Szolnok Megyei Néplap, 1967. július (18. évfolyam, 153-178. szám)

1967-07-01 / 153. szám

c Világ proletárjai, CÍXl^>. egyesüljelek ! SZOLNOK MEGYEI I A MEGYB PÄRTBäZOTTSÄG ÉS A MÜfÜ TANÁCS LÁPJA XVIII. évfolyam, 153. szám Ára i 50 fillér 1967. július 1„ szombat, Javítás háztól—házig... Az utóbbi években jó- néhány megyénkbeli kis­ipari szövetkezetnél figyel­hettük meg, hogy összter­meléséből a javítás-szol­gáltatás mind kisebb mér­tékben részesedik. Szép­számmal akadnak azonban olyan szövetkezetek is, amelyek esztendőről esz­tendőre bővítik termelésü­ket, igyekeznek a helyi la­kosság igényeit messze­menően kielégíteni. Egy­szóval: a szolgáltatást fon­tos céljuknak vallják. Á pártkongresszustól ösztönözve Ezek közé tartozik pél­dául a Tiszafüredi Járási Építő és Vegyesipari Ktsz, mely méltán viseli a ki­váló szövetkezet kitüntető címét Az idén az áruter­melés mellett, — ami a nyereségük fő forrása — 3,5 miihó forint értékű ja­vító-szolgáltató munkát végeznek a lakosság részé­re. E!z éves termelésüknek kereken a negyedét teszi ki, ami jelzi: a készáru­termelés és a szolgáltatás aránya nagyon jó. Tiszafüreden és a járás községeiben az utóbbi években nőtt a lakosság építő kedve. A szövetkezet magáévá téve a pártkong­resszus határozatát, mely­ben arra ösztönözte a szö­vetkezeti ipart, hogy nö­velje részesedését a la­kásépítésben: 1967-ben jó­val több családi házat épít fel. mint tavaly. Nemcsak arról van szó, hogy a szövetkezet na­gyobb feladatra vállalko­zott, mint amit az év ele­jén elhatározott. De arról is, hogy a pedagógusok kedvezményes lakásépítő akcióját támogatni kíván­ta. Felismerte a vezetőség, hogy a2 állami segítséget kapott nevelők szeretné­nek minél előbb otthonhoz jutni: ez pedig a szövetke­zeten múlik. Ki is vívták az építke­zők bizalmát, több mun­kához jutottak és ez a jö­vőben nyilván jól kamato­zik,’ egyre több megrende­lőjük lesz a pedagógusok köréből. Óhatatlan elősegí­tik a fiatal nevelők lete­lepedését a járásban. Öt heti fizetés Mindenki azt hihetné. hogy a szolgáltatás zöme a lakásépítés a szövetkezet­ben. Ez nem így van.— A javításra, az apró munkák elvégzésére a szolgáltató kapaitásnak éppen a fele jut. A szövetkezet fejleszté­si alapjából az idén rádió és televízió szervizt, to­vábbá egy általános javí­tóműhelyt építenek. A já­rás lakói igénylik, hogy bővítsék a szolgáltatást. — Sokhelyütt csak begyűj­tik a rádiókat, televízió­kat, háztartási gépeket és központilag javítják meg, a tiszafüredi szerelők ház­hoz mennek. Tavaly, a rádió-tv rész­leg kishíján tízszer annyi bevételre tett szert, mint amennyit a szövetkezet teir- vezett. Már a szomszédos megyékből is hívják a szerelőket. — Átjárnak Egyekre és Poroszlóra is. Az elnök elmondotta, ta­valy 5,5 százalékos nye­reséggel szemben 8,2-őt ér­tek el. öt heti fizetésnek megfelelő osztalékhoz ju­tottak. Ebbei .> egyre emelkedő javítórszi 'gálta­tó termelésnek is része van. Igaz, a ryer,«ég döntő részben az árutermelésből származott, tehát azt is fo­kozni kívánj ált. De nem a javító-szolgáíltatás rová­sára Az eddig elért ered­ményekből n rá engednek, A lakosság biztos bázis, mindig ad munkát. Nem okozhatnak csalódást. In­kább arra törekednek, a községben és a járásban közmegelégedést vívjanak ki a r inkájukkal. Jövőre még több házat szeretné­nek építeni, még több munkát akarnak elvégez­ni a lakosságnak. A már említett beruhá­zások révén' nemcsak a ka­pacitás bővül, hanem emel­kedik a j .»vitás-szolgálta­tás színvonala Is. Ez lesz a legjobb reklám a szövet­kezetnek. F. P, Matuz János főagronómus és Nagy Ferenc gépész­mérnök megállapítják, mikor kezdhetik meg az ara­tást a karcagi Május 1, Tsz-ben. (Nagy Zsolt képe) Esfe a kempingben Az autók hűségesen lapulnak meg a kis faházak mellett. Némelyik verandáján neorealista hangulat, kötélen száradó fe­hérneműk. Ma este kevesen, mintegy huszonötén tartózkodnak a Tiszaliget árnyas fái alatt. A Reception feliratú kis iroda asztalán az útlevelek arról árulkodnak, ma lengyel, cseh és NDK-beli vendégei vannak a szolnoki kempingnek. A Müller házaspár most tért meg a városnézésből. Második napja pihennek itt, szombaton indulnak vissza, miután bejárták Romániát és Bulgáriát. Tetszik nekik a festői Tiszaliget s mint mondják, szívesen maradnának még. A férfit azon­ban rajz asztala, orvosnő feleségét a ren­delő, a betegek várják vissza. Annyit minden esetre megemlítenek, hogy cso­dálkoznak, miért nincs egy élelmiszerüzlet meg egy bazár a tábor területén. Ez bi­zony hozzátartozik az első osztályú kem­ping képéhez — mondják Legnagyobb számban a lengyelek üdül­nek itt. Barátkozóak, kedvesek. Ismeret­lenül, vidáman odaintegetnek kis társasa­gunknak, valamit mondanak is, sajnos lengyel tudásunk enyhén szólva hiányos. Á zuhanyozóból kissé esapzett hajjaj- de nagyon elégedetten lép ki egy szép S|°" ke lengyel lány Jadwiga Kurzyk. Ügy zi, érdemes volt eljönnie. A Tisza-part gyönyörű, a szolnokiak kedvesek, rá* gyog a nap, tegnap szinte az egész napja* a szomszédos strandon töltötte, ahol ked­ves, szimpatikus magyar fiatalemberekkel ismerkedett össze. Beesteledik. Fél tíz felé járhat, minde­nütt meggyújtják a villanyokat, előke­rülnek a konzervek. Még egy késel cseh házaspár érkezik motorbiciklin, őket is gyorsan elszállásolják. Felhangzik egy-egy Gute Nacht, Dobre Nocs. Aztán csend borul a kempingre. Vége egy szép nyári hétköznapnak,- hl — Folytatja munkáját a KISZ VII. kongresszusa Pénteken folytatta mun­káját a Magyar Kommu­nista Ifjúsági Szövetség VII. kongresszusa. Részt vett a tanácskozáson és az elnökségben foglalt helyet Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának el­ső titkára, Bisziku Béla, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, Szirmai Ist­ván, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, to­vábbá Czinege Lajos hon­védelmi miniszter, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának póttagja. » Az elnöklő Molnár György, a KISZ Központi Bizottságának titkára be­jelentette, hogy a gyárak, üzemek, iskolák, intézmé­nyek termelőszövetkezetek fiataljai eddig csaknem 300 táviratban köszöntötték az ifjú kommunistáik küldöt­teinek tanácskozását^ A péntek reggeli ülésen elsőként Kovács Sándor, a KISZ Borsod megyei bi­zottságának első titkára szólalt fel. Ezután Fodor Margit, a füzesabonyi Pe­tőfi Termelőszövetkezet KISZ titkára, Ács Mihály vájár, a Kossuth bánya KISZ titkára, Szarka Ru­—I A legfiatalabb részvevők, a középiskolá­sok- nevében kérek szót a vitában. Nagyszerű érzés, hogy meghallgatnak ben­nünket, számítanak ránk. Ezt tapasztaltuk a megyei és az országos diákparla­mentben is. Mint a Szol­nok megyei diákparlament vezető elnöke, kötelessé­gemnek érzem szólni me­gyei parlamentünkről is, egyik sok problémát je­lentő témánkról, a tanár—diák viszonyról. — Ügy gondolom, hogy rendkívül fontos és elen­gedhetetlenül szükséges lenne minden iskolában a kedvező, meghitt, elvtársi viszony kialakítása a KISZ- bizottságok és a tanári kar között. Elsősorban azért, mert elég ha egy pillantást vetünk a KISZ-élet prog­ramjára, megállapíthatjuk, hogy a két kollektíva jó munkája függvénye egy­másnak, sikereket csak kö­zösen lehet elérni. Közös nevezőre kell jutnunk azért is, mert a tanári karnak — amellett, hogy az iskolai KISZ-bizottság segítségével neveli az iskola tanulóit — az is érdeke, hogy a KISZ- kollektívába olyan tagok kerüljenek, akiknek segít­ségére ténylegesen számít­hatnak is a pedagógusok. — Arra kell törekedni, hogy a középiskolában a tanulmányokkal eltöltött négy esztendő során a diá­kok megtanulják; az osztályfőnöki órákon, az alapszervezeti ülése­ken, a politikai foglalko­zásokon nyíltan, őszin­tén, önállóan formáljanak véleményt minden, őket érdeklő kérdésben. Az ilyen készség, illetve felkészültség nagyon sokat segít az egyetemi felvéte­leknél is. — Kérjük tanárainkat, dolf, a Dunai Vasmű KTSZ szervezetének csúcstitkára, Scheidl Lajos, a madocsai Igazság Termelőszövetkezet elnöke, Vass Lajos, az aj­kai Timföldgyár és Alumí­niumkohó vegyészmérnöke, Kurt Christensen, a dán Kommunista Ifjúsági Szö­vetség vezetőségi tagja, — Yrjö Paaianen, a finn De­mokratikus Ifjúsági Szövet­ség Központi Bizottságának tagja, Franrcois Hilsum, a francia Kommunista Ifjú­sági Szövetség főtitkára és Szabó Ferenc, a Magyar Űttörők Országos Elnöksé­gének titkára beszélt. Szünet után Kádár Já­nos, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára szólalt fel. Kádár János, aki hosszantartó nagy taps közben lépett a mikrofon­hoz, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának üdvözletét tol­mácsolta a KISZ VII. kong­resszusának A tegnapi tanácskozáson felszólalt Rácz Lívia, Szol­nok megyei küldött, a me­zőtúri Teleki Blanka gim­názium KISZ titkára. Fel­szólalásában a következő­ket mondotta: hogy tanítsanak meg ben­nünket a helyes időbeosz­tásra, s tanártársakkal is értessék meg, hogy a fia­talság szervezeti életét tá­mogatni, segíteni kell. — Mindamellett az iskolai évek idején az elsőrendű feladatunk és kötelességünk a tanu­lás maradjon. Az ismeretgyarapodásnak fontos fórumai, kötetlen formái a szakkörök. Szíve­sen kapcsolódunk be ezek­be a kis együttesekbe, aho­va a tudásvágy toborozza a tagságot. — Nálunk, a mezőtúri Teleki Blanka gimnázium­ban nem csupán azzal se­gítjük a megfelelő kapcso­lat kialakítását, hogy igaz­gatónőnknek hetenként be­számolunk a következő pe­riódus programjáról, ha­nem azzal is, hogy valamennyi nagyobb meg­mozdulásunkhoz kérjük valamelyik tanárunk ve­zető közreműködését, Ez már gyakorlattá vált is­kolánkban, mert örömmel tapasztaltuk, hogy a tanári közreműködéssel lebonyolí­tott rendezvényeink min­dig színvonalasabbak, tar­talmasabbak. — Olykor megesik, hogy közömbösek velünk szem­ben a tanárok, illetve egyes tanárok. Fájlaljuk az ilyen magatartást, Rosszul esik, amikor „keresztül néznek rajtunk”, azt sem nyugtáz­zák, ha jó dolgot csiná­lunk, és nem teszik szóvá a hibákat sem. Ehelyett azt kérjük, hogy mulasz­tás, ballépés esetén bírál­janak bennünket, mondják meg konkrétan, miben té­vedtünk, mit tettünk hely­telenül, hiszen csak akkor tudjuk helyrehozni dol­gainkat — A velünk való nem­törődésnek legtöbbször az az oka, hogy tanáraink nincsenek kellőképpen tá­jékozódva akcióprogra­munkról, a megfelelő al­kalmak is sokszor hiányoz­nak, hogy kicserélhessük egymással tapasztalatain­kat véleményt kérjünk és véleményt nyilvánítsunk. Van eset, hogy a KISZ-bi- zottság ülésére való meg­hívást tanáraink ugyan el­fogadják, de azután „elfe­lejtik”, később pedig más­irányú elfoglaltságukra hi­vatkoznak. — Javasolnánk, hogy il­letékesek vegyék fontolóra: nem lenne-e helyes rend­tartásilag bevezetni az is­kolákban, hogy évenként kéí-hí.um olyan KISZ-bizottsági ülést rendezzenek, ame­lyeken részt vesz az igaz­gató és a tanári kar is. Ilyen módon elérhetnék, hogy a közösen kidolgozott programért, együtt kitűzött feladatokért közösen dol­goznánk, értékelni is együt­tesen tudnánk. Meggyőződé­sem, hogy ezzel minden­képpen növekedne a kö­zépiskolák KISZ mozgalmi munkájának színvonala. — Tanultuk, tudjuk, hogy Makarenko, a nagv peda­gógus is a közösséget, a kollektívát jelölte meg a szocialista nevelés legfon­tosabb eszközeként. A kongresszus délutáni tanácskozásán részt vett és az elnökségben foglalt he­lyet Pullai Árpád, az MSZMP KB titkára. A tegnapi ülésen felszó­lalt még Horváth István, a Győri Vagon- és Gépgyár KISZ-titIkára, Pálmai Lász­ló, a KISZ váci városi bi­zottságának titkára, Sza­kács József főhadnagy Bor­sod megyei küldött, Bálint Valér, az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt kutató laboratóriumának vezetője. Károly László, a KISZ fe­hérgyarmati járási bizott­ságának titkára, Imglis Já- nosné budapesti küldött. Kim Csun Szűk, a Koreai Szocialista Dolgozó Ifjúsági Szövetség Központi Bizott­ságának alelnöke, Eubiogio Rodriguez, a Kubai Kom­munista Ifjúsági Szövetség küldötte és Jerzy Grzyb- czak, a Lengyel Falusi If­júsági Szövetség főtitkár­helyettese. Rácz Lívia felszólalása

Next

/
Thumbnails
Contents