Szolnok Megyei Néplap, 1964. november (15. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-01 / 257. szám

V'iiáft prefetch Pfmßhfetß&ljjeieki SZOLNOK MEGYEI f a megyei pártbizottság és a megyei tanács lapja Ára 80 fillér /Wé#LÍ£*f\ XV. évfolyam, 257. szám. 1964, november X, vas Háromnegyedév után, a párt vezetőség újjáválasztások előtt Pia: Hogyan készül a moziműsor ? (/■I f /| #i* .* rr Kilencszaz személyes fürdő Zúzógyomor-gép Új technológia Az elkövetkezendő na­pokban a megye iparvál­lalatainak pártszervezetei is jelentős lépéshez ér­keznek: vezetőség-új iá­választó tagggyűlésen mé­rik fel az elmúlt két esz­tendő munkáját, ered­ményeit és hibáit. Egyebek között ter­mészetesen arról is szó lesz, hogy a kommunis­ták hogyan álltak helyt a termelésben és mit kell tenniük a termelés növelése és a gazdasá­gosság fokozása érdeké­ben. Közismert, hogy 19G4. első negyedévében né­hány vállalat néni telje­sítette tervét. Most, tíz hónap eltelte után öröm­mel állapíthatjuk .neg, hogy a szorgalmas mun­ka gyümölcse lassan kezd beérni, az export nagyobb mérvű, lemaradás alig van. A megye iparának termelési volumene a ta­valyihoz képest 15 száza­lékkal növekedett, né­hány fontos termékből többet termeltünk a ter­vezettnél, viszont több olyan termékből termel­tünk kevesebbet az elő­irányzatnál, amelyeknek éppen túlteljesítése lenne kívánatos. Ilyen a kőolaj, a szemcsézett szuperfosz­fát. gumitalp-lemez, mo­zaik, cement, tégla és az égetett mész. Néhány pél­dát még felsorolhatnánk, amelyek szintén azt bi­zonyítják. hogy a terme­lés tekintélyes növekedé­se ellenére sem lehetünk elégedettek, legalábbis nem mindegyik vállala­tunkkal. Idesorolhatjuk az építőipart, amelyet pél­dátlan lemaradás jelle­mez. Mindennél azonban sok­kal nyugtalanítóbb, hogy a termelékenység fokozá­sa a nem kívánatos mó­don történt. Ez teljes mértékben jellemző a megye iparára. Az 1964- ből eltelt 9 hónap alatt a termelékenység ugyan 7,8 százalékkal növeke­dett, de a többletterme­lést fél évig 58 százalék­ban, a harmadik negyed­évben pedig már 73 szá­zalékban létszámnövelés­sel érték el az ipari vál­lalatok. Mire enged ez követ­keztetni? Arra, hogy az üzemszervezés gyengesé­geit, az anyagellátás zök­kenéseit és az egyéb bel­ső bajokat néhány vál­lalatunk a létszámtervek, a béralap semmibe véte lével egyenlítette ki. — Tűrhetetlenül sok a túl­óra-felhasználás is. A minisztériumi iparban például alig egy esz­tendő leforgása alatt 32.9 százalékkal növeke­dett a túlórák száma. Ugyanakkor például az építőiparban az egy le­dolgozott órára jutó ter­melési érték csökkenése miatt mintegy 13 millió forint veszteség volt. Sok Vállalatnál tapasz­talható a termelékenység fokozása iránti közön- bösség, a központi terv- mutatók liberális felfo­fcosa, a határidők sem­mibe vevése. Például az Aprítógépgyárban készült szintermagnezit kemence késedelmes szállítása miatt napi 400 dollár kötbért fizet az állam. Az említettek rendkí­vül károsan hatnak a termelés gazdaságosságá­nak alakulására. Ezért úgy hisszük, a Vállalati pártszervezetek nagyon helyesen teszik, ha a ve­zetőségválasztó taggyűlé­seken őszintén és kímé­letlenül feltárják e hibá­kat. Nem kérdéses: a me­gye iparának leggyen­gébb pontja az alacsony termelékenységi szint és az irányításban tapasztal­ható lazaság és nemtö­rődömség. A pártszerve­zetek, kommunisták és a pártonkívüliek elejét ide kell összpontosítani. — Mindenekelőtt biztosítani kell, hogy a kitűzött ter­melékenységi mutatót teljesítsék, A tennivalók közé so­rolható továbbá az. hogy az átlagbér túllépést az év végéig valamennyi vállalatnál szüntessék meg, határozzák meg az 1964. évi záró létszámot, ahol szükséges, létszám­zárlatot rendeljenek el. A pártszervezetek ha lazaságokat tapasztalnak a technológiai fegyelem be­tartásánál, illetve ahol a teljesítmény százalékok túl magasak, ott javasol­ják a gyártási technoló­gia és a normák felül­vizsgálásiát, illetve mó­dosítását. Nem általános érvényű normarendezésre gondo­lunk. Annak szükséges­ségét konkrét esetek dön­tik el, de ahol sor kerül rá. ott az eddigi gyakor­lattól eltérően, átlagbér­emelést semmiképpen ne eszközöljenek. Még ott sem szabad le­mondani az 1964. évi terv teljesítéséről, ahol a lehe­tőségek már nőm biztató­ak. Kommunista szenve­délyességgel kutatnunk kell a lemaradások, meg­szüntetésének módját és különösen a termelékeny­ség fokozásának, az ön­költség csökkentésének további lehetőségeit. Méghozzá úgy, hogy azok a jövő évi terv alapjait képezzék. A pártszervezetek ké­szülődése a vezetőségvá­lasztásra csak akkor lehet teljes, ha ezt - időszakot jól használják fel az üze­mi eredmények javításá­ra, az 1965. évi vállalati terv megalapozására és előkészítésére. Mindenről őszintén és bizakodóan beszélhetnek a kommunisták a taggyű­léseken, majd később a pártonkívüliekkel. De ne csak beszéljenek: velük vállvetve, kíméletlenül .küzdjenek a hibák ellen! ?. P. A tanácselnök tekintélye Ami a kirakat mögött van tíj szemlélet keli Ikrek hava Az újítás népgazdasági érdek A nők a közéletben A eslnárok királya A martfűi Tisza Cipő­gyárban az 1-es és 4-es csarnokot, amelyek egy­mástól távol vannak, egy új épületrésszel kötik ösz- sze. Ebbe kerül a csákozó, azalsórész szabászat. A két csarnok mögé szociális lé­tesítményeket építenek. — Többek között egy új ki- lencszáz személyes öltözőt és fürdőt. Az építkezéseket előreláthatólag jövőre fe­jezik be. A tanműhely kö­zépső részének felújítására ugyancsak 1965-ben kerül sor, * A jászkiséri. a tószegi, a túrkevei és a kunszentmár­toni gépjavító állomás mű­szaki vezetőiből alakult munkaközösség kidolgozza a Zetor K—25 javítására vonatkozó új ügymenetet és korszerű technológiát. A részfeladatokat az egyes csoportok kapták meg, — majd a legközelebbi mun-, kaközösségi tanácskozáson kerül sor az elgondolások véglegesítésére. * A törökszentmiklósi ba­romfifeldolgozó TMK mű­helyének munkásai ügyes újítók. A napokban készült el Szabó Ferenc újításá­nak prototípusa, az úgyne­vezett zúzógyomor-gép. A zúza felvágását eddig kéz­zel végezték, műszakonként 400 darabos teljesítmény­nyel. Az érdekes gép nem­csak ezt a munkát könnyí­ti meg, hanem a termelé­kenységet mintegy 400 szá­zalékkal növeli. * Az idén tovább nőtt me­- A Tiszai ' Vegyi kombinát dolgozói az éwégi határidő előtt már ezen a héten megkezdték a termelési próbát az ország legkor- szérűbb műtrágyagyárában. gyénkben a beruházások volumene. Az év első há­rom negyedében teljesített beruházások értéke az elő­ző év azonos időszakához mérten több mint kétszere­sére növekedett. A rendel­kezésre álló pénzügyi esz­közök koncentráltabb fel- használását bizonyítja, hogy a beruházásokra for­dított összeg közelítőleg 42 százalékát — 329 millió fo­rintot — a népgazdasági szempontból is fontos léte­sítményekre használták fel. Az új létesítmény nem égó- ’ szén négy és tél év alatt épült fel A folyamatos üzemelés­hez először az ammóniatá­rolókat töltöttéík fel, majd csütörtökön hozzáfogtak a nitrogén műtrágya gyártá­sához. Ez a munkafolyamat igen bonyolult. A hígsav- üzemben a cseppfolyós am­móniát levegővel keverik és platinahálón 900 fokos hő­mérsékleten elégetik. így keletkezik a nitrózusgáz, amelyből különböző vegyi­eljárásokkal salétromsavai nyernek. Ezután az ammón- nitrát üzemben a salét­romsavat gázalakú ammó­niával semlegesítik, majd a folyékony oldatot. a két — egyenként 53 méter magas szórótoronyból lecsöpögte- tik és az, a hideg levegő hatására szilárd szemcse­ként ér a földre. Ez a 34 százalék nitrogéntartalmú ammónsalétrom műtrágya, amelyből csütörtöktől szom­bat reggelig folyamatosan mintegy 600 tonnát gyár­tottak. Képek a szolnoki cukor« gyárból Megkezdték a 34 százalék nitrogéntartalmú ammonsalétiom műtrágya gyártását a Tiszai Vegyikombinátban A A kiszerelő részlegben eg;v műszak alatt 80 mázsa cuk rőt csomagolnak be Kelemen Ferencné laboráns munka közben Újabb bárom termelőszövetkezet végzett a kenyér­gabona vetésével A tiszafüredi Szabad Föld Tsz elnöke telefonon jelentette: péntek estis földbe került náluk a ke­nyérgabona. A megyei ta­nács mezőgazdasági osztá­lyának tájékoztatása sze­rint a jásziványi Szabad­ság Tsz-ben pénteken, a jászalsószentsyörgyi Petőf* Tsz-ben pedig tegnap este .befejeződött a kenyérga- , bona vetése, i Bolívia fővárosában a hadsereg úr A bolíviai fővárosban péntek óta a hadsereg az úr. Az utcákon megerősí­tett katonai járőrök, gépe­sített rendőrosztagok cir­kálnak. Péntekén Andrew Kennedy La Paz-i érsek közbenjárására tűzszünet jött létre az egyetem épü­letében védekező diákok és a nagy túlerővel támadó katonai alakulatok között. A kormány megígérte, hogy szabad elvonulást biztosit a diákoknak és kiengedi bebörtönzött társaikat. Ké­sőbb azonban megszegte adott szavát, s szombat reggeli hírügynökségi tudó­sítások szerint 750 személyt, közöttük nőket és gyerme­keket letartóztatott. Ken­nedy érsek kijelentette, hogy a rendőrség „ember­telenül bánik a diákokkal”, a kormány több tagja pe­dig beadványban követelte az őrizetbe vett nők és gyermekek szabadlábra he- Ivezését. Az országba, tovább tan a rendkívüli politikai fe­szültség — Menti az AFP hírügynökség.

Next

/
Thumbnails
Contents