Szolnok Megyei Néplap, 1964. június (15. évfolyam, 127-151. szám)

1964-06-02 / 127. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1-964. Június Z BERLIN-TO KYO-MOSZKVA nyák bezárása és mintegy PÁRIZS A párizsiak vasárnap emlékeztek meg a kommün 93. évfordulójáróL — A Pere Lachaise temetőben két és félórán át sok ezer főnyi tömeg vonult fel a kommunárdok falánál, hogy lerója kegyeletét az első népkormányzat hőseinek emlékművénél. * MOSZKVA Leonyid Brezsnyev tá­viratot intézett Burgibá- hoz, a Tunéziai Köztársa­ság elnökéhez és üdvözöl­te az elnököt, valamint Tunézia népét az ország nemzeti ünnepe — a győ­zelem napja alkalmából; Brezsnyev meggyőződését fejezte ki, hogy a két or­szág közötti baráti kap­csolatok és eredményes együttműködés a jövőben is sikeresen fejlődik és erősödik a két ország né­pe, valamint az általános béke javára; * BONN Von Hassel nyugatnémet hadügyminiszter vasárnap Athénba repült; Hassel há­romnapos görögországi tar­tózkodása során Papandreu miniszterelnökkel, Garufa- liasz hadügyminiszterrel és Kosztopulosz külügyminisz­terrel tárgyal. A Frankfur­ter Allgemeine Zeitung szerint Von Hassel látoga­tást tesz Görögország észa­ki részében, ahol a katonai oktatás helyzetét és a vé­delem struktúráját tanul­mányozza: » BRÜSSZEL A szovjet művészek nagy sikerét hozta a brüsszeli Erzsébet királynő nemzet­közi zongoraverseny. — amelyben 29 ország 71 fia­tal zongoristája vett részt. A nagydíjat és a vele já­ró 150 ezer frankot a 13 éves szovjet Jevgenyij Mo- gilevszkij kapta; A máso­dik díj nyertese az ugyan­csak szovjet: 21 éves Nyikolaj Petrvov; A szov­jet versenyzők most nyer­ték el egymás után har­madszor a zongoraverseny nagy diját * PÁRIZS A Veyron megye köz­pontjában, Decazeville-ben, ahol 1961-ben kéthónapos földalatti sztrájkot foly­tattak a bányászok, vasár­nap több mint tízezer főnyi tömeg tüntetett a szénbá­hetszaz bányász elbocsájtá- sa ellen; A város főterén rendezett nagygyűlésen a kommunista, a szocialista és a radikális párt képvi­selői élesen bírálták a kormány döntését, amely súlyos csapást jelent az egész vidék gazdasági éle­tére: * MOSZKVA A vasárnap este óta Moszkvában tartózkodó Harold Wilson, az angol munkáspárt vezére ma dél­előtt a szovjet külügy- és külkereskedelmi miniszté­rium épületében találkozott Gromiko külügyminiszter­rel, majd Patolicsev kül­kereskedelmi miniszterrel; * HAVANNA Mint a Prensa Latina hírügynökség jelenti, az Ecuadori Kommunista Párt nyilatkozatban szólította fel az ország demokratikus erőit és egész népét, fokoz­za harcát a katonai dik­tatúra ellen, az alkotmá­nyos demokratikus kor- mányzat helyreállításáért. A nyilatkozat lankadatlan harcot hirdet a politikai foglyok szabadlábra helye­zéséért, az üldözések meg­szüntetéséért, a földreform végrehajtásáért, a nemzeti szuverenitás megvédéséért: * MOSZKVA A Moszkvában minap véget ért országos levéltári értekezlet záróölésén. A Szolovjov, e Marxizmus— Ieninizmus Intézet igazga­tóhelyettese, a történelem- tudományi* kandidátusa elmondotta, hogy se* hi­vatal és szervezet levéltá­raiban találtak Lenintől származó kéziratokat, leve­leket, feljegyzéseket; Az intézet központi levéltárá­ban jelenleg több mint 31 ezer Lenin-dokumentumot őriznek. Óriási értéket képviselnek azok a hang­lemezek, amelyeken Lenin tíz beszédét örökítették meg. LONDON Kifutott a pályáról va­sárnap az angliai Louth- ban rendezett autóverse­nyen az egyik gépkocsi: A nézők közül nyolcán sú­lyosan megsebesültek, egy 16 éves fiú állapota re­ménytelen. A vezető sér­tetlenül úszta meg a bal­esetet' Gyorslista készült, 1964. június 1-én, a lottó tárgynyereménysor­soláson, melyen a 19. heti lottószelvények vettek részt. (Csak a megyénkben vásá­rolt szelvények számát kö­zöljük.) 2 227 196 evőeszközkészlet, 2 233 666 külföldi társasuta­zás, 2 247 464 motorkerék­pár, 2 251 725 televízió, 2 277 619 rádió. 9 408 422 öröklakás Bu­dapest II. kér., Franken Leo utca 72, V. em. 25. sz. alatti két szoba, hallos, étkező- fülkés, komfortos. 9 410 374 utalvány, 9 410 406 tv, 9 449 630 varrógép, 9 458 989 háztartás kisgépesítése, — 9 462 964 éléskamra utal­vány, 9 463 131 háztartás kisgépesítése, 9 478 255 tv, 9 458 984 terített asztal, 9 523.798 fényképezőgép, 9 526 703 Budapesti H•» Franken Leó út 72 szám alatt felépülő társasházban, a VI. emelet 28 sz. alatt kétszobás, komfortos örök­lakás. 9 543 139 rádió, 9 549 028 csemege ajándékkosár, — 9 561 890 motorkerékpár, 9 563 054 tv, 9 574 468 tv, 9 282 958 karóra duó, — 9 584 552 utalvány, 9 586 930 motorkerékpár: 9 591 430 tW: 9 599 507 kardra: — 9 608 138 külföldi társas­utazás, 9 614 893 karóra duó, 9 633 808 tv, 9635 893 tv, 9 636 646 karóra, — 9 642 845 könyvállvány, 9 678 781 fényképezőgép, 9 684 362 bútor, 9 703 083 külföldi társasutazás, «=! 9 706 917 rádió, 9 714 868 hűtőgép, 9 716 886 külföldi társasutazás, 9 730 404 ze­negép, 9 730 818 rádió, 9 735 977 éléskamra utal­vány, 9 747 239 karóra, 9 774 401 bútor: 9 794 422 motorkerékpár, 9 797 718 csemege ajándékkosár, — 9 823 292 rádió, 9 828 753 karóra, 9 831 552 karóra, 9 837 564 utalvány, 9 840 920 9 853 187 karóra: 9 858 774 tV: 9 841 476 hűtőgép, tv, 9 871 746 villanytűzhely, 9 879 092 bútor, 9 890 025 kerékpár duó, 9 895 396 por­szívógép, 9 903 165 tv, 9 926 110 tv. A gyorslista közvetlen a húzás után készült. Az esetleges számhibákért fe­lelősséget nem vállalunk. A nyertesek a jutalomsor- solási sorsjegyrészt 1964. június 20-ig kell bekülde- I nie a Sportfogadási és Lot- | tó Igazgatóság lebonyolítási i osztályához, (MTI) | Waiter Uibriekt országos körutazásra indult Merényletet kíséreltek meg Ben Bella ellen a SzovjeÍKMíióbcm Moszkva (TASZSZ). A Szovjetunióban tartózkodó Walter Ulbricht, a NSZEP Központi Bizottságának el­ső titkára, az NDK Állam­tanácsának elnöke és Irísé­jetunió Legfelső Tanácsa elnökségének titkára, vala­mint több szverdlovszki párt- és szovjet vezető. — (mm Algír (MTI). ffiBnt az ADN jelenti, vasárnap este ellenforradalmi elemek me­rényletet akartak elkövetni Ben Bella algériai elnök ellen. Nyugati hírügynöksé­gek közlése szerint az esti órákban géppisztoly ropogás és robbanás hangzott an­nak az épületnek a közelé­ből, ahol az elnök lakik. Az ADN hozzáfűzi, hogy az épület előtt álló bizton­sági őrök közül ez egyik súlyosan megsebesült Elutazott Szalal elnök Ünnepélyes búcsúztatás a Ferihegyi repülőtéren rete vasárnap IL—18-as re­pülőgépen Moszkvából Szverdlovszkba utazott. Vasárnap este Walter Ulbricht, az NSZEP első titkára, az NDK Államta­nácsának elnöke, felesége, valamint az NDK több ál­lami és pártvezetője kísére­tében a szvercüovszki ope­rettszínházban megtekin­tette Kálmán Imre „Ördög- lovas” című operettjét. A díszelőadáson megje­lent Andrej Kirilenko, az SZKP Központi Bizottsága elnökségi tagja és felesége, Mihail Georgadze, a Szov­Tito Helsinkiben Helsinki (TASZSZ, KÜM) Joszip Broz Tito, a Ju­goszláv Szocialista Szövet­ségi Köztársaság elnöke Ur- ho Kékkőmén finn államfő meghívására hétfőn hivata­los látogatásra Helsinkibe érkezett. * Tito elitek, útban Finnor­szág felé, átrepült hazánk felett és táviratban üdvö­zölte Dobi Istvánt és Kádár Jánost (MTI) Abdullah al-Szalai mar­sall, a Jemeni Arab Köz­társaság elnöke és kísérete vasárnap délelőtt elutazott Magyarországról. A jemeni államelnököt ünnepélyesen búcsúztatták a jászlókkal, leiratokkal díszített Feri­hegyi repülőtéren: több ezer fővárosi dolgozó gyűlt össze, a betonon díszőrség sorakozott fel csapatzászló­val. Megjelent a búcsúztatás­nál Dobd István, a Nép- köztársaság Elnöki Taná­csának elnöke, Kádár Já­nos, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Fe­hér Lajos, Fock Jenő, Kál­lai Gyula, Pap János, a kormány elnökhelyettesei, Kiss Károly, az Elnöki Ta­nács titkára, a kormány számos tagja, a politikai élet több más vezető sze­mélyisége Ott volt a bú­csúztatásnál a budapesti diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja. Díszjel harsant, majd a díszőrség parancsnoka je­lentest tett Szalal elnök­nek. Felcsendült a magyar és a jemeni himnusz, s köz­ben 21 tüzérségi díszlövést adtak le a jemeni államfő tiszteletére. Abdullah al- Szalal elnök Dobi Istvánnal együtt ellépett a díszőrség előtt és köszöntötte az egy­séget. Ezután Abdullah al-Sza- lal elnök búcsúbeszédet mondott, amelyben köszö­netét mondott a hazánkban tapasztalt barátságért. Szalal elnök nagy tapssal fogadott beszéde után Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke lépett a mikrofon­hoz. Dobi István hosszantartó tapssal fogadott beszéde után Szalal elnök kézfogás­sal búcsút vett a magyar közéleti vezetőktől, a dip­lomáciai testület tagjaitól, valamint a jemeni és más arab diákok képviselőitől. A jemeni államelnök ez­után Dobi István és Kádár János társaságában elha­ladt a repülőtéren felsora­kozott dolgozók hosszú so­ra előtt. A különrepülőgép néhány perccel negyed tizenegy után a magasba emelke­dett és a magyar légierők vadászgép-kötelékének kí­séretében elindult a határ felé. Szalal, jemeni elnök és a vezetése alatt álló kül­döttség hétfőn Liu Sao-Csi kínai elnök és Csou En- Laj miniszterelnök meg­hívására baráti látogatásra Kínába érkezett. (MTI) Mlkojcm nyilatkozata a moszkvai televízióban Jelölt megválasztását támo­gatják' a legtöbben. A jelölési harcnak tulaj­donképpen két személy kö­zött kell eldőlnie. Az egyik Sasztri tárcanélküli minisz­ter, aki Nehru betegsége idején a miniszterelnöki teendőket ellátta, a másik Morardzsi Deszai, volt pénzügyminiszter, aki ra­gaszkodik jelöléséhez, mert azt állítja, hogy jog szerint őt illeti az első hely a párt­ban eltöltött idő alapján. Az eddigi megbeszélések alapján azonban úgy lát­szik, hogy a párt parla­menti képviselőinek legna­gyobb része Sasztrit támo­gatja. Angoléi!enes tüntetések Cipruson Uj-Dfltti (MTí). Kama- radzs, az indiai nemzeti kongresszus párt elnöke ta­nácskozásokat folytat a párt parlamenti képviselőivel abból a óéiból, hogy Nehru utódát a parlamenti csoport keddi ülésén egy­hangúlag választhassák meg. Kasnaradzs vasárnap több mint száz kongresz- szuspárti képviselővel be­szélt, hétfőre pedig további háromszáz képviselőt hí­vott össze. Újságíróknak kijelentette, hogy eddig még nem intéződött ét a jelölés kérdése, de reméli, hogy hétfő délutánra vilá­gos képet kap arról, melyik Moszkva — (TASZSZ) Anasztasz Mikojan, a moszkvai televízióban be­számolt a szovjet parla­menti küldöttség Japánban tett látogatásáról- '— A kormányszintű tár­gyalásokon — mutatott rá Mikojan — a korábbinál jobb megértés uralkodott és jelentős előrehaladástér­tünk el. Mikojan Ikeda mi­niszterelnökkel folytatott megbeszéléseiből kiemelte a békeszerződés, a közvet­len légi járat, valamint a földalatti atomrobbantások betiltásának kérdését. A békeszerződés kérdé­sének megoldása nem bizo- nyult lehetségesnek. A ja- pán kormány meg szeretné kapni a kurilli-szigetcso- port két szigetét, amelyek Szovjet-Kamcsatka közle­kedési kapui. Mikojan an­nak a véleményének adott kifejezést, hogy türelemre van szükség és meg kell várni azt az időt, amíg a békeszerződéssel kapcsola­tos ellentétek elsimulnak. De addig is — mondotta — fejleszteni kell az érintke­zést és a barátságot, mert az meggyorsítja a békeszer­ződés aláírását. Nyikita Hruscsov fontos javaslatát a földalatti nuk­leáris kísérletek betiltásá­ról — mint Mikojan mon­dotta — a japán kormány támogatja, de ezt olyan fel­tételekhez kötötte, hogy ál­láspontja közel áll az ame­rikai állásponthoz. Mikojan közölte, hogy megvitatták a Tokió— Moszkva közvetlen légijá­rat kérdését. Megegyeztek egy ideiglenes megállapo­dásban, de a japán félnek az az óhaja, hogy a végle­ges megállapodás értelmé­ben japán repülőgépek — (Szibéria fölött) repülhes­senek. — Mikojan kijelen­tette, hegy a Szovjetunió még senkinek sem adott engedélyt Szibéria átrepü- lésére. Elvileg beleegyezett ugyan, de ennek megvaló­sítása csak akkor lesz le­hetséges, ha megérnek iá a feltételek. — (MTI) A perui közvélemény a bűnösök felelősségre- vonását követeti mmsm fMTt) Cipruson a vasárnap aránylag nyugodtan telt el. Mindössze két kisebb inci­densre került sor, Nicosiá­ban illetve Li maszol vidé­kén. Sebesülés itt sem tör­tént. AzAFP nseosáai tudósító­ja megállapítja, hogy a — „Marley-ügy” ismét felszí­totta az angolellenes érzel­meket a szigeten. Mint is­meretes, a Cipruson állo­másozó angol légierőknél szolgáló Marieyt a ciprusi hatóságok letartóztatták: mert fegyvert csempészett ciprusi törökök számára. Az ügy nyomán napirenden vannak az angolellenes tün­tetések. Ciprusi görög kö­rökben; így Makariosz el­nök környezetében is az a benyomás, hogy Marley ese­te nem elszigetelt jelenség és a szigeten van egy olyan angol szervezet, amely fel­adatául tűzte ki a ciprusi törökök fegyverszállítás és információk nyújtása ré­vén történő megsegítését. Marley csupán egyik tagja volt egy messzeágazó há­lózatnak. Gak) Plaza Lasso ecua­dori diplomata, — akit U Thant ENSZ-főütkár Gyanl tábornok politikai tanácsadójaként küldött Ciprusra, kéthetes távoliét után visszatért a szigetre. A diplomata New Yorkban beszámolt U Thantnak a ciprusi helyzetről. A sziget­re történt visszatérése után Plaza hosszú megbeszélést folytatott Gyani tábornok­kal, az ENSZ ciprusi erői­nek parancsnokával és hét­főn délelőtt találkozik Tuo- mioja finn diplomatával,' az ENSZ ciprusi közvetí­tőjével is. Magyar pártmunkás- küldöttség utazott az NDK-ba A Német Szocialista Egy­ségpárt Központi Bizottsá­gának meghívására Németh Károlyinak, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Közi- ponti Bizottsága titkárának vezetésével vasárnap öttagú magyar pártmunkéskül- dötfeóg utazott az NDK-ba. Lima, (MTI) A perui dolgozók felhá­borodottan tiltakoznak amiatt, hogy az országban hatálytalanították az al­kotmányos jogokat. A pe­rui dolgozók egység&zer- vezete nyilatkozatban hang­súlyozza, a limai nemzeti stadionban lejátszódott ese­mények ürügyként szolgál­taik az alkotmányos garan­ciák érvénytelenítésére és a szakszervezeti mozgalom ellen intézett támadásokra. A perui kommunista párt szintén nyilatkozatot adott ki. A párt erélyesen visszautasítja a nemzetőr­ség parancsnokságának azt a vádját, hogy a kommunista párt zavargások szítása cél­jából néhány nappal a tragédia előtt stadionjegye­ket osztogatott a párttagok között. A kommunista párt rá­mutat, hogy ez az állítás a tények meghamisításén ala­pul és az a célja, bogy tisz­tára mossa a rendőrséget és igazolja a népi demok­ratikus mozgalom ellen ho­zott megtorló intézkedése­ket Á perui kommunisták követelik, hogy azonnal szüntessék be a politikai megtorlásokat, büntessék meg a vétkeseket és bo­csássák el a belügjmünisK- tert. Lámában közben ismere­tessé vált, hogy a közvéle­mény nyomására őrizetbe vették a nemzeti gárda több tisztjét. Bebizonyoso­dott ugyanis, hogy közvet­len felelősség terheli őket a május 24-i tragikus ese­ményekért Előkészítő tanácskozások Nehru utódjának megválasztására

Next

/
Thumbnails
Contents