Tiszavidék, 1957. július (11. évfolyam, 153-178. szám)

1957-07-02 / 153.szám

WWMHMMIItiMIIMII * II. évfolyam, 153. szám. Ara: 50 fillér. 1957. július 2, kedd. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESOEJETEKI A SZOLNOK MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES A MEGYEI TANACS LAPJA , I SZAMUNKBÓL f IIIIIIIIIHIIIIIlllllllllllltttlIIIIIIIIIHIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | a e> flz MSZMP országos értekezletének határozata « " A Magyar vízilabda bajnok a szolnoki Dózsa | ' e a Jászberény és környéke Ä MAI ORSZÁGSZERTE-- VILÁGSZERTE SVON G0SNIHK hadseregtábornok, jugoszláv nemzetvédelmi államtitkár nyilatkozata szovjetuniókén látogatásáról Szolnoki sportrepülő szép teljesítménye Száz kilométeres háromszög-repiilés motor nélkül Ritka teljesítményt ért el Szebeni szög repülésben. De országos viszonylatban Antal szolnoki eportpilóta a legutóbbi va- is számottevő eredménynek számít, mert sás-napon. Dél felé szép kumulusz felhők lka- legtöbb próbálkozónak az első vagy mason letkezték az égen, amely a repüléshez ked- dik fordulóban le kellett szállni. Szebeni vező felszálló légáramlatot jelezte. Szebeni Antal viszont 100 kilométert repült háram- Antal úgy gondolta, kihasználja az al'kal- szögben, előre meghatározott útvonalon, 2 mat, s megpróbálkozik egy komolyabb óra 26 perc alatt. távrepüléssel. Több sportrepülő megpróbálkozott ezen Térképet, magasságíró készüléket, fény- a délután az 5 órás időtartam repüléssel; képező gépet tett a „Július 18” típusú mo- Brevák Barnának 4 óra 46 percet sikerült tomélküli vitorlázó gépbe, s utana Molnár István, a sporbrepülőtér parancsnoka „Fees- a levegőben tartózkodni, motor nélkül. - ke’1 típusú motoros géppel 300 méter ma- Legnagyobb magassaga 2300 méter Kaszab gasra vontatta a szandai rét fölött. Itt le- Lászlónak „Pilis ’ típusú vitorlázó géppel kapcsolt, s néhány körös „termikelés” után 4 óra 40 percet. Legnagyobb magassága 2000 elindult Szolnok—Tiszaug—Cegléd irányába méter. Szokoli István 3 óra, Takács József sebességértékeléses háromszög repülésre. 2 óra repülés után leszállt. Ez annál is inkább jelentős, mert a A repülőtéri csörlőüzemben a fiatalok, Magyar Repülő Szövetség szolnoki klubjá- a kezdő sportpdlóták iskolarepülést tartót­nak életében ez az első eredmény három- tak. Estig kb. 70 start, illetve felszállás volt Ivan Gosmjak hadsereg­tábornok, jugoszláv nemzet­védelmi államtitkár szovjet­unióbeli látogatásáról a Na- rodna Armija című lap szer­kesztőjének adott nyilatkoza­tában többi között a követ­kezőiket mondotta: Mint ismeretes, Zsukov marsall még az elmúlt év novemberében meghívott a Szovjetunióba. E meghívásnak csak az idén júniusban tud­tam eleget tenni. Elmondha­tom, hogy a Szovjetunióban igen meleg barátsággal, meg­becsüléssel és katonai tisz­teletadással fogadtak ben­nünket, szívélyesen láttak mindenütt, ahol csak megfor­dultunk. Az egyes egységek megte­kintése és a katonai gyakor­latok megszemlélése alapján arra lehet következtetni, hogy a szovjet hadsereg tökélete­sen 'korszerű, a káderek gaz­dag h ad itapaszt alatokka! ren­delkeznek és a hadsereget ál­landóan tökéletesítik. Gosnjak ezután elmondot­ta, hogy óriási változások mentek végbe a Szovjetunió­ban húsz évvel ezelőtti ta­pasztalataival összehasonlít­va, amikor utoljára ott járt. Szolnok megye mezőgazda- sági levelező és a tekintélyes termelőszövetkezeti tagok je- j lentős része is rosszalással fogadta néhány hónappal ez­előtt azt a rendeletet, hogy a termelőszövetkezetekbe ki­helyezett agronómusok állami támogatása egyik napról a másikra megszűnt. A Szolnok megyei szakemberek egyet- f len alkalmat sem mulasztot­tak el a jobb., helyesebb meg­oldás sürgetésére, így megye- szerte nagy örömet szerzett a közös gazdaságokban az a bír, hogy a termelőszövetke’ Az emberek ruházata — mon­dotta — sokkal jobb, mint 20 évvel ezelőtt volt, sokkal vi­dámabbak, mint azelőtt, ami­kor az élet a Szovjetunióban még elég nehéz volt. Moszkvában alig ismertem rá egyes kerületekre és vá­rosrészekre. Ahol egykor me­zők és rétek voltak, ma egész nagy városnegyedek állnak. Legnagyobb siker két­ségtelenül az új Sztálingrád felépítése azon a helyen, ahol a nagy sztálingrádi csata után egyetlen ház sem ma­radt, minden elpusztult ma ötszázezer lakosú új nagy város áll. Ahol csak megfor­dultunk, intenzív építő mun­kával találkoztunk, ami azt jelenti, hogy a Szovjetunió gyors ütemben alakul át; Arra a kérdésre, miként ér­tékeli látogatásét a szovjet— jugoszláv viszony szempont­jából, Ivan Gosnjak hadse- regtábomok ezt válaszolta: hiszem, hogy a szovjet had­sereg vezetőivel létesített kapcsolataink igen hasznosak és hogy ez a látogatásunk hozzájárul az országaink kapcsol Etáinak további elmé­lyítéséhez. (MTI.) zetekben ha erre szükség van, öt hónapon keresztül állami támogatást kapnak a szerző­dött mezőgazdászok. A me­gye területén hatvan agronó- mus részesül állami támoga­tásban, amelynek elosztását a megyei tanács mezőgazdasági osztálya már megkezdte. A Szolnok megyeiek vélemé­nye szerint ez az intézkedés a legjobbkor jött, mert így az agronómusok fokozott — munkakedvvel — veszik ki részüket az aratási munkák megszervezéséből, irányításá­ból. Külföldről jelentik Phenjcm A Csoszon Iibo című dél­koreai lap beszámolt a dél- koreai amerikai megszálló csapatok katonáinak újabb gaztetteiről. Nemrégiben Pho- cson faluban két amerikai őrmester udvarolni kezdett a katonai tábor mellett elhaladó két koreai lánynak. Amikor visszautasításban részesültek, az amerikai őrmesterek sú­lyosan bántalmazták a két nőt. Egyiküket egy 35 mé­ter mély szakadékba taszítot­ták, ahol a szerencsétlen lány szörnyethalt. A másik lányt súlyos sérülésekkel kórházba szállították. Prága A Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom 40. évforduló­jának tiszteletére tizenkét or­szág filmiparának dolgozói egész estét betöltő színes do­kumentumfilmet készítenek „A nagy október” cím alatt. A film a szocialista tábor országainak mai életet mutat­ja be. Az októberben elkészülő filmet egyidejűleg mutatják be Moszkvában. Prágában, Berlinben, Varsóban, Buda­pesten, Szófiában, Bukarest­ben, Hanoiban, Pekingben, Phenjanban, Tiranában és Utam Botorban. London Vasárnap éjfélkor tízezer tudós indult rohamra a világ minden táján, hogy meg­fejtse földünk és a kozmi­kus erők titkait. Ekkor kez­dődött meg a tizennyolc hó­napos nemzetközi geofizikai év, amelynek kutatómunkái­ban hatvannégy ország tu­dósai vesznék részt. A nemzetközi geofizikai év első kutató napja csütörtökön lesz. Minden hónapban három ilyen kutatónapot tartan, ak, időnfkint. pedig többnapos „nemzetközi meteorológiai in­tervallumokat.’“ Szófia Rados Jevanovics szófiai jugoszláv nagykövet felke­reste Anton Jugovot, a Bol­gár Minisztertanács elnökét és a két ország közötti vi­szony és együttműködés kér­déséről tárgyalt vele. A meg­beszélésen jelen volt Karlo huikanov bolgár külügymi­niszter is. Wo* hhq’on MeCellan demokratapárti szenátor, a szenátus kormány­intézkedésekkel foglalkozó albizottságának elnöke szom­batom a nyilvánosság előtt kijelentette, hogy egy ameri­kai cég és annak fiókválla­lata „roppant nyereséggel’1 350 kijavított páneélikocsit datt el Franciaországnak „al­gériai használatra.” A szená­tor megnevezte a céget: a Kansas Sityi United Auto PaWs és texasi fiókvállalata, a Texarcana Truck Parts. Népszámlálási előkészületek a Szovietunióbati A hivatalos közlemény sze­rint 1959 januárjában a Szov­jetunióban népszámlálást tar­tanak. E nagy apparátust és felkészültséget követelő mun­ka alapos megszervezése ér­dekében 1957 augusztusában hat kerületben és az ukraj­nai Sztalino városban próba­népszámlálást tartanak. Eb­ben mintegy 2000 statisztikus, könyvelő és közgazdász vesz részt; Hazai A kormányzat a mostani nehéz gazdasági helyzet elle­nére nagyobb összegeket jut­tat útépítési: célokra. Sokfelé a helyenkint csupán három méter széles makadám uta­kat a gépkocsiforgalom igé­nyeinek megfelelően szélesítik Az országban az idén össze­sen 339 kilométer út széle­sítésére kerül sor. Ugyanak­kor a makadám utak egy ré­szén bitumennel kötött hen­gerlést végeznek, összesen mintegy hétszáz kilométer hosszúságban javítják ezzel az új módszerrel az utakat. Elsősorban a szénbányák, az olajkutak, az olajtermő- helyek közelében, továbbá az iparvidékeken kerül sor útkorszerűsítésére. Még ebben az évben elkészül Nagykani­zsa és Letenye, Kazincbar­cika és‘ Vadna, Szécsény és Zagyvapálfalva, továbbá Győr és Tét között még sok más útszakaszon az aszfaltburko­lat. • Vasárnap délelőtt a Had­történelmi Múzeumban meg­nyílt Giuseppe Garibaldi, a nagy olasz szabadsághös szü­letésének 150. és halálának HÍREK 75. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállíás. — A kiállítás augusztus 1-ig tart. * A SZÖVOSZ és a szovjet szövetkezetek között létrejött árucsereforgalmi megállapo­dások értelmében megérke­zett az első gumicsizma szál­lítmány a földművesszövetke­zetekbe. A megállapodások szerint 25.000 férfi 7.000 női és 3000 gyermek gumicsizmát szállítanak a szovjet szörvet- loezetek. A gumicsizmákat a földművesszövetkezetek rövi­desen forgalomba hozzák. # A miskolci ünnepi hetek egyik kiemelkedő eseménye völt vasárnap délelőtt a nagy magyar természettudós, Her­man Ottó szobrának leleple­zése a róla elnevezett mú­zeum előtti téren. A szoborleleplezés után a város és a társadalmi szer­vek koszorút helyeztek el a szobor talpazatán. Kitüntetett orvosok Az Egészségügyi Miniszter 116 orvost, illetve gyógysze­részt tüntetett ki jó munká­ja elismeréséül kiváló, érde­mes orvos, illetve gyógysze­rész címmel. A kitüntetettek között van dr. Harczos György, a Szol­nok megyei közegészségügyi — járványügyi állomás igaz­gatója, aki kiváló orvos cí­met kapott és 3.000 Ft pénz­jutalomban részesült, továb­bá dr. Antony Miklós jász- dózsai körzeti orvos, aki az érdemes orvos címet kapta kiváló munkájáért. A lengyel túrán lévő Szotnoki MAY labdarúgókról Több, mint egy hete már, hogy a Szolnoki MÁV együt­tese elutazott Lengyeország- ba. Azóta a csapat szurkolói és a. hozzátartozók türelmet­lenül várják a híreket, de ed­dig csak egy-két képeslap ér­kezeti. — Az első hiteles hírt június 30-án, vasárnap éjfélkor kaptuk, amikor is si­került telefonösszeköttetést létesíteni a csapat vezetőivel; Takó László, szakosztályveze­tő értesítése szerint a csa­pat tagjai rendben megérkez­tek és eddig három mérkő­zést játszottak mérsékelt si­kerrel. A Szcecin Pogan NB. IX. bajnok ellen 2:3-ra vesztet­tek. A kerületi válogatott ellen már jobban ment a já­ték és 2:2 volt az eredmény. A harmadik mérkőzésük so­rán — kissé fáradtan — Vol- ciju ellen l:2-re vesztettek. Az eddig megtett 2000 kilo­méteres utazás közben egy hét alatt lejátszott három mérkőzés mérlege nem vala­mi hízelgő, de a nagy köve­telményeket tekintve nem is rossz. A csapatban többen kisebb sérülést is szenvedtek és a sok utazástól fáradtak. Az együttes a hírek szerint hétfőn indult haza és a ter­vek szerint kedden az esti órákban érkeznek Szolnokra. A csapat vezetői, a Jármű­javító Vállalat dolgozóit, a város sportkedvelőit, a Bará­ti Kör tagjait szeretettel üd- vözlik, amelyet ezúton is tol­mácsolunk. A részletes túrabeszámolót folyó hó 5-én, pénteken este 9 órakor műsoros táncest ke­retében tartják a Sport Cuk­rászdában, melyre minden szolnoki sportembert és sport­barátot szeretettel meghív­nak és elvárnak. A műsoros esten megjelennek a túrán résztvevők mellett az újonnan igazolt játékosok is. H. Gy. j Megláthatják... .... és gyönyörködhetnek benne. Sok-sok magyar és más nemzetiségű fiatal gondol ezekben a napokban Moszk­vára a Szovjetunió nagy fővárosára, a VII. VIT színhelyére. Hazánkból is számos fiatal utazik majd a VIT-re s közöttük lesznek Szolnok megyeiek is. Megláthatják a most még esak képekről ismert szép épületeket, parkokat, 5 a számukra ké­szített látnivalókat. Tjöhh jé kocsi, nayy&kh kényelem Olajos János és Kontra Lajos, a szolnoki Járműjavító dol­gozói futójavításos személykocsi ütközőt szerelnek. A kocsik gyors és pontos kijavításával az utazóközönség kényelmét és biztonságát segítik elő. Húsz vagon cigánvmeggv roeggybor készítéshez Hús* vagon cigánymeggyet szállítanak a konzervgyá­raknak a szolnoki termelők. A régebben erősen lebecsült meggyfajtákról ugyanis kider ült, hogy a meggybor készí­téséhez igen jól megfelel. A tiszaszentimrei, csépai és kör­nyékbeli gazdák örömére a cjgánymeggyet a MÉK vál­lalat vásárolja fel. Hatvan termelőszövetkezeti mezőgazdász kap áliami támogatást Szolnok megyében

Next

/
Thumbnails
Contents