Szolnok Megyei Néplap, 1970. június (21. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-02 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Ara: 80 fillér XXL évi 127. sz. 1970. június 2., kedd. MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Emberek a világűrben F ellőtték a Szojuz 9 űrhajót A Szovjetunióban hétfőn, magyar idő szerint 20.00 óra­kor fellőtték a Szojuz—9 jelzésű űrhajót. Az űrhajón, amely 20 óra 09 perckor rátért földkörüli pályájára, kéttagú sze­mélyzet foglal helyet, Andrijan Nyikolajev ezredes, az űrha­jó parancsnoka és Vitalij Szevasztyjanov fedélzeti mérnök. Megfeszített küzdelem az árral Az árhullám levonulása igen lassú lesz — Lokalizációs gátak épülnek Szolnok és a Tiszazug védelmére Vasárnap a gátakon A Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság területén működő Ar- és Belvízvédelmi Területi Bizottság közleménye Fővédvonalainkon az elmúlt 24 órában a védelmi munkák a védelmi terveknek és követelményeknek megfelelően eredmé­nyesen folytatódtak. Az időjárás nem volt kedvező. A több helyen kialakult zivatar akadályozta a töltésen a közlekedést és az anyagszállítást. Az északnyugati—északi irányú szél miatt a hullámverés elleni vé­dekezésre is sor került. Annak ellenére, hogy jelenleg a folyó szintje 1—2 cm-t apadt, a veszély még tá­volról sem múlt el. Az árhullám levonulá­sa igen lassú, éppen ezért a töltések át­ázása következtében újabb íakadóvizek, átázások, buzgárosodások, gátcsúszások keletkeznek, illetve keletkezhetnek. A legveszélyesebbnek ítélt pontokon megkezdődött a lokalizációs vonalak ki­építése. Az épülő 1-es számú lokalizációs vonal lényegében Szolnok város védelmét biztosítja a Tápió és a Zagyva menti eset­leges gátszakadások esetén. A 3-as számú lokalizációs gát Tiszaug térségében épül meg, s az esetleges körösi, vagy tiszai gát­szakadáskor lesz nagy szerepe. Ezek a most felépülő lokalizációs gátak a jövőben is — hasonló esetben — hasznosak lesz­nek, jó lokalizálási lehetőséget biztosíta­nak majd. Tiszakürtnél tovább folyik a megcsúszott gátszakasz pátrialemezzel való biztosítása. Á szombathelyi AKSZ osztag (pátriáié egység) Tiszasüly térségébe települt át. A Tisza-ligetben eredményesen folyik a nyomópadka építése, amely minden bi­zonnyal biztosítja majd a liget megvédé- sét­A védekezésre fordított központi és he­lyi erők létszáma eléri a tízezret, össze­sen 502 gépjármű, 25 vízijármű és 155 föld- munkagép dolgozik a veszélyeztetett he­lyeken. Az erőfeszítések további sikere ér­dekében szükségessé vált, hogy a lakossági közerő létszámát is háromezerre növeljük. A védekezésben katonák, karhatalmi'ták, május 29-től kezdődően munkásőr egysé­gek is résztvesznek. Valamennyiüket a ve­szélyeztetett körzetek közelében helyez­tük el. Tájékoztatásul közöljük, hogy a 44-es úton — a kunszentmártoni hídfőnél — az egyirányú személyi forgalom biztosított, míg a teherforgalom csak terelő úton bo­nyolítható. A jelenlegi helyzetben a védekezés leg­fontosabb feladata továbbra is a fővédvo­nalak védelme, a fővédvonalakon a figye­lőszolgálat szervezett, folyamatos és fegyel­mezett ellátása, valamint az észlelt jelen­ségek azonnali közlése az illetékes szer­vekkel (védelemvezetőkkel). Reméljük, hogy a gátakon dolgozók cél­tudatos és eredményes munkája, a lakos­ság megértő és segítő magatartása ebben a nehéz helyzetben meghozza a kívánt ered­ményt — az árvízveszély megszüntetését. Helikopterrel az ár íelett Feladatuk, hogy egymaguk- ban földkörüli űrrepülést vé­gezve tudományos és techni­kai kutatások és kísérletek nagyszabású programját hajtsák végre, elsősorban: — egészségügyi, biológiai ku­tatásokat annak tanulmá­nyozására. hogyan hatnak az űrrepülés tényezői az emberi szervezetre, a földkörüli űrpályán való tartózkodás körülményei között; a Föld különböző öveze­teiben geológiai ég föld­rajzi objektumok, konti­nensek és vízfelületek tu­dományos megfigyelése és lefényképezése azzal a céllal. hogy kidolgozzák az így szerzendő adatok felhasználásának módját a népgazdaságban; •— légköri képződményeknek, a Föld hó- és jégtakaró­jának megfigyelése, vizs­gálata és fényképezése az­zal a céllal, hogy a meg­figyelések adatait az ope­ratív és hosszútávú idő­Andrijan Nyikolajev Andrijan Nyikolajev ezre­des a Szojuz—9 űrhajó pa­rancsnoka 1929. szeptember 5-én született a Csuvas auto­nom köztársaság Sorseli ne­vű községében. 1962-ben a Vosztok—3 fe­délzetén már járt a világűr­ben. A Vosztok—3 útja után Nyikolajev, a Szovjetunió hőse aktívan részt vett az űrhajósok felkészítésében. Az utóbbi években ő maga készülődött repülésre. Andrijan Nyikolajev — nemzetisége szerint csuvas — technikumot végzett, — Vitalij Szevasztyjanov járásjelzésekben használ­ják fel; — a földkörüli kozmikus térség fizikai jellemzői­nek, jelenségeinek és fo­lyamatainak tudományos vizsgálata; — az űrhajó kézi- és auto­mata irányítórendszerei­nek, tájolásának és stabi­lizálásának további ki­dolgozása és az űrhajózás autonóm eszközeinek ki­próbálása az űrrepülés különböző viszonyai kö­zött; Az űrhajó személyzetével rádión és televízió útján szilárd a kapcsolat. Andrijan Nyikolajev je­lentése szerint az úrhajó pá­lyára térése normálisan ment végbe. Az űrhajósok jól ér­zik magukat. Az űrhajó ka­binjaiban meg vannak a létfenntartáshoz szükséges, a földihez hasonló normális vi­szonyok. A két űrhajós megkezdte a kitűzött program teljesítését. majd elvégezte a Frunze ka­tonai repülőiskolát, ezután a légierőnél teljesített szol­gálatot. Andrijan Nyikolajev 1957 óta az SZKP tagja. 1968-ban Nyikolajev elvé­gezte a Zsükovszkijról elne­vezett hadmérnöki repülő­akadémiát. Széleskörű tár­sadalmi-politikai munkát végez az orosz föderáció legfelső tanácsának képvise­lőjeként. Felesége Valentyina Tye- reskova űrhajós, egy gyer­mekük van. Jelana, aki most hat éves. tonai repülöiskolát ezuttán A Szojuz—9 űrhajó fedél­zeti mérnöke Vitalij Sze­vasztyjanov 1935. július 8-án született Krasznouralszk vá­rosában, a szverdlovszki te­rületen. Gyermek- és iskola­éveit a Fekete-tenger men­tén, Szocsi városában töl­tötte. 1953-ban a középiskola el­végzése után felvették a moszkvai repülési uitézet hallgatójának, 1959-ben vég­zett és egy tervező irodában kezdett dolgozni. Hamarosan az intézet aspiránsa lett. Si­keresen befejezte az aspi­A magyar ipar és külke­reskedelem legjelentősebb hazai seregszemléje, az idei Budapesti Nemzetközi Vásár sikerrel zárult. Iparunk csaknem teljes ex­portskálájával megismerked­hettek a vásár külföldi lá­togatói, akik maguk is el­hozták a magyar piacnak ranturát és megvédte disszer­tációját. A műszaki tudomá­nyok kandidátusa lett. 1963-ban Vitalij Szveszty- janov belépett az SZKP-ba. Szvesztyjanov mérnök a7 űrhajósok között végezte el az űrutazásokra való felké­szülést Vitalij felesége, Alevtyima, a leningrádi egyetemen vég­zett és jelenleg egy tudomá­nyos kutatóintézetben dolgo­zik. A Szevasztyjanov házas­párnak egy kislánya van, Natasa, aki jelenleg 7 éves. ajánlott áruik széles válasz­tékát, mint ismeretes har­minchárom országból ér­keztek kiállítók, s 23 ország hivatalosan vett részt. A vásárlátogatók érdeklő­lése és száma minden eddigit felülmúlt. A látogatók szá­ma elérte az egymilliókét- szazezret, ami a budapesti Vasárnap délelőtt 10 óra­kor egymás után érkeztek a gépkocsik a helikopter fel­szálló helyéhez. A légi felde­rítés résztvevői között volt Lakatos Béla vezérőrnagy, Fodor Mihály, a Szolnok megyei tanács vb elnöke, az Ár- és Belvízvédelmi Terü­leti Bizottság vezetője, Tóth János, a megyei pártbizottság titkára, valamint a védelem­vezetés „vezérkara”. Alföld Velencéje A fentről látottak alapján Szolnok bízvást kiérdemel­hetné ezt a nevet. Az évszá­zad legnagyobb árvize Veszi körül meghatározhatatlan formációban. Tenger? Tó? Mindenesetre igen nagy az összefüggő víztükör és vala­hol a középen ott folyik a Tisza. Alacsonyan repülünk. Annyira, hogy az „égi robaj­ra” ijedten szaladnak szét a csirkék, kacsák az udvaro­kon. Az útvonal Szolnok— Csongrád, majd Tiszafüred és a végállomás ismét Szolnok. Innen is látható, hogy a gá­tak magasságával sehol nincs probléma, bár egy-egy gát­vásárok történetében rekor­dot jelent. A vásár üzleti, gazdasági eredménye a zárás Időszaké­ban még nem mérhető le pontosan, a szakértők véle­ménye és a látogatottság alapján azonban már most is megállapítható, hogy az idei BNV sikeres volt. szakasz óriás rózsafüzérhez hasonlít a tetejére rakott számtalan homokzsáktól. Több mint száz napja áztat­ja a gátakat a víz. És ma már egyre több helyen csil­log a víztükör a töltések mentett oldalán is. Nem egy helyen kővel, homokzsák­halmazzal támogatták meg a csúszó töltést. A szakembe­rek kezében ott a térkép és szinte méterenként jegyzik tapasztalataikat. Gépek „húzzák" a lokalizációs vonalat Fodor Mihály, a területi bizottság vezetője mondja: — A légi felderítés tapasz- ' talata azt bizonyította, hogy továbbra is fennáll a veszély. Megnyugtató, hogy ezt a vé­dekezésben résztvevők is így látják. Annak ellenére, hogy vasárnap volt, megfelelő erőket láttunk a gátakon. — A Tisza déli szakaszá­nak balparti helyzete annyi­ra foglalkoztatott, hogy va­Hétfőn a Vöröskereszt Arany János utcai székházé­ban ülést tartott sz az orszá­gos társadalmi bizottság. — amely a különböző szerveze­tek képviselőiből alakult a gyűjtési akciók összehango­lására. Rostás István. a Ma­gyar Vöröskereszt főtitkára előliáróban elmondotta, hogy eddig mintegy 26 millió fo­rintot fizettek be a Vöröske­reszt 5350-es csekkszámlájá­ra. Az árvízsújtotta vidéke­ken megkezdték a gyorssegé­lyek kiosztását — a legíris­sárnap délután gépkocsival is lementem Tiszakürt térsé­gébe. A munka, amit ott vé­geznek szervezett és céltuda­tos. Beszélgettem a helyi la­kosokkal is. Ők is látják az átszivárgásokat, buzgárokat és jogosan nyugtalankodnak. Megnyugtatásukra szolgáljon hogy nagy katonai erő és sok-sok szakember áll ké­szenlétben. — A területi bizottság köz­leményében említett lokali­zációs vonalak kiépítése fel­tehetően foglalkoztatja a közvéleményt. Megnyugtatá­sul közöljük, hogy ezek épí­téséhez sem közerőt, sem a védvonalakon szolgálatot tel­jesítőket nem vesszük igény­be. Az építésen a gépeké lesz a szó. — Bár a Tiszán a vízállás Szolnoknál egyelőre nem emelkedik, végzetes könnyel­műség lenne arról beszélni, hogy a veszély megszűnt. Teljes erővel tovább kell folytatni a védekezést mind­addig, míg a Tisza vízszintje a 8 méteres határ alá nem csökken — fejezte be tájé­koztatását Fodor Mihály. sebb hírek szerint eddig — mintegy 9 millió forintot fi­zettek ki a károsultaknak. A szétosztásnál messzeme­nően figyelembe vették a helyi társadalmi szervek, ak­cióbizottságok véleményét, javaslatait. A vállalatok, in­tézmények egyébként fejlesz­tési alapjaikból szombat es­tig több mint 16.5 millió fo­rintot utaltak át. hozzájá­rulásként a más vállalatokat, közületeket ért árvízkárok helyreállításához; Fokozott figyelés A Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság tá­jékoztatása szerint a teg­nap 18 órakor mért víz­állások a következők voltak: a Tisza Szol­noknál 905 centiméter, apad. Tiszaroffnál 918 centiméter volt a víz­állás, Tiszabőnél 920 centimétert mértek, míg Tiszaugon 842 cen­timéterrel tetőzött a fo­lyó. Megállapítható, hogy a Tisza Szolnok fe­lett és Martfű térségéig apad, attól délre tovább­ra is árad. Tegnap délután a vé­dekezésben résztvevő erőknek nem kellett be­avatkozniuk. A védvo­nal mentén fokozott fi­gyelőszolgálatot tarta­nak. Veszélyes helyzet Jugoszláviában A Tisza vízállása Jugosz­láviában felülmúlt minden eddigi rekordot. A magyar— jugoszláv határtól délre pil­lanatnyilag csak Titelnél ala­csonyabb a vízszint az ed­dig valaha is mért maxi­mumnál. A Tiszában a ju­goszláv szakaszon 440 millió köbméter víz hömbölyög és 160 millió köbméter víz áll az elárasztott területeken. A Tisza partjain azon­ban mind nehezebbé válik a küzdelem. A töltések egyre több helyen áznak át, s gya­koribbak az átszivárgások. Becsén 76 épületből kényte­lenek kitelepíteni a lakókat. Több ház ebben a térségben összedőlt, vagy súlyosan meg­rongálódott. A jugoszláv szövetségi kormány és a szerb köztár­sasági kormány még a múlt hét végén lo millió dinár gyorssegélyt utalt ki a Vaj­daságnak árvízvédelmi költ­ségekre. Arad a Duna Romániában A hétfői bukaresti előrejel­zés szerint a hét folyamán előreláthatólag tovább emel­kedik a víz szintje a Duna romániai szakaszán. A folyó Gáláénál június 11—12-én tetőzik. A hatóságok ennek megfe­lelően megtették a szükséges intézkedéseket. A Vaskapu­nál jugoszláv cs román mér­nökök közösen tervet dolgoz­tak ki a hatalmas vízierőmű rendszer védelmére. Tumu Severintől Galacig több tízezer ember dolgozik Bulgáriában is A Duna bulgáriai szaka­szán az áradás jelenleg Ru­sze és Vidin városait ve­szélyezteti. Jelentések szerint a folyó vízállása Ruszénél a vasár­nap folyamán újabb kilenc centiméterrel emelkedett és elérte a 888 centimétert. Víz alá került a teherkikötő, s elöntés veszélye fenyegeti a Dimitrovról elnevezett ha­jógyár külső építkezési terü­leteit. A városi hatóságok meghozták a szükséges in­tézkedéseket a gátak erősíté­se érdekében. Bezárta kapuit a BNV Huszonhat millió forint a Vöröskereszt csekkszámláján

Next

/
Thumbnails
Contents