Szolnok Megyei Néplap, 1964. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

1964-09-01 / 204. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! SZOLNOK MEGYEI | A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. évfolyam, 264. szám. Ára 50 fillér 1964, szeptember 1„ kedd. ISMÉT SZOL A CSENGŐ .Szeptember elseje min­den évben amolyan kis- iinnep. A legtöbb szülő igyekszik magát szabad­dá tenni arra a néhány órára, amíg gyermekei áh itatós csendben meg­hallgatják az ünnepi sza­vakat. Mert ilyenkor, iskolakezdés idején a legvásottabb kisdiák is elgondolkozik egy kicsit, milyen is az iskola, a tanulás, mit adnak neki az lij könyvek, milyen less a jövő, amelyre itt az iskolában készül majd fel. Két évtizede annak, hogy a legrégibb falait között is új szellem pezs- dült meg, hogy teljesebb, jobb, igazabb képet kap a világról az, aki az is­kolában tanul, sőt az is, aki tanít. Két évtized pergett le az idő homokóráján és ez­alatt. évszázadra való vál­tozás zajlott le az isko­lákban és azok körül. Ma fnár a kevésbé fel­szerelt iskolákban is van olyan terem, ahol mun­kagépek állanak katonás rendben, kerti és mezei szerszámok sorakoznak a szekrényekben; az évszá­zadokon keresztül kínai fallal elválasztott oktatás és alkotó munka között megteremtette rendsze­rünk a ma már szinte természetesnek látszó kapcsolatot. Ebben az évben folyta­tódik a reformtankönyvek kiadásának sora, amely olyan teljesítményekkel dicsekedhet, mint a ha* todikosok számára kiadott élvezetes és modem fizi­kákon yv, vagy a pedagó­gusok körében is osztat­lan elismerést keltett ötödikes Élővilág, Ebben az évben már az új iskolai rendtartás is életbe lép. amely na­gyobb önállóságot ad egy- egy iskola sajátos arcu­latának kialakításához. Nagyobb lesz az igazga­tók önállósága és figye­lemre méltó újítást tar­talmaz a magaviselet és szorgalom elbírálásában. Ezek ugyan nem számí­tanak be a tanulmányi eredménybe, viszont je­lentősen megkönnyítik egy-egy diák jellembeli elbírálását és nagy súly- lyal esnek latba például a kollégiumi felvételek­nél. Általában egyre inkább előtérbe kerül a gyer­mek személyiségének ki­alakítása, s ebben az év­ben a Nevelési Terv fo­kozott jelentőségű lesz, kísérletből általánosan használt eszköz. Hang­súlyozzuk, nem cél, ha­nem az embernevelés eszköze, ezért igen sok múlik a pedagógusokon, feogyan alkalmazzák, — Mindenesetre kerülniük kell minden mechanikus megoldást. Ebben az évben az iskolareform tovább ha­lad a megkezdett úton, a kommunista szellemben történő, korszerű ismere­teket adó oktatás^ neve­lés útján. Nem várunk, nem szabad vámunk lát­ványos új megoldásokat a pedagógusoktól. A tan­évnek lesznek új vonásai, érdekességei, de a tan­testületeknek nem kell mindenáron „szenzációk­kal” meglepni a közvé­leményt, a felettes ható­ságokat. A hangsúly a már eddig elért eredmé­nyek megszilárdításán van. Az iskola életét amúgyis a hétköznapok jellemzik. Ezekbe a szür­ke hétköznapokba kell belevinni minden haté­kony pedagógiai mód­szert, nevelői fogást, ezeknek a hétköznapok­nak a színvonalát kell emelni, az oiktatás-nevelés kevéssé látványos, szívós aprómunkáit kell ebben a tanévben magas mér­céhez igazítani. A tantestületnek kohó­nak is kell lennie, hogy a különböző törekvése­ket, a különböző jellemű és típusú nevelőket leg­jobb egyéni tulajdonsá­gaik kibontakoztatása mellett az egységes ne­velői cél megvalósításá­nak harcosaivá tegye. Megkezdődik az iskola­év. Ezer apró gonddal és tízezer apróbb-nagyobb örömmel. Megyénk nyolc­vanezer nappali és tizen­ötezer felnőtt diákja iz­gatott várakozással te­kint az oktatás megin­dulása elé. Jövőre ünnepeljük a felszabadulás huszadik évfordulóját. Az ünnep, önálló létünknek, em­berré válásunknak e nagyszerű ünnepe erre az iskolaévre esik. Ügy gondoljuk, hogy a min­dennapos iskolai életet is mozgásba hozza ez az esemény. A miniszté­rium véleménye ■— és ezzel nagyon egyet lehet érteni —, hogy ne káp­rázatos ünnepségek, kül- sőséges rendezvények megszervezésével vegye­nek részt iskoláink a fel­szabadulási megemléke­zésekben. A mindennapi nevelő-oktató munkában mutatkozzék inkább az, hogy állami életünk je­lentős évfordulójához ér­keztünk: Az emlékezést az értelmi, érzelmi, er­kölcsi nevelést hassa át. Pedagógusaink akkor él­nek április 4. szellemé­ben, ha az eddiginél magasabb szintű oktató­nevelő munkával ünne­pelnek — diákjaikkal . együtt. H. X. Szolnoktól az Adriáig Utazik a barack A harmadik birodalom bukása A vasárnap sportja Régészeti topográfiai kiadvány jelenik meg A Balaton és a Bakony vidéke a régészek valósá­gos kincsesbányája. Az ősi kultúra kialakulását és fej­lődését néhány számadat is megfelelően tanúsítja. A felmérések alat a régészek 210 őskori, 90 római és 45 középkori, eddig ismeret- i len régészeti lelőhelyeit ta- j láttak és vezettek térképre. A középkori régészeti lele­tek alapján több mint 30, főleg a török korban el­pusztult alut tudtak azono­sítani. Ezenkívül felfedeztek ! hat egykori földvárat is. j Zalavár, Öhíd és feisőmánd I puszta környékén három ' úgynevezett tarisznyavár j mocsárban emelt földsáncát ; találtál, meg; amelyek a na- 1 gyobb erődök előretolt meg­figyelőhelyei voltak. A Magyar Tudományos Akadémia a régészeti lelő­helyekről átfogó topográ­fiai kiadványt jelentet meg a jövő évben. Űj ÓVOdáK nyílnak A következő hetekben számos új óvoda kezdi meg működését. Uj óvodát ad­nak át rendeltetésének Gá­doroson, Forráskuton, Sza­badegyházán, Ásványrárón, Nagyatádon, Iharosberény- ben. Gyulaházán, Döege községben, Mátészalkán, Balkányban, Nyírszöllősön, Szombathelyen, Horvátszi- dényben és Veszprémben. Az előzetes adatok sze­rint a tanácsi és üzemi óvodákban ősztől kezdve [ összesen 185 000 gyermeket í gondoznak majd Az óvo­dai felvételek szeptember 7-e és 14-e között lesznek. A foglalkozások pedig ok­tóber elején kezdődnek. A felvételeknél alapelv, hogy azoknak a gyermekeknek biztosítsanak elsőbbséget, akiknek édesapjuk és édes­anyjuk is dolgozik. íratják a rizst Mezőtúron A Mezőtúri Állami Gaz­daságban egy héttel ez­előtt befejezték a rizstáb­lák lecsapolását, s szom­baton hozzáfogtak az ara­táshoz. Hétfőig mintegy 100 hold termését vágták le. Befejezéshez közeledik a rizsterületek lecsapolása a tiszasülyi-. középtiszai-, nagykunsági állami gazda- : Ságokban is. A rizstermelő gazdaságok: Nógrád-, Bor­sod-, Heves és más me- , syékből ezerötszáz aratót 1 szerződtettek, Ma reggel megkezdődést a kampány Telefonbeszélgetés Leelosi Kálmánnal. a cukorgyár igazgatójával — Milyen eredménnyel fejeződött be a próbaüzem? —• kérdeztük. — Most még itt-ott elő­fordulnak hibák, de azokat rövidesen megszüntetjük. Véleményem szerint ilyes­mi egy nagymérvű átala­kítás után természetes. A gyár dolgozik, s ez a leg­fontosabb — válaszolt. — Meddig tart a kam­pány, mennyi répát dol­goznak fel, hány vagon cukrot állítanak elő? — Előreláthatólag feb­ruárig befejezzük a terve­zett 33 000 vagon répa fel­dolgozását» Mintegy 4500 vagon cukrot termelünk. — Vajon zavartalan lesz-e a szállítás? Ezekben a na­pokban mit tapasztalni? — Ügy hiszem, a szállí­tás folyamatosságát a kam­pányt megelőző szervezés­sel sikerült megvalósítani. Az autóközlekedés és vasút remélhetőleg betartja elő­zetes megállapodásainkat. Mi is megteszünk mindent azért, hogy munkájukat megkönnyítsük. A próba­üzem alatt a répaszállít- mányok teív szerint ér­keztek. — Tavaly létszámhiány­Vasárnap, a kora délelőtti órákban érkezett ismét Frá­nya! küzdött a gyár. Az idén is ez a helyzet? — Sajnos, igen. Pontos adatot még nem mondha­tok, mivel a jelentkezők egy részéről nem tudni, jönnek-e, vágj- sem. Most minden attól függ, hogy • tanácsok és termelőszövet­kezetek mennyire segíte­nek hozzá bennünket a lét­számgondok enyhítéséhez, — fejezte be nyilatkozatát a cukorgyár igazgatója; gába a szovjet kormány küldöttség — a Hruscsovoí szállító IL—18 as repülőgép. Sok százan várták Hrus- csovot és a küldöttséget a repülőtéren. Bár eddig már jó néhány száz ki­lométert megtett a szovjet 'kormányfő, nyoma sem lát­szott rajta a fáradtságnak. Vasárnap egyébként a kül­döttség valamennyi tagja a Prága közelében levő Lány­ba utazott, hogy a kedves erdős környéken pihenjen néhány órát. A csehszlovák és a szovjet államférfiak tegnap egész nap tárgyalá­sokat folytattak. Este a ki­világított Hradzsinban, a prágai várban zajlott le a szovjet kormány delegáció tiszteletére rendezett álla­mi fogadás. Megnyílt az atomerő békés felhasználásé- val foglalkozó genfi értekezlet Genf — (MTI) Hétfőn Genfben, a Nem­zetek Palotájában megnyílt az atomenergia békés fel- használásával foglalkozó harmadik nemzetközi érte­kezlet. A nagyszabású kon­ferencián a világ csaknem minden országából kétezer tudós és műszaki szakem­Nagy, 5 tonnás „Florentini” autódaruval távolítot­ták el a régi tiszai ártéri híd utolsó főtartóit, s a tég­lából készült bfdpilléreket, majd robbantással semmi­jük meg. Tárgyalások Prágában Diákmeuzák a falusi éiiermekhen Megyénkben a íöldmű- vesszövetkezetek is sokol­dalúan készülnek az új tan­évre. A tanszer, a tankönyv és a ruházati cikkek bizto­sítása mellett az igények­nek megfelelően gondos­kodnak a diákok étkezteté­séről is, A falusi éttermek többsége az elkövetkező tíz hónapban egyben „diákmenza” is lesz. Jászapátiban, Kunhe­gyesen, Tiszaföldváron, Öcsödön, Jánosbidán — ál­talában olyan helyeken. ahol csak általános iskola működik és nem kifizető­dő a külön iskolai konyha létesítése — a földműves­szövetkezetek éttermeiben készítenek ebédet a diákok­nak, a pedagógusoknak. Az éttermekben külön gyer­mekasztalokat jelölnek ki és a tanuló ebédjegyekre olyan menüt állítanak ösz- sze, amelyek minden idő­szakban biztosítják a fejlő­dő szervezet részére szük­séges ka'ória- és vitamin mennyiséget. bér, továbbá körülbelül 700 megfigyelő vesz részt; Az értekezletet Ludwig Von Mooa, a Svájci Állam- szövetség elnöke nyitotta meg, majd U Thant ENSZ- főtitkár emelkedett szólás­ra. Sürgette, hogy a világ ipari nemzetei nyújtsanak segítséget a gazdaságilag fejletlen országok békés atomenergiai-tudományá­nak fejlesztéséhez; A hétfői napon beszédet mondott Vaszilij Jelemja- nov szovjet akadémikus, továbbá Sigvard Eklund, a nemzetközi atomenergiai I ügynökség vezérigazgatója.

Next

/
Thumbnails
Contents