Szolnok Megyei Néplap, 1964. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-01 / 179. szám

[a MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. évfolyam, 179. szám. Ára 50 lillór 1964. augusztus 1., szombat. Világ proletárjai egyesüljetek i Izzadó emberek emelik a zsákot CSALÁDIKÖRBE\ Különös utas a Tiszán A FUTBALLBÍRÓ Éjszaka is zúgnak a tószegi gépek Már 3750 holdat felszántottak Nincs traktoros hiány Érett a mi ifjúságunk Azt mondta nemrég va­laki egy beszélgetés közben, hogy majd csak megérik már a mai ifjúság. Ezt arra értette, hogy lehet számí­tani a munkájukra, amit vállalnak, azt meg is teszik. Kapva-kapok az alkalmon, hogy ezt a gondolatot egy s mással megtoldjam, hogy a vélemény jogosságát erő­sítsem. Elég sok szemrehányás éri a fiatalokat magatartá­sukért még manapság is — általában. Megismétlem: általában. Gyakorlatilag vi­szont már egyre kevesebb helyen mondják azt, hogy nem tudnak együtt dolgoz­ni az idősebb korosztály képviselőivel. Ahol a köz­vetlen kapcsolat, az alapos ismeretség megvan a fiata­lokkal, ott nincs torzsalko­dás. Hadd bizonyítsak néhány számmal. Főleg a paraszt- fiatalokról, akik ezen a nyáron különösen szép pél­dáját adták érettségüknek. Kezdődött azzal, hogy a legtöbb KISZ szervezetben nem várták meg a felszólí­tást, hanem már a nagy nyári munkák előtt felke­resték a pártszervezeteket, a gazdaságvezetőket. Mun­kát kértek. Részelni akar­tak belőle, erejükhöz kép­zettségükhöz mérten. Shogy ezt a kérést komolyan vet­ték, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a megbí­zatást legtöbb esetben köz­gyűlésen, vagy taggyűlésen „adták át” nekik. Legin­kább a szövetkezet vagy az üzem legilletékesebb veze­tői. Nem sorolom — nagyon sok volna —, mi minden járult ahhoz, hogy most, az aratás befejezésekor ilyen számokat írhatunk le: hét és félezer falusi fiatal már a növényápolásban is köz­reműködött. Kétezren pedig a zöldségtermesztés patró- nusai voltak. Kétezren az aratásban vettek részt, ez­ren pedig kombájnon, erő­gépeken dolgoztak. Ki ara­tott, ki szántott, vágy ép­pen szállított közülük. Van még egy nagyon ér­tékes adat, amit a KISZ megyei végrehajtó bizott­ság tart számon: a falusi ipari munkásfiatalok közül 50 brigádban hétszáz fiatal vállalt munkát több-keve­sebb időre a tsz-ekben. Túrkevén, Karcagon ké­szenléti brigádokat szer­veztek, azonnal javították a törött gépeket. A gabona- szállításban 17 helyen se­gédkezett a rögtönzött ifjú­sági szállítóbrigád. Volt olyan hely is, ahol a fiatalokat azonnal meg is jutalmazták. Régen óhajtott sportfelszerelést, tv-t, rá­diót vettek nekik. A tomaj- monostoriak meg — pél­dául — kirándulásra me­hettek azon a pénzen, amit a nyári munkájukkal kiér­demeltek. Nem sorolom tovább a példákat. Aligha volna már olvasó, aki saját tapaszta­lata alapján ne tudná foly­tatni. Akinek nem volna olyan ismerőse, aki közvet­len az aratásban vett részt, annak minden bizonnyal van olyan, aki a középisko­lás fiatalok építőtáborai­ban szerzett jó hírnevet a mai ifjaknak. Ez a cikk is azt szol­gálja, hogy néhány fontos és friss adat közreadásával segítse a hírnév tovaterje­dését. Erősítse az idézett gondolatot: érett a mi ifjú­ságunk. (B. E.) A szakma ifjú mesterei lesznek Vizsgáznak a szakma ifjú mestere tanfolyam résztve­vői a 7-es AKÖV-nél. A vállalatnál tavaly hatvan an neveztek be ebbe a mozga­lomba és ötvenkilencen tet- Mc eredményes vizsgát. Kö­zülük öten a szakma ifjú mestere jelvény arany fo­kozatát nyerték él. Erre az évre a műszaki dolgozókhoz már csatlakoz­tak többen a gépkocsiveze­tők és kalauzok közül is. így mintegy kétszáz fiatal kezdte meg év elején a ta­nulást. A napokban befejeződtek a műszaki vizsgák. Augusz­A Szovjetunióba utaztak Pál János, a Földműve­lésügyi Minisztérium lóte­nyésztési igazgatóságának vezetője és Laky Ferenc, az igazgatóság főállatte­nyésztője pénteken a Szov­jetunióba utazott, hogy ta­nulmányozza az európai hírű szovjet telivér- és ügetőméneseket, továbbá, hogy kancacsikókat vásá­roljon a veresenyló-törzs- éllományunk további javí­tására. tus közepéig a szellemi is­meretekből is vizsgát tesz­nek mindazok, akik kitar­tottak amellett az elhatáro­zásuk mellett, hogy meg­szerzik a szakma ifjú mes­tere címet A Tószegi Gépállo­más 61 erőgépe közül 30 traktor kétműszak- ban üzemel. Az Sz— 109-as, a DT és az MTZ traktorokon kí­vül 10 Hoffer is dol­gozik, ami sajnos má­sutt ritkaságszámba megy. Sziráki Antal igazgató tájékoztatása szerint a körzetükhöz tartozó hat tsz-ből ket­tő saját gépparkkal rendelkezik. A többi négynek 7614 hold a kalászos és a borsó területes, s ebből már 3750 holdat felszán­tottak. « — Tavaly 101 gépünk volt most csak 61. A ta­laj munkák mégis jobban mennek; A július 10—20-a közötti dekádban tavaly 7100, most 7925 normál hold munkát végeztünk; — Nincs traktoro&hiá- nyuk? — Talán furcsán hang­zik, de nincs. Jó az együtt­működésünk a szövetke­zetekkel. Ok adják a trak­torosokat. Csütörtökön a késő esti órákban határszemlére in­dultunk az igazgatóval és Cservény ák Emillel, a Szolnok megyei Gépállo­mások Igazgatósága főagro- nómusával. Ellenőriztük, vajon éjszaka is szánta­nak-e a gépek. Csalód­nunk sehol sem kellett. Először Zsemberi László DT-sel találkoztunk az egyik 60 holdas táblában. Papp Károlytól 6 órakor vette át a gépet. Az igaz­gató így mutatja be: — Szorgalmas traktoros. A múlt héten szombat dél­től vasárnap reggelig 14 holdat szántott fel a ti­szavárkonyi Petőfi Tsz- ben. — Nincs valamilyen problémája? — Ellenkezőleg. Nagyon jó kedvem van. Ma dél­után kisfiam született a szolnoki bábaképzőben. Hegedűs János, a fiatal nyurga traktoros egy távo­labbi határrészen szántott az Sz—100-sal. A tavasz- szal jött vissza a honvéd­ségtől. — Az utóbbi dekádban 150 hold volt a teljesít­ményünk — mondja. — Mennyi a keresete? — A múlt hónapban 2500 forintot kaptam. Nehezen találunk rá a sötét határban az igazgató büszkeségeire: a Szalai— Csinger váltótársak gépé­re. A tapasztalt traktoro­sok már 3 éve együtt dol­goznak és jól megértik egymást. Most Szalai Béla ül a DT—54-es nyergében; — Az előhántás az utób­bi 10 nap alatt 92 holdat szántottam fel 26—32 cen­ti mélyen; — Bizonyára keresete is felszökött. — Júliusban 3500 forin­tot kerestem. A tószegi Dózsa Tsz-ben szántás után azonnal le­zárják a talajt. Az ekéket a gépállomás újítói által konstruált Kalmár—Zab- lánszki-féle késes simító; majd a kapcsolt gyűrűs henger követi; Éjfél is elmúlt, amikor Gulyás Ti­borral összetalálkoztunk; Hármas gyűrűs hengerrel körözött egy jókora táblá­ban: — Hány holdat zártak le eddig? — Ötszázat. Két műve­letben 25—30 hold egy műszakban a teljesítmé­nyem. — m. L — Növekedett a megye ipari üzemeinek termelése Még mindig sok a túlóra — A munkások ezrei vándorolnak új munkahelyre az állományból töröltek száma 21 százalékkal volt A rövidesen elkezdődő termelési tanácskozások so­rozata lesz ez a fórum, ahol a dolgozók tájékozód­nak a vállalati tervmuta­tók állásáról, s ahol ki­fejthetik véleményüket a munka megjavításának módjáról is. Végsősoron ez az eszmecsere csak akkor bizonyíthatja hasznosságát, ha az év hátralévő részé­ben teljes mértékben ér­vényre jut mindaz, amiben a termelési tanácskozáson megállapodtak. Világosan és egyértelmű­en kell látniok az eltelt félév munkáját, mert csak így szolgálhat tanulságul az elmúlt félév. Mi történt a megye ipa­rában . az eltelt hat hónap alatt? A KSH Megyei Igaz­gatóságának jelentése sze­rint tizenöt százalékkal több volt a termelés, mint a múlt év azonos időszaká­ban. Annak külön örülünk, hogy a termelés növekedé­se lényegében arányos volt. Mielőtt még rátérnénk a statisztikából kiemelt ada­tokra, vizsgáljuk meg, ho­gyan értük el ezt az ered­ményt? Kétségtelen, hogy az egy foglalkoztatottra jutó ter­melés — a félév folyamán — 8 százalékkal haladta meg az 1963. I. félévi szín­vonalat A termelékenység jelentős növekedése ellené­re a magasabb termelést a megye szocialista iparvál­lalatai mintegy 47 száza­lékban létszámfejlesztéssel érték el. A teljesített mun­kaórák száma — a túlórák és létszámnövekedés követ­keztében — 2.3 millióval emelkedett, ezzel azonban nem nőtt arányosan a tel­jesítménybérben teljesített órák száma. A minisztériu­mi iparban ez az arány 0.7 százalékkal kedvezőtle­nebbre alakult, mint 1963. azonos időszakában. Külön figyelmet érdemel a fel­használt túlórák mennyisé­gének a tavalyihoz mért 27 százalékos gyarapodása. A minisztériumi ipar- vállalatok közül a Jármű­javítóban az egy foglalkoz­tatottra tervezett teljes termelés 88.8 százalékát ér­ték el (kevesebbet mint ta­valy), a minőségi kocsija­vításra való áttérés miatt ugyanakkor a munkások átlagos havi keresete anél­kül, hogy amögött tényle­ges termelés állna 11.7 százalékkal haladta meg az 1963. első félévit. Hasonlóan e tekintetben a Mezőgaz­dasági Gépjavító Vállalat, a Húsipari Vállalat, az Aprítógépgyár helyzete is. A tanácsi iparvállalatok közül fiedig a szolnoki Ru­házati Vállalatot sorolhat­juk ide. Sajnos, még mindig ott tartunk, hogy a termelés növekedése nem elsősorban a magasabb termelékeny­ségből fakad, hanem a lét­számnövelésből és mér­téktelen túlóráztatásból. De szorosan a termelé­kenység növelésének prob­léma körébe tartozik a munkaerőhullámzás. Pél­dául a minisztériumi ipar­ban az állományba felvet­tek száma 25 százalékkal, több, mint 1963 első fél­évében. Ennek okát külön meg kell vizsgálni. Szinte évről évre megismétlődik ez a káros jelenség. No váljon nálunk szokássá, hogy a vállalatok a mun­kaerőhiány enyhítésére, fi­noman szólva: ráígérgetés- sel csábítanak. Morális és gazdasági tekintetben egy­aránt veszélyes a munka­erővándorlás. Az említett hibák jelen­tős mértékben befolyásolták a vállalati tervteljesítések • alakulását. Nem érte el félévi előirányzatát az Ap­rítógépgyár, a MÁV szol­noki Járműjavító Üzemi Vállalat, az ÉM. Tégla és Cserépipari Vállalat, a Tisza- menti Vegyiművek. Emel­lett az első félévben szá­mos fontos cikkből — amelynek éppen túlteljesí­tése lenne kívánatos —• nem teljesítették egyes vál­lalatok még a terv előírá­sait sem. Így például a Nagyalföldi Kőolajtermelö Vállalat közelítőleg 16 000 tonnával kevesebb kőolajat hozott felszínre a terve­zettnél. A TVM a második negyedévi kedvezőbb ter­melés ellenére kénsavból is, szuperfoszfátból is csak csökkenteni tudta lemara­dását. A Tisza Bútorgyár konyhabútor termelése sem érbe el a tervezett szintet. A járműjavító lemaradása a szállítást érinti érzéke­nyen. Az exporttervek teljesí­tésének vizsgálatánál az Aprítógépgyárat lehet el­marasztalni leginkább. Egy ilyen hatalmas fejlődés előtt álló vállalatnak na­gyobb bizalmat kellene ki­vívnia maga iránt. Ezzel szemben teljes termelési tervét 81.4 százalékra tel­jesítette. az export kohó­ipart berendezéseknek csak 42.8 százaléka, a vegyipari gépeknek 68.1 százaléka, a konzervipari gépeknek 20.7 százaléka készült el a ter­vezetthez viszonyítva. .. A martfűi Tisza Cipőgyárról viszont az elismerés hang­ján szólhatunk. Szinte va­lamennyi export tervmu­tatóját 4—5 százalékkal túl­teljesítette. Az ipari munkások átla­gos havi keresete az idei első félévben 1591 forint volt, 4.7 százalékkal magasabb, mint 1963. első félévében. Ennek még jobban örül­nénk akkor, ha meg len­nénk győződve arról, hogy az átlagkeresetek növeke­désében nem a túlóráknak van döntő szerepe. A félév mérlege ez. A termelési tanácskozások bi­zonyosan kellő körültekin­téssel és őszinteséggel ele­mezik majd egy-egy válla­lat. üzemrész munkáját. Erre szükség van, de még- infcább arra, hogy helyes következtetéseket vonjanak le. A cél változatlan: a lemaradások megszüntetése és a tervek teljesítése a munka termelékenységének fokozásával történjen meg. F. P. ŰJ útszakaszt építenek a szolnoki vártemplom mellett

Next

/
Thumbnails
Contents