Tiszavidék, 1957. október (11. évfolyam, 230-256. szám)

1957-10-01 / 230.szám

r ÜTmepi köntösbe öltözött vasárnapra Kunszentmárton. A házakat fellobogózták, s hatalmas transzparensek hir­dették a nap nagy esemé­nyét, a Munkásőrség zászló- bontását, s névadó ünnepé­lyét. Ilyen nagy esemény ritkán adódik a községben, de még a járásban is. Eljöttök a fal­vak, a szocialista szektorok dolgozói, hogy együtt ünne­peljenek azokkal az embe­rekkel, akik a legnehezebb időkben is helytálltak. Délután 3 órára, mikor a díszzászlóalj felsorakozott, megtelt az ünnepség színhe­lye. Ott voltak az öcsödi, szelevényi, tiszakürti, cibak­háza dolgozók, az úttörőktől, a hatvanéves, becsületes mun­kában megőszült termelőszö­vetkezeti tagig egyaránt. A karcagi munkásőr zene­kar kürtösének díszjelére fe­szült figyelemmel várta a tömeg Nyers elvtársnak, a Központi Vezetőség tagjának érkezeset és a katonai dl- szelgés megkezdését. A Rá­kóczi induló hangi a mellett elvonult a felsorakozott mun­kásőrök előtt és üdvözlésére földet rengető hurrá volt a válasz. Az ünnepséget Qaráz elv­tárt, a Járási Párt VB első titkára nyitotta meg. Üdvö­zölte a megjelenteket és a munkásőröket. Ez után Nyers elvtárs tar­totta meg avató beszédét. — Ez a munkásőr zászló­bontó és névadó ünnepély — mondotta Nyers elvtárs — mindenki előtt bizonyíték arra, hogy a szocializmus építése ismét győzelmet ara­tott. Októberben tanultunk és tapasztaltuk, hogy nem mindegy kinek a kezében van a fegyver. Most megvagyunk győződve, jó kezekben van, mert akik fogják, azok harcolni fognak a szabadságért. Korántsem azért a szabadságért, amit az ellenforradalmának akartak. Mert milyen szabadság az, ahol mindent lehet hangoz­tatni, csak éppen azt nem, hogy kommunisták vagyunk. De szabadság-e aiz, ahol sár­ban tiporják a nép jogait és kultúráját, ahol a nagykeres­kedők, gyárosok, földbirtoko­sok, a papi káptalanok, bank- tulajdonosok, fasiszta börtön- töltelékek szabadságát hirde­tik. — Bátran mondhatjuk: nem, mert nekünk az a sza­badság kell, ahol a dolgozók széles tömege élvezi azt, nem pedig a kizsákmányolok. — Ezért küzdöttünk együtt a Szovjetunióval, az ellenfor­radalom ellen, s bátran vál­laljuk is érte a felelősséget. — Ez persze nem tetszik az éllenforradalmároknak és nyugati gazdái uknalk. Pisz- kotnak, rágalmaznak ben­nünket, mert fáj nekik, hogy tervük nem sikerült. Most Londonban, New-Yorkban, Genfben gyártanak különféle beadványokat és -szaladgál­nak egyik imperialista állam­tól a másikig, hogy- mégháll- gassák őket A világ számára mór kezd ez unalmassá vál­ni. Most kereshetnek újabb rágalmi akciót a szenzáció­éhes nyugati fasisztáknak. — Azonban mi erre a harcra felkészültünk. Van igazsá- gunCí és van fegyverünk. Minden erővel harcolni fo­gunk, hogy a csaiholók ne tudjanak újból októbert csi­nálni. Erőnk alapja elsősor­ban a kommunista ideoló­giánkban van. A mi fegyve­reink mellett ez az igazság fegyvere, amit minden órá­ban és percben forgatnunk kell Mi együtt vagyunk a néppel, együtt dolgozunk, élünk. Ebben rejlik a mi hatalmas erőnk, amit minden időben és mindenkor az el­lenforradalom ellen fogunk fordítani. Harcolni fogunk minden maradásáig éllen, mert a haladó emberiség képviseletében harcolunk. Hiába hoznak nyugatom el­lenünk külöféle szervezete­ket, hiába hívták életre az ellenforradalmi tanácsot, célt nem tudnak elérni vele. — Éppen ezért a mi feladatunk az, hogy a fegyverforgatás megtanulása mellett politikai harcot folytassunk az ellen­séggel szemben. A dolgozók széles tömegével meg kell ismertetni kormányunk he­lyes célkitűzését, a szocialis­ta társadalom előnyeit. Nem jól gondolkodik az a kom­munista. aki úgy bírálja el az ország lakosságát, hogy ellen fcurrad al m árok ból és kommunistákból áll. Ma még nagyon sokan vannak, akik elvi hiányosságuk következ­tében töprengenek. Fel kell világosítani őket, reálisan kell megmagyarázni nekik célunkat, hogy láthassák ők is fejlődésünk helyes útját A mi feladatunk az, hogy minden becsületes dolgozóval az o»'«záa'han Trwüailálink azt Ö politikai platformot, amely a szocializmus építését előre segíti. Ebben a harcban sem­mi esetre sem lehet testvé­rünk az, aki a múltban föl­desúr, gyáros volt. De az sem, aki reakciós nézetével az ellenség szekerét tolja. Tanultunk a történelemből, mert Magyarországon nem­csak kurucok, hanem labaai- cofr is voltak Rákóczi idején S a fasiszta időben nemcsak haladó kommunisták voltak hanem voltaic Szálas! hívek is. így van ez most is. Ezek­ből a reakciós fasiszta ele­miekből táplálkozik az eilen- porrad'álom. Nem tudnánk el­érni eredményt, ha csak a kommunistákra támaszkod­nánk, mert mi egyedül ke­vesen vagyunk, de az össz- kommunistáknak támaszkod­ni kell a becsületes dolgozók széles rétegedre. S ha meg akartuk verni az ellenséget Gazdasági vonalon is, ami 'ényeges és döntő, akkor csak ez a helyes, járható út. Már eddig is vannak eredménye­ink: nincs begyűjtés, mégis tele vannak a raktárak, ami azt bizonyítja, hogy a munkásosztály és a narasztság összefogása eredményes. 5 ha ml nem akarunk meg- J akkor tovább keíl dolgoz- silrű cvm az életszínvonalon,1 nunkj hogy minél több *"•­son minden egyes család asz­talára. Beszédének befejeztével át­adja a munkásőrségnek és a megjelent lakosoknak a Köz­ponti Bizottság harcos kom­munista üdvözletét. Emeljé­tek magasra — mondja a munkásőrségnek — azt a vö­rös lobogót, amelyet a ma­gyar munkásosztály vére fes­tett vörösre. Legyetek büsz­kék 'arra a csillagra, mely az egész világ proletariátusának harci jelvénye. S kövessétek azt az embert, Nagy Pétert, akinek nevét most felveszi­tek, aki mint kunszentmár­toni kubikos, földműves 1919- ben első volt a vörös hadse­reg. megszervezésében, aki­nek harcostársa id. Vincze Lukács elvtárs, itt van a so­raitokban. Legyetek méltók a nagy proletármórtírok esn- lékéhez — fejezte be beszé­dét Nyers elvtárs. Az ünnepi beszéd után Laj­tai Ferenc felolvasta a mun­kásőrség parancsát, mely után Pintér Gyula, a gépállomás igazgatója, Marton Ferenc és Varga József átadja a munkásőrségnek a zászlót és tolmácsolja a járás dolgozói­nak kérését, hogy vigyék a vörös zászlót oly büszkén, mint ahogy azt az ellenfor­radalom ideje alatt. Akkor sem hátráltak meg, vigyék továbbra is előre azt a zász­lót, amelynek védését önként vállalták. — Legyetek büszkék, mert ebben a harcotokban a pro­letariátus erői támogatnak benneteket. Vincze Mihály, a munkás­őrség járási parancsnoka az­zal a fogadalommal vette át a vörös, zászlót, hogy életük árán is mindenütt, minden időben és minden helyen megvédik annak tisztaságát. A kuszentmártoni és öcsödi úttörők üdvözlése után a nő­tanács üdvözölte a szovjet vendégeket, majd özv. Csepel Istvánné, mini zászlóanya, elsőnek kötötte fel szalagját a munkásőrök vörös zászla­jára. Arra kérte a munkás­őröket, védjék meg a prole­tárok államát. Szalagokat kötöttek a párt, járási, városi, községi szer­vek, a KISZ, tanács, kato­nai kiegészítő parancsnokság, üzemek, Ktsz-ek, földműves- szövetkezetek, pedagógusok és különféle szervek küldöttei. A Himnusz hangjai mellett a zászlótartók elvonultak a munkásőrök előtt. Utána meg­kezdődött a díszmenet. A kö­zönség soraiból magasra len­dültek a sapkák és kalapok, hatalmas tapssal üdvözölték a kunszentmártoni század el­vonulását. — terven felül Kilencven ezer liter ecetet gyártott terven felül ez év­ben a szolnoki Ecetipari Vál­lalat. A lakosság hozzávető­legesen ezer literrel vásárolt többet a savanyítási .befőzé­si idényben, az elmúlt évinél. Az üzem a megye ellátásán kívül a kecskeméti és nagy­kőrösi konzervgyáraknak, is szállított. Az évi termelés ed­dig 860 ezer liter összesen. A magasabb termelés elle­nére vol hiány az ellátás­ban. Ez onnan eredt, hogy so­kat befőztek a háziasszonyok. Pár hét múlva azonban telje­sen zavartmentes lesz az el­látás. Cipővásár Karcagon Karcagon a Földrnűvesszö- vetkezet 11. számú Botjában nagy a forgalom. Az arra já­rók figyelmét már messziről felhívja a bejárat felett elhe­lyezett nagy tábla, hogy „Ci- pő-nagyvásár’ van. Érdeklődéssel mentünk be az üzletbe, hogy megnézzük a kínálatra szánt árut. A pul­ton egymás mellett sorakoz­tak a különböző fazonú, szá­mú, női és gyermekcipők. Mellettük elhelyezett karton- lapról az árat is megtudtuk. Egy fekete antilop női félcipő, bőrtalpú, eredeti ára 176 fo­rint, ezt. 110 forintért, egy szép barna 30-as nagyságú száras gyermekcipőt bőrtalp­Vetik a búzát a karcagi határban Az idei jó terméseredmény arra ösz­tönzi a , karcagi termelőszövetkezeti tagokat, hogy idejében, késlekedés nélkül vessék el a kenyér- és takarmánygabonát. Gsak így várhatnak jövőre is megfelelő termést. — Szeptember 20-a után ezért a kötöttebb Jól sikerült Jászfényssarun a belterjes gazdálkodás hetének megnyitó ünnepsége Mint vasárnapi tszámumlk- bam közöltük, szeptember 29- én délelőtt ünnepélyes kere­tek között megnyitották Jász- fém ysza run a belterjes gaz­dálkodás hetét. A község la­kói közül mintegy 1600— 1700-an vetteti részt a dél­előtti ünnepségen, melyet a községi tanácsháza előtt, a Főtéren rendeztek meg. Az ünnepi beszédet Parragi György Kossuth-díjas újság­író, a Hazafias Népfront or­szágos tanácsának tagja mon­dotta; A résztvevők nagy érdek­lődéssé! tekintették meg a kiállítást, amelyet a helyi földmúvesszövetikezet, a Hat­vani Konzervgyár, és a Szol­II. évfolyam, 230. szám. ARA; 50 FILLÉR, 1957. október 1. kedd. Hagy sikere van a müanyagkiállításnak WTLXQ PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK1 A SZOLNOK MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Idős kommunista levele az ifjúságról Jelentős kutatási eredmények a Bereki Üveggyárban JVYYYTTYYVYYYTYTYYYYYYTYfYYYYYYVTTTYYYYYY Nagy Péter nevével zászlót bontott a kunszentmártoni munkásőrség A múlt hét derekán nyilt meg Szolnokon, a Kossuth Lajos úton, a Kiskereskedelmi Vállalat egyik boltiában a mű­anyagkiállítás, amelynek az előnye a vásárlókra nézve, hogy a bemutatott tárgyakat a helyszínen meg is vásárol­hatják. A kiállítás — ha meg nem hosszabbítják a nagy érdeklődésre való tekintettel — a hét végéig tart. Fenti ké­pünkön az üzlet kirakata s az egyik érdeklődő látható. Kilencvenezer liter ecet- nők megyei Tejipari Vállalat- jászfénysizarui üzeme rejpde­- zeit. Itt bemutatták azokat a- termékeiket, amelyeket az- említett üzemek a jászfény­- szarui határban termelt nö­- vényekből, illetve állati ter­- mékékből állítanak elő. Dél- i után sportműsor, majd színi- J előadás szórakoztatta az ér- : deklődőket; 1 A belterjes gazdálkodás.- hete további programja a • következő: Október {-én a- köziség zöldségtermelőinek küldöttsége meglátogatja a • Hatvani Konzervgyárat. Ok- i tóber 3-án este a községi i kulturház nagytermében szak­■ előadást tartanak az érdek­■ lődő termelők számára; Qk­földaken hozzáfogtak a búza vetéshez. Ügy megszaporodott azóta a munka, hogy a gép­állomásiak. sem győzik. Ezért a fogatok is nagy számban dolgoznak; — Képünk a Béke Termelőszövetkezet hármas fogatát mutatja búza vetés köziben* . tóber 4-én este 8 érakor a Hazafias Népfront által szer­vezett élőkönyvtár előadás­sorozat, melyet Bognár Gyula, a megyei népfront bizottság titkára tart. Október 5-én este Száraz István, jászberé­nyi VIT-tküldött -beszámolója a Moszkvai Világifjúsági Ta­lálkozóról. Majd vasárnap délelőtt zöldségtermélési an­kétet rendeznek Jászfény- szairun, amelyen felszólal a Hatvani Konzervgyár és a Szolnoki MÉK Központ kül­dötte. A délelőtti tanácsko­zást délután 4 árakor szüreti felvonulás, majd este 8 órá­tól hajnalig tartó táncmulat- feág követi; . .... pal 64 forint helyett 45 forin­tos áron lehetett vásárolni. ^ A cipővásárt — mint erről Borosznoi József üzletvezető tájékoztatott — régi elfekvő árukból, leszállított árakkal rendezték meg. A tél közeledtével rendel­keznek-e cipő újdonságokkal? —• érdeklődtünk. ‘— Szép és tartós német bundacipőink vannak 290 fo­rintos áron. Gyermekek ré­szére, ugyancsak németgyárt­mányú bundacipők 30-as nagyságú, 95 forintért, 30-35- ös nagyságú 105 forintos áron, szép kivitelű 35—3í!-as nagy­ságú lengyel kéAítményű szá­ras gyermekcipő 85 forintért áll a vásárlók rendelkezésére; — G. K. — t(iftkäny.v.eltkä Immár egy hónapja, hog megkezdődött az iskola. . tanulók is, a tanárok is eg hónap alatt belejöttek voln a rendszeres munkába, csak hogy... Csakhogy még mindig zs varok vannak a tankönyv ellátás terén. Az általános is kólák alsó tagozataiba mondhatni megvannak tankönyvek. Ellenben a fe' ső osztályokban annál töb a hiány. Például az V. V osztály magyar nyelvtan* VIII. osztály magyar, egéss ségtan és fizika könyve hiányoznak. Hiányoznak még gímnázl umi tankönyvek is. Igaz, e „csak” két-három osztályr vonatkozik. Ezek — híre szerint még nem jelente meg s csak egy későbbi ide pontban lehet rájuk számi tani. Ugyancsak hiányzik •< gimnáziumi tanulók részér a hat jegyű logaritmus táb lázat. Igen káros jelenség, hog; a földrajz tanításához legfon tosabb tansegédletet: lérké pet, atlaszt csak talán októ bér derekán, vagy a vége fe lé lehet majd kapni. Közép iskolások részére még akko sem. Most már több hete, hog; rendszeres tanítás folyik a1 iskolákban, s ideje lenn« negszüntetni a nehézségeke i tankönyvellátás terén. VASÚTI MENEIREND» helyenbítéa A vasárnapi lapszámunk ián megjelent vasüti menet' ■endben két hiba van. A he- yep szöveg a következő: Ai 702/A. sz. debreceni gyors M6-kor indul. Az 5541. számú notorosvonat, mely 18.28 óra- cor indul, mindennap közle- tedik.

Next

/
Thumbnails
Contents