Szolnok Megyei Néplap, 1964. december (15. évfolyam, 281-305. szám)

1964-12-01 / 281. szám

F»’% proletárjai egyesüljetek! SZOLNOK MEGYEI (,A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANArc 1WBIA XXL évfolyam, 281. szám. Ara 50 fillér 1864. december L, kedd. A művelődési program megjelenése óta színesebb, sokoldalúbb a népművelő munka Ülésezett Szolnok Város Tanácsa November 30-án, hétfőn tartotta rendes ülését Szolnok Város Tanácsa. Kapás Rezső vb elnök meg­nyitó szavai után Jankó Károly, a tanácsülés elnöke Fogarasi Ignác, Szép Gábor és Verbal Lajosné tanács­tagoknak oklevelet nyújtott át tíz éves tanácstagi munkájuk elismeréséül. A tanácstagok interpel- lációs kérdéseikben több közérdekű problémát mond­tak el. Kifogásolták, hogy eddig semmi intézkedés nem történt a Zagyva-híd jobboldali hídfője után kö­vetkező éles kanyar veszé­lyességének csökkentésére. A személy- és vagyonbiz­tonság megóvása érdeké­ben javasolták, hogy korlátozzák a sebességet/ tegyenek ki forgalmi tük­röt és megfelelő járda ki­képzésről gondoskodjanak az illetékesek. Hasonló javaslat hang­zott el az Áchim utcára vonatkozóan is. Az Achim utcában igen sok gyermek jár iskolába. A gépkocsik nagy sebességgel közleked­nek s ez baleset veszélyes. Jó lenne; ha itt is korlá­toznák a sebességet. Mások az utak rendbetételét, a csatornák megfelelő kar­bantartását kértékj Élénk vita követte az ön­kéntes rendőrök tevékeny­ségéről és a város közbiz­tonsági helyzetéről szóló vb jelentést, amelyet Daró- czi András, a BM Szolnok Városi-Járási Rendőrkapi­tányság vezetője terjesztett az ülés elé. A jelentés fej­lődésről adott számot. Kü­lönösen a társadalmi tu­lajdon védelmében van po­zitív eredmény. Bár ez a fejlődés egyoldalú. Míg az ezer forinton aluli összegű lopások csökkentek, addig az ezer forinton felüliek szaporodtak. Ezek túlsúly­ban személyi tulajdonokat érintenek. A közlekedéssel kapcsolat­ban a jelentés megállapí­totta, hogy a múlt évhez viszonyítva nincs javulás. Még mindig sok a baloséi, különösen a gyermekbal­eset. Az okok között említi a jelentés a sok útelzárást, amely egyes útvonalak túl­terhelését eredményezi. De oka a gépjárművezetők szabálysértése is, a gyors­hajtás és az ittasság. A közbiztonsági helyze­tet általában vizsgálva — eltekintve az említett hi­báktól — jónak mondható. A tapasztalt javulásban nem kis részük van az ön­kéntes rendőröknek, akik munka után, szabadidejük­ben <eeítenek ». rendőrök­nek. Nagyon sok tettes el­fogásában közreműködtek, s ami még léns'egesebb: több bűntett elkövetésének megelőzése fűződik ered­ményes munkájukhoz. Ép­pen ezért a városi tanács elismerését fejezte ki ön­zetlen munkájukért; Következő napirendi pont­ként a vb Szolnok város művelődésügyi program­tervének végrehajtásáról szóló jelentését vitatták meg; Szurmay Ernő, vb elnökhelyettes a jelentésen kívül — mely jelentős eredményeikről adott számot előterjesztésében elmon­dotta, hogy sikerült az is­kolavezetést megszilárdíta­ni. Valamennyi intézmény élén szakmailag, politikai­lag és ideológiailag egy­aránt képzett vezető áfl. Ezt bizonyítják a jelen­tésben foglalt adatok is. Négy év alatt felére csök­kent a bukott tanulók szá­ma és a középiskolában ta­nulók aránya az országo­san 1970-re előírt tervszá­mok fölött van. Az általá­nos és szakműveltség egy­ségét megvalósító közgaz­dasági, kereskedelmi, vegy­ipari szakközépiskolák — olyan új szakembereket adnak megyénk számára, akik életszerű szakképzésben is részesültek; Hasonló a helyzet a fel­nőttoktatásnál is. A műve­lődési program megjelenése óta csak általános iskolák­ban 6047 személy vizsgá­zott le. Ebben a tanévben közel három és fél ezer hallgató tanul és csaknem kétezer a középiskolában tanulók száma. Hat szabad- akadémai, 19 munkásaka­démia és az ismeretterjesz­tő előadások százai fémjel­zik az eredményes munkát. A tömegszervezetek se­gítségével, új módszerek­kel, helyes szervezéssel szí­nesebbé, vonzóbbá és sokoldalúbbá vált az egész népművelő munka Szolnokon. Ezt igazolja a Szolnoki Kulturális Hetek, az Árkád irodalmi estek megújuló sikere, a Szigli­geti Színház műsorpoliti­kájának emelkedő színvo­nala; Az eredmények mellett szó volt a tennivalókról is. Nem kielégítő a fiókkönyv­tárak elhelyezése és száma. Magyar kulturális küldöttség érkezett Prágába Prága (MTI) Dr. Molnár János művelődésügyi miniszterhelyet­tes vezetésével magyar kulturális küldöttség érkezett Prágába. A küldöttség Prágában részt vesz a ma­gyar—csehszlovák kulturális bizottság ülésén, tárgya­lásokat folytat á két ország kubp máiig kapcsolatainak további fejlesztéséről. Fejleszteni kell a filmszín­ház-hálózatot, szaporítani az öntevékeny művészeti csoportok számát és emel­ni azok színvonalát. A tanácsülés ezután a városi tanács és a végre­hajtó bizottság jövőévi munkatervét vitatta meg, illetve hagyta jóvá, majd meghallgatta a házilagos építő csoport 1964. évi mun­kájáról szóló tájékoztató jelentést; Előterjesztések­kel és az interpellációs kérdések megválaszolásá­val ért véget a tanácsülés. Beváltak a csőtörő gépek Agyonütötte feleségét, majd felakasztotta magát Ketten a hídon A Szolnok megyei Pártbizottság ülése Tegnap ülést tartott az MSZMP Szolnok megyei Bizottsága. Első napirendként Szolnok megye egész­ségügyi helyzetének megtárgyalása szerepelt, melyre többen meghívást kaptak az egészségügyi intézmények vezetői és párttitkárai közül. Vita után a pártbizott­ság a beszámolót elfogadta és megfelelő határozatokat hozott A továbbiakban tájékoztató jelentéseiket hagyott jóvá a pártbizottság. így elfogadta a megyei pártbi­zottság 1963. december 22-i határozatának végrehajtá­sáról szóló írásos előterjesztést. T Uj otthonba költöztek a gyerekek Elkészült végre a jászki- séri általános iskolai kol­légium. Vasárnap költöz­ködtek a gyerekek, akik előzőleg egy iskolában kap­tak ideiglenes lakhelyet, A hurcolkodásban nemcsak a tanárok, a szülők is segí­tettek nekik; Ott volt a községi tanácselnök, az orvos — egyszóval minden­ki, aki csak tehette, S a A kukoricaszár ^takarítása akadályozza a mélyszántás meggyorsítását Ülést tartott a megyei operatív bizottság A megyei operatív bi­zottság tepnap ülést tar­tott Megállapította, hogy megyénk állami gazdasá­gaiban befejeződött a cu­korrépa felszedése. A közös gazdaságokban 99.4 száza­lékra állnak ezzel a mun­kával. Csupán a kunszent­mártoni Zalka, a csépai Petőfi és a tiszapüspöki Győzelem Tsz területén van még 215 hold szedet- len répa. Sokkal nagyobb gondot okoz a még táblán lévő felszedett, de elszállítatlan cukorrépa. A termelőszö­vetkezetek földjeim csak­nem 1000 holdat tesz ki ez a mennyiség. Az állami gazdaságokban befejeződött a rizs cséplé- se. A tsz-ek közül csupán a mesterszállási Ű titörő és a mezőtúri Sallai Tsz-ben van kisebb területen csépe- letlen rizs. A kukorica törése a tsz- ekben és az állami gazda­ságokban a befejezéshez közeledik. A termelőszövet­kezetekben azonban még nagyon sok a levágatlan szár. S ez egyre jobban akadályozza a mélyszántást. Az állami gazdaságokban e hót végére befejeződik a tavasziak alá a mélyszán­tás. A termelőszövetkeze­tekben mintegy 76 ezer hold a szárítatlan terület. Az elmúlt hét alatt 10 556 holdat szántottak fel. Ez a teljesítmény rendkívül ke­vés, mert a gépek kapaci­tása napi 5000 hold fel­szántását tenné lehetővé. A szárítógépeknek a száma a múlt héten csökkent. Pe­dig növekednie kellett vol­na, hisz a szállításból és az egyéb munkáiból felsza­baduló gépeket erre a munkára lehetett volna át­állítani. Az operatív bizottság megállapította, hogy a ke­nyérgabonát csupán a kun­szentmártoni Zalka Tsz- ben nem vetették még el. Ez azzal magyarázható, hogy későn — csak ok­tóberben — fogtak hozzá a vetéshez és rosszul szer­vezték meg a munkát. Az őszi munkákat érté­kelve az operatív bizottság megállapította, hogy közös I gazdaságaink egy része nem használta ki az elmúlt két héten a kedvező időjárás adta lehetőségeket. Na­gyobb előrehaladást lehe­tett volna elérni a répa elszállításában, a szárvá- gásíbam és a mélyszántás­ban. A bizottság úgy véli, hogy megfelelő szervezés­sel a szántóföldeken tárolt cukorrépát e hét végére mindenütt el lehet szállí­tani és átadni a gyár meg- bízottainak, Ez a munka azért sem tűr halasztást, mert az esős időjárás meg­nehezítheti a répa elszállí­tását. Sürget a kukoricaszár le- takarítása is, egyre inkább akadályozza a szántógépek munkáját. A bizottság azt javasolja megyénk szövet­kezeteinek, hogy csak a közeli tanyákba szállítsák él a kukoricaszárat. Ha nagyobb távolságokra kell vinni, ezt hagyják a mély­szántás utáni időre, s rak­ják le a szárat a dűlőutak- ra, a tábla szélére. A tápértékét vesztett ku­koricaszárat helyes, ha a gazdaságok Orkánnal szét- tépetik és megfelelő mű­trágya adagolásával alá­szántják. A szántás meggyorsításá­ra javasolja, hogy minél több gépet állítsanak be kétműszalkra. A gépállomá­sok és javító állomások műhelymunkásainak egy részét ültessék tráktorra. A termelőszövetkezetek és gépállomások vezetőd mesz- szemenően gondoskodjanak a traktoristákról, lássák el őket védőitallal. Végül az operatív bizott­ság felhívja a közös gaz­daságok figyelmét arra, hogy gondoskodjanak a melasz és a répaszelet át­vételéről, tárolásáról és a kukoricaszárral való lesdló- zásáról. Hol tartunk a mezőgazdasági munkákkal? A Szolnok megyei Tanáé.* Mezőgazdasági Osztálya é« a Szolnok megyei Állami Gazdaságok Igazgatósága jelentései alapján: U CO O Járás, város Sc3 S<S Sí? ■ga J 1 ‘O X 3* cö O »8 neve *te w s” 36 E-g ‘0) c« w > 03 Jh t-t-ö 55 Mis tervének teljesítése száza 1 é k b a n Tiszafüredi j. 86.8 79.6 89.8 58.1 40.1 Kmártoni j. 78.2 70.2 100.4 68.7 91.4 Tmiklósi j. 77.7 64.4 77.5 49.4 47.6 Kisújszállás 76.4 58.6 90.8 63.0 28.5 Szolnoki j. 75.2 79.1 81.1 56.4 76.9 Tmiklós v. 72.1 78.1 83.7 65.7 55.3 Jászberény v. 69.8 77.4 148.8 68.3 40.6 Mezőtúr 66.5 84.6 77.6 57.1 82.5 Khegyesl j. 66.4 51.1 78.9 56.2 62.2 Karcag 63.2 37.7 142.2 51.2 59.5 Jászberényi j. 59.8 62.0 66.0 59.8 32.7 Túrkeve 49.3 44.0 91.5 42.2 61.7 Szolnok megye tsz-el 70.0 66.8 84.2 57.9 58.4 Szolnok megye Á. G.-i 91.0 94.0 99.0 72.0 Megjegyzés: az állami gazdaságokban 165 traktor dol­gozik két műszakban, ........ na pfényes, világos háló­termekben valóban otthon­ra találtak a kis kollégis­ták: a jánoshidai, a jászte­leki, az alattyáni, a tisza- sülyi gyerekek. És otthonra találtak azok is, akik eddig tanyai iskolába, Szellőhát­ra, Pusztakürtre, Hajmalra jártak a tudományért. — Szükség volt erre a kollé­giumra, mert itt a Jászság­nak e részében is körzete- sítették az iskolákat. Sokan, talán még elkép­zelni sem tudják, milyen nagy öröm az, ha ráterít­heti az ember a hófehér ágyakra a virágos térítő­két, s háziasszonyi szíves­séggel invitálhatja a vendé­get, mint ahogy azt Szanyi Joli és Mészáros Margit is tette: tessék csak beljebb jönni, megnézni a szobán­kat. S aki soha nem la­kott kollégiumban, nem tudhatja, hogy egy ilyen kis közösségben milyen jó barátokká lesznek a gyere­kek, Gulyás Misinek, meg a Simon testvéreknek pél­dául mindig akad beszél- nivalójuk, A nyáron mind­hárman dolgoztak, s meg­keresték az új ruhákra, fehérneműkre valót. Aztán mindhárman megegyeznek abban, hogy szerelők akar­nak lenni. Barna Gyula, a kollégium vezetője elmondotta: — Misi esténként autós könyveket olvas. Biztos jó szakember lesz belőle. Keresztes Pisti meg az) magyarázta: — Fotószakkört akarunk létrehozni a kollégiumban A gyerekek közül biztosan sokan résztvesznek majd ebben a munkában is. — És közös mikuláseste» rendezünk a napközisek­kel. De azt nem árulom el milyen ajándékokat készí­tünk nekik, hadd legyen meglepetés, — újságolta Szűcs Janika; A beszélgetést egy hato­dikos gyerek érkezése za­varta meg: — Srácok, lehet menni a borbélyhoz, most nincs senki. Az ám! A borbély kiköl­tözött erre a délelőttre a kollégiumba és nyírta, bo­rotválta a sok szőke, barna üstököt. Hadd legyenek még csinosabbak a fiúk az ünnepségen. Harminchat gyerek — közülük legtöbben eddie tanyán éltek. Fürdőszobák­kal. tanulószobákkal ellá­tott kollégiumban tanulnak ezután; A községi, a járá­si és a megyei tanács közel egymillió forintot fordító» ♦ a jászkiséri kollégium épí­tésére. A falu lakói pedig tetemes társadalmi munkát végeztek. Ügy mondják, a fél falu megnézte már az épületet, de erre a hétf" délutáni átadási ünnepség re mégis sokan ellőttek. Varga Viktória

Next

/
Thumbnails
Contents