Szolnok Megyei Néplap, 1967. március (18. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-01 / 51. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZOLNOK ME^TEj (a hegyei pártbizottság és a megyei tanács lapja XVIII, év folyam, 51. szám. Ara SO fillér 1967, március í., szerda. Czinege La;o§ látogatása Tiszafüreden Czinege Lajos elvtárs, a párt Politikai Bizottságá­nak póttagja, honvédelmi miniszter tegnap délelőtt Tiszafüredre látogatott. — Társaságában volt Nánási László, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának tagja, a tiszafürediek országgyű­lési képviselőjelöltje, Csáki István, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság el­ső titkára, Fodor Mihály, a megyei tanács vb-elnöke és Oláh János, a Hazafias Népfront megyei bizottsá­gának titkára. A vendégeket a járási pártbizottságon Mándi Sán­dor, a pártbizottság első titkára és dr. Erdélyi Fe­renc, a járási tanács vb- elnöke fogadta. A tanács­teremben összegyűltek a járás párt, állami, tömeg- szervezeti és gazdasági ve­zetői. — Bevezetésképpen Mándi Sándor tartott tá­jékoztatót a járás helyze­téről. Elmondta, hogy tapasz­talatai szerint a járásban megnövekedett a lakosság aktivitása, a jelölő gyűlé­seken például sok helyen tettek javaslatot a vízellá­tás megjavítására. A járás­nak ugyanis közismerten rossz az ivóvize. Több he­lyen társulás jött létre, né­hány helyen már hozzá is fogtak a munkához. A választással kapcsolat­ban beszámolt Mándi elv­társ arról is, hogy a jelölő gyűléseken ezerötvenen szó­laltak fel, a felszólalások 80 százaléka a jelölt érde­meinek méltatása volt. — Több közérdekű javaslat és észrevétel hangzott el. Sokkal kevésbé hatott pa­nasznapnak egy-egy válasz­tási gyűlés, mint négy év­vel ezelőtt. A beszámoló után meg­hitt hangú beszélgetés ala­kult ki a vendégek és je­lenlévő járási vezetők közt. Czinege elvtárs különösen a mezőgazdaság helyzete iránt érdeklődött, arról beszélgetett a jelenlevők­kel, hogy célszerű lenne gondolkozni, hogyan nálják ki jobban r talaj adottságait. Sz.ó , - beszélgetés során a legelő- gazdálkodás megjavításá­ról, arról, hogy a termelő­szövetkezetekben hosszabb időn át tudjanak folyama­tos munkát biztosítani a tagságnak. A beszélgetés befejezté­vel a vendégek a Tisza II- vízlépcső építésének mun­kálataihoz mentek ki. A kiskörei gátőrházban nagy falitérkép előtt Hegedűs Lajos, a Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság veze­tője tájékoztatta a megje­lenteket az épülő vízlép­cső terveiről. A tájékoztató után Czi­nege Lajos elvtárs a Kis­körén székelő építésvezető­ségre látogatott el, majd a helyszínen az építkezés munkálatait tekintette meg. A csodabőrönd sikere a piacon A tudós megálmodta, a szövetkezet megvalósította — A háztartási gépek védőangyala — Egy kis család befutott A jászberényi Általános Műszerész Szövetkezet ar­ról közismert, hogy minden esztendőben kirukkol vala­mi meglepetéssel, újdonság­gal. Vajon az idén megtö­rik-e ez a sorozat? — ezt kérdeztük Zsolnai László elnöktől. — Nem. Több mint egy évig tartó kísérletezéssel alapoztuk meg legújabb cikkünk, az elektronikus — galvamikus vastagság- mérő sorozatgyári;', iát A korrózió ellen a fémeket, különböző védőanyagokkal vonják be. Azor>,ban nem közömbös, hcejy ez a be­vonat milyet} vastagságú. Más a követelmény, ha valamilyen berendezés a trópusra ^készül, más ha savaí^ környezetbe. Eddig ellenőr iv,eteti on volt, hogy a védő,felület vastagsága cSJ'oz'A.-e az előírttal. Az ElRVösült Izzó egyik tudo­mányos munkatársa meg­álmodta, megtervezte azt a hordozható labort, amély- íyel az említett vizsgálatok elvégezhetők. Egyszóval mi megvalósítottuk a tudós álmát. — Kaptak már megren­delést? — Eddig tíz garnitúrára. Aztán elmondta, hogy még egy gondjuk van csu­pán ezzel a műszerrel: a csomagolása. Bőröndben kell elhelyezni, de a szol­noki cipész szövetkezet ed­dig nem tudott méretpon­tosat adni. Esztétikailag tehát még kifogásolható az az új cikk, amelyet egyéb­ként bemutatnak a Buda­pesti Nemzetközi Vásáron. Másik nagy meglepeté­sük a kisteljesítményű mo­torok relécsaládjának ki­dolgozása és gyártása. Mol­nár Lászlónak, a Hűtőgép- . gyár mérnökének találmá­nyát valósítják meg. Eddig kisteljesítményű villanymotorokat nemigen exportált a hazai ipar, mi­vel a túlórámmal szemben Mm megfelelő a védettsé­gük, könnyen leégtek a tekercsek. Az általuk gyár­tandó relécsalád teljes biz­tonságot nyújt, túláram esetén azpiínal kikapcsol­ja a motort. — A háztartási gépek vé­dőangyalénak is nevezhet­nénk őzt a cikkünket. Hű­tőszekrények, porszívók, — mosógépek motorjai a jö­vőben már ennek a relé­nek az alkalmazásával ké­szülnek. — Nem tagadom, nagy üzletre számítunk, hi­szen Magyarországon egye­dül szövetkezetünk jelent­kezik majd a piacon ezek­kel a relékkel. Befejezésül elmondotta, hogy az ultrarövidhullámé adó-vevő készülékeken mór alkalmazzák a náluk gyár­tott nyomógomb családot, mely remekül befutott a piacon. —f —p 1/Ha: A tv képernyője előtt Képviselő­jelöltjeink Á szerkesztőség postájából Jegyzetek Honvédelmi liét Besenyszögön Besenyszögön március 28 és április 4-e között hon­védelmi hetet rendeznek. A hét programjában figye­lemre méltó műsorok meg­rendezésére kerül sor. így március 24-én a KISZ if­júsági klubjának tagjai el­látogatnák Szolnokra a Damjanich Múzeumba, — majd a Kili’án György Rep. Tiszti Iskolára. A honvé­delmi hét ünnepélyes meg­nyitására március 28-án, a községi hősi emlékműnél megrendezésre kerülő dísz­ünnepségen kerül sor. A kö­vetkező napokban több ka­tonai tárgyú filmeket vetí­tenek: Bemutatásra kerül a Ballada a katonáról, Ket­ten a sztyeppén, A tizedes meg a többiek, a Patyolat akció című filmek, melye­ket ankét követ. Egy hadtörténészt is meg­hívtak, aki majd a járási könyvtár és a repü­lő tiszti Iskola segít­ségévei ankéttel egybe­kötött előadást tart Kari­kás Frigyes 39-es dandár című könyvéből. Ezt köve­tően bemutatják a hasonló című filmet is. Az előbbie­ken kívül előadást rendez­nek a Varsói Szerződés je­lentősége címmel, melyet a Vltava hadgyakorlaton ké­szült film vetítésével tesz­nek érdekesebbé. Továbbá szellemi vetélkedőket ren­deznek, kiállítást az MHS munkájáról. «' • Üzemi talajtérképek a tudományos gazdálkodás szolgálatában A polcon tucatnyi ízlé­sesen bekötött üzemi talaj- téi^tép hever. Mindegyik másolati példány. Az ere­detit a gazdaságokban használják a szakemberek. A Héki Állami Gazdaság alcsiszigeti laboratóriuma készítette ezeket. Tízet az állami gazdaságokban, ket­tőt pedig két jászsági ter­melőszövetkezetben. Szél Jenő, a laboratórium vezetője öt év óta irányít­ja ezt a munkát. Korábban az OMMI-nál szerzett nagy gyakorlatot a talajtérképek készítésében. — Az üzemi talajtérkép pótolja azt a tapasztalatot. Márciusban kezdődnek a Szolnoki Kulturális Hetek Országos szavalóverseny — 34 tánccsoport vetélkedője Alföldi tánczenekari fesztivál A Szolnoki Kulturális He­tek március közepén kez­dődő, s június első napjai­ban záródó programja sok­színű, figyelemre érdemes eseménysorozatot ígér. A program középiskolai énekkarok bemutatójával kezdődik március 15-én. Ekkor dől el, hogy az egri diáknapokon melyik intézet dalosai képviselik majd me­gyénket. Ezt követően 3—4 napi szünetekkel tarkítva kerül sor a többi rendez­vényre. A megyei műve­lődési ház irodalmi szín­padának „Három tavasz” című műsora után a 16 szakmai előadást magukba foglaló pedagógiai napok következnek, majd hét megye legjobb úttörő táncosai vetélkednek. Bizonyára érdeklődés övezi a kulturális hetek áp­rilisi programját is. Akkor honismereti vetélkedőre, a Budapest Táncegyüttes vendégszereplésére, fővárosi költők és előadóművészek részvételével a költészet napjára, valamint a megye­székhely általános iskolai énekkarainak hangverse­nyére kerül sor. Április vé­gén tartják az állami gazdaságok igazgatósága és a megyei tanács vb mezőgazdasági osztálya közös rendezvé­nyeként a mezőgazdasági napokat. A kulturális hetek áprilisi rendezvénysorozatát az al­földi fotószakkörök részvé­telével tartott fotókiállítás és az úttörő énekkarok megyei bemutatója zárja. Eseménydúsnak ígérkezik a program májusban le­bonyolításra kerülő szaka­sza is. Akkor látja vendé­gül a város az ideiglenesen hazánkban állomásozó szov­jet csapatok művészegyüt­tesét, valamint az Egyetemi Színpadot. Felléptüket a KÖJÁL rendezésében lebo­nyolított közegészségügyi ankét, majd a népitánc fesztivál követi. Harmincnégy együttes — az ország legjobb táncosai — részvételére számítanak. Érdemes lesz szépen ropni a táncot, hiszen a fesztivál nagydíja tízezer forint. Májusban rendezik meg Szolnokon az OKISZ’ orszá­gos szavalóversenyét, a szo­cialista brigádok találkozó­ját, az orvos—gyógyszerész napokat, a politechnikai ki­állítást. Kiemelkedő ese­ménynek számít á 24 kórus részvételével lebonyolításra kerülő országos földműves­szövetkezeti dalostalálkozó. Június első napjaiban rendezik az Alföld legjobb 13 ama­tőr tánczenekarának fel­léptével az alföldi tánczenekari fesz­tivált, aminek nézőserege előreláthatóan igen népes lesz. Az említettek mellett né­hány egyéb rendezvényre Í3 sor kerül. Ennyiből is látható azonban; a Szol­noki Kulturális Hetek prog­ramja igen eseménydús. ér­dekes. Reméljük, a program nagyobb zökkenők nélkül valósággá la válik. amely a kisparaszti gazda­ságban azelőtt apáról fiúra rzallt, hogy miiyen ttovényl célszerű vetni bizonyos földbe. A szakemberek oda­kerülnek a gazdaságba, a talajt csak a térképek alapján ismerhetik meg. A laboratórium munka­társai 15—30 katasztrális holdanként vágnak szelvé­nyeket, Ezek másfél méter mélységnek és 5—6 mintát vesznek belőlük, melyet azután vegyileg elemeznek a laboratóriumban. — A szelvényvizsgálatok alapján készülnek el az üzemi térkép kartogramjai, Meghatározzuk a talajtí­pust. ábrázoljuk a kötött­séget, meghatározzuk, hogy a talaj savanyú, vagy lú­gos kémhatású-e. Ha sa­vanyú, vagy szikes, felhív­juk a gazdaság figyelmét arra, hogy hol kell talajja­vítást végezni. Igen fontos a talaj humusz tartalmá­nak, vastagságának meg­állapítása. Ez a termékeny­séget mutatja. E vizsgálatok alapján ké­szül el a talaj művelési kartogram. — Megadjuk, hogy mi­lyen mélyen szabad a ta­lajt művelni. Szolnok me­gyében 20—30 centimét ’r mélyen a 40 centire már ritkábban. — A hatvanas évek ele­jén a Jugoszláviába láto­gatók megnézték a magas búza- és kukoricatermés hozamokat. Közölték velük, hogy 50—60 centiméter mélyen szántanak a növé­nyek alá. Igen, a Bánátban és a Bácskában Így kell. Utána nálunk is elterjedt a túl mély szántás. Pedig ha a mélyről szikes réteget hoznak felszínre, egy évti­zedre is elronthatják a ta- lajszerkezetet és csökken a terméseredmény. Szél Jenő, a jászboldog- házi Aranykalász Tsz pél­dáját említi. A főagronó- musuk, miután elkészült a talaj térképük, így nyilat­kozott: „Most már látom, hogy a túl mély szántás miatt csökkent egyes táb­lákon a terméshozam. — Igen, ez csak utólag derül ki a talajtérkép nyo­mán, A leíró kartogram összesítése adja a talaj ter­melő értékét. Ezek figye­lembe vételével elkészítjük a táblánként termelhető nö­vények csoportosítását. Ez a hasznosítási kartogram. Ezután vizsgáljuk, hogy milyen a talaj trágya és műtrágya igénye, nitrogén­ből, foszforból és kálium­ból. A tápanyagokhoz so­roljuk a meszet is. Egyes szakemberek úgy vélik, hogy a Szolnok me­gyei talajok gazdagok fosz­forban, tehát nem tartják szükségesnek a szuperfosz­fát használatát. A labor­vezető a különböző színe­zésű kartogrammal az el­lenkezőjét bizonyítja. — Sokkal több a gyen­gén, vagy közepesen fosz­forral ellátott talaj. De a szuperjoszfát túladagolás is elterjedt néhány helyen, ez is káros. A foszfor és a ká­lium egyébként a növények jó béltartalmát biztosítják. A mennyiséget a nitrogén­nel lehet fokozni. A végle­tekig azonban ezt sem szabad. A laboratórium a talaj- térképhez megadja a víz­gazdálkodási tényezőket is. — Ezt a talajkötöttség és a típus határozza meg. Nagy jelentősége van Szol­nok megyében az öntözés­nek, különösen a Tisza ket­tő belépésével. De az öntö­zés fokozottabb tápanyag- ellátást is igényel. Egyide­jűleg gondoskodni kell a lecsapoló rendszerekről is. mert különben a talaj el- mocsarasodik. Nálunk sok a rossz vízgazdálkodású ta­laj. Az üzemi talajtérkép nélkül nem lehet megala­pozottan gazdálkodni. Pe­dig a megyénk közös gaz­daságainak csak töredéke rendelkezik ilyennel. Most már erre is gondolni kelle­ne. A talajtérkép csak 22— 23 forintba kerül kataszt­rális holdanként. A térkép költségei egy-két év alatt megtérülnek. Az alcsiszi­geti laboratórium kapaci­tását a Szolnok megvei gazdaságok is le tudnák kötni. Az itt dolgozók szí­vesen segítenek, ha kérik tőiiik üláthé Lászlé

Next

/
Thumbnails
Contents