Szolnok Megyei Néplap, 1967. április (18. évfolyam, 77-100. szám)

1967-04-01 / 77. szám

*í/Ó£ furalrSÚjjaL, *4gf ts*ü,ÍjeUsk .' SZOLNOK MEGYEI Á MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII, évfolyam, 77, szám. Ara SO fillér 1961. április 1* szombat. Előnyös üzlet Százötven brigád a szocialista címért löbb lehetőséget a kezdeményeséseknek a MLDOS2 megyei küldöttértekezlete Tegnap a Ságvári Endre megyei Művelődési Ház színháztermében tanácskozott a Szolnok megyei mező- gazdasági üzemek szervezett dolgozóinak küldöttérte­kezlete. Ez alkalomból számot adtak négy év eredmé­nyéről, munkáiról és hibáiról. Megválasztották a me­gyei bizottságot, az SZMT értekezletére és a MEDOSZ XXII. kongresszusára a küldötteket. Tanácskozott i.ráeue* kiállítás nyí- k áprilisban Moszkvában. . kezdeményezés is újsze­rű. A Fiat 124-es személy- gépkocsi valamennyi alkat­részét bemutatják a KGST országok műszaki és gaz­dasági szakembereinek, akik majd ajánlataikkal megpályázhatják egyik vagy másik gyártását. A szovjet Fiat 124-es nemzet­közi gyártási kooperációjá­ban végülis az az ország kap majd megbízást, amely a legkedvezőbb ajánlatot teszi. A Szovjetunió rövid idő alatt évi 600 ezer ki­váló minőségű személygép­kocsi gyártására rendezke­dik be — Fiat licenc alap­ján. A szovjet—olasz meg­állapodást nyugaton az év­század üzletének nevezik. A szovjet személygépkocsi néhány alkatrészeinek gyártását szívesen vállal­ják a baráti országok, hi­szen igen gazdaságos, nagy sorozatú termelést tesz le­hetővé. Hazánk is részt kíván venni ebben a munkában. Pályázunk például gépkocsi- rádióval, műszerfallal, zár­ral, autóvillamossági cik­kekkel, sőt az épülő új szovjet gépkocsigyár beren­dezései közül a komplett automata festősor szállítá­sára is ajánlatot készítőnk. Kooperációs esélyeink ked­vezőek, mivel a szovjet Fiat 124-es biztos vásárlói leszünk s alkatrészszállítá­sainkat gépkocsival egyen­lítheti ki a szovjet partner. Mint ismeretes, hazánk az európai szocialista orszá­gok közül az egyetlen, amely nem kíván személy- gépkocsi gyártására beren­dezkedni. A százezres so­rozatú alkatrészek és sze­relvények hazai gyártása szovjet rendelésre bősége­sen fedezheti teljes sze­mélygépkocsi importunkat. Am a gyorsaság, a kiváló minőség ezúttal az ajánla­tok és pályázatok elbírálá­sánál ugyanolyan verseny- feltétel. mint a legkritiku­sabb tőkés piacokon. Hazánk a világ minden tájával, több mint 120 or­szággal kereskedik, s köz­tük első számú partner a Szovjetunió. A magyar— szovjet gazdasági-műszaki kapcsolatok fejlesztése lét- fontosságú számunkra, hi­szen teljes külkereskedelmi forgalmunknak több mint egyharmadát bonyolítjuk az ötvenéves jubileumára készülő első szocialista ál­lammal. Feldolgozó ipa­runk harmónikus fejleszté­sét ma már nem képzel­hetjük el a kölcsönösen előnyös elvtársi együttmű­ködés nélkül. Idei szovjet importunknak például több mint 60 százaléka nyers- és fűtőanyag. Egyebek közt 2,8 millió tonna köbméter fenyő fűrészárut. 40 ezer tonna gyapotot importálunk a Szovjetunióból 1967-ben. A Szovjetunióba irányuló kivitelünk — több mint 50 százaléka gép és berende­zés — biztosítja viszont a gazdaságos sorozatú hazai gyártást és a dolgozók ma- gasszínvonalú foglalkozta­tását. A kooneráció a szov­jet Fiatnál még csak terv és ajánlati stádiumban van, a tehergépkocsi és au­tóbusz gyártásban már va­lóság. Győrben sorozat­ban készülnek a magyar és szovjet közúti járművekbe egyaránt beépítésre kerülő hátsó hidak. A mellső hí­gak, laprugó kötegek stb. gyártását viszont a Szov­jetunió a magyar jármű- gyártás részére is vállalta. A formálódó magyar— szovjet kétoldalú jármű­ipari kooperációba most kapcsolódik bele Lengyel- ország. E nemzetközi együttműködéssel nemcsak a kész autóbuszok és spe­ciális tehergépkocsik, ha­nem azok fődarabjai is egyre gazdaságosabb soro­zatnagyságban készülhet­nek. A Ganz-MÁVAG és a rigai szovjet testvérgyár a motorvonatok közös fej­lesztésében és gyártásában állapodott meg. A Szovjet­unió északi hidegebb vidé­keire a rigai, a déli, me­legebb tájakra a magyar gyár készít motorvonatokat méghozzá úgy, hogy köl­csönösen biztosítják a nemzetközileg szakosított típusok fődarabjainak cse­reszavatosságát. A kibontakozó együttmű­ködés nyomán lehetővé vá­lik a két ország szellemi erőinek és anyagi eszközei­nek hatékony összpontosí­tása a műszaki haladás meggyorsítása, a legfonto­sabb témákban. Tízmillió lakosú országunk sem ön­erejéből, sem nagyarányú licenc vásárlásokkal nem lenne képes a világszínvo­nal elérésére és tartására az adott területeken. JL magyar -szovjet gazdasági és műszaki kap­csolatok elmélyítésével meggyorsítjuk népgazdasá­gunk fejlesztését, s egyben országunk szerény adott­ságaihoz mérten hozzájá­rulunk a kommunizmus építéséhez is a Szovjet­unióban. Most a jubileumi készülődés jegyében a szov­jet párt és kormány meg­különböztetett figyelmet szentel a lakosság ellátásá­nak javítására. így többek között hazánk 15 millió rubel értékű közfogyasztá­si cikkek exportját vállalta 1967-ben az eredeti elő­irányzatokon felül. A szov­jet emberek tehát még több közkedvelt magyar cipőt, ruhát, kozmetikai cikket, motorkerékpárt, — kempingfelszerelést, élelmi­szert, stb.-t vásárolhatnak. Az idén először 25 ezer darab televíziós készüléket is exportálunk a Szovjet­unióba. Az országszerte kibonta­kozó jubileumi munkaver­seny jó alkalmat teremt arra, hogy még gondosab­ban, kiváló minőségben és minden szempontból terv­szerűen teljesítjük szovjet exportkötelezettségeinket. A szovjet kereskedelmi szer­vek elsősorban a fogyasz­tási cikkek szállításának meggyorsítását szorgalmaz­zák, s lehetőség is van ar­ra, hogy minden vállalat november 7-éig teljesítse ilyen irányú feladatait. Az eredményes exportmunká­val egyébként országunk jó hírnevét öregbítjük, a termékeink jövő piacait bővítjük. S a jő munka közvetlen hasznát lakossá­gunk majd saját ellátásán is mérheti: a szovjet—ma­gyar belkereskedelmi vá­lasztékcsere az idén 70 szá­zalékkal nagyobb lesz a ta­valyinál, s a belkereske­delmi árualapokat import útján terven felül összesen 300 millió devizaforinttal növeljük. A beszámolóban szió esett a mezőgazdasági üzemek tevékenységéről. Az elmúlt esztendőkben a termelési érték megkétszereződött Csökkent az önköltség. A MEDOSZ-hoa tartozó mezőgazdasági üzemek 80 százaléka átlagosan nye­reséggel zárta az évet Számos olyan vállalat, gaz­daság található a megye te­rületén, amely évről-évre teljesíti, illetve túlteljesíti tervét Így aztán az élüzem cím várományosa is. Így például a vízügyi igazgató­ság, a Héki Állami Gazda ság. A termelési tervek telje­sítésében igen nagy segít­séget adott a szocialista munkaverseny mozgalom. Az elmúlt esztendőben 156 brigád versenyzett a meg­tisztelő szocialista címért A tapasztalatok azt bizo­nyítják, egyre népszerűbb ez a versenyforma. Tavaly a IX. kongresszus tisztele­tére 15 millió forintos fel­ajánlást tettek a mezőgaz­dasági üzemek. A munka- verseny szervezeti formája, irányítása és értékelése jó, [gy például a Középtiszai, Héki Állami Gazdaságban, a Szolnoki Erdőgazdaság­ban, a kenderesi növény­védő állomáson. Sajnos akadnak még hibák ezen a téren. Több jogot, több lehető­séget kellene adni a kü­lönböző kezdeményezé­seknek. Sok helyen központilag el­készített formákkal és for­málisan kezelik a munka­versenyt. A szocialista brigádmoz­galom fejlődését mutatja, hogy amíg 1962-ben az ösz- szes munkabrigádok 27 százaléka vett részt a ver­senyekben, addig tavaly az összes munkabrigádok 46 százaléka. Vagyis 281 bri­gád háromezerötvennyolc taggal. Igen fontos, hogy a szocialista brigadmozga- lomnál ne csak a termelési vállalásokat vegyék figye­lembe. A beszámoló hangsúlyoz­ta, hogy sok helyen a ter­melési tanácskozások hasz­nosabbak is lehetnének. Nem mindenütt és nem minden esetben tartják meg a termelési tanácskozások döntési és véleményezési jogkörét, például a „Kiváló dolgozó” oklevél és jelvény odaítélésénél. Általában az igazgató, egy-két szakveze­tő és az SZB-titkár dönt. Nem függesztik kt a név­sort az értekezlet előtt. Sőt nem minden esetben vezet­nek jegyzőkönyvet sem a termelési tanácskozásokon. Az élet- és munkakörül­mények alakulását tekint­ve a dolgozók bérének ki­alakításánál mindinkább érvényre jut­tatják az anyagi ösztön­lés elvét. A norma és bértételek job­ban illeszkednek a terme­lési tervek teljesítéséhez és a költségek alakulásához. A nyereségrészesedésnél is eltérések tapasztalhatók. Igen megszigorították a fel­tételeket. Előfordult nem egy helyen igen helytelenül — erdőgazdaság, Héki Ál­lami Gazdaság — & nyere­ségrészesedésből való kizá­rásnak olyan feltétele, ha a dolgozó a gazdasági év utolsó napján nem dolgozik a vállalatnál, akkor kizár­ják a nyereségrészesedés­ből. A szociális beruházások évről évre emelkednek. Az állami gazdaságokban 61 szolgálati lakás és 4 üzemi konyha épült fel és egy munkásszállás, amelyeknek értéke több mint 30 millió forint volt Az erdőgazda­ság 1965-ben 561 ezer forin­tot, tavaly pedig 869 ezer forintos keretet kapott la­kásépítésre. Az idén kerül sor az új székház átadásá­ra, ami több mint 4 millió forintba kerül. Sajnos, a szociális jellegű beruházá­sok a fejlődés ellenére sem mindenütt felelnek meg az egészségügyi köve­telményeknek, normáknak. Ezeken javítani kell. A küldöttértekezlet meg­hallgatta a megyei szám­vizsgáló bizottság jelenté­sét is. majd a hozzászólások után megválasztották a kül­dötteket. A MEDOSZ meg­bízott titkára ismét Ponyo- kai Bálint lett Diákmüvésteii bemutatók ' Kisújszálláson A Forradalmi Ifjúsági Napok keretében diákmű­vészeti bemutatókra kerül ma sor Kisújszálláson. A vá­ros és a gimnázium 250. jubileuma alkalmából ren­dezik Kisújszálláson a be­mutatókat A József Attila Művelő­dési Otthonban tartott ün­nepélyes megnyitó után a megyei középiskolák iro­dalmi színpadainak bemu­tatójára, délután a tánc­zenekarok és táncdaléne- kesek műsorára, este pedig a népitáncosok felléptére kerül sor. Április 2-án — szintén a művelődési ott­honban — folytatódnak az irodalmi színpadok vetél­kedői. Időközben — mindkét napon — a gimnázium dísztermében vers- és pró­zamondásból egésznapos vetélkedők lesznek. A zá­róünnepélyre és a legjob­bak jutalmazására április 2-án a művelődési otthon­ban kerül sor. , Vallatják" a futószalagot Pszichológus a gyárban — üresjárat és túlterhelés — Szeilőzéstechnikus kerestetik (Tudósítónktól) A martfűi Tisza Cipő­gyár a megye legnagyobb könnyűipari üzeme. Műhe­lyeiben, munkatermeiben a Szolnok megyei Közegész­ségügyi Járványügyi állo­más az elmúlt esztendőben sok vizsgálatot végzett. Tavaly megkezdték a gyárban néhány futószalag mellett dolgozó munkás terhelésének, illetve túlter­helésének munkaélettani vizsgálatait is. Segített e munkában az Országos Munkaegészségügyi Intézet is. E néhány mérés azon­ban nem elégséges arra, hogy általános intézkedés szülessen. A legnagyobb munkaintenzitást igénylő futószalagon ezért még eb­ben az évben méréseket fog­nak végezni. Az eddigi né­hány mérés már azt bizo­nyítja, hogy a fiziológiás görbét nem követi a sza­lagok sebessége. Az OMI munkatársa abban látta a fő bajt, hogy a szalagoknál bizonyos időközökre esik a túlterhelés, máskor pedig „üresjáratok” mutatkoznak. A KÖJÁL munkatársai feltétlenül üdvösnek tart­ják, ha sor kerül egy üze­mi pszichológus munkába állítására. Amikor erről legutóbb tárgyaltak, — je­len volt az OMI képviselő­je is — foglalkoztatására ígéretet tett a gyár vezér- igazgatója. Dr. Zentay Márton üzem­orvos véleménye az, hogy a cipőgyárban feltétlenül nagy szükség lenne a mun­kájára, hiszen az orvosi gyakorlat tanúsítja, hogy pszicho-neurotikus elválto­zások, megbetegedések szá­ma sokszorosa a korábbi­nak. A szellőztető, védő be­rendezések kezelését sem ismerik minden műhely­ben. Van egy szakma, a szellőzéstechnika. Egy ilyen képesítésű dolgozó kellene az üzemben, vagy a gyár valamelyik dolgozójának kellene elsajátítani e fog­lalkozást — ez volt a mun­kavédelmi szakemberek vé­leménye. — V. P, — Csehszlovák és német gépek segítségével három Szolnok megyei gazdaság teljesen gépesíti a cukorrépatermesztést A cukorrépatermesztés igen jövedelmező, de igen kézimunkaerő igényes. Köztudottan több fejlett mezőgazdaságú országban már előbb tartanak e nö­vény termesztésének gépe­sítésével. Azonban nálunk is van haladás. Az idén Szolnok megyében három állami gazdaság — a jász­sági, a héki és a surján! — kísérletezik a cukorrépa- termesztés teljes gépesíté­sével. A három mezőgazdasági üzem mintegy 700 holdon termeszti a cukorrépát és kelet-német, valamint csehszlovák gépek segísé- gével a vetéstől a vagon- berakásig gépekkel végez­teti a munkát. A vetés már eleve szemenként, kopta­tott vetőmagvakkal törté­nik, a sorközi művelést ugyancsak a gépek végzik, répáid emelők éa feielők se­gítenek a betakarításban. S a legnehezebb fizikai munka, a rakodás is a gé­peké lesz ezen az őszön. Mindössze az egyelést és a sarabolást nem tudták még gépesíteni, Két pedagógus énekkarunk az országos fesztiválon A III. Országos Pedagó­gus Kórusfesztiválra két énekkarunk utazott Pécs­re. Egyikük — a török­szentmiklósi kórus — már eredményes múltra tekint­het vissza. Sok hangver­senyt adott, több kulturá­lis seregszemlén résztvett. Fiatalokat vár as olajbányászat Az Alföldi Kőlajfúrási Üzem feladatai évről évre nőnek. Ez teszi szükséges­sé, hogy az eddigieknél in­tenzívebben, s intézménye­sen foglalkozzanak a fúró szakmunkás képzéssel. Ezért döntött úgy az üzem vezetősége, hogy a követ­kező tanévtől kezdve ipari tanulói szinten fúrőezak- munkás képzést szervez. A hallgatók a három évi tanulmányi időt a városi» tai tanintézetben töltik majd. Tanulmányaik során geológiai-, általános és szakmai gépészeti ismerete­ket sajátítanak el. Emellett a középiskolák első két osztályának közismereti tananyagát is elsajátítják. A tanulmányi idő alatt a fiatalok ösztöndíjat kapnak, s kollégiumi ellátásban ré­szesülnek. Emellett éven­ként egy-egy öltözet ruhé* ingvar

Next

/
Thumbnails
Contents