Tiszavidék, 1957. augusztus (11. évfolyam, 179-204. szám)

1957-08-01 / 179.szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK,t A SZOLNOK MEGYEI PA AT BÍZOTT SAG ES A MEGYEI TANACS LAPJA II. évfolyam. 119. szám. Ara: 50 fillér. A VIT ESEMÉNYEIRŐL Negyedik napja tart Moszk­vában a VI. Világifjúsági- és Diáktalálkozó. Már az eddigi események is megmutatták, hogy a világ ifjúságának se­regszemléje jelentősen előse­gíti azoknak a nagy eszmék­nek a megvalósulását, amely eszméket jelszavául válasz­tott: a béke és a népek kő zötti barátság megerősödé­sét Megkezdődtek a VIT nagy érdeklődéssel várt találko­zói. A parasztfiatalok a me­zőgazdasági kiállítás tanács­termében gyűltek össze, hogy megbeszéljék közös kérdései­ket, megismerkedjenek egyes országok mezőgazdaságának helyzetével, megvitassák ten­nivalóikat. Találkozóra gyűl­tek össze a fiatal bányászok, a bőripari dolgozók és a nyomdászok is Moszkva kü­lönböző művelődési otthonai­ban- A találkozón képviseltet­ték magukat a nemzeti szak- szervezetek és a Szakszerve­zeti Világszövetség tagszerve­zetei is. A moszkvai VIT-en másod­ízben rendeznek találkozókat az érdeklődési körök szerint. A többi között az amatőr fo­tósok, a rádióamatőrök, a filmamatörök, a gyermekszer­vezetek vezetői és a repülő- modellezők gyűllek össze kö­zös megbeszélésre. A nemzetközi találkozók klubjában emlékünepséget rendeztek abból az alkalom­ból. hogy háromszáz évvel ez­előtt jelent meg a nagy cseh filozófus és pedagógus. Ke- mensky (Comenius) fő műve. A diákklubban nemzetköz f hangversenyt tartottak, dél­után peáig a világ minden tá­járól összesereglett diákok ne' es szovjet és külföldi írók­kal találkoztak. A klubban nagy érdeklődés mellett ját­szó*! száz táblán sakk-szimul­tánt a négy legnevesebb szov­jet sakkozó: Szmiszkrv, a je­lenlegi ég Botvinnik, a világ­bajnok, továbbá Szpasszkij és Tál nagymester. Több nemzetközi diáksze- menináriumon is találkoztak egymással a VIT résztvevői A mezőgazdasági tudomány­nyal foglalkozó diákok a me­zőgazdasági kiállításon, — s filmszakosok a Filmtudomá­nyi Intézetben gyűltek össze hogy többnapos szemináriu­mon vitassák meg szakmá­juk legfontosabb kérdéseit. Megnyílt a Nemzetköz' Képzőművészeti Kiállítás. Ünnepélyes keretek között nyitották meg a Gorkij-park- ban a VIT Nemzetközi Kép­zőművészeti Kiállítását, ame­lyen a résztvevő országok 25 éven Kuli fiatal művészei mintegy háromezer képet, szobrot, grafikát, népművé­szeti tárgyat mutatnak be. Az ünnepélyes me-nvitón Bruno Bernini, a DÍVSZ el­nöke és N. A. Mihajlov, a Szovjetunió kulturális ügyei­nek minisztere mondott be­szédet. A kiállít ás ma-var részé- H.n fiatal művészeink hetven­négy képet, szobrot, népmű - •észtet! és iparművészeii tár­gya *• mutatnak bs. A meg­nyitó közönsége nagy elisme­réssel szól több magyar al­kotásról, köztük Thury Mária ,Kismosás”, Miskolczv Lász­ló „Reggeli hangulat” és Csernus Tibor „Esti iskola” című festményeiről. Lesse- nyai Márta és Deák László szobrairól, Kass János grafi­káiról és Nagy Ferenc VIT- iíjes népművész faragott kürtjéről. Gazdag kulturális prorram a Vif-en A szabadtéri színpadokon és színházakban, a hangver­senytermekben és filmszín­házakban reggel től-estig fari a kulturális bemutatók, elő­adások sorozata. Délelőtt kezdték el a VIT művészeti versenyeinek első fordulóját Délelőtt, délután és este nem kevesebb, mint harminc­hét nemzeti és négy nemzet­közi műsort tekinthettek meg az érdeklődők. Magyar és Rémei tia'alok Darán találkozó a A mezőgazdasági kiállítás egyik festői környezetben lé­vő kertes étterme volt a szín­helye küldötteink egy cso­portja baráti találkozójának a Német Demokratikus Köz­társaság és a Német Szövet­ségi Köztársaság fiataljaival. Az igen meleg, baráti hangu­latú összejövetelen elsőnek Várnai Ferenc, a KISZ Or­szágos Szervezőbizottságá­nak tagja szólalt fel. Az el­lenforradalom sötét napjait idézte, arról beszélt, hogyan Lényegétté ez a kísérlet egész Európa, köztük Németország békéjét is. — Hosszú évek óta fűznek bennünket mind szorosabb baráti, testvéri kapcsolatok a Német Demokratikus Köztár­saság szocializmust építő né­péhez, ifjúságához — hangsú­lyozta. — Ugyanakkor szeret­nénk mind jobb kapcsolatba kerülni a Német Szövetségi Köztársaság fiataljaival is, hi­szen a nemzetközi helyzet nem egy olyan feladatot ró az ifjú nemzedékre — mon- dotta —, amelynek megoldá­sában együtt kell küzd énünk, dolgoznunk. Elegendő, ha egyet említünk: a nyuqatné- metországi atomtámaszpontok kérdését. Az ilyen találkozók jelen­tőségét mi sem példázza job­ban. mint az a válasz, amit a magyar fiatalok képviselőjé­nek szavaira a nvugatnéme- fek nevében felszólalt Kari Wolf szakszervezeti vezétő idolt. Rövid, de annál na­gyobb lelkesedéssel fogadott felszólalásában biztosította küldötteinket: ők is tisztában vannak azzal a veszéllnel, amit a Német Szövetségi Köz­társaság atomfegyverekkel való felszerelése, egy esetle­ges atomháború jelent. Éppen ezért mindent megtesznek. h'Hin gátat vessenek ezeknek a terveknek, amelyek hom- tokenyen^st ellenkeznek első­sorban évven Németország létérdekeivel. A találkozó ..hivatalos” ré­sze után terített asztalok mel­lett mindenütt ismerkedő, ba­rátkozó csoportok alakultak amelyek néhezem akartak el­válni egymástól. A kitűnő hangulatot nióg csak emelte a rögtönzött vidám műsor. — amelyben a Rajkózenekar és az NDK fiataljainak láncze- nekgra-szerepelt. Tengernyi nép — a „fél” Szolnok fogadta és búcsúztat­ta a városon áthaladó VIT- vonatokat. Kedves átfutó ven­dégeink azóta már a moszk­vai fesztivál boldog részesei, s nekünk, szomorú itthonma- radtaknak csak a találkozás néhány epizódja maradt em­lékül, s pár sor a jegyzetünk­ben, ami a hivatalos tudósí­tásokból kimaradt. Az egzotikum A várva-várt vonat megállt, s ahogy a szemünk megszok­ta valamelyest is a tarka tö­meget, rögtön láttuk, hogy egy-két bodroshe jv fejet elte­kintve, nem valami egzotikus vidékről érkezett a színes VIT-karaván, mint az elöző napokon. Nagyon is európaias voná- sú — a legutolsó divat szerint öltözött fiúk, láncok szálltak ki a kocsikból: franciák, sváj- c ak, németalföldiek, közelke- letiek. Persze az öröm és kíváncsi­ság azért egy szikrát sem ha­gyott alább. Mi, szolnokiak például nem győztünk eléggé csodálkozni a nyugati fiata­lok bátor, de a praktikusság és az ízlésesség határain be­lül állá öltözékein, A lányok nagyrésze láthatóan az úgy­nevezett csibész frizurának hódolt, mely semmi raffinált kezelési vagy fodrászműve­letre nem szorul, s bárki elő­állíthatja (fiús kiinduló frizu­rát feltételezve), ha elkerüli huzamosabb időn át a bor­bélyt. Láttam ezenkívül élénk -síkozású halásznadrágot, ■lylon pulóverköltcméítyeket, ryöngyházzal kirakott pa- ucs-csoszogót, rengeteg tar- a kendőt és nyakbavalót. srmészetesen némelyik fiú ■uháján is volt néznivaló. felkapott viseletűk a zsebé- ' cl. hajtásainál bőven átvar- ■>íí pantalló, tenyérnyi széles ajtásos bőrövvel, tarka blúz­Amíg a vonat állt... zal, bőr jumper-ja kkil. Szó- 1 ai csak - gy lasszó a híja, hogy valamelyik cowboy-film főszereplőjének illúzióját kelt­sék. Persze, a mi szemünknek szokatlan nyugati holmikból összeállított öltözékek kedves harmóniában, s cseppet sem ízléstelenül voltak összeválo­gatva egy-egy fiún, lányon, a praktikusság, olcsóság jegyé­ber. s nem a jampec benyo­mását keltették. S óval a bodroshajú. buksi fejek, szénfekete arcok, mű­vészien kötött turbánokon kí­vül is volt újdonság, érdekes­ség elég. Különösen feltűnő volt egy legest-legutolsó divat szerint öltözött párocska. A fiú kissé nyomott homlokú, loknishajú 20—22 év körüli fiatalember. Bokán felül érő kék csőnad- ránio. fehér fuszekliba, ma*d 5 kilós vastag gumicipőbe torkollott. Zöldkockás kabátja közel térdig ért. nyakkendő­jén kezel festett afrikai csttrtd- élet: emhercson'ot rán?, orosz­lán, előtte erry térdelő mezte­len néger nő. A lány afféle angol szoknyába • bujtatott erotika, bronzvörös „boszor­kány” frizurával. Nem tudtam, melyik nem­zet csoportjába soroljam. Amerikait sejtettem bennük, esetleg fehér afrikait. Gondol­tam. megtudom. Minden nyelvtudásom összeszedve próbáltam beszédbe elegyedni ez előkelő párral. — Monsieur! Parlez vaus francaise ? — Mit akar ez a krapek? — vigyorog partnerére a vö­rös lány. — Barátkozik — mondja flegmán a fiú, Majd nékem: — Na, olaj kisapa — nem vagy valami egzotikus. Ebben viszont neki volt igaza (Szolnok inkább kato­likus város), úgy, hogy nem tudtam mit szólni. Válasz helyett inkább meg­kínáltam egy Kossuthért cse­rélt Gauloise-vel, nehogy vég­leg leromboljam külföldi il­lúzióját. Nemzetközi valuta Eleinte úgy látszott, ko­moly .problémát okoz a köl­csönös ajándékozás kérdésé­nek megoldása. Márpedig ez a találkozás nélkülözhetetlen mozzanata. Legkönnyebb helyzete a gyerekeknek, úttörőknek volt. Részükről ugyanig egyoldalú az ajándékozás, csak el kel­lett fogadni a kínált'bonbont, cukorkát, vagy csokoládét. Még a köszönés is elmaradha­tott a legifjabb korosztály- l an. mert szavukat úgyse ér­tették. A leleményesebb diákok, serdülő lányok azt kértek és adtak, ami megint nem kerül semmibe — aláírásokat és lakcímet. De mivel kedveskedjenek egymásnak a felnőttek, akik kinőttek a cukorka szopoga- tásból, sőt az emlékkönyvük sincs már meg, amibe olyan szépen fest az autógramm? Na — ez a gordiuszi csomó is perceken belül megoldó­dott. Mert mire jó a cigaretta, a dohányos ember legfőbb valutája, ha nem arra. hogy cserélgesse. Minden új füst­rudacska új öröm, adható és kapható, ajándékozható, . sőt mint érdekesség, dicsekedve mutogatható, Nem csoda, ha a rövid vo­natállás alatt nagyjából kicse­rélődtek a készletek. Minden ablakból cigarettát kínáltak és cigarettát adlak fel. Rövid tiz perc alatt a kö­vetkezőképpen állt dohány- mérlegem: kiadás 8 darab Terv, 2 Kossuth. 12 darab Mentha, készlet: 3 darab Ma­ryland BruneHe, 1 darab Stel­la. 4 darab Gauloise és 4 va­nília illatú házilag töltött. Közeledett a vont indulása, megélénkült a csere irama. Automatikusan kínálok és ve­szek, rövid az idő. Az utolsó ablaknál egy tü­neményesen szép svájci Ián” majdnem zavarba hoz. Való­di, hamisítatlan fivávrláhszá- ras Kossuth-tal kínál. Kér­dően nézek rá. Válaszul meg­mutatja. amit az imént vett ki _ dobozomból. Szopókás Brunette volt. Tiz kocsin át tévedésből külföldi készletem kínálgat- tam. \ Arab liliom Végül óz idegennyelvű me­gafon szakit véget a barátkor zásnak. Uj ismerőseink fel­szállnak. búcsúzkodnnk. Ä vonat ke~ekei lassacskán mea- gördiilnek. Lobognak a tarka kendők, ezren éneklik a V1T- indulót. Egy turbánog arab f'ú hosszúszárú fehér lilio­mot szemezget. Em'-egy virá­got, dob az intenető szolnak1 lánvok közé. Boldog, aki el­kapja. Az eovVc kislány rögtön ki­lép zsákmányával a >ömeg- ből, néhány elsodorták kezé- bő' az illcltns emléket. Zavar- talergil szsmügyré v°szi mos4 már. De ahooy nézi, inkább sírásra görbül a szája. —, Háf ez magyar liliom — mondja csalódottan, s bána­tosan csömöszköli az iláirás- gyüjtö emlékkönyvbe. üt- palatínus = • MAI SZÁMUNKBÓL ♦ * TTrrrTTTTrrr»rTTTTTTTiTTT>TrrTVM’TrTrnTTtrTTTr»TTTtTnrTrTTMTV»rrmiM.TtfMTTT»r.Tr»TrTfm ♦ I 1/Ki t&déhi ám&’te&CM'i? I 11 _ I Kunhegyesen van, Tiszafüreden nincs Z alkatrész 1957. augusztus 1. csütörtök, j Jászsági körúton f X EM Iá me#íát(ía.... A VIT küldöttek, a külföldi vendégek, bebarangolják a várost, a gyönyörű Moszkvát. Sok-sok emlékkel megra­kodva térnek majd haza- Ké pünk a Borodinszki hidat ábrázolja. A Szovjetunió gazdasági segítséget nyújt Afganisztánnak Közlemény a szovjet—afeián menaUaoodásokról Moszkva (TASZSZ). Az afgán király Szovjetunió-beli látogatásával párhuzamosan tárgyalások folytaik a két or­szág képviselői között gazda­sági és határkérdésekről. E tárgyalásokról közleményt adtak ki. Az afgán királyi kormány óhaját teljesítve a szovjet kormány hozzájárult, hogy önzetlen, semmiféle politikai vagy egyéb feltételhez nem kötött technikai és anyagi se­gítséget nyújt Afganisztán­nak az ország északi vidékein folyó, kőolajkutatási, geoló­giai munkálatokhoz — hang­zik a közleményben. A szovjet kormány hozzá­járult ahhoz is, hogy segítsé­get nyújt Afganisztánnak az ország gazdasági fejlesztésé­hez szükséges műszaki káde­rek kiképzéséhez. A tárgyalások során elv­ben megegyezés jött létre ar­ról, hogy a Szovjetunió és Afganisztán kormánya szer­ződést köt a két ország kö­zötti államhatárról. Evégből a felek kinevezték képvise-­tőiket és megbízták őket, hogy a legközelebbi időben folytassanak konkrét tárgya­lásokat erről a kérdésről. A felek megegyeztek ab­ban is, hogy együttműködnek a szovjet afgán határfolyók vizeinek kihasználásában A tárgyalások a fent említett kérdésekről a barátság és a kölcsönös teljés megértés lég­körében folytak és azzal vég­ződtek, hogy számos kérdés­ben megfelelő egyezménye­ket írtak alá Révész Géza altábornagy eivtárs ávirafa a Kínai Népköz* társaság honvédé mi m niszterénett Révész Géza altábornagy, a kínai népi felszabadító had­sereg megalakulásának 30; évfordulója alkalmából Pent Tö-Huaj marsallhoz, a Kínai Népköztái-saság honvédelmi miniszteréhez üdvözlő táv­iratot intézett. flz Egészségügyi Min szíér um lá’ékoz'alóia a gyermekéaiusos megbe'egsilésekrői A bejelentett gyennekbé- nulásos esetek száma az . el­múlt héten országosan né­mileg csökkent. A járvány te­rületi kiterjedésében lé­nyeges változás nem történt. Az üdültetési korlátozások megszűntek Nagyhalász, Sza­bolcs megye, továbbá Jász- árokszállás. Nagykörű és Tó­szeg, Szolnok megyei közsé­gekben A 14 éven aluliak csoportos üdültetése szem­pontjából korlátozás alá kel­lett venni Hajdu-Bihar me­gyében Püspökladány közsé­get, Békés megvéb^n pedig s békési járás területét. Csoportos üdültetés szem­pontjából Szolnok megyében az üdültetési korlátozások megszűntek. A Dunántúlon és a Duna—Tisza közén járvá­nyos terület jelenleg nincs. A főváros továbbra is jár­vány mentes. Ezeken a terü­leteken szórványosan fordult elő egv-egv megbetegedés. A beoltott gyermekek má­sodik oltása Budapesten és a járványtól erősebben érintett területeken augusztus 15-én, az ország többi részén au­gusztus 22-én kezdődik. To­vábbi gyermek-korcsoportok védő oltását most szervezik, (MTI), \

Next

/
Thumbnails
Contents