Szolnok Megyei Néplap, 1967. november (18. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-01 / 258. szám

ylUJlT ~ . VUúg proletárjai, egyesüljetek! 5Z0I.NDK MESYCI j A HEGYEI PÁRTBIZ0TT5Á5 ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA Itiffa XViii évfolyam, 258 szám Ara i SO fillér 1867. november L* szerda. Véget ért a diák-emlékmenet ünnepségsorozata Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába A Szovjetunió Kommunista Pártja központi bizottsága, a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa Elnöksége és a szovjet kormány meghívására magyar párt- és kormányküldöttség utazott kedden dél­előtt Moszkvába, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50 évfordulója ünnepségeire. A küldöttséget Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára vezeti. — A delegáció tagjai Fock Jenő, a forradal­mi munkás—paraszt kormány elnöke, Komócsin Zoltán, a Központi Bizottság titkára, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai és Szipka József, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövete, aki a szovjet fővárosban csatlakozik a küldöttséghez. Csúcspontjához érkezett a verseny Csaknem kétszáz piakettes brigád Ülésezett a megyei versenybizottság Az ünnepi diák-emlék- menet egyik mozzanataként a szolnoki Verseghy Fe­renc gimnázium dísztermé­ben tegnap délután kiállí­tották a megye középisko­lai KISZ szervezeteinek emlékalbumait. A díszes, — az iskolák ifjú kommunistáinak életét bemutató albumokat — számszerint harmincötöt — tartalmi és kivitelezési szempontból bíráló bizott­ság nézte végig. Meg kell írnunk, hogy nehéz dolga volt a zsűrinek, mert az értékes dokumentumok gaz­dagabbnál gazdagabbak, szebbnél szebbek. Végül is a jászapáti gimnázium KISZ szervezetének emlék­albumát találták méltónak az első, négyezer forintos díjra. A második helye­zést a kisújszállási gimná­zisták-szakközépiskolások érték el, ők háromezer fo­rintot kaptak a KISZ me­gyei bizottságától. — míg a harmadik díjat a túrke- vei gimnáziumnak ítélték oda, &?■ azzal járó kétezer forinttal. Az ünnepélyes ered­ményhirdetés után a diák­fiatalok a KISZ szerveze­tek zászlóerdeje alatt a I ,enin-szoborhoz vonultak, ahol a megypi diákbizott­ság megkosz -úzta a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom halhatatlan vezéré­nek szobrát. Az ünnepi diák-emlék- menet záróakkordjaként a különböző iskolák küldöt­tel nagygyűlést tartottak a megyei művelődési ház­ban. Az ünnepség elnökségé­ben helyet foglalt Vad András, a megyei pártbi­zottság osztályvezetője. K6- hidi László, a KISZ me­gyei bizottságának első tit­kára és számos párt-, taná­csi és tömegszervezeti ve­zető. A KISZ zászlók ünnepé­lyes tisztelgése és a DÍVSZ Induló elhangzása után Kárpáti Sándor, a KISZ KB titkára mondott ünne­pi beszédet. Méltatta a Nagy Októbe­ri Szocialista Forradalom világtörténelmi jelentősé­gét. maid a szovjet nép bé­kés építő munkájának ra­gyogó eredményeiről szó­lott: — Honnan indultak? És hová jutottak? EOV ünnepi beszéd méa érzékeltetni is alia tudja a megtett utat. Analfabétizmus és atom­jégtörő. Faház és űrhajó, orosz muzsik és ötnapos munkahét; szavak, számok és nevek az útjelzők! öt­éves tervek — megváltozott Szibéria —, új városok és vízierőmüvek, Gagarin, Tyereskova és Leonov; új típusú szocialista emberek! — Íme a forradalom, a szocializmus, az alkotfi nén teremtő ereje, az ötven év eredménye! A szónok ezek után • A vllágtakarékosságl nap alkalmából tegnap délután az OTP Szolnok megyei igazgatója, Szűcs Ferenc sajtótájékoztatót tartott. Elmondotta, hogy ezen a napon megkülönböztetett fi­gyelemmel álltak ügyfeleik rendelkezésére, s különböző kisebb ajándékokkal ked­veskedtek mindazoknak, akik a tegnapi napon felke­resték az Országos Taka­rékpénztár Szolnok megyei Fiókját; A sajtótájékoztatóból ki­derült. hogy megyénkben a betétállomány meghaladja a 751 millió forintot. Ebből a gépkocsi nyereménybetét­könyvek értéke több mint 65 millió. Részben a KST tagok kérésére az idén elő­rehozták a kifizetések ide­jét, s ...már október hónapban megkezdték a KST beté­tek visszafizetését. \ Jelentős helyet foglalt el a tájékoztatóban annak is­mertetése, hogyan segíti a takarékpénztár a lakásépít­kezést a megyében. így pél­dául míg 1964-ben 53, 1966-ban már 97 millió forint kölcsönt folyósítot­tak lakásépítkezésre. KISZ Központi Bizottsága nevében gratulált Szolnok megye tizenhétezer tanuló fiataljának, az ünnepi ese­ménysorozat Imponáló le­bonyolításáért, majd be­szédét a magyar és a szov- jet fiatalok megbonthatat­lan, testvéri barátságának éltetésével fejezte be. Az Internacionale hang­jaival ért véget a példa­mutatóan megrendezett di- ák-emlékmenet ünnepi ese­ménysorozata. Kedvelt a totó-lottó játék A jubileumi évben (ugyanis az Idén 10 éves a lottó. 20 éves a totó) a Szó1 nők me­gyei fogadóknak csaknem 10 millió forintot fizettek ki nyereményként. „Űjabb győzelem a koz­moszban” — „Megtörtént a kozmikus randevú” — „A szovjet tudomány és tech­nika kimagasló sikere a jubileum előestéjén” — Ilyen és ehhez hasonló cí­mek alatt számolnak be a keddi moszkvai lapok a Kozmosz—186 és 188 össze­kapcsolásának és szétszere­lésének bravúros teljesít­ményéről. A Pravda piros fejléc Tegnap délután idei má­sodik ülését tartotta meg a megyei versenybizottság. Ez alkalommal Halmi Fe­renc, az SZMT közgazda­sági bizottságának vezetője mondott szóbeli tájékozta­tót arról, hogyan teljesítet­ték az ipari és mezőgazda- sági üzemek, vállalatok a november 7 tiszteletére tett felajánlásaikat A versenybizottság meg­állapította. hogy a verseny ezekben a napokban csúcs­pontjához érkezett. Több üzemben. vállalatnál, a termelőszövetkezetekben, intézményekben, ahol már megvalósították a vállalt feladatokat, újabb kezde­ményezések születtek. A vezetők és a szakemberek messzemenően Igyekeznek biztosítani a felajánlások teljesítésének feltételeit A versenyzők vállalkozá­sai révén sok helyen olyan fontos termelési, szervezé­si, vagy fejlesztési kérdést alatt ad hírt az űjabb koz­mikus győzelemről, s közli Petrov és Szedov akadémi­kus nyilatkozatait. Petrov akadémikus nyi­latkozatában hangsúlyozza: ..Nem lehet túlbecsülni en­nek a kísérletnek a jelen­tőségét mind a bámula­tos műszaki és tudományos eredményeket tekintve, hi­szen ezek a kísérlet során felmerült hihetetlen ne­hézségek leküzdése folytán is megoldottak, amelyekre az elmúlt években nem volt példa. Megélénkült pL a vállalatoknál a korszerűsí­tésre, az új termékek elő­állítására való törekvés stb. A megyei pártbizottság, a megyei tanács és a szak- szervezetek megyei tanácsa november 7-e alkalmával mintegy 200 emlékplaket­tel jutalmazza az idei munkaversenyben legered­ményesebb brigádjait. Tel­jesítményeiket már előzete­sen értékelték. Ez alkalom­mal pedig megtörtént a döntés arról, hogy kiknek adják át a plaketteket. Építők, építőszerelők, téglagyári, bútorgyári dol­gozók, olajbányászok, cu­korgyári és sütőipari mun­kások, faipari, valamint kereskedelmi dolgozók kö­réből mintegy 90 brigád kap emlékplakettet, s mintr egy 24-et adnak "at ebből az ünnepségeken. A jászberényi Hűtőgép­váltak lehetővé, mind pe­dig ama rendkívüli távlat tekintetében, amelyet a két szputnyik összekapcso­lása és szétszerelése a kozmikus technika előtt feltárt. Képzeljük el, hogy a földi laboratóriumok­ban, tervezőirodákban és műhelyekben mennyi mun­ka, mennyi tehetség kellett ahhoz, hogy a kísérlet so­(Folytatás a 2. oldalon) gyárban, a martfűi Tisza Cipőgyárban, a szolnoki járműjavítóban, a TITASZ- nál és a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyárban működő brigádok vezetői közül mintegy húszán lesz­nek tulajdonosai az emlék­plakettnek. A kisipari termelőszövet, kezetekből tizenöt, a me­zőgazdasági termelőszövet­kezetekből pedig mintegy negyven brigád kap plaket­tet. A MEDOSZ-hoz tartozó üzemek közül több mint húszban vehetik át az ün­nepségek alkalmával mun. káért járó elismerés e ma­radandó emléktárgyát. A Tallinn/ *• Akadémiai Férfikórus Szolnokon November 8-án este a szolnoki Szigligeti Színház­ban Október köszöntése címmel ünnepi műsort ren­deznek, Ez alkalommal a Tallinn! Akadémiai Férfi­kórus, a szolnoki fmsz Ko­dály Zoltán kórusa, vala­mint a Ságvári Endre me­gyei Művelődési Ház ka­marakórusa és szimfonlkua zenekara lép fel. A Tallinni Akadémiai Férfikórus karnagya Avro Ratassep, a tallinni állami konzervatórium docense. Az Észt Szovjet Szocialista Köztársaság Tudományos Akadémiájának Férfikóru­sát az akadémia és a tal­linni politechnikai intézet dolgozói alakították 1957 tavaszán. A kilencven fős férfikórus többsége most is közülük kerül W. Több­ször szerepeltek külföldön. 1966-ban Magyarországon, a Debrecenben megtartott Nemzetközi Kórusfesztivá­lon az Arvo Ratassep által vezetett vegyeskar arany- diplomát kapott. A férfikórus műsoranya­gának kiválasztásakor az egységes stílusra törekszik. Jelenlegi repertoárjuk 150 kórusműből áll. — köztük sok magyar, elsősorban Ko­dály és Bartók-művek, nép­dalfeldolgozások. Évente új műsorral lépnek a közön­ség elé. Szoros kapcsola­tot tartanak fenn a Buda­pesti Férfikórussal. vala­mint a Telefongyár Vasa* Férfikórusává. Kösxöntjüh új előfizetőinket A mai napon négyezerszáz új előfizetőnknek elő­ször kézbesíti a posta lapunkat, a Szolnok megyei Néplapot. Ebből az alkalomból köszöntjük mind­azokat. akik régi előfizetőinkhez csatlakozva szin­tén rendszeres olvasói lesznek újságunknak, amely­ből tájékozódhatnak a világban, az országban tör­tént eseményekről, s cikkeink által jobban megis­merhetik megyénk életét is. Hisszük, hogy új előfizetőink is megkedvelik lapunkat, s mindenkor megtalálják benne azokat a híreket, eseményeket és írásokat, amelyeket szí­vesen olvasnak. Reméljük azt is, hogy a szervezők, postai kézbesítők párt- és tömegszervezeti aktivis­ták munkája eredményeként újabb és újabb előfi­zet őkkel növekszik olvasó táborunk. sa •• .... > V ■j>**&X<***f*K * » IKT'liiB ■ ■ ■ I mm Az TJPI hírügynökség rajza az újabb szovjet űr-sikerről. Az október 30-án felbocsátott Kozmosz 188 szovjet mesterséges hold és a2 október 27-én feljutta­tott Kozmosz 136 föld körüli pályáján önműködően összekapcsolódott, majd t^rom és félórás együttes keringés után, földi párán ara, automatikusan szétvált Több mint 700 milliós betétállomány Megkezdődött a KST kifizetés — Tízmillió lottó-totó nyeremény a megyében Sajtótájékoztató az OTP-néi Elsőként a világon Az egész világ az űrállomások összekapcsolását dicséri

Next

/
Thumbnails
Contents