Szolnok Megyei Néplap, 1970. február (21. évfolyam, 27-50. szám)

1970-02-01 / 27. szám

-X A szorgalom bére Hazaérkezett az NDK-ból Kádár János és Fock Jenő Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Fock Jenő, a Politi­kai Bizottság tagja, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, — akik a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottsága és a Német Demokratikus Köztársaság mi­nisztertanácsa meghívására baráti látogatást tettek az NDK-ban, — szombaton délelőtt visszaérkeztek Budapestre. A munkapadoknál, az alkalmazotti és irányító posztokon mindennél na­gyobb szükség van most a szorgalomra, a .ekiismere- tességre. A tehetség, az al­kotóképesség kibontakozásá­nak is fő tényezője az oda­adó munka. Ügyis fogal­mazhatnánk, hogy a szocialis­ta építőmunka ütemének meggyorsítása a tempó foko­zását diktálja valamennyiünk számára. Szó sincs persze ál­datlan hajszáról, csupán olyan egészséges ritmus ki­alakításáról, amelyet az ér­telmes alkotás — a hozzáér­tő irányítás, az elmélyült fejlesztés és a megbízható piackutatás — termékenyít meg. Ilyen értelemben a hatékonyságnak is fontos építőköve a szorgalomé A nagyobb szorgalmat persze ösztönözni, elismerni, anyagilag is honorálni kell. PUlanatnyilag gyakran ép­pen az lohasztja a munka­kedvet, hogy a lusta, a fel­adatait hanyagul végző dol­gozó is hasonló bért kap, mint az igyekvő ember. Az általános lazuláshoz néha elég egy-egy kirívó példa, mint a munkaidőben büntet­lenül, végzett maszekolás, ló­gás. Ilyenkor, mint valami fertőző betegség terjed a kedvtelenség. „Minek törjem magam, úgy is az ügyeske­dők járnak jól”. A rend, a fegyelem, a jól irányzott fe­gyelmi büntetés a napfény­hez hasonlóan pusztítja a fertőző gócokat és a kóroko­zókat. A szorgalom, a ki- eipelkedő teljesítmény anyagi elismerése pedig ellenkező előjelű láncreakciót indíthat eV: „Lám, mégis csak érde­mes jól dolgozni”. A béreknek és a jövedel­meknek a végzett munkával arányos differenciálásáról nem lehet eleget beszélni. Annál is inkább, mert a gyakorlat nehezen zárkózik fel a követelményekhez. A témát jelenleg különösen az teszi időszerűvé, hogy a vál­lalatoknál megkezdték az 1970. évi bérfejlesztések vég­rehajtását, s az 1969-ben képződött nyereségrészesedés felosztásának előkészítését. (Néhány speciális munka te­rületén központi elhatározás­ra emelik a béreket. A sza­bályozás módosításával egyébként minden vállalat számára némileg megkönnyí­tették a bérfejlesztéseket.) Nyugodtan mondhatjuk te­hát, hogy így vagy úgy min­denkit érintenek ezek a részetekbe menő bérügyi döntések. Ki, miért, mennyit kap? Erre a három kérdésre kell minden esetben egyértelműen és őszintén válaszolni. A kér­dés időnként viszont így mó­dosul: Ki, miért nem kap béremelést vagy nyereségré­szesedést? Fontos, hogy az Szombaton tartotta zárszá­madó közgyűlését a görgőseke gyártásáról híressé lett csata­szögi Szebb Élet Tsz is. Bódy József elnök beszámolójából azonban kiderült, hogy koránt­sem ez a szövetkezet főtevé­kenysége, hiszen 1969-ben 6137 mázsa baromfihúst adott le a tsz, s száz holdanként 223 má­zsa húst értékesített, ami or­szágosan kiemelkedő teljesít­mény. Ezzel együtt jól fizetett a görgőseke-gyártás is. E mellék­üzemág bevétele 16 millió fo- ript volt, s 2.2 millió forint tiszta nyereséget hozott. A szö­vetkezetben tavaly egy hold termő területre számítva átla­gosan 13 ezer forint termelési érdekelteknek is, a helyi köz­véleménynek is félreérthe­tetlenül válaszoljunk. Kétszer ad, aki gyorsan ad — tartja a mondás, amelyet most úgy módosíthatnánk: Kétszer ad, ki határozott indokkal ad. Persze nemet nehezebb mon­dani és megmagyarázni. — Mégsem szabad szemérmesen kitérni a népszerűtlen fel­adat elől, ha csak nem akar­juk a ténylegesen megérde­melt béremelések, jutalmak, nyereségrészesedések össze­gét devalválni. Különösen a részesedési alap felosztásánál szükséges körültekintően és lelkiismere­tesen eljárni. Mint ismere­tes, megszűnt a munkakör szerinti központi kategorizá­lás, s minden vállalatnál ön­állóan döntenek a részesedé­si alap felosztásáról. Naivi­tás lenne azt várni, hogy et­től automatikusan több lesz a részesedés, vagy eleve na­gyobb összeg jut valamelyik rétegnek. A rendelkezésre álló pénz ésszerűbb, ösztön­zőbb, igazságosabb felhaszná­lására nyílik lehetőség. Meg­szüntethető például az a mechanikus gyakorlat, amely csak a munkakör, a beosztás szerint differenciált és nem tett különbséget a jól, a kö­zepesen vagy a rosszul dolgo­zó művezetők között. Az új helyzetben lehetővé és szük­ségessé vált, hogy ne csak a beosztás, hanem azon belüli a ténylegesen elvégzett munka szerint is különbségeket te­gyenek. Vagyis keressen lé­nyegesen többet a szorgal­mas, tehetséges és eredmé­nyes művezető, főosztályve­zető vagy éppen igazgató, mint a gyengébben dolgozó kollégája. Hasonló különbségté­telre van szükség a műhe­lyek munkásai s a fejlesztő, a tervező részlegek, admi­nisztráló irodák beosztottjai között is. A szorgalmas, a lelkiismeretes munka társa­dalmi megbecsülése is elvá­laszthatatlan ettől a haté­kony bérezési és jövedelmi differenciálástól. Alapfokú szemináriumi tétel, hogy aki nagyobb mértékben járui hozzá a társadalom javainak gyarapításához, az nagyobb arányban is részesedjék be­lőlük. Vagyis a legjobb dol­gozók éljenek a legjobban, ők jussanak a legtöbb, a leg­igényesebb fogyasztási cik­kekhez. Ha elismerés és megbecsülés övezi a jó mun­kát, s anyagilag, erkölcsileg és fegyelmi büntetéssel sújt­ják a hanyag, rossz munkát, ez végülis társadalmunk gaz­dasági erejét hatványozza meg. S ezen az úton már nö­velni lehet a részesedési ala­pot, az egyes rétegek s az egész lakosság jövedelmét. K. J. értéket értek el, ami szintén igen magas. Noha a fejlesztési és a részesedési alap aránya még mindig nem kedvező, az előző évhez mérten ebben is nagy a fejlődés. A közös gaz­daság tagjai elégedetten távoz­tak a művelődési otthonban megtartott közgyűlésről, hiszen egy év alatt 23 millióról 28 mil­lióra nőtt a tiszta vagyonuk, s 180 tízórás munkanapot számít­va 23 ezer forint átlagos sze­mélyi jövedelem jutott a része­sedésből. Kádár János a megérkezés után a pályaudvaron nyilat­kozott az újságíróknak az NDK-ban tett látogatásról: — Látogatásunk eredmé­nyeit a nyilvánosságra hozott közös közlemény összegezi. A Berlinben folytatott esz­mecsere része a szocialista országok között az utóbbi években kialakult gyakorlat­nak. Mind a belső építő­munka, mind a nemzetközi helyzet azt igényli, hogy a szocialista országok képvise­Szolnok megye közel negy­venezer állami gazdasági, víz­ügyi, erdészeti munkásának képvisel etébert százhárom szocialista brigád ezerhatszáz tagja mérte össze általános, politikai, szakmai műveltségét azon a jubileumi vetélkedőn, amely szombaton fejeződött be. Ide már csak az üzemi, vállala­ti, ágazati döntőkön legjobbnak bizonyult nyolc szocialista bri­gád jött el, hogy a Héki Álla­mi Gazdaság alcsiszigeti üzem­egységében kialakulhasson a végleges sorrend. Szombaton reggel, amikor Kátai Mária, a MEDOSZ megyei bizottságá­nak titkára megnyitotta a dön­tőt, s Tabák Lajos, az SZMT elnökének irányításával mű­ködő zsűri elfoglalta helyét, nehéz lett volna megállapítani, a héki Kossuth, a jászberényi Egyetértés, a tiszasülyi Rá­kóczi, a kunhegyesi Dienes Sámuel, a szolnoki Auróra, Pecsenyeliba kooperációban Tavaly pecsenyeliba neve­lésére szerződött a Szolnok megyei Baromfikeltető Vál­lalat és a túrkevei Búzaka­lász Tsz. A kooperáló felek megállapodtak, hogy közösen vállalják a kockázatot, s a nyereséget is egyenlő arány­ban osztják szét. Júliusig 40 ezer pecsenyelibát neveltek fel és szállítottak el. De ek­kor nagyarányú elhullás kez­dődött, s a közös megegyezés alapján a vállalat abbahagy­ta naposjószágok szállítását. A laboratóriumi vizsgála­tok megállapították, hogy a libainfluenza elleni szérumba ismeretlen mérgező vírus ke­rült, s ez okozta a nagyará­nyú elhullást. Ezért a MÉM illetékes intézete és az Álla­mi Biztosító 1 millió 250 ezer forint kárt térített meg a kooperáló feleknek. (Az or­lői — kétoldalú és sokolda­lú tanácskozások keretében rendszeresen cseréljék véle­ményüket, hogy módjuk le­gyen a legidőszerűbb politi­kai kérdések megtárgyalásá­ra, a szocialista építkezésben szerzett tapasztalatok kicse­rélésére, — azok kölcsönös hasznosítására. Ezek a talál­kozók jó alkalmat nyújtanak arra is, hogy demonstráljuk politikai egységünket, egyet­értésünket. — Fock elvtárs és jóma­Törekvés, vagy a törökszent­miklósi Szamuely, Gagarin brigád * ' | lesz a nyertes. A magasszínvonalú vetélke­dőn érdekes jelenségeket lehe­tett megfigyelni. A szakmai kérdésekre például minden brigád ötös, vagy négyes fele­letet adott, jelezvén a szocia­lista brigádok tagjai valóban mesterei szakmájuknak. Ugyanilyen jól sikerültek a fel- szabadulás utáni irodalmi, tör­ténelmi jellegű válaszok is. Kevésbé a gazdaságpolitikai, s a szakszervezet működésével összefüggő, az üzemi demokrá­ciát magában foglaló kérdés- csoportok. Tabák Lajos, a zsűri elnöke meg is fogalmazta: eb­ben még teendőik vannak a szakszervezeteknek, s más tö­megszervezeteknek. Csak a véghajrában kialaku­ló sorrendben dőlt el, hogy a kétezer forintos első dij nyertese a Jászsági Állami szág más nagyüzemeiben is volt hasonló jelenség.) A kár megtérítése után a vállalkozás 440 ezer forint tiszta haszonnal zárt. Méz Szolnok megye méhész szakcsoportjai tavaly 26,5 va­gon mézet értékesítettek. A vándoroltatás, a szövetkezés­ben rejlő erő meghozta gyü­mölcsét, a fáradtságos munka sikerrel járt. A méhészek most a jövő szezonra készülnek. A MÉ­SZÖV méhészeti szakbizott­sága és a szolnoki ÁFÉSZ szabadegyetemi oktatást szer­vezett a társulás tagjai ré­szére. Havonta két alkalom­mal Szolnokon színvonalas előadás és vita keretében bő­vítik a méhészek szakisme­reteiket. Volánosok Több hónapon át tartott a szolnoki 7-es AKÖV-nél a gam készséggel, örömmel tettünk eleget a Német Szo­cialista Egységpárt Központi Bizottsága és a Német De­mokratikus Köztársaság kor­mánya meghívásának. Mint ismeretes, a látogatás három napos volt. E három nap intenzív mun­kával. érdemi megbeszélé­sekkel, olyan létesítmé­nyek megtekintésével telt el, amelyek valamilyen mó­don összefüggésben álltak beszélgetéseink témáival. — Munkánk legfőbb elbí­Gazdaság Egyetértés brigád­ja. Második és harmadik a törökszentmikósi gépjavító vállalat Szamuely és Gagarin brigádja lett, egyben 1500 és 1000 forint tu­lajdonosa is. A körzeti döntő­re az első két brigád jutott to­vább, amelyet ugyancsak Szol­nokon rendeznek meg Bács-Kiskun, Csongrád, Bé­kés és Szolnok megye leg­jobb brigádjai között. Ezért is a társmegyék szakszer­vezeti vezetői már ott voltak a szombati döntőn, előrelátóan megismerni a versenytársakat. Ezzel megyénkben véget ért a felszabadulás negyedszázados évfordulójára hirdetett nagy si­kerű vetélkedő, amelyen végül is mindenki nyert. Hiszen mint­egy ötezren hallgatták végig a több fordulóból álló vetékedőt, s gyarapították közműveltségü­ket, poltikai, szakmai tudásu­kat. felszabadulási évforduló tisz­teletére kezdeményezett ve­télkedő a szocialista brigá­dok között. A gazdálkodási egységek közötti vetélkedő — amelyben csaknem száz bri- gái vett részt — december­ben befejeződött. Ma a vál­lalati elsőségért és az orszá­gos döntőbe jutásért vetél­kednek az eddigi legjobbak. A TITÁSZ kultúrtermében megrendezendő ünnepségen a Szigligeti Színház művé­szei közül többen műsort ad­nak a vetélkedő résztvevői­nek. Lottó A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság hétfőn a Műn* nieh Ferenc utcai székházá- zában rendezi a lottó januári jutalomsorsolását. A húzáson az 5 játékhét szelvényei kö­zött összesen 1206 nyere­ményt sorsolnak ki. Főnye­remények: két háromszobás öröklakás az I. kerületi Batthyány utcában, valamint két Renault személygépkocsi. Most első ízben sorsolnak 10, egyhetes londoni társas- utazásra jogosító utalványt. A 10 nyertes szelvény szá­mát az angol légiforgalmi társaság, m BEA legszebb Ma: Telefonbeszélgetések ☆ Hogyan kezdjük? ☆ Emberek — sorsok „Virággyermekek’” vagy bűnözők?-V­Szuperszonikus utasszállítás * Orgyilkosok egyenruhában Gyümölcsöző együttműködés Bíróság előtt a Zsákai família Az érdemes orvos nyugdíjba megy * Tudománypolitikánk teendői * Stúdiószínpad ☆ Szombati szemle a szolnoki piacon * A főnix-város ☆ Hol szórakozzunk? stewardesse, „Miss Bea” húzza ki a szerencsekerék­ből. ■fr Februárban négy számsor­solást rendez az igazgatóság. Február 6-án Petőfibányán, 13-án Kunszentmiklóson. 20- án Kálión, 27-én pedig Nagy­kőrösön húzzák a lottó esedé" kés heti nyerőszámait. Tomajmonostora A napokban került sor a tomajmonostori Petőfi Tsz zárszámadására és a vezető­ség újraválasztására. — A Petőfi Tsz tagsága sok gyen­ge évet ért meg, míg a régi vezetést 1966-ban leváltot­ták. Az új vezetés Veres Já­nos tsz elnökkel az élen nagy alapossággal látott hozzá a tsz zilált ügyeinek rendbeho­zásához. A munkához meg­nyerték a tsz-tagság támoga­tását, s ezzel bizonyították, amit Faragó Ernő, a tiszafü­redi járási tanács vb elnök- helyettese mondott hozzá­szólásában a közgyűlésen; a tomajmonostori Petőfi Tsz tagsága jó vezetéssel nagy­szerű eredmények elérésére képes. Egy hét a világpolitikában Külpolitikai tudósításaink a 2. oldalon, jól fizetett a görgőseke Zárszámadás a esataszögi Szebb Élet Tsz-ben (Folytatás a 3. oldalon.) Jubileumi vetélkedő9 amelyen mindenki nyert A jászberényi Egyetértés és a törökszentmiklósi Szamuely brigád képviseli megyénket a körzeti döntőn ez HÍREK - TUDÓSÍTÁSOK - HÍREK - TUDÓSÍTÁSOK - HÍREK - \ Kódár János nyilatkozata

Next

/
Thumbnails
Contents