Szolnok Megyei Néplap, 1969. február (20. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-01 / 26. szám

XX. évfolyam, 26. szám* Ara: 70 fillér 1966. február U szombat. HELYETTESEK Szakosított sertés- és szarvasmarha-telepek a megyében Iparszerű állattartás — Gépesített istállók — Kevés gondozóval, nagy tömegű hústermelés A karcagi November 7. Termelőszövetkezet el­nöke Kundra József, több esztendei szolgálat után „el­távozást” kért a szövetkezet tagjaitól, mivel a városi ta­nács vb elnöki tisztjébe hívták meg. A szövetkezet gazdatársadalma tudomásul vette kérelmét és száz szá­zalékos igen szavazattal elő- 1 éntette Dobrai Lajost, az eddigi elnökhelyettest. Ez­zel a karcagi öt közös gaz­daság elnöke közül hárman lettek úgy tsz-elnökök, hogy elnökhelyettesként dolgoztak a kollektívában. A kunszentmártoni járásban Csépán és Mesterszálláson sem résen történt elnökvál­tozás. Csakhogy ott az új elnökök nem a szövetkezet­ből kerültek a kormányrúd mellé A kunszen+mártoni pé’dát csak a szembeállítás idéztük, de a kö­vetkeztetést a karcagi gya­korlatból akarjuk levonni. Az pedig egyértelmű: a karcagi szövetkezetekben ér­tik és jól alkalmazzák a szövetkezeti demokráciát. Azt mondják, akik jobban ismerik a karcagi tsz-ek bel­ső életét, hogy bármelyik szövetkezetből, bármelyik pillanatban több elnököt is ki tudnának állítani. — A párt törekvése az utóbbi években az. hogy a szövet­kezeti vezetőket a szövetke­zetben kell kinevelni az ar­ra legrátermettebb tagok­ból A példa arra vall. — ez Karcagon így is van. Kar. ff a gon az elnökhelvettesek például esvben mindig tar­talék elnökök is. Ha nem lenne szokatlan és magyartalannak tűnő a kifejezés, azt lehetne mon­dani, az elnökhelyettesek Fiafal szakemberek találkozója (Tudósítónktól.) A Magyar Agrártudomá­nyi Egyesület karcagi cso­portja találkozóra hívta ösz- sze pénteken a környék fia­tal mezőgazdasági szakem­bereit Ezen a tiszafüredi já­rásból és Karcagról több mint hatvanan vettek részt. Erős András, az egyesület titkára bevezetője után dr. Kasza Béla. a megyei tar nács mezőgazdasági- és élel­mezési osztályvezetője vita­indító gondolataiban ki­emelte. hogy egyre jobb a termelőszövetkezetek szak- emberellátottsága Ebben szerepe van a javuló mun­kafeltételeknek. de döntő az er’-ai esi és anvagi megbe­csülés. A mostani zárszám­adó közgyűléseken egyre tpaviször hangzik el — ami eddig ritkaság volt — a §7oireffnh'»eek méltatása, mun­káink elismerése. A közös gazdaságok szak­emberellátottsága évről év­re javuló, ma már megkö­zelítően kétszáznegyven-két­százötven egyetemi, főiskolai végzettségű szakember, ezer technikus dolgozik a megye mezőgazdasági termelőszö­vetkezeteiben. Sajnos még mindig van néhány terme­lőszövetkezet. ahol nincs vég­zett szakember. Gépesítik a szüretet Szüret Idején két-három hét alatt 9 millió métermá- ma szőlőt kell feldolgozni a ISs-etkezó években. Esnek a mindenkor kettes számú ve­zetők a kollektív gazdaság­ban. Nem lehet tagadni, ko­rábban nem így volt ez. A legtöbb helyen afféle álta­lános vezetőnek számított, aki tudaidonképpen semmi­ért sem felelt. Most nagy a változás. A múlt esztendő­ben elkészült a termelőszö­vetkezetekben az ügyrend. Ebben pontosan megjelölték a választott és a kinevezett vezetők közül kinek mi a munkaköre, hatásköre, fel­adata. Alighanem az elnökhe­lyettesek pozíciójában tör­tént ezzel a legnagyobb vál­tozás. Igazi vezetőkké let­tek Többnyire ágazatok irá­nyításáért felelnek, elsősor­ban a gépesítés, a mellék­üzemágak igazgatása a poszt­juk. Zsargonnal élve: konk­rét munkájuk is van. Igaz, az elnökhelyettesek­től is függ, hogyan élnek most már szervezetileg is biztosított lehetőségeikkel. Nemrégen egy szövetkezet elnökhelyettesét azért bírál­ta a vezetőség, mert ön­képzésre keveset gondolt. De az is bizonyos, az elnökhe­lyettesek elnökké érése el­sősorban az elnököktől függ. Hagyják-e elnökké nőni? A karcagi példa azért is fel­tűnő. A város szövetkeze­tei sok mindenben adtak már mintát két évH fennállásuk óta a szövetke­zeti mozgalomban. Ezúttal ismét elkezdő­dött valami. Egy egészséges áramlat útra kelésének va­gyunk tanúi. Bizonyos, hogy tovább gyűrűzik majd. — Ahogv Karcagon az már va­mennyiségnek körülbelül 70 százalékát nagyüzemek ter­melik. Gépesítés nélkül ilyen feladat megoldására nem is lehet vállalkozni. Ezeket át­tanította meg dr. Jeszenszky Zoltán docens pénteken reg­gel a Technika Házában, an­nak az ankétnak a megnyi­tójában, amelvet a szőlő ter­mesztése és feldolgozása gé­pesítésének kérdéseiről ren­delek. Az ankét részvevői a szőlőtermesztés gé"esítás~rol kapcsolatos valamennyi idő­szerű kérdést megvitatták. Gvorsan ható műtrágya Gvorsanhfltó. úgynevezett starter műtrágya gyártását kezdte meg a peremartoni ipari rnbbanóanyaggvár. A 14 százaink kálit, és ugyan­annyi foszfort tartalmazó poralakú műtrágya elsősor­ban az in+enzív kukoricater­melők részére készül. Az AGROTRöRZT-tel kötött szerződés értelmében tavasz- szal és ősszel összesen 30 ezer tonna „starter” műtrá­gyát kap a mezőgazdaság. A honvérie^mi minisztérium pályázati felhívása A Honvédelmi Miniszté­rium pályázati felhívást bo­csátott ki a tiszthelyettes' iskolai leientkezésre. A Ma­gyar Néphadsereg tiszthe­lyettes-iskoláira jelentkezhet­nek mindazok a 17. életévü­ket 10(59. szentember 1-én betöltő, de 23 évnél nem idősebb fiatalok, akik Is# Uta: Hyen cipőben járunk... 11 «• Otven évvel ezelőtt m Száz tanú bizonyít Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Megtárgyalta és módo­sította a mezőgazdasági ren­deltetésű földek védelméről szóló 1961. évi 6. törvény egyes rendelkezéseit; to­vábbá: felhatalmazta a Minisz­tertanácsot a legelő- és apa- állatgazdálkodás rendjének szabályozására; a Komárom megyei 9. szá­mú országgyűlési választóke­rületben elhalálozás miatt megüresedett képviselő hely betöltésére május 18-ra új választást tűzött ki; a belügyminiszter jelentése alapján megtárgyalta az el­múlt évben a honosítással, Vlsszahonositással és a ma­gvar állampolgársági köte­lékből való elbocsátással kaDcsolatban végzett mun­kát. A beszámolót az Elnö­ki Tanács. jóváhagyólag tu­domásul vette. Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt. alább az általános Iskola nyolc osztályát elvégezték és a fegyveres szolgálatot hiva­tásuknak érezve, a Magyar Néphadsereg hivatásos tiszt­helyettesei akarnak lenni. A jelentkezés feltétele erköl­csi-politikai megM-’--'"' ■ - fizikai alkalmasság katonai szolgálatra, magyar állam­polgárság, nőtlen családi ál­lapot. A tiszthelvettes-iskolára pályázók (beleértve a sor­katonákat is) jelentkezési la­pot a kiegészítő parancsnok­ságtól. illetve a szakmun- káské->wV 5«kn>a Igazgatójától kannak. A jelentkezési lap­hoz mellékelni kell saiátke- zdleg in részletes SnéWr»4 zot. születési anyakönyvi ki­vonatot. a legmagasabb Is­kola» yéggettv.geól szóló bi­rőt vé""'«**''kpek „Tj okleve­let). erkRIesi hiznnvbvánvt. A oátvó’eati határidő: 1969. március 15. Bevitvrt a legöregebb téglagyár Pénteken Nyergesojfalun bezárta kapuit az ország agvik legöregebb téglagyára. Hiteles feljegyzés nincs ar­ról. hogy pontosan mikor kezdték meg a termelést, de mintegy 100 évig működött. Tég’éíViól sok híres épületet emeltek, többek köpött a parlamentet is. Szállítottak a dunaújvárosi éo'tkézé'ek- hez is. Az ..öreg” üzem mű­ködése már nem gazdaságos Ezért a szomszédos. nagy­mértékben bővülő. terjesz­kedő Viseosa gvárnak, a ha­zai műszálgyártás központ-. Megyénk közös gazdaságai­ban a sertés- és szarvasmar­ha férőhelyek nagy része el­avult A 2—3 évre épített szerfás. szalmatetős sertés- ólakat már 8—10 éve használ­ják. Az épületek rég amorti­zálódtak, értékük a nullára futott ki. Ezek nem téliesit- hetők- Az elhullás itt magas, a termelés drága. A gondozók nehéz fizikai munkát kényte­lenek végezni. Egy kiló húst 5 kiló, vagy ennél t több ab­rakból állíthatnak elő, A termelőszövetkezeteket kormány-, majd miniszteri rendelet ösztönzi a korszerű szakosított sertés- és szarvas- marha telepek építésére. Eh­hez 70 százalékos állami tá­mogatást biztosít, viszont elő­írja a követelményeket. Az építési költség 30 százalékát a tsz-eknek kell viselniük. Most létesül a szekszárdi Állami Gazdaság, es a her­ceghalmi Állami Gazdaság kombinátja. Bábolnán a Loh- mann rendszerű hizlalda mű­ködik, melynek más gazdasá­gokban való felépítését a bá­bolnaiak vállalják- Ismert az Olasz rendszerű telep techno­lógiája is. A szövetség elnöksége azt ajánlotta a tagszovetkezetek­jának adja át a helyét. Dol­gozóinak nagyrésze is ott helyezkedett el. Magyar könyvek sikere Kairóban Kairó ezeréves fennállása alkalmából nemzetközi könyv­kiállítás és könyvvásár nyílt a Gezira-szlget kiállítási csar­nokában. A világ 28 orszá­gának 400 könyvkiadója kö­zel 2 millió könyvet vonul­tatott fel ezen a jelentős kulturális eseményen, ame­lyen hazánk is részt vesz több mint 300 kiadvánnyal. Csépe Lajos szakmérnök, a szolnoki tsz kerületi szövetség előadója számadatokkal il­lusztrálja a korszerűtlensé­get; — A szövetséghez tartozó tsz-ekben 10 730 sertésférő­helyből (kocaszállás, fiaztató) 6500 szalmafedelű, lebontás­ra vár. Egy részük még kor­szerűsíthető. Az 57 751 hizlal­dái férőhelyből 32 441 telje­sen elavult. különböző típusok másutt, fel­épülnek, « gyakorlati tapasz­talatot nyújtanak. Javasolta: tárgyaljanak az Állattenyész­tési Kutató intézettel, mely ismeri a világon kialakult épülettípusokat, azok terme­lési technológiáját Bízzák meg az intézetet' a technoló­gia kidolgozásával. Az intézet tavaly több sza­kosított sertéstelep technoló­giáját kidolgozta. Elkészült a beruházást megelőző javaslat. Ezt tavaly d MÉM, ezév ja­nuár 1-től a megyei tanács vb mezőgazdasági és élelmezés- ügyi osztály^ hagyja jóvá. A tiszaföldvári Lenin Tsz- ben évi 8 ezer mázsa sertést kibocsátó telep létesül. A hizlalda egyetlen épület, ahol 4 ezer sertést lehet tartani. Egy gondozó 1200 hízót nevel. (Az önetetőzőknél 600-at, a moslékos etetésűnél 180—200- at.) Az építé, költsége mint­egy 40 millió forint. A jászalsószentgyörgyi Pe­tőfi Tsz telepére szintén az AKI dolgozza ki a technoló­giát. Ez 50 vagon sertést ad majd évente. Hasonló lesz a jászjákóhalmi Béke Tsz hiz­laldája is. Igen korszerű szakosított telep épül a cibakházi Vörös Csillag Tsz-ben. Évente 55 vagonnyi sertést hizlalnak itt. A telep 3 épületből áll, a 2500 hízót csupán egyetlen épületben helyezik el- A ta­karmánykeverőből pneumati­kus úton. csővezetéken megy a takarmány a bunkerbe, on­nan a hizlaldába, aho’ mind­össze két ember dolgozik. Az új. szakosított sertéste­lepeken — az előírt technoló­gia betartásával — 3,6—1 ki­ló abrakból lehet egy kiló húst előállítani. A gazdasá­gossághoz tehát nem fér két­ség. A szolnoki tsz szövetség te­rületén számos gazdaságban elkészült a szakosított szarvasmarha telepek einze­ln beruházási javaslata ia A tiszaföldvári Lenin Tsz-ben 632 férőhelyes tehenészeti te­lep létesül. Az éves tejterme­lése 2,4 millió liter lesz Ci­bakházán 540, a tiszaföldvári Szabad Nép Tsz-ben 550 fé­rőhelyes tehenészeti telep tesz. Szakosított telep épül Jászalsószentgyörgyön é* Zagyvarékaeon. Több közös gazdaság a meglévő 1—2 szá­zas Istállókat fejleszti, bőví­ti éc szakosítja­Tejházak, fürdők, öltözők A szakosított telepekén 6 ezer literes tej ház, szociális létesítmények — fekete, feher öltözők, fürdő, étkező helyi­ség, pihenő — ig épülnek, A szakosított telepek kiala­kításánál a pavilonos rend­szer helyett a tömbösített épületek létesítését irányoz­ták elő. Ez kisebb helyen el­fér olcsóbb a felépítése, ke­vesebb úthálózat kell, köny- nyebb a közművesítésük, a kevesebb ember kell az álla­tok gondozásához. A szakosított telepeknél kö­vetelmény, hogy az éDÍtkezést 2—3 év alatt be kell fejezni. Meghatározott módon kell ezeket felépíteni, gépesíteni és rendeltetésszerűn üzemel­tetni. Telepvezetőt (megfelelő képzettséggel) állatorvost es fejőmestert kell alkalmazni. örvendetes; a tsz-ek töre­kednek a szakosított telepek kialakítására, ennek feltéte­leit igyekeznek megteremte­ni. A korszerűsítés vépsősoron több tej, hús előállítását eredményezi közös gazdasá­gainkban­— m. 1 — Súlyos vasúti szerencsétlenség Herenden Péntek ess reggel 7 óra 50 perckor a herendi vasútállo­máson a szombathelyi gyors­vonat helytelen váltóállítás következtében belerohant az állomáson indulásra váró ka­tonai szerelvénybe. Az ösz- szeütközés következtében Kovács István százados, Tóth József főhadnagy. Bar­naki Imre őrvezető, Zajók János őrvezető. Jéna Mi­hály. Szilágyi Károly. Ka­szás László. Sáfár István honvédek, akik a MN. 6783 alakulatához tartoztak. és Németh Béla vonatvezető mthálvházi lakos életét vesz­tette. 19 óra 30 perckor pon­tosított adataink szerint to­pább,; négye» életveszélye­sen. 28-an súlyosan és 27-en könnyebben megsérültek. A veszprémi megyei kór­ház a szerencsétlenség híré­nek vétele után minden in­tézkedést megtett az érkező sebesültek fogadására, majd a beérkező sérülteket gyors és szakszerű kezelésben ré­szesítették. A szükséges Intézkedések megtételére s baleset szín­helyére érkezett Czinege La­jos vezérezredes, honvédelmi miniszter és dr. Csanádi György közlekedés- é« pos- taüavi miniszter. A súw^■■ de szállíthjitő sérültek közül 27 főt 18 óráig katonai he­likoptereken a budapesti Központi Katonai Kórház baleseti osztályára szállítót tak. A szerencsétlenség követ­keztében életüket vesztettek hozzátartozóinak értesítési- megtörtént, illetve folyamat­ban van. A Budapesten kezelt sé­rültek állapota felől érdél tődők a 129—429. a 329—729 számon, a veszprémi kórház­ban levők állapotáról a 124—20-as telefonsamon kaphatnak felvilágosítást. A baleset okainak részle­tes kivizsgálását a Belügy­minisztérium illetékes szer­vei a Közlekedés- és Posta- ügyi Minisztérium szakem­bereinek bevonásával foly­tatják. lóság is. — borzát — | - 555 - '-'™Ő-:Í7ÁOy - HöEÉ - TUDÖSÍTASOK; - HÍREK — J Kedvezmény ex szövetkezeteknek VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! IA MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LABIA jjAÍSáSáűŰi

Next

/
Thumbnails
Contents