Szolnok Megyei Néplap, 1969. július (20. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-01 / 149. szám

Tudomány és fejlődés A Hanoi város küldöttsége Szolnok megyében Talán túlságosan is közhely lett a tudományos- technikai forradalomra hi­vatkozni napjainkban. Leg­alábbis annyira, hogy so­kan úgy gondolják, a tu­domány halad a maga, bi­zonyéra rögös, de merede­ken felfelé ívelő útján, a lakosság, a termelés, egy­szóval a társadalom pedig — ha áttételesen és kisebb- nagyobb zökkenőiekéi is, de — gyümölcsöztetni a hol áldozatosnak, hol éppen kényelmesnek hitt kutató­munka eredményeit. Tény, hogy a fejlettség bizonyos fokán álló. mo­dern államokban az utóbbi évtizedekben a tudományos kutatás olyan hálózata jött létre, amely — a múltha­tatlanul szükséges anyagi eszközök birtokában — lát­szólag spontán módon mű­ködik, fejlődik. A valóság­ban azonban semmilyen mai társadalomban nem esetleges, véletlenszerű ez a fejlődés és különösen nem lehet az szocialista körül­mények között, ahol párt­ós állami im*ram rögzíti s foglalja rendszerbe a leg­főbb nemzeti célkitűzése­ket, köztük elsőrendűen a tudományos munka fő irá­nyait, módszereit. Ezek új­bóli napirendre tűzése idő­szerűvé vált nálunk is, egy­részt. mert a reformmal a gazdaság, az egész társa­dalom újfajta követelménye­ket támaszt a tudományos munkával szemben, más­részt. mert áz előttünk álló távlati tervek mintegy légüres térben mozognának a megfelelő tudományos háttér § megalapozottság nélkül. Egyebek mellett ezért is volt nagyjelentőségű az MSZMP Központi Bizott­ságának legutóbbi ülése, amelyen határozatot hoztak a párt tudománypolitikai irányelveiről. A Központi Bizottság állásfoglalása leg­főképpen azon a megálla­pításon alapul, hogy a tudomány gyors fejlődése és társadalmi szerepének növekedése korunk egyik általánosan jellemző voná­sa, amely szocialista körül­mények között különös erővel hat. A magyar tudomány kö­zelmúlt eredményei is fi­gyelmet érdemelnek, jelen­tékeny tudományos bázi­sunk épült ki. ennek elle­nére. vagy éppen ezért — ez különösen megszívle­lendő figyelmeztetés — ne építsünk légvárakat: kuta­tóhálózatunk, a nemzetközi együttműködés lehetőségeit is kihasználva. alkalmas hazat igényeink kielégíté­sére, de világszínvonalú, új tudományos eredményeket csak néhány, körülhatárolt területen hozhat létre! Nos, ezeknek a területeknek — a hazaj hagyományok és tudományos öröKség, anya­gi es személyi adottságaink és nem utolsósorban a tényleges szükségletek, a konkrét tudományos „ke­reslet” alapján való — meghatározása valóban sür­gető feladat. A kutatási befektetések tervezett nö­velése, a kilátásba helye­zett tekintélyes összegek bölcs megfontoltsággal tör­ténő felhasználása, lehető­leg kevesebb, de annál kecsegtetőbb, nagy felada­tokra való összpontosítása — a cél, amelyet a tudo­mányos politikai irányel­vek megjelölnek. Ami a kilátásba helye­zett szervezeti reformokat illeti, bizonyára nagy fi­gyelmet kelt az egyetemi tanszékek javasolt nagyobb szerepe a kutatásban. An­nál is inkább. mert ez nemcsak a tudomány, ha­nem — Eötvös Loránd im­már klasszikus érvelését igazolva — az egyetemi oktatás, a tudóeképzés szín­vonalát is emelné. Mert „tudományos az oktatás ott. ahol tudósok taníta­nak”. Szólni kel l, p V ti tatá i és á gyakorlat szorosabb kap­csolatát szorgalmazó meg­állapításokról is. Ilyen kí­vánság természetesen ko­rábban is elhangzott. Ám a tervbe vett szervezeti re­formok. valamint a kuta­tás-finanszírozás korszerű­sítése feltehetően megte­remtik a tényleges, tehát célszerűn ösztönzött együtt­működés lehetőségeit. Figyelmet érdemlő, amit a Központi Bizottság a ku­tatások kívánatos módsze­rével, szellemével összefüg­gésben hangsúlyoz. A tu­dományos kutatás szabad­sága, a vitaszellem bátorí­tása, a tudományos élet további demokratizálása elengedhetetlen kívánal­mak. Hasonlóképpen elen­gedhetetlen az is, hogy a tudósok — akiknek kivá­lasztására. képzésére igen nagy figyelmet kell fordí­tani — a szocialista társa­dalom javára gyümölcsöz- tessék mindazt a támoga­tást. amit kapnak. És nem­csak általában: a társada­lomtudományi kutatásra például igen nagy feladat hárul a szocializmus épí­tése mind hatékonyabb módszereinek kidolgozásá­ban. A tudományos mun­ka. ahogy sehol a világon, nálunk sem képzelhető el szélesedő nemzetközi együtt­működés nélkül. A szocia­lista országok sokolda­lúbb kooperációja a Szov­jetunió óriási tudomá­nyos arzenáljának beha­tóbb megismerése, a ter­vezett szocialista integrá­ció kilátásai a hazai tu­dományos fejlődés első­rendű tartalékai. Ez azon­ban nem feltételez elzár­kózást a nem szocialista országok tudományos életé­től. Egy szocialista ország tudományos gyarapodása, a kezdeményezőbb szaba­dalmi forgalom és az élén­külő tudományos kapcso­latok, tapasztalatcsere ré­vén, az egész szocialista társadalmi fejlődés javára válik. b. j. A hazánkban tartózkodó Hanoi-i tanácsi delegáció dr. Tran Duy Hung tanács­elnök vezetésével tegnap Szolnok megyébe látogatott. A delegáció vezetőjét és tag­jait: Tran Vi-t, a városi ta­nács elnökhelyettesét, a vá­rosi pártbizottság titkárhe­lyettesét, Nguyen Truc-t, a városi tervezési bizottság el­nökhelyettesét, Nguyen Cac Tieu gépészmérnököt, Do- tinh Giang mérnököt a me­gyei pártbizottság és a me­gyei tanács, valamint a Ha­zafias Népfront megyei ve­zetői fogadták. Vietnami barátainkat Zagyi János, a megyei pártbizott­ság titkára üdvözölte. El­mondotta, hogy Szolnok me­gye mindig szívesen fogadja a barátok látogatását, külö­nösen a hús Vietnam képvi­selőit. hiszen a távoli ország népe már évek óta fegyveres harcban áll az amerikai im­perializmussal. Számomra többszörösen örömteli ez a látogatás — mondatta Zagyi János elvtárs —, mert a de­legáció néhány tagját isme­rősként üdvözölhetem, — al­kalmam volt Vietnamban kedves vendéglátásukat él­vezni, A megyei pártbizottság tit­kárának üdvözlő szavaira dr. Tran Duy Hung tanácselnök, a delegáció vezetője vála­szolt : —- Kedves Szx/titoi- mégyef élvtársak! Nagy örömmel lá­togattunk el Önökhöz hiszen szép eredményeikről már btthon, hazánkban is hallot­tunk. Jól esik látni azt a nagyszerű fejlődést, amelyet a szocializmust építő magyar nép elért. Az elvtársakhoz már rége-} forró, baráti kap­csolat köt bennünket. Ezzel a barátsággal élve most el­jöttünk, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk. amelyeket otthon kamatoztatni akarunk váro­sunk javára. Eljöttünk azért Új gépésztechnikusok A napokban hatvanegy felsőfokú gépésztechnikus végzett a mezőtúri Felsőfokú Mezőgazdasági Gépészeti Technikumban. A korábbi években is végeztek Mező­túron gépészek, de azok más megyékben helyezkedtek el. A tanulmányaikat most be­fejezők 21 százaléka — ti­zenhárom személy — ' me­gyénk termelőszövetkezetei­be. illetve egyikük a Héki Ál­lami Gazdaságba megy dol­gozni. Üj gépésztechnikust alkal­maz a törökszentmiklósi Aranykalász, a jászberényi Március 15.. a tiszakürti Hu­nyadi, a kisújszállási Kinizsi, a tiszainokai Szabadság, a ti- szatenyői November 7., a me­zőtúri Sallai, a kuncsorbai Vörös Október, a mezőtúri Üj Reménység, az abádszaló- ki Lenin, a kunmadarasi Pe­tőfi és a tiszabői Petőfi Tsz. Az ifjú technikusok egy évig állami támogatást, a tsz- cktől, illetve az állami gaz­daságtól fizetésklegészitést kapnak. A felsőfokú növénytermesz­tő és egyéb szakokon az idén nem végeznek technikusok, mert a képzési időt kettőről három évre emelték fel. Koreai vendégek Budapesten Hctfön Budapestre érkezett «** a Hazafias Népfront Or* is. hogy a vietnami nép kö­szönetét tolmácsoljuk. A ma­gyar nép sokat segít nekünk az amerikai imperialisták el­len folytatott harcunkban. Ebben a segítségben a Szol­nok megyeiek áldozatkészsé­ge is benne van. Engedjék meg, hogy most köszönetét mondjunk a testvéri inter­nacionalista támogatásért. Dr. Tran Dug Hung rövid beszéde után Fodor Mihály, a megyei tanács vb elnöke tájékoztatta a vietnami ven­dégeket a megye gazdasági, politikai és kulturális hely­zetéről. A Kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács hétfőn ülést tartott. A kormány el­nökének előterjesztése alap­ján elhatározta, hogy az MSZMP Központi Bizottsága június 27-i ülésén elfogadott • tudn ánvnolitlkai irányelvek- 1 ke? oijiáangban tudomány­politikái bizottságot hoz lét­re. A bizottság feladata a tudományos kutatás egysé­ges állami irányítása, a nem­zetközi tudományos kapcso­latokkal való összehangolása, a Magyar Népköztársaság tu­dománypolitikai elveinek ki­alakítása és azok megvalósí­tásának szervezése. A Minisztertanács a tudo­mánypolitikai bizottság elnö- 'kévé dr. Ajtay Miklóst, a kormány elnökhelyettesét nevezte ki. szagos Tanácsa és az Orszá­gos Béketanács Elnökségé­nek meghívására — a Koreai Népi Demokratikus Köztár­saság hazafias népfrontjának és békevédelmi nemzeti bi­zottságának héttagú. delegá­ciója. A küldöttség vezetője Kang Rjang Uk, a KNDK legfelsőbb népigyűlése el­nökségének alelnöke, aki tagja a hazafias egységfront elnökségének és elnöke a bé­kevédelmi bizottságnak. A delegáció vezetője az MTI munkatársának adott nyilatkozatában elmondta, hogy hazájában minden év­ben június 25-től július 27-ig harci hónapot tartanak, kö­vetelve az amerikai impe­rialista csapatok azonnali ki­vonását Dél-Koreából. Megcsappant a Balaton-part forgalma A változékony, jobbára hűvös időjárás megváltoztat­ta a balatoni üdülőtelepek mégszokott arculatát. A tó­part 42 üdülőtelepének je­lenleg mintegy 50 ezer fő­nyi vendégserege a strandok helyett a szórakoztató, ki­ránduló programok iránt ér­deklődik. A Balaton 32 ha­jója rendszerint telt fedél­zettel közlekedik Többszóz gépkocsit, s naponta átlago­san 50 autóbuszt szállítanak aTihany, Szántód között köz­lekedő komphajók is. A deli­A delegáció vezetője ezután átadta a küldöttség ajándé­kát. a kétezredik lelőtt ame­rikai repülőgép roncsaiból készült emléktárgyat. A kora délutáni órákban a vietnami vendégek város­néző sétán vettek részt. Elis­meréssel szóltak Szolnok új negyedeiről, létesítményeiről. Ellátogattak a Tisza-ligeti KISZ-táborba is, ahol elbe­szélgettek a fiatalokkal. Ezt követően a zagyvarékasi Bé­ke Termelőszövetkezetbe lá­togattak. majd a késő esti órákban visszautaztak a fő­városba. A kormány megvitatta és elfogadta a tudománypoliti­kai irányelvek végrehajtá­sához szükséges jogszabályok kidolgozásának ütemtervére tett javaslatot. A külkereskedelmi minisz­ter jelentést tett a külföldi hivatalos kiállításokon, vásá­rokon a magyar részvétei 1970. évi programjának bőví- léséíől és javaslatot terjesz­tett elő az 1971-ben megren­dezendő külföldi kiállításo­kon részvételünk programjá­ra. A vásárok és kiállítások száma és jelentősége világ­szerte növekszik és hagyo­mányos szerepük mellett mindinkább műszaki, tudo­mányos és gazdasági infor­mációs központokká is vál­nak. A magyar kiállítások parti vendégek többsége az északi part látványosságok­ban gazdag kirándulóhelyeit keresi fal. Badacsonyban pél­dául naponta átlagosan 15 ezer vendéget fogadnak, de hasonlóképpen rendkívül élénk Tihany vendégforgal­ma is. ahová a műemlékek, a természeti érdekességek és a múzeumi látnivalók vonz­zák az érdeklődőket. Hévízen hétfőn mintegy 10 ezerre be­csülték a vendégsereg létszá­mát. A híres tófürdőn kívül sokan látogatják a nemrégi­ben részlegesen megnyitott új fedettfürdőt is. A hűvös időjárás az eddigi összesíté­sek szerint csak körülbelül egyharmadrészben csappan- totta meg a tópart vendég- forgalmát. Oroszlánexport Virágcsokorral és megfele­lő sült libacombbal úttörő” búcsúztatták hétfőn kora reggel a józsefvárosi pálya­udvaron Babit, Mancit, Erzsi­két és Kiált, az állatkert négy növendék oroszlánját. Ez a három leány és egy fiú már 11 hónapos, tehát elég nagy ahhoz, hogy hosszabb ideig tartó utazást is elvi­seljen. Egész a belgiumi Grammontig vasúton teszik meg az utat. A kéthónapos René, Yvette, Fcrrera és Tom kedden indul útnak. Ezeket a kicsinyeket azonban nem merik a hosszabb uta* Nép­számlálás 1970-ben A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hétfőn ülést tartott. A Minisztertanács előterjesz­tésére törvényerejű rendele­tet alkotott népszámlálás tar­tásáról 1970-ben. A törvényerejű rendelet kimondja: Magyarország te­rületén az 1969. december 3Í. és az 1970. január 1. kö­zötti éjféli állapot alapulvé­telével általános népszámlá­lást kell tartani. külföldön — amelyeknek évente mintegy 10 millió lá­togatója van — jól szolgál­ják az ország gazdasági ér­dekeit és egyben hű képet adnak a mai Magyarország életéről, alkotó munkánk eredményeiről. A Miniszter- tanács az előterjesztést el­fogadta. A kormány megtárgyalta a mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter jelentését a mezőgazdasági üzemek ki­egészítő tevékenységéről és a vita alapján ‘határozatokat fogadott el a kiegészítő üze­mi tevékenység további fej­lesztésére, az eredeti célok­kal ellentétes szabálytalan­ságok felszámolására. (Hír­magyarázatunk a 3. oldalon). A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. zás fáradalmainak kitenni, így repülőgépen utaznak ugyancsak Grammontba. Aratási helyzetkép A vidéki mezőgazdasági nagyüzemekből érkező hétfői jelentések szerint az elmúlt időszak viharkárai általában nem voltak nagyobbak a szo­kásos június végi jégverések pusztításánál. A legtöbb he­lyen csak kisebb területeket érintett a jégverés. Máshol az özönvízszerűén lehullott csapadék elmosta a talajt és tönkretette a növényi kultú­rákat, de ez is csak helyi jel­legű károkat okozott. A jú­nius végi esőkre már sem a gabonáknak, sem. pedig a kapásnövényeknek nie szüksége. A gabona ug az ország legnagyobb tulajdonképpen nv> van” és csak hiányzik már. sek tovább t? számolni kell termés ned tóit állapo' karításra. Ha az. biakban nem aka úgy az t gére le vidékeke megkez' Hétf búzar legf' v> \ — HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK - HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK — “] Tudománypolitikai bizottság létrehozásáról, a mezőgazdasági üzemek kiegészítő tevékenységéről — tárgyalt a Minisztertanács xx évt. 149 sz. 1989. i^iius k iá. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 80

Next

/
Thumbnails
Contents