ré­gi igazság, hogy az egykori őszi csúcsforgalom már egész éves csúcsforgalommá vált, amely megfeszített munkát követel elsősorban az államvasutaktól. Mind több és több teher­gépkocsira, vasúti kocsira és gyors kirakodásra lenne szükség. Mégis: az eddigi vizsgálatok sorozatosan azt bizonyítják, hogy a rendel­kezésre álló kocsiparkot sem használják ki eléggé a vál­lalataink. Hosszú napokon át vesztegelnek a vagonok, kirakodásra vár az áruk garmada. Túlnyomórészt — állapítja meg a GB — vas­úti kocsikba kedd és péntek között a nappali órákban rakodnak. Ezért a kocsipark kihasználása egyenlőtlen.' Azonban a megnövekedett feladatok nem engedik meg ezt a pazarlást, hiszen mi más lenne, ha nem pazarlás a „pihenésre” ítélt vagonok végtelen sora. Különösen élesen jelentkezik ez most, amikor megkezdődött a föl­dekről a termés betakarítása, ugyanakkor ezzel egyidőben megfeszített ütemben folyik az árvíz okozta károk hely­reállítása is. Sokan nem ismerik fel, hogy — a közösségen túl — önmaguknak is ártanak ak­kor, amikor nem rakják ki a lehető leggyorsabban és szabadítják fel mielőbb a vasúti kocsikat, ugyanis a mai kocsi visszátartóból könnyen lehet holnap ko- csira-váró. S akkor viszont mindenki felhábordik, hogy miért nem kap időben és elegendő vagont! Természetesen eddig is kellett a visszafogott vas­úti járműért büntetést fi- • zetni. Sajnos — keveset!... Így megérte a fuvaroztató vállalatoknak, hogy a las­súbb kézi-rakodással végez­zék el a munkát, mintsem, hogy gépesítsenek. Pedig a jövő: mindenképpen a gépe­sítésé!... A MÁV már ré­gen felismerte, hogy a ra­kodás gépesítésében nagy tartalékok rejlenek. Tett is ennek érdekében. De a mo­dern ipar egyik jellemzője éppen az, hogy csak akkor igazán hasznothozó, ha va­lamennyi érdekelt azonosan gondolkodik és főleg azo­nosan cselekszik. ' A Gazdasági Bizottság mostani szigorú intézkedése — a gazdasági ösztönzőkkel, illetve szankciókkal — a régi szemlélet megváltoztatására törekszik. A jövőben nem lesz kifizetődő a fuvarozta­tóknak „üdültetni”, raktár­ként használni a vagonokat, mert minél többet állnak kihasználatlanul a vasúti kocsik, annál többet kell fizetni. Méghozzá hatványo­zottan. így az érdekeltek gazdasági eredményeit, most már a nyereségét» prémiu­mát is meghatározva, hogy milyen gyorsan tudják útjá­ra bocsájtani a nagyon várt vasúti járműveket. A progressziven nö­vekvő kocsiálláspénz, a ne­hezen megszerezhető és egy­re többet követelő segéd­munkás az egyik oldalon, a gépesítés a másik oldalon. A képlet megoldása, természe­tesen, bármennyire is magá­tól értetődő nem könnyű feladat. De minél később kezdünk hozzá, annál ne­hezebb lesz. Hazánkban je­lenleg több, mint egy millió ember foglalkozik anyagmoz­gatással. A rakodás, az anyagszállítás gépesítése — figyelmebevéve az országos munkaerő mérleget — nem egyszerűen rész-kérdés, ha­nem az ország egészére ki­ható gazdasági tényező! A szigorú intézke-. dést pillanatnyilag átme­netinek szánták, csak egy fél esztendőre szól, mégsem árt a jövőbe pillantani, mert en­nek az intézkedésnek a ha­tása is figyelemreméltó le­het. A fegyelmezett áru­rakodás megszokás, a gépe­sítés megkezdése, az áru­forgalom zavartalan lebonyo­lítását szolgáló gazdasági ösztönzők érvényesítése a jö­vőre is kihat, elősegítheti a következő évek kevesebb gonddal járó, mindig többet követelő áruszállításának végrehajtását. Az izraeli kormány válaszolt Nixon sajtóértekezlete Események sorokban Külpolitikai tudósításaink a 2. oldalon Belügyi tisztképző főiskola Az erdőkről és a vad- gazdálkodásról Ülést tartott a* Elnöki Tanács Ma: Útikalauz Szolnokról Orvos nélkül A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Tekintettel a gazdasági életben a legutóbbi években végbement változásokra, az Elnöki Tanács törvényerejű rendelettel módosította az erdőkről és vadgazdálkodás­ról szóló 1961. évi 7. törvény egyes rendelkezéseit. A törvénymódosítás az er­dőgazdálkodás szakmai irá­nyításának jelenlegi rend­szere helyett — a nagyobb vállalati önállóság elvével összhangban — az erdők és fásítások kezelőinek köteles­ségévé teszi, hogy maguk biztosítsák j munka szak- szerűségét. Üj rendelkezések lépnek életbe — egyebek kö­zött — az erdők kezelésének átruházása, a művelési ág megváltoztatása és rendelte­tésszerű haszálatot akadályo­zó tevékenység enegedélye- zése terén is. A törvényerejű rendelet ezenkívül — a vadászat és a vadgazdálkodás területén — a vadkártérítésről, a ható­sági jogkörök decentralizá­lásáról és az ágazati össz­hang továbbfejlesztéséről is intézkedik. A vállalatok, szövetkeze­tek és más szocialista gaz­dálkodó szervezetek társu­lásainak előmozdítását szolgálja az Elnöki Tanács új törvényerejű rendelete a gazdasági társulásokról. A törvényerejű rendelet kimondja, hogy a gazdálko­dó szervezetek szerződéssel hozhatnak létre gazdasági társulást. Ennek egyik for­mája az egyszerű társaság, Dolgozzon hibátlanul A vasipari üzemekben rendkívüli termelési tanács­kozások kezdődtek, ahol kong­resszusi felajánlásaikról, a nemzeti jövedelem túlteljesí­tésének hatékonyabb segíté­séről tárgyalnak.' A vállala­tok vezetői vázolják a piaci lehetőségeket is, ezzel orien­tálva a dolgozókat, hogy mely cikkekből kívánatos a tervek túlteljesítése. A vasas szakszervezet igen hasznosnak ítéli az eddigi kongresszusi felajánlásokat, különösen azt tartják örven­detesnek, hogy a vállalások nyomán lényegesen nőtt a termelékenység. A kohó- és gépipar a létszám alig egy százalékos bővítése mellett termelését több mint 10 szá­zalékkal fokozta az első fél­évben. A kongreszusi ver­senynek az is kedvező tapasz­talata, hogy a versenyt for­mális vonásaitól többnyire si­került megszabadítani. Egész sor. vállalat szervezetileg és műszakilag igyekszik szilár­dan megalapozni a felajánlá­sok teljesítését. Német gépek Az NDK-ból rendszeresen elküldik Magyarországra ki­próbálásra a magyar művelé­si és talajviszonyoknak meg­felelő új géptípusokat. Leg­amely a társuló tagok egy­mással szemben fennálló belső kapcsolatát jelenti, a társasviszony a kívülállók irányában rendszerint nem jelentkezik. A törv'ényerejű rendelet mindamellett meg­engedi, hogy az egyszerű társaság közös néven foly­tathassa tevékenységét. A tagok a társaság kötelezett­ségeiért közvetlenül, korlát­lanul és egyetemlegesen fe­lelnek. A gazdasági társulás má­sik formája a közös vállalat, amely jogi személy és meg­alakulásához meghatározott vagyoni betétek szükségesek. Legfőbb szerve az igazgató- tanács, amely a közös vál­lalat tagjainak egy-egy kül- döttébő áll. Vezetője az igaz­gató, aki a közös vállalatot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt kép­viseli. Külföldi jogi személy, il­letőleg küföldi vállalat gaz­dasági társulásban a pénz­ügyminiszter engedélyével és az általa meghatározott fel­tételek szerint vehet részt. Felsőoktatásunk egységes rendszerének megteremté­se, felsőoktatást intézmé­nyeink növekvő kéozési és tudományos rangjának el­ismerése érdekében az El­nöki Tanács törvényerejű rendoWekot alkotott egyes fesőoktalási intézmények szervezéséről, illetve meg­szüntetéséről. A törvényerejű rendeletek a debreceni és a szarvasi agrártudományi főiskola, il­közelebb, augusztus 4-én az agárdi, augusztus 7-én a ko­máromi, augusztus 11-én pe­dig a szolnoki állami gazda­ságban kerül sor újabb gép­bemutatóra. Ezúttal az NDK- ban gyártott legkorszerűbb és legnagyobb teljesítményű, 90 lóerős, kétkerékmeghajtású, ZT—300-as típusú traktorral, valamint takarmánybetakarí- tókkal ismerkedhetnek meg a magyar szakemberek. A schönebecki traktorgyár új konstrukciójából, az NDK legerősebb traktorából ez év­ben már húsz érkezett a be­mutatóra kijelölt három ál­lami gazdaságba, valamint a barcsi Vörös Csillag Terme­lőszövetkezetbe és a paksi ál­lami gazdaságba. Vetőmag A mezőgazdasági nagyüze­mek vetőmag-ellátása idén — az ár- illetve belVíz okozta nehézségek ellenére — tovább javult. A Vetőmag Termelte­tő és Értékesítő Országos Vál­lalat most összeállította az őszi ajánlatát, amely további egyenletes ellátást ígér és ki­elégítően alapozza meg a jövő évi termést. A vállalat illetékesei az MTI munkatársának elmon­dották, hogy az árvíz után idén fokozott szerepet szán­nak a másod — illetve tarló­vetéseknek. Az előző évinél letve technikum, valamint a keszthelyi és a mosonma­gyaróvári agrártudományi főiskola összevonásával Deb­recenben és Keszthelyen ag­rártudományi egyetemet lé­tesítenek: a felsőfokú pénz­ügyi és számviteli szakisko­lát főiskolává szervezik át; a szegedi és a budapesti fel­sőfokú élelmiszeripari tech­nikum összevonásával Szege­den élelmiszeripari főiskolát, továbbá — a megfelelő bu­dapesti és szegedi felsőfokú gépészeti technikum feladat­körének megfelelően — Pé­csett Pollák Mihály Műszaki Főiskolát hoznak létre; s — egyelőre a nyíregyházi peda­gógiai főiskolán — lehetővé teszik az alsófokú oktatás számára a szaktanárok kép­zésén felül a tanító és az óvónőképzést. Az Elnöki Tanács törvény- erejű rendeletet alkotott a belügyminiszter felügyele­te alatt működő tisztképző főiskola létrehozásáról. Harminc, elsősorban a la­kosság igényelt kielégítő szakmában, 5000-es lélekszá- mot meg nem haladó közsé­gekben és külterületi telepü­léseken adtak ki eddig is az iparhatóságok — mester- vizsgához nem kötött — kis­ipari működési engedélyt. Az Elnöki Tanács most tör­vényerejű rendeletet alkotott, amely megszünteti a kisipari működési engedélyek kiadá­sának a helység lakosság­számától függő korlátozását. Az Elnöki Tanács végül egyéni kegyeljni és egyéb ügyeket tárgyalt. jóval nagyobb mennyiségű —‘ mintegy 200 000 holdra ele­gendő — köles, napraforgó és tarlórépa vetőmagot adnak el a mezőgazdasági nagyüze­meknek. Az őszi kalászos, takarmány és egyéb növények vetőmag­jából összesen 6400 vagonnyit biztosítottak. Ez a mennyiség mintegy 800 000 hold beveté­séhez elegendő. A nagyüze­mek tovább növelik az új, nagytermőképességű fajták vetésterületét — erre felké­szültek a vetőmagforgalmazók is. Lényegesen többet árusíta­nak a horpácsi ősziárpa, va­lamint az újabb szovjet búza­fajta, a Rannaja 12, vetőmag­jából. Százötvenezer ' holdra adnak el takarmánynövény­vetőmagot, főképpen lucernát, bíborherét, őszi borsót, füvet és őszi repcét. A vállalat az őszi vetésű konyhakerti növé­nyekből szintén kielégíti az igényeket; elegendő spenótot, őszi és téli retket, illetve téli salátát tartalékoltak. Az árvízsújtotta területekre sorpn kívül szállították a ve­tőmagot. Egy hét alatt Az Építésügyi és Városfej­lesztésügyi minisztériumban péntek délután ülést tartott az országos helyreállítási al­bizottság. Dr. Árvái József, az albizottság titkára tájékoz­Á láthatatlan ember Megyénkbe látogatott a koreai nagykövet Tegnap délelőtt egynapos baráti látogatásra három­tagú kíséretével Szolnokra érkezett Li Dong Szón, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság budapesti nagy­követe. Ä megyei pártbi­zottság székházában Csáki István, az MSZMP KB tag­ja, a megyei pártbizottság első titkára és Fodor Mihály, a megyei tanács vb-elnöke fogadta a vendégeket. Megyénk gazdasági, politi­kai, kulturális helyzetéről Csáki István tájékoztatta a koreai nagykövetet és kísé­retét. A beszélgetés után városnéző sétán ismerkedett Li Dong Szón a megyeszék­hely iparj létesítményeivel, új lakónegyedével, a város bejáratánál emelt felszaba­dulási emlékművel és a ti- szaligetl KISZ táborral. Délután Jászberénybe utaztak a vendégek, ahol a Hűtőgépgyárban és a Jász­sági Állami Gazdaságban a város, a gyár és a gazdaság vezetőinek társaságában üzemlátogatásokon vettek részt. tatta a tanácskozás résztve­vőit az eddig végzett munká­ról és a titkárság intézkedé­seiről. A legutóbbi jelentések szerint az újjáépítéshez és a helyreállításhoz szükséges összes falazóanyagok 43, a ce­mentnek 37, a mésznek 48, a kavicsnak 23 és. a faanyagnak 34 százaléka érkezett meg Szabolcsba. A korábban el­maradt kavics- és cement­szállítás meggyorsítása lehe­tővé tette a munkálatok ki- terjesztését. Így az építők egy hét alatt újabb 177 ház alap­ját rakták le. Eddig 2180 új­jáépítendő ház munkálatait kezdték meg, s ebből 1390 épület alapozását, 591-nek a falazását fejezték be, s csak­nem 200 épület került tető alá. A helyreállításhoz és az új­jáépítéshez kért 6000-ből mintegy 5000 építési engedélyt adtak ki a tanácsok, s a na­pokban 600—700 engedélye­zési ügyet intéznek el. Az OTP megyei kirendeltségei csaknem 3800 építési hitelké­relem — összesen 492 millió forint — elintézésével segítet­ték a kivitelezési munkála­tok megkezdését A Vöröske­resztnek az albizottság elé terjesztett tájékoztatója szerint pedig Szabolcs megyében már majdnem 5800 család kapott ingósági segélyt, ösz- szesen 63 millió forintot. CE HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK — j

Next

/
Thumbnails
Contents