Szolnok Megyei Néplap, 1962. október (13. évfolyam, 230-255. szám)

1962-10-21 / 247. szám

4 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1962. október íi Szüreti karneválra készül a karcagi Lenin Tsz fiatalsága A karcagi Nagykun Mú­zeumban őrzött régi feljegy­zések, irodámmá emlékek szerint a kunság „fővárosá­ban” évszázados múltja van a hagyományos őszi szüreti játékoknak. Az ősi népszo­kásokat most felelevenítik a Lenin Tsz fiataljai. A tsz KISZ szervezet honismereti szakkörének ve­zetői Szűcs Sándor múzeum­igazgató segítségével átta­nulmányozták a régi szoká­sokra vonatkozó dokumen­tumokat és annak alapján rendezik meg október 28-án a nagy szüreti karnevált. Erre az alkalomra százötven­két csinos, fiatal leány öl­tözik jelmezbe. Megjelennek majd a népes karneváli se­regben az úgynevezett „he­gyi sógorok”* a csőszlegé­nyek. Felvonulnak a híres lovaslegények, a puttonyosok és megjelenik e vidám ta­lálkozón az erdei uni­formisba öltözött karnevál­fejedelem, a bíró, valamint a szüreti játék számos más figurája. Az új borral, musttal, szőlővel „felvértezett’’ fia­talok a máfél évszázaddal ezelőtti vidám életképeket jelenítenek majd meg. Az egésznapos szüreti játékot bál zárja be. A nagyszabá­sú karneválról emlékalbu­mot készít majd a tsz foto- szakköre. , Színvonalasabb előadásokra számítanak a szolnoki filmbarátok A megyeszékhelyen négy­éves múltra tekint vissza a filmbarátok köre. Az ötödik — mondhatnánk: kis jubileu­mi — esztendő programjáról Somlyódi Jánossal, a TIT előadójával beszélgettünk. — Elöljáróban hadd említ­sem meg, hogy a filmbarátok körének nem az előadásokon levetítésre kerülő filmek megtekintése a célja — szó­lott. — Ez csak eszköz az előadások jobb, teljesebb megértésére. Mi minden év­ben először az előadássoro­zat tematikáját készítjük el, s csak ezt követően kezdünk a legmegfelelőbbnek ígérke­ző filmek kiválogatásához. — Szintén egy „elöljáró­ban” észrevétel: A tavalyi előadások színvonala nem volt a szolnoki igényekhez szabott... — Számos hasonló észre-, vételt hallottam magam is. Ügy gondoljuk, hogy hét előadásból és egy ankétből álló ez évi sorozatunk elő­adója: Maár Gyula minden tekintetbén megfelel majd a várakozásnak. — Meglátjuk a csütörtöki délutánokon... — A péntekieken! A kul­túra egyetlen valóban rep­rezentáns szolnoki otthona, a Ságvári Endre Művelődési Ház ez évben különösen látogatottnak Ígérkezik. Ked­den, szerdán és csütörtökön a Szigligeti Színház tartja majd előadásait. Az Orszá­gos Rendezői roda a hétfői napokra számít. A szombati nap a háziasszonyok elfog­laltsága miatt nem megfe­lelő; a vasárnap a család együttes szórakozásának nap­ja. Marad tehát a péntek, mely azért is megfelelő, mi­vel aznap nincs tv-műsor. Színészi, rendezői, opera­tőri munka tekintetében egy­aránt kiváló — és érdekes — filmek kerülnek rövide­sen a filmbarátok elé. A „Kronstadti tengerészek” Ei- zenstein rendezésében. Orson Wellest az „Aranypolgárá­ban láthatják majd. E film az amerikai Hearst-lapok tulajdonosának életéről szól. Filmesek a Szór Az adjunktus Pestről hazatér... — Miről szól az Oldás és kötés? — „Színváltozás” Pécelen és Pesten Jászfooldogházán két szen­zációról beszélnek mostaná­ban az emberek. Az egyik té­ma az új művelődési otthon, melyet október 28-án avat­nak, míg a másik szenzáció színhelye a község egyik ha­tárrésze, ahol a Budapest Filmstúdió stábja, az Oldás és kötés című produkciót for­gatja* A dűlőút hosszú porfelle­Lőrincz György koreográfiájával mutatja be az Operaház „Aoím és Galatttca" című balettet. Főszereplői: R&na Vik­tor és Orosz Adél. gét hagytuk magunk mögött, mikor megérkeztünk Szórád Péter tanyájára, ahol a for­gatócsoport dolgozott. Lati- novics Zoltán, Barsi Béla és Avar István éppen egy új jele­netet beszéltek meg a ren­dezővel. Nem zavartuk őket így hát a gyártásvezetőt kér­deztük az új filmről: — A produkció címe: Ol­dás és kötés — válaszolta —. Az eredeti novellát Lengyel József írta, ebből készített forgatókönyvet Jancsó Mik­lós, aki egyúttal rendezi is a filmet. A téma röviden a kö­vetkező: egy tehetséges pa­rasztfiú, miután elvégezte az orvosegyetemet, benn marad a klinikán. Szépen ível fel­felé pályája, s végül pro­fesszora mellett (akit Ajtay Andor alakít) adjuktunsként dolgozik. Afféle szerencsés ember ez a Dr. Jámbor, könnyen, szépen és nagyon gyorsan sikerül minden szá­mára az életben. Szerelmei, a pénz, a karrier az elisme­rés azonban nem teszik bol­doggá, megcsömörlik min­dentől, nem találja helyét, nem tud és nem is akar már küzdeni semmiért, hiszen már mindent megkapott az élettől, a társadalomtól. Ennyit egyelőre a film tar­talmáról. .. Közben Somló Tamás operatőr kamerájával hozzá­kezdett az új jelenet fény­képezéséhez. Az adjunktust alakító Latinovics Zoltán vi­tájának lehettünk tanúi édesapjával, az idős tsz-tag- gal (Barsi Béla), és a trakto­ros bátyjával (Avar István). Bor kerül a poharakba, in­dulatos, ideges szavak röp­pennek a-levegőben, s a fe­szültséggel teli összecsapást hűen megörökítette a kame­ra és a mikrofon. — Ez a jelenet kb. nyolc­van méteres — jegyzi meg az egyik filmes mellettem. — Ma már ez a második nyolc­van méteres felvételünk. — Tegnap milyen jelene­tet forgattak? — A futballmeccset. — ? — Amolyan falusi mérkő­zés volt ez, a községből to­boroztuk a két csapatot. Feltűnt, milyen sívár, ki­halt Jászboldogházának ez a határrésze. Az őszies hangu­lat valamiféle nyomasztó, üres hidegséggel lebegteti be a tájat, a szántatlan földeket. Az egyhangúságot csupán néhány elszórt tanya élénkí­ti. Jancsó Miklós azonban akarattal választott ilyen környezetet, mert a tájnak is fontos hangulati, dramatur­giai funkciója van a filmben. Hogy mikor fejezik be Jászboldogházán a'forgatást? Ha az időjárás engedi, a jö­vő héten már Pécelen forgat a stáb. ott már felszántott földön filmeznek a boldoghá­zi sík terep helyett. Bizonyára érdekli olva­sóinkat: kik játszanak a fel­soroltakon kívül az Oldás és kötés-ben? Dómján Edit, Medgyesi Mária, Szaka ts Miklós kapott még jelentő­sebb szerepet. A forgatók azt tervezik, hogy november végére befe­jezik a belső és külső felvé­teleket. Ehhez természetesen el kell még látogatni a Bu­dapesti Tétényi úti kórház­ba, ahol a klinikai jelenete­ket forgatják majd. Előrelát­hatólag a jövő év elején már vetítik a mozikban a Buda­pest Filmstúdió idei hatodik produkcióját, az Oldás és kötés-t. — bubor — Mintha valaki rám kiál­tott volna, úgy megtorpan­tam. Előtte még elgondol­kozva, egyenletes léptekkel haladtam felfeléi könnyítve magamnak az emeletjárás terhén. Tekintetem az áj lépcsőzet mozaikkövén vib­rált éppúgy, mint a gondo­latom, amely örökösen ke­res, kutat a világban valami után. Már az első emeleti fordulónál meg kellett áll- nom kis szusszanóra, s ak­kor villant a szemem elé. A széles, fehér, márvány ab­lakpárkányon hevert, pont középen és párhuzamosan a párkány hosszával. A ke­nyér fehérsége szinte belé- olvadt a márványlap fényé­be, csak a pirosló héj és az egyenetlenül rákent vaj lágy­sárga színe ütött el, de az sem élesen, a világos keret­től. A napfény egy arasznyi pásztája ugyanakkor érte el a kenyérszelet szélét, ami­kor én megállottám előtte, s rádöbbent a tekintetem. Azon a helyen nyomban ol­vadni kezdett « vaj, t amint megállíthatatlanul nyaldosta tovább a forró fény, látói­ét tudnivaló volt, hogy menthetetlenül és haszonta­lanul elpusztul. Első, önkéntelen gondola­tom az volt, hogy megment­sem valaki részére. De ho­gyan? Kinek adjam, kinek hívjam fel a figyelmét rá? A lépcsőház nép télén. Oj tömbház ez, ötemeletes. La­kói mind jeles dolgozók, az­ért is kapták a kényelmes, szép otthonokat, s most munkában vannak. A gyer­mekek pedig lent, a ház előtti tér új szökőkútja kö­rül hancuroznak, vidám ne­vetésük, éles-erős visongásuk felzajlik a lépcsőház csend­jébe. Zsibongásuk közelebb vonz a csupa ablakhoz, mert magától jön a gondolat is, hogy az összefüggést az ab­lakban hagyott vajas kenyér és a gyermekek között kell keresnem. Ha ugyan szük­séges, hogy megtaláljam. De kell, sőt muszáj ke­resni, mert egy másik, meg­magyarázhatatlan érzés oda­köt az elhagyott (vagy oda­dobott?) kenyérszelethez, s arra kényszerít, hogy kita­láljam, ki tt az a tékozló, ■U mm Hallotta gondtala­nnl otthagyni mz ablakpár­kányon. Csak gyermek lehetett, mert felnőttről nem tételez­hetek fel ilyesmit. Talán az a rövid szok­nyás, erős combé kislány tette, akinek két szőke haj- fonata verdesi a hátát sza­ladgálás közben, s most lá­báról lemaradt a fehér pa­pucscipő. Sebtében kap utá­na, mert nyargalna tovább, hogy utolérjen egy fiúcskát. A fiúcska már nagy, hosz- szú, fehér nadrágja teszi az­zá, de nagy a kedve is, bar­na arcán viliódzik az öröm. Hogyne, mikor kezében 16- bázza a leány nylonneccét, benne a nagy piros labdával. Köröket ír vele a levegőben, és fut körbe-körbe a szökő­kút mellett, maga után csal­va a kiabáló kislányt. Amott a zöld színű pádon pirosruhás, vézna kislány ÜL ö lenne a tettes? Lehet, hogy étvágytalan, s el akarta kerülni édesanyja kusztonozását, azért rejtette ide a vajas kenyerét. De mégsem, mert mellette a pádon aprócska csomag fehérük, s a papíron már átütött a zsírfolt. Épp most nyúl utána, kibontja s be­leharap. Nem az egymásra simult kenyérszeletbe, hanem a piroscirkás almába, ami legurult volna az öléből, ha idejében utána nem kap. Nem, hát S sem lehetett! Sorra veszem a szüntele­nül mozgó gyermeksereget, s amint nézem őket, gondo­latom özönére hideg áram­lat csapódik. Mintha nem s' fénnyel árasztott ablak előtt állanék, hanem sötét pince­száj tátongana reám. Nem először történik meg• ez ve­lem, hanem mindig, ha ez az emlék megrohan. A hi­degség htrtelenül csap te rám, a tarkőmből elindulva ellepi az egész fejem, s alat­tomosan lehúzódik a szívem felé. Kicsi, a kisebbnél is ki­sebb gyereklány voltam. És lehetetlenül sovány. Örökö­sen nyűglődtem mz anyám foltos-fakó szoknyája mel­lett. Szókincsem ennyiből állott: — Éhes vagyok! MJfi kisebb kosomban — felnőttek mesélték — azzal kezdtem szóbeli kapcsola­tom a világgal: — Ad-jál! — Mondd szépen, hogy ma-ma! — biztatott anyám. — Adjál! — változott át ébredező értelmemben a szó. sírt. De később, amikor már ésszel is megismertem az éhség fogalmát, egyre csak gyötörtem anyámat. Minél inkább sírt, annál kegyetle- nebbül. — Éhes vagyok! — Mit eszünk?! , Ez az, hogy mit ettünk? — Azt mond, hogy Mama! — könyörgött anyám. — Ad-jál, adjál, adjál! — válaszoltam csökönyösen, s nyújtottam felé pálcileasze- rü ujjaimat. Én magam persze arra sem emlékszem, hóm anyám Én és a testvérem. Ügy tűnt mindig, hogy semmit. Pedig hát valamiből éltünk, nyil­ván, hiszen mégis felcsepe­redtünk nagynehezen. De mi táplált bennünket, hogy folyton korgott a ha­tunk?! Örököt vágy emész­tett bennünket valamilyen étel után. Amikor testvé­remmel közösen rágtunk egy felkutatott egérszagú ke­nyérhéjat, egyszerű krump­lilevesről álmodoztunk. * Ha kanalaztuk anyám kapor­maglevesét, ékesebbek vol­tunk minden előbbi éhség­nél. • És ime: most itt hever előttem egy szép, nagy, fe­hér vajas kenyér, gazdátla­nul! Én tizenegy éves koromig nem ismertem a vajat. Ak­kor is csak az urak aszta­lán kezdtem látni, s enni belőle kimérve ettem, túl sok magyarázattól kísérve azt is, hogy inkább vissza­kívántam az anyám kapor­mag levesét, mint hogy a ritkán kapott vajas kenyér­rel lenyeljem a prédikációt is. Már igyekeznék kivetni magamból e fájó gondolato­kat, s tovább mennék az utamon, de a vajas kenyér, itt az ablakban, fogva tart, nem bírok elmozdulni mel­lőle. S mintha felébrednék valami rossz álomból, más villanás, más gondolat ural­ja bennem a képet. Kacagó piros szájat látok, majd két fekete szem jelenik meg előttem, fényesen, az életre vidáman kitárulva. Bennük csillámlik a jelen minden jósága ét szépsége. Vasárnapi ebédre voltam hivatalos régi bartánőmhöz, aki az enyémhez hasonló sorsban nőtt fel. Tizenöt éves nagy lánya van. Ö néz rám tiszta-szép, magabiztos tekintettel. Előttünk a meg­térített asztalon annyi az étel, hogy rajta a talpas, csiszolt pohár elhelyezése is gondot okoz. Meghitt beszélgetés köz­ben eszünk. A kislány pedig minden­ből otthagy keveset a tányér­ján. Barátnőm gondterhelten nézi, s nem állja meg szó nélkül; de nem először te­heti ezt, mert hangjából nem annyira parancsolás érződik, mint inkább félénk kérelem: — Minden falatot egyél meg, kislányom. Kár ott­hagyni OK ételt! — De ha már nem esik jól Anyukám! Érzem, hogy a kislány sem először válaszolja ezt. Az édesanyja mélyet só­hajt, s felém fordul panasz­lón: — Ezek a fiatalok semmit sem becsülnek. Ha csak egy­szer is úgy megéheznének, ahogy mi éheztünk valami­kor, emlékszel? — kérdi tő­lem, s belekezd egy régi tör­ténetbe. Nekem meséli, de úgy, hogy « lánya értsen belőle. Az érti is, annyira, hogy türelmetlenül közbevág: — Ö, Anyukám, ezt már annyiszor elmondtad! Barátnőm nyelni sem tud. Megtorpan torkában a szó, s talán csak én veszem ész­re, hogy enyhén elpirul. Kicsit én is restelkedem. De a kislány okos, és kü­lönben jólelkű. Rögtön ész­reveszi, hogy kíméletlen volt, felugrik, oly hirtelen, hogy a szék is felborul a háta mögött. De nem törődik ve­le, hanem odaszalad az any­jához és két erős, napbarní­tott karjával átfogta nyakát, hogy az szusszanni is alig bir. Fekete, síma szálú, Val­iig érő haja ráborul az any­ja arcára, s ezért nem lá­tom, csak a hangjából hal­lom, hogy sír. Hanem ez a sírás már olyan, melyben feloldódik az öröm is. — Mi lesz, ha mi elpusz­tulunk? — dorgálja lányát szelíden. — Milyen gazdái lesztek ti a nép vagyonának’ — Jó gazdái, Anyukám., ne félj! Jaj, úgy szeretlek' Egyet még szorít az any­ja nyakán, üde-piros arcát még odanyomja egyszer ama- zéhoz, s aztán bohókás lép­tekkel kirohan. Megnevezhe­tetlen' finom ? illat marad utána benn és a csend... Ott akkor csend volt, de itt most mintha a fergeteg szakadt volna reám. Lentről gyermekzuhatag árad felfelé, olyan lármával és roham­mal, hogy szinte ijedten ug­róm félre az útból. Mikor újra az ablakpár­kány márványlapjára né­zek, a vajas kenyér mér nincs ott! NAGY ILONA : VAJAS KENYÉR Ál ABLAKBAN

Next

/
Thumbnails
Contents