Szolnok Megyei Néplap, 1964. július (15. évfolyam, 152-178. szám)

1964-07-01 / 152. szám

Ifiiág proletárjai egyesüljetek I \ * ßj SZOLNOK MEBYEI | A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG É5 A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. évfolyam, 152. mám. Ékre M fillér 1964. július 1, szerda. Tízfokos hőmérséklet­zuhanás A hét közepén: javulás Szolnokon 14 fok Tegnap hűvös, széles reg­gelre ébredtünk. Az idő­járásban jelentős fordulat állt be: az izzasztó forró- eágot az elmúlt napok fo­lyamán több hullámban, az óceán felől érkező hű­vös levegő szakította meg. Az első hullám még va­sárnapról hétfőre virradó éjszaka vonult át, a má­sodik hétfő első felében, s az utolsó, a legerősebb tegnap a hajnallal együtt érkezett Szolnokra: az At­lanti-óceáni hideg, szeles levegő. Az óceáni eredetű hűvös levegő kísérettel jött: meg­élénkülő heves északnyugati széllel, gyakran 80 kilomé­teres óránkénti sebességgel. Az ország igen sok helyén jelentékeny mennyiségű eső áztatta a földeket A hűvös levegő beáram­lásának kísérő jelensége a hirtelen, nagy hőmérsék­letzuhanás. Hétfőhöz viszo­nyítva kerek tíz fokkal esett le a hőmérő higany­szála, de a kánikulás va­sárnaphoz mérve 13—14 fokkal zuhant a hőmérsék­let Kecskeméten, Baján, Pécsett kedden délelőtt 12 fokot mértek, Budapesten, Szolnokon, Kaposvárott 14 fokot , Tegnapelőtt még a hő­mérsékleti csúcs 26—30 fok között volt tegnap pe­dig nem volt olyan hely. ahol a 25 fokot elérte a hőmérséklet, de sok helyen j még a 20 fokot sem. Vajon ez a fordulat tar­tós marad-e? Nem valószínű, de 36 ! órán belül lényegesebb ja- ! vulást nem várunk. A hét közepétől kezdve már erő- j sebb javulásra van kilátás. Orosz nyelvszakos tanárok továbbképzése Szolnokon A Művelődésügyi Minisz­térium és az Országos Pe­dagógiai Intézet közösen ebben az esztendőben is megrendezte az orosz nyelvszakos pedagógusok továbbképzését. Június 26- én ötven szovjet pedagógus érkezett Magyarországra, hogy résztvegyenek és se­gítsék á pedagógusok tanu­lását. Az országban tíz he­lyen rendeztek ilyen to­vábbképző tanfolyamot. — Ebből nyolcat általános, kettőt pedig középiskolai nyelvtanárok részére. A középiskolai tanárok részére szervezett tanfo­lyam egyike Szolnokon ke­rült megrendezésre. Megye- székhelyünkön negyven kö­zépiskolai nyelvszakos ta­nár tölt két hetet szorgal­mas tanulással. A megye pedagógusain kívül eljöttek a Dunántúl kivételével va­lamennyi megye középisko­lai orosz nyelvszakos ta­nárai. A hazánkban tartózkodó szovjet pedagógusok közül öten érkeztek Szolnokra: Barannyikova Alija Abdu- lajevna, a moszkvai Patri­ce Lumumba Népek Ba­rátsága Egyetem tanára, Bozsenkova Ligyija Fjodo- rovna, a leningrádi Állami Egyetem tanára, Boriszova Marija Nyikolajevna egye­temi tanár, Agapitova Na- talja Ivanovna, Lipeck vá­ros középiskolai nyelvta­nára és Szazonova Klav- gyija Joszifovna, az egyik moszkvai középiskola igaz­gatóhelyettese. A tanfolyam résztvevői naponta egy előadást hall­gatnak meg, a különböző témákból: irodalom, nyelv­tan, idegen nyelv tanítá­sának módszertana. Az elő­adásokat, valamint a tár­salgási gyakorlatokat szov­jet vendégeink vezetik. B társalgási gyakorlatok a j megadott témákról folynak, melyek a középiskolai ok­tatási anyagot foglalják magukba. A tanfolyam vezetője Molnár Sándor középisko­lai tanár, az orosz nyelv megyei szakfelügyelője. O j tájékoztatott arról, hogy a j szorgalmas tanulás mellett a városunkban tartózkodó szovjet vendégek, magyar pedagógusok megismerked­nek megyénk életével, ne­vezetességeivel is. Előadás a vasúti rekonstrukció iránytűjéről A Közlekedéstudományi Egyesület szolnoki szerve­zetértek felkérésére Sokoray Bálint, a MÁV Tervezőiro­da főmérnöke ismertette a meghívottak előtt a vasúti rekonstrukció tervezésének és kivitelezésének problé­máit. Előadása során bővebben foglalkozott azokkal az el­képzelésekkel is, amelyek — bár a feladat megoldá­sát jelentették — gazdaság- talansá.guk miatt nem fo­gadtak el. Abban a terv­ben, ami ma a rekonstruk­ció iránytűje azonban rész­területenként alkalmazták a korábbi és hasznosítható műszaki megoldásokat. Továbbiakban a beruhá­zási program három ütemé­ben megvalósuló teljes re­konstrukció indokoltságát tárgyalta, majd táblai váz­laton szemléltette az átala­kítás menetét, Közép-Euró- pa legkorszerűbb pályaud­varának jövőbeni működé­sét, technikai felkészültsé­gét. Sokoray főmérnök ezután hallgatóinak kérdéseire vá­laszolt. Tegnap megnyílt a vízügy újítási kiállítása Szolnokon '---------------------------------------------------------------^ Gyorslista a Hl-ik és a IV-ik Békekölcsön sorsolásról Amit az új vezető igazolványról tudni kell Látogatás a Német Demokratikus Köztársaságban Sikeres vizsgák az esti egyetemen V ________________________J H úszéves fásítási terv Városfejlesztés Gyermek- és ifjúságvédelem Állandó bizottságok közös munkája Mezőtúron Tegnap talán éppen ak­kor esett a leghevesebben az eső, amikor délelőtt 11 órakor Breinich Miklós or­szágos vízügyi főigazgató­helyettes néhány mondattal ünnepélyesen megnyitotta az I. Országos Vízügyi Újí­tó és Tapasztalatcsere Kiál­lítást A meghívottak — főleg a vízügyi szervek dolgozói — mintegy kétszázan vet­tek részt a megnyitón és Breinich Miklós orszá­gos vízügyi főigazgató- helyettes a megnyitó be­szédet mondja megtekintették a kiállítást A négyezer négyzetméter területen elhelyezett gépek, műszerek és a helyszínen épített műtárgyak a víz­ügyi újítómozgalom színvo­naláról és egyre növekvő népgazdasági eredményeiről tanúskodnak. Az egységes vízügyi vezetés első tíz évé­ben a népgazdasági megta­karítás összesen 20 millió, s utána egyetlen évben, — 1963-ban 19 millió forintot tett ki az újításokból szár­mazó magtakarítás. A Kö- zéptiszavidéki Vízügyi Igaz­gatóságnál ugyanebben az évben elfogadott és beve­zetett újítások népgazdasá­gi eredménye 2^ millió fo­rint volt. Az újításoknak 70—80 százaléka általában gépé­szeti jellegű, amit bizonyít a kiállításon bemutatott mintegy 240 újítás és 11 ta­lálmány is. Megkértük Karkus Pált, az OVF ovrtélyvezetőjét, — mondja el véleményét. — Dicséret illeti az újító és tapasztalatcsere kiállítás szervezésében és megrende­zésében résztvevők mind­egyikét — mondotta. — Na­gyon impozáns az összkép, amelyet a kiállítás mutat, ugyanakkor az értékes ta­lálmányok és újítások gya­korlatban való alkalmazá­sát rendkívül elősegíti. Már ezalatt a néhánv óra alatt is az egyes gépeikből és berendezésekből jelentős megrendelések születtek és sok hasznos tapasztalattal térnek haza szakembereink. Kátai Mária, a MEDOSZ megyei bizottságának titká­ra is a legnagyobb elisme­réssel nyilatkozott a vízügy országos rendezvényéről. Később az összegyűlt ven­dégek előtt Breinich Miklós oklevelet és pénzjutalmat adott át a kiállítás megva­lósításában — kiemelkedő munkát végzetteknek. Az I. Országos Vízügyi Újító és Tapasztalatcsere Kiállítás július 9-ig lesz nyitva, melyre minden ér­deklődőt szívesen lát a rendezőség délelőtt 11-től este 19 óráig. (Tudósítónktól) Állandó bizottságaink mind jobban felismerik az együttes munka jelentősé­gét Június végén a mező­gazdasági-felvásárlási és a városrendezési -építésügyi állandó bizottság együttes ülésén megtárgyalták a 20 éves fásítási terv előkészí­tését. A terv szerint 1983-ig a város kül- és belterületén mintegy 37 ezer facsemetét ültetnek eh 1964-ben 5 ezer nyárfát és ezer gömb­akácot Az ez évi tervet már túlteljesítették: 5800 nyárfát és 1500 gömbakácot telepítettek. A külterületen a Petőfi Tsz-ben mezőgaz­dasági művelésre nem al­kalmas 10 holdat fásítottak, a Vörös Október Tsz-ben a majorok körül mintegy há­romezerfacsemetét ültettek. Az igazgatási és a műve­lődésügyi állandó bizottság szintén közösen tárgyalta meg a gyermek- és ifjúság­védelmi, továbbá a családi- és társadalmi ünnepségeket rendező albizottság beszá­molóját. Felmérték a gyer­mekek helyzetét: tizenkét családnál huszonöt gyermek nevelése okoz gondot. A városrendezési és épí­tésügyi, valamint a pénz­ügyi állandó bizottság együttes ülésén a városren­dezési-, fejlesztési problé­mákat vitatták meg. Né­hány munkát a helyszínen vizsgáltak. A II. számú böl­csődében megállapították, hogy nem biztosított a va­gyontárgyak állagának meg­óvása, s elmulasztották az udvar fásítását. Javasolták, hogy a jövőben nagyobb tervszerűséggel válasszák meg a felújításokat, s álta­lában több gondot fordítsa­nak egyes épületek kar­bantartására, a környezet csinosítására. Benedek Lajo.

Next

/
Thumbnails
Contents