Szolnok Megyei Néplap, 1967. augusztus (18. évfolyam, 179-204. szám)

1967-08-01 / 179. szám

t Fiiég proletárjai; egyesüljetek! SZOLNOK MEGYEI IA MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAR)! Ára: 50 filter XV IHl évfolyam, 179. szám. 1967. augusztus 1., kedd, Egyenlőség és biztonság A szerződéses terme­lés és értékesítés már kerek 10 éves múlt­ra tekint vissza. Alkal­mazása egyik lényeges serkentője volt a mező- gazdasági termelés fejlő­désének, valamint bősé­ges lehetősége értékes gazdaságirányitási tapasz­talatok összegyűjtésének. Ám a gazdasági mecha­nizmus reformjának elő­készítése során kitűnt, hogy az árukapcsolatok jelenlegi formáját az új irányítási elvekkel össz­hangban sok vonatkozás­ban módosítani kell. A termelőszövetkezetek I. országos kongresszusán csaknem minden felszó­laló érintette ezt a kér­dést, és sokan sürgették az új mezőgazdasági szerződéses rendszer ki­munkálását. A törvényeket és ren­deleteket előkészítő or­szágos főhatóságok arra törekszenek, hogy min­den, a gazadsági életet érintő intézkedés, hóna­pokkal az év vége előtt nyilvánosságra kerüljön. Lényeges alapelve az új szerződéses rendszer alkalmazásának, hogy a termelő üzemek — így tehát a termelőszövetke­zetek is — egy-egy ter­melési ciklust megelőzve részleteiben ismerjék a különféle felvásárló, ke­reskedelmi és ipari vál­lalatok feltételeit, aján­latait. I smeretes, hogy a gaz- * dasági mechanizmus reformja során általános termelői árrendezésre kerül sor. Természetes, hogy az új árak messze­menően érdeklik a ter­melőszövetkezeteket is. Éppen ezért a mezőgaz­dasági termékeket felvá­sárló szövetkezeti- és ál­lami kereskedelmi, vagy ipari vállalatok szerző­déskötési szándékukkal együtt közlik a tsz-ekkel a különféle fajtájú és mi­nőségű termelvények fel- vásárlási árait is. A felvásárló kereske­delmi és ipari vállalatok a jövőben nem tölthet­nek be hatósági jogkört, vagyis akaratukat nem erőszakolhatják rá a ter­melőszövetkezetekre, és nem léphetnék fel a nép- gazdasági érdekek egye­düli hordozóiként. Ebből következik: mindegyik szövetkezeti gazdaság az­zal a vállalattal köt szí­vesen szerződést, amely számára a legkedvezőbb feltételeket ajánlja. Az új árrendszer — az állami szabályozás kere­tei között — lehetőséget nyújt arra, hogy bár­mely kereskedelmi, vagy ipari vállalat önállóan kalkulálja ki és tegye meg árajánlatait. Előreláthatóan kétféle formája alakul ki a szer­ződéses árukapcsolatok­nak. Az egyik lesz az úgynevezett termelési szerződés. Ilyen esetben a termelőszövetkezet és a kereskedelmi' vagy feldol­gozó vállalat bizonyos mezőgazdasági termény megtermelésére, átadásá- 2b. — illetve átvételére köt egymással szerződést Az ilyen szerződéseknek is többféle módja lehet Köthetnek úgy is szerző­dést hogy mondjuk a ter­melőszövetkezet egy bi­zonyos növényféleséget termel 100 holdon és ezt a termést, a minőségtől függően változó áron a szerződő vállalat kötele­zően átveszi. De a terü­lettel együtt meghatároz­hatják a termékmennyi­ségét is. Létrejöhetnek olyan szerződések is, ame­lyekben csak o termék mennyiségét, minőségét, árát, átadási határidejét és körülményeit határoz­zák meg, viszont a ter­mőterületet nem. Az ilyen kétoldalú termelési szerződésekben a termel­tető vállalat gondoskod­hat megfelelő vetőmag­ról, növényvédőszerről, műtrágyáról s egyéb a termeléshez szükséges felszerelésekről. De vál­lalhatja az előbbi köte­lezettségeket maga a ter­melőszövetkezet is. Ter­mészetes, hogy az átvé­teli ár aszerint alakul: mit vállal magára a ter­melés és értékesítés fo­lyamatából a termelőszö­vetkezet és mit a felvá­sárló vállalat. E gyszerűbb formája ^ lesz a kapcsolatok­nak az értékesítési szer­ződés. Ezek a szerződé­sek tulajdonképpen előre megkötöttt adás-vételi szándékokat rögzítenek és a termelőszövetkezet teljesen magára vállalja a termeléssel járó összes tennivalókat, vagy eset­leg még a válogatást, osz­tályozást, csomagolást és szállítást is. Pontosan meghatároz­zák a megjelenő jogsza­bályok a termelési és értékesítési szerződést kö­tő felek — tehát terme­lőszövetkezetek és válla­latok — jogait és köteles­ségeit. Az egyenlőség és egyenjogúság abban jut kifejezésre, hogy a tör­vény előírásai szerint mind jogi, mind gazda­sági értelemben minden vállalat és termelőszövet­kezet egyenlő. Szerződés­szegés esetén tehát a jo­gi következmény; a má­sik károsodása a szerző­dést megsértő félre há­rul. A jövőben természe­tes lesz: ha egy kereske­delmi vagy ipari vállalat nem teljesíti valamely termelőszövetkezet iránt szerződésben vállalt köte­lezettségét, akkor a szö­vetkezet érdekei megvé­déséért a bírósághoz for­dul. És ugyanígy lehet fordítva is: a felvásárló vállalatok is élhetnek ez­zel a jogukkal ameny- nyiben egyik, vagy másik termelőszövetkezet meg­sérti az érvényes szerző­dés valamely megálla­podását. A termelőszövetkeze­tek vezetői úgy készül­hetnek majd jól fel a következő évekre, akkor köthetnek gazadságuk ér­dekeinek legjobb szer­ződéseket, ha figyelem­mel kisérik és alaposan megismerik az új törvé­nyeket, rendeleteket. H. Ih Közeledik az őszi csúcsforgalom Szervezett volt az előszállítás — Előtérben a termény- betakarítás — Ülést tartott a megyei szállítási bizottság Tegnap délelőtt Soős István elnökletével ülést tartott Szolnokon a me­gyei szállítási bizottság. A 7. sz. AKÖV írásban tájé­koztatta a testületet az el­ső félév fuvarozási prog­ramjának megvalósításá­ról. A bizottság még az év elején határozatban köte­lezte a megrendelőket és az autóközlekedési válla­latot arra, hogy az órutor- lódás elkerülése végett az előszállítást szervezzék meg Az ülésen arról kaptunk információt, hogy az első félév során közel három- százezer tonna építőanyag került • a raktárakba, mun­kahelyekre. Ezzel jelentős kapacitást „szabadítottak fel” a csúcsforgalomra. A második félévben a szokásos ipari kereskedel­mi és élelmiszer szállítás mellett, a becslések sze­rint nem kevesebb, mint 800 ezer tonna mezőgaz­dasági termék közúton és vasúton való fuvarozására kell felkészülni. Ennek a mennyiségnek csaknem a felét a cukorrépa, illetve répaszelet teszi ki. A megyei szállítási bi­zottság az őgzi csúcsforga­lom zavartalansága érde­kében több javaslatot dol­gozott ki, melyeket az érintetteknek figyelmébe ajánlott. így indokoltnak tartotta, hogy a városi és járási tanácsok mezőgaz­dasági és élelmezésügyi osztályai idejében ellen­őrizzék —, a termelő- szövetkezetek megtesznek-e mindent azért, hogy fu­vareszközeik a csúcsforga­lomra üzemképesek, üzem­biztosak legyenek. Szeptember 15-étől az említett tanácsszervek min­den hét csütörtökére ösz- szesítsék a munkaszüneti, illetve szombati napokra bejelentett fuvarigényeket. A megyei szállítási bizott­ság az adatok ismereté­ben idejében gondoskod­hat megfelelő számú gép­jármű munkába állításáról. A szolnoki cukorgyár igazgatóját felkérte a tes­tület; tegye lehetővé a kétműszakos répaátvételt. továbbá a szállítási szer­ződések megkötésekor a vállalat a hétvégi és a pihenőnapokra az átlagos­nál több gépkocsit igé­nyeljen. A bizottság javasolta az autóközlekedési vállalat­nak, hogy a járművek ja­vításának minőségét emel­ve csökkentse az úgyne­vezett javítószázalékot — Azaz szavatolja a fuvaro­zás forgalmi és műszaki biztonságát. Gondoskodjon A Kisipari Szövetkezetek Szolnok megyei Szövetsége és a KISZ megyei bizottsá­gi- együttesen hívta meg tanácskozásra mindazokat akik a szövetkezeti fiatalok gondjaival törődnek, fog­lalkoznak. Szövetkezeti, a párt- és KlSZ-titkárokat, szövetke­zeti bizottsági titkárokat, valamint szövetkezeti el­nököket­— A megyében hétezer kisipari és háziipari szövet­kezeti tag van. Közülük csaknem háromezren a KISZ korosztályhoz tartoz­nak. A jelenleg működő negyvenöt KlSZ-szervezet- nek mintegy ezerkétszáz tagja van, s újabb ifjúsági szervezetek megalakításá­ra is van lehetőség és tö­rekvés egyaránt. Ennyi fia­tal ténykedése. nevelése érdekében feltétlenül együtt kell tehát működnie a két megyei szervnek — mond­ta bevezetőként Száraz László, a KISZ megyei bi­zottságának titkára. Jelenleg mintegy ezren arról, hogy a csúcsforgal­mi időszak alatt megefele- lő mennyiségű üzemanyag­gal, autógumival és alkat­résszel rendelkezzen, A megyei szállítási bi­zottságot az első napirend vitájának lezárása után a vasúti kocsirakományú úruforgalom körzetesíté­sének tervvázlatáról és a körzetesítés bevezetésének várható üteméről tájékoz­tatta dr. Papp Endre kan- didáus. vesznek részt a szocialista brigádmozgalomban, s négy­száz arany, ezüst vagy bronz jelvényt, illetve ok­levelet őriznek a szövetke­zeti fiatalok. A védnökség vállalások, az ifjúsági la­kásépítkezések. az export brigádok alakítása, az őr­járatok megszervezése. — mind olyan kezdeménvezés. amit hasznos figyelemmel kísérni és segítem a szö­vetkezeti iparban is• A legtökéletesebb együtt­működést az ipari tanulók nevelése igényli, hiszen a szövetkezetek szakember­utánpótlása most már szin­te teljesen ..kapun belüli’’ feladat Többen elmondták azo­kat a gondokat Is. ami ne­hezíti a fiatalok helyzetét: kevés ifjúsági és szakiro­dalomhoz jutnak; ritkán szerepel a legjobban telje­sítő fiatalok neve a jutal- mazottak között; nincs klubhelyiségük stb. A ta­nácskozás sikereik és gond­jaik közül is többet felem­lítve. biztatást adott a kis­ipari szövetkezeti mozga­lomban dolgozó ifjúsági ve­zetőknek. Á törökszent. mlkiósi kombájnosok az eisők Száztíz vagonos teljesítmények A gépjavító állomások megyei igazgatóságán most nem tartják nyilván a leg­jobb kombájnosok teljesít­ményét Annyit azonban tudnak, hogy az állomá­sok kombájnosai közül a törökszentm iklósiak aa élen vannak. Várszegi Imre igazgató­tól értesültünk: a javító állomás körzetében tegnap délben befejezték az ara­tást. Az állomásnak 40 SzK kombájnja maradt (ezt nem vették meg a tsz-ek), s összesen 31 ezer hold kalászos betakarítá­sára szerződtek a tsz-ek­kel. A javító állomás kom­bájnosai közül Balogh Jó­zsef és Lucza János egy­aránt 110—110 vagonos tel­jesítményt ért el. Mind­ketten 785 hold termését takarították be. őket Or­bán Ferenc és Pató Ferenc 105—105 vagonos teljesít­ménnyel követi, ők 679, illetve 671 holdról takarí­tották be a termést. Az állomás igazgatósága hatezer forint jutalmat tű­zött ki az első tíz kom- bájnos jutalmazására. — Egyenként 500—1000 fo­rinttal ismerik el szorgal­mukat. Szántóverseny Vasárnap üzemi szán­tóversenyt rendeztek a jászkiséri Kossuth Tsz-ben. Az előre kijelölt pályákon tíz szövetkezeti traktoros szántotta a tarlót. — A mennyiségi követelmények mellett a munka minősé­gét tűzték célul a résztve­vőknek. A tsz vezetősége pártatlan bíráló bizottsá­got (a járási tanács, a gép­javító állomás és a Jász­sági Állami Gazdaság szak­embereit) kérte fel a ver­senyzők pontozására. A tíz induló közül az első Sárközi István lett 69,6 ponttal. Bagi János 67,2 ponttal a második he­lyen végzett. Őket Szakáll László és Berente István követi. A szövetkezet ve­zetősége megjutalmazta a legjobbakat. November elején megkezdődik a kollektív szerződések vitája — aláírás január 1-ig A japán külügyminiszter Jobban együtt kell működni A kisipari sxövetkezetek és a KISZ közös tanácskozása Mint ismeretes. 1968. ja­nuár 1-én életbe lép az új Munka Törvénykönyve, amely azonban az új me­chanizmus elveinek megfe­lelően a vállalatok munka­ügyi szabályzatainak csu­pán keretét tartalmazza- A dolgozó munka- és életkö­rülményeit érintő konkrét intézkedésekről mindenütt a helyi adottságoknak meg­felelő kollektív szerződése­ket készítenek- Ezekben az okmányokban a vállalatok igazgatói és szakszervezeti szervei részletesen meg­határozzák a munkavi­szony, a bérezés, a különfé­le juttatások, a munkaidő­beosztás szabályait és sok egyebet. A kollektív szerződések­ben a törvényes keretek kö­zött szabadon döntenek például a próbaidőről ét a felmondási időről, a bé­rekről. az éjszakai, a nehez fizikai és a túlóra pótlé­kokról. a részesedési alap felosztásáról. a vállalati üdültetésről, az üzemi ét­keztetésről, vagy például arról, hogy az évi munka­időt naponta egyenlően vagy a szezonnak megfelelő egyéb beosztásban kell-e le­dolgozni. Mint a SZOT-ban az MTI munkatársának el­mondták, a kollektív szer­ződések előkészítésébe s dolgozókat széles körben be kell vonni. A szerződések tervezetét a műhelyek, rész­legek dolgozóival meg kell vitatni. A javaslatokat mindenütt figyelembe kell venni, a vállalat igazgató­ja valamennyi javaslatra rövid időn belül köteles vá­laszolni Fock Jenőnél Fock Jenő, a miniszter­tanács elnöke hétfőn az Országházban fogadta Miki Takeo japán külügyminisz­tert. aki Yagi Masao nagy­követ. Kitahara Hideo, a japán külügyminisztérium európai és óceániai hivata­lának igazgatója és Tsuru- mi Kiyohiko. a külügymi­nisztérium gazdasági hiva­talának igazgatója társasá­gában kereste fel a kor­mány elnökét- A találkozón jelen volt Péter János kül­ügyminiszter és Szigeti Ká­roly, hazánk tokiói nagy­követe­A barátságos légkörben lezajlott beszélgetésen Fock Jenő és Miki Takeo eszme­cserét folytatott a nemzet­közi helyzetről, a két or­szág közötti kapcsolatokról, főleg a gazdasági és a kul­turális kapcsolatok tovább­fejlesztésének lehetőségei­ről. Miki Takeo hétfőn hiva­talában meglátogatta dr. Bíró József külkereskedel­mi minisztert. Szívélyes légkörben eszmecserét foly­tattak a két ország keres­kedelmi kapcsolatainak helyzetéről és továbbfej­lesztésük lehetőségeiről. Megállapodtak abban, hogy a megbeszéléseken felvető­dött konkrét kérdéseket mindkét fél behatóan ta­nulmányozza és diplomá­ciai úton ' oéseket tesz gyakorlati megvalósításuk­ra.

Next

/
Thumbnails
Contents