Szolnok Megyei Néplap, 1964. április (15. évfolyam, 76-100. szám)

1964-04-01 / 76. szám

Világ proletárjai egyesüljelek I SZOLNOK MEOVIj ( A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÄr«; I XV. évfolyam, 76. szám. Ára 50 fillér 1964. április 1„ szerda. Forró szeretettel . : i : j . I fogadta a főváros népe a szovjet párt- és kormányküldöttséget Közös eszmék és érzelmek vezetnek bennünket Szolnok város lakói is köszöntötték a szovjet párt­ós kormányküldöttséget Tegnap délben Budapestre érkezett a Szovjetunió kommunista Pártja Központi Bizottságának és a Szov­jetunió Minisztertanácsának küldöttsége, amely a ^ Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a forradalmi munkás-paraszt kormány meghívására hiva­talos baráti látogatást tesz hazánkban. A küldöttséget N. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bizottságának első titkára, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke vezeti. A dele­gáció tagjai: P. J. Seleszt, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága elnökségének póttagja, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, J. V. Andropov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának titkára, A. A. Gromiko, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak tagja, külügyminiszter, P. A. Szatyukov, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagja, a Pravda főszerkesztője, P. N. Fedoszejev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagja, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának alelnöke, a Szovjet—Magyar Baráti társaság elnöke, R. P. Gyemen- tyeva, a Szovjetunió Kommunista Pártja KB revíziós bizott­ságának tagja, a Szovjetunió Kommunista Pártja Moszk­va városi bizottságának titkára, és G. A. Gyenyiszov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagja, a Szovjetunió budapesti nagykövete. A küldöttséggel együtt érkezett Budapestre Nyina Sruscaova, N. Sz. Hruscsov feleség? « A küldöttség fogadására már jóval 12 óra előtt gyü­lekeztek a főváros dolgozói a Keleti pályaudvar Kere­pesi úti oldalánál. A kelle­mes, tavaszias időben mintegy tízezren gyűltek össze, s sokezren várakoz­tak a pályaudvarhoz veze­tő útvonalakon is. A ven­dégek fogadtatására ünnepi díszt öltött a pályaudvar épülete és a környező há­zak. A szovjet, magyar és vörös zászlók, üdvözlő fel­iratok köszöntötték a ked­ves vendégeket. A pálya­udvar előtt díszőrség sora- j kozott fel csapatzászlóval (Folytatás a S- oldalon) 1 (Munkatársunk tudósítása.) A hazánkba érkező szov­jet párt- és kormánykül­döttség — élén Nyíkita Szer. gejevics Hruscsowal — út­ban1 Budapest felé néhány percet Szolnok állomáson is időzött. A magyar határt tegnap reggel érte el a delegáció különvonata. A szovjet párt- és kormányküldöttség elé a záhonyi' határállomás­ra utazott Kállai _ Gyula, a Minisztertanács " elnökhe­lyettese, Nemes Dezső, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, a Politikai Bizottság tagjai és Péter János külügyminiszter, Orosz Ferenc, a Szabolcs megyei pártbizottság első titkára, dr. Szabó Gyula, a Szabolcs megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökhelyettese. Ott voltak a fogadtatáson - járási és a záhonyi pártbizottság, a já­rási, illetve a községi ta­nács vezetői. Az ünnepi díszt öltött állomáson több­ezer dolgozó gyűlt össze. A vendégeket Kállai Gyula üdvözölte. Szavaira Hruscsov elvtárs válaszolt. A záhonyi fogadtatás után a vonat Szolnokon állt meg. .- A különvonat érkezését több ezer • ember várta a feldíszített pályaudvarön. A különvonat fél tizen­egy után néhány perccel gördült be Szolnok állo­másra, s .az érkező kedves barátainkat hangos éljenzés, taps fogadta. Hruscsov elv­társnak és , feleségének, Nyina Petrovnának vörös szekfűcsokrot nyújtottak át az úttörők, majd Csáki István, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának pót­tagja, a megyei bizottság első titkára, Oláh György, a Szolnok megyei Tanács VB elnöke, Sipos Károly, a szolnoki városi pártbizott­ság első titkára és Kapás Rezső, a Szolnoki Városi Tanács VB elnöke . köszön* tötte vendégeinket. Üdvözlő beszédét Csáfá István így kezdte: — Szolnok város és a megye dolgozói hevében torrá elvtársi szeretettel köszöntöm a Szovjetunió dicső kommunista pártja, a szovjet kormány hazánk- ba érkező delegációját, a kommunizmust építő test­véri szovjet nép várva várt küldötteit. Külön forró sze­retettel köszöntőm a Szov­jetunió Kommunista Párt­ja lenini Központi Bizottsá­gának első titkárát, a Szovjetunió kormányának elnökét, a béke, a nemzet­közi munkásmozgalom ki­magasló harcosát, a ma­gyar dolgozók kedves is­merősét, Nyikita Szergele­vies Hruscsov elvtársat és kedves feleségét. A továbbiakban így foly­tatta: (Folytatás a 2. exaaton)

Next

/
Thumbnails
Contents