Tiszavidék, 1957. június (11. évfolyam, 127-152. szám)

1957-06-01 / 127.szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEKI Megnyílt a Budapesti Ipari Yásár A SZOLNOK MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES A MEGYEI TANACS LAPJA IX. évfolyam, 127. szám. ARA; 50 FILLÉR. 1957. június 1. szombat. Pártszervezeteinkben sokkal eredményesebb szervezeti élet folyik, mint az októberi ellenforradalmi események előtt bármelyik esztendőben — Aktívaülést tartottak megyénk kommunistái — Tegnap, május 31-cn aktívaülést tartottak me­gyénk legjobb kommunistái, vezetői. A pártaktíva céljá­nak és feladatának tartotta: összegezni az elmúlt fél esz­tendő munkáját, értékelni a megye politikai, gazdasági helyzetét, levonni a szükséges következtetéseket a további munkákra, megszabni feladatainkat az elkövetkező időre és végül megválasztani az országos pártértekezietre a küldötteket. Kálmán István elvtárs Intéző Bizottságának elnöke, számolójában többek között Kedves Elvtársak! 1956. november 4-e után, amikor a testvéri szovjet nép fegyveres csapatai a Forra­dalmi Munkás-Paraszt Kor­mány kérésére megkezdték az ellenforradalmi erők fegyve­res szétzúzását — a párthoz, a szocializmushoz hű kommu­nisták ezrei megkönnyebbül­ten sóhajtottak fel a nyo­masztó érzés alól, amely reánk nehezedett október, november súlyos napjaiban. Az ellenforradalmi erők fegyveres tobzódása a megyé­ben is erősen éreztette hatá­sát Felszínre kerültek a tár­sasai'm szemétdomb járói az összes deklasszált és ellenfor­radalmi elemek; aktivizálták az összes népi demokrácia-el­lenes erőket, megkezdték a kommunisták üldözését; szo­cialista vívmányaink meg­semmisítésére tör tele, A kommunisták százai & ezrei várták — megyénkben is — az iránymutatást; vár­ták, hogy fegyverbe szólítsa őket a párt. Sajnos, mindez — elsősorban az MDP Köz­ponti Vezetősége hibájából s az egyéb területen megmutat­kozó árulás folytán — elma- radat. Hogy mennyire nem az egyszerű párttagok, a kom­munisták hibásak abban, hogy a párt a tehetetlenség, a bénultság állapotában volt október súlyos napjaiban, azt igazolja az a tény, hogy no­vember 4-e után, amikor már lehetőség nyílt, hogv a kom­munisták egy részét felfeny- verezzük, minden meggyőző munka nélkül a kommunisták százai jelentkezdek fegyver­ért, kértek beosztást a karha­talomba. 1956 október 23. előtt Szol­nok megyében igen sok párt­tagunk volt. A párt! agság lét­száma ebben az időién meg­közelítette a 36 ezret, az alap- szervezetek száma meghalad­sz MSZMP Szolnok Megyei a megyei pártbizottság be* az alábbiakat mondta el: ta a 900-at. Korábban igen nagy megelégedéssel hangoz­tattuk nú ezt a számot; orszá­gos értekezleteken Szolnok megyét e tekintetben a leg­jobb helyen emlegették az akkori pártvezetők. S mi is ügy tartottuk, hogy ennyi párttaggal hegyeket lehet el­mozdítani helyéről. Amikor azonban a nagy megrázkód­tatás, az ellenforradalom nyo­mása nehezedett pártszerve­zeteinkre, kitűnt, hogy bizony pártt a gunk ugyan szépszám­mal van, de köztük a kom­munistáik száma jóval keve­sebb, mint ahogy mi azt gon­doltuk. Az elmúlt évek során be­került a pártba sok olyan in­gatag elem is, akik mélyen magukban hordták a kispol­gári. felfogást, az inga tagsá­got,^ a bajtól a nehézségtől való meghátrálás szellemét, akik októberben cserbenhagy­ták a pártot, sőt számosán közülük csatlakoztak az el­lenforradalomhoz. A becsüle­tes kommunisták, akik akkor is és ma is szilárdan és hű­ségesen a párt mellett álltak és állnak, sokszor nem tud­ták, mitévők legyenek, ami­kor látták, hogy a párttag­jaink egy része is azt a nótát fújja, amit az ellenforrada­lom vitézei. Ennek folytán megbomlott a párt egysége, f egye’me, szervezettsége, a párt legtöbb helyen teljesen dezovgr.nizálódott Úgy vél­jük, hogy ebből mindany- nyiónknak le kell vonni a szükséges tanulságot, hogy soha többé ez ne forduljon elő. Szívós, következetes munka redménye, hogy ma már a május 1-ig átigazolt és meg­erősített párttagok létszáma e'éri a 17 000 főt a megyében ami 50 százalékát teszi ki a tisztult ki még novemberben, decemberben. Az ellenforra­dalmi elemek uszítása, dema­góg politikája, a Nagy Imre— Losonczy-csoport revizionista nézete sok becsületes embert félrevezetett, s nehezen talál­ják meg a helyes utat a párt felé. Szólni kell röviden a párt­tagság szervezettségéről, fe­gyelméről, a párt egységről, a demokratikus centralizmus­ról és a párton belül megmu­tatkozó, a Párt egységét ve­szélyeztető egyes egészségte­len jelenségekről. Pártszervezeteinkben sok­kal eredményesebb szerve­zeti élet folyik, mint az ok­tóberi ellenforradalmi ese­mények előtt bármelyik esztendőben. A kommunisták legtöbbje rendszeresem eljár taggyűlé­sekre, pártnapokra, vezetősé­gi ülésekre. Egyre gyakoribb, hogy a napi munka után fel­keresik a párthelyiséget, meg­beszélik a problémákat, a feladatokat. Ezt az egészsé­ges. fegyelmezett szervezeti életet nekünk tovább kell fej-: leszteni, "akozni kell párt-: tagjainkban a szervezeti élet fontosságát. Míg korábban az MDP-ben a taggyűlések, kü­lönböző pártrendezvények legtöbbször vita nélkül foly­tak le, ma igen nagy az ér­deklődés. az aktivitás a párt­tagok részéről. Kezdjük el­hagyni a formális, gyakran bürokratikus, papírízű fel-j szólalásokat; aktívan, cselek-? vően igyekszünk beavatkozni! a dolgok menetébe. Ügyelni! kell arra, hogy ez az aktivitási a párttagság szervezeti életé-« nek egészséges úton való ha-í ladása nehogy visszaessen,« nehogy újból azokkal a ne-« hézségekkel kelljen küszköd-! nünk, ami korábban volt,« hogy egy-egy taggyűléstől a« párttagság kétharmada távol-| tartotta magát és akik részt-f vettek, közömbösen, fejbólin-| gat ó-módra vették tudomásul! a titkár vagy a vezetőség be-? Művelni kell párttagjainkban a felelősség-SudaTof, a fegyelmezettséget A demokratizmus volt MDP tagságnak. Egészségesen alakult a párttagság összetétele Az űzetni munkások ara­nya növekedett az MDP-hez viszonyítva, 13 százalékról 18.7 százalékra. Ami negatív jelenség a párttagság összeté­telének alakulásánál, hogy az eredetileg alkalmazottak ará­nya 8,8 százalékról 11,6 szá­zalékra növekedett. Igen gyengén állunk az egyénileg dolgozó parasztok, az értel­miségiek fölvételével Milyen következtetéseket lehet mindebből levonni? Nem lehet azt a gyakorla­tot többet követni, hogy elő­re meghatározzuk: hány párt­tagot vegyenek fel egy hó­napban vagy egy évben a pártszervezetek. A pártnak továbbra is szük­sége van uj erőkre, akik bebizonyították hűségüket a párt, a szocializmus iránt, akiit meggyőződésből lép­nek be a pártba. Ezek előtt az emberek előtt nem zárjuk be a párt kapuit a jövőben sem, de mielőtt fel­vesszük őke*, alaposan tájé­kozódnunk kell. kik ezek az emberek, mi a felfogásuk, mi­lyen az életük, a munkához, a párthoz való viszonyuk, a környezetűv s hogy mivel ér- demelték ki a pártba való felvételt. Ha nem ezt tennénk, azt a hibát követnénk el, hogy egyrészt elzárnánk a becsületes emberek előtt az utat a pártba, akik feltétlen erősítést jelentenek a Pórt számára, másrészt: ha nem néznénk meg alaposan kikkel akarjuk erősíteni pártunkat, könnyen beférkőzhetnek kar­rieristák, kalandorok, akik nem a Pái't erősítését, hanem gyengítését jelentenék. Mindez neih jelentheti azonban, hogy most már legyünk bizalmatlanok mindenkivel szemben, el­zárkózzunk azoktól az em­berektől, akik majd csak ezután kérik pártba való felvételüket. Az áprilisi taggyűléseken gyakran azzal utasították el a becsületes emberek tagfelvé­teli kérelmét, átigazolását hogy miért nem jöttek előbb Persze, jobb lett volna, ha november, december hónap­ban már meg lett volna az a taglétszámunk, ,->mi jelenleg van. Látnunk kell azonban hogy nem minden ember feje Előfordul — habár még most csali szórványosan —, hogy egyes élvtársak nem hajtják végre a rájuk bízott feladatot, sőt, olykor, ha poli­tikai meggyőző munkáról van szó, még úgy is nyilatkoznak, hogy: nem fog ő udvarolni senkinek; fegyver kell ide, elvtárs, nem politikai munka! Ennek persze megvannak a maga objektív körülményei, hogy egyes pártszervezeteink- ban a kommunisták így véle­kednek a dolgokról. Az utób­bi hónapokban eléggél el vol­tunk foglalva belső problé­mákkal: a párt újjászervezé­sével a tagfelvételi munká­val, az ellenforradalom elleni harccal, stb.. Ez bizonyos be- í előfordul ást eredményezett számos pártszervezetben. Ezért a jövőben • anélkül, hogy a párt belső ügyeit, problémáit háttérbe szorítanánk, a párttagság figyelmét jobban rá kell Irányítani olyan feladatok és problémák megoldására, amelyeket csak a tömegek megnyerésével, mozgósí­tásával tudunk megoldani. Pártunkban egészségesen bontakozik ki a demokratikus légkör. A kommunisták leg­többje bátran bírálja a hibá­kat, személyre való tekintet nélkül megmondják vélemé­nyüket. Ezt az egészséges lég­kört tovább kell bátorítani és erősíteni. erősíté­se, további tudatosítása azonban akkor lesz még eredményesebb, ha együtt jár a centralizmus erősíté­sével. A kettő egymástól elválaszt' hatatlan. Ennek a kérdésnek a tudatosítása nagyon fontos helyet kell, hogy kapjon a partin unkában. Pártunk marxista—leninis­ta forradalmi párt, amely a demokratikus centralizmus elvén épül fel alulról felfelé választják a vezetőket, a fel­sőbb szerv határozata ugyan­akkor kötelező az alsóbb pártszervekre E téren azon­ban vannak figyelmeztető je­lek. Van bizonyos kétkedés egyes pártszervezetek, párt- szervek részéről a felsőbb pártszervek határozata, dön­tései iránt. Egyes elvtársak például mér úgy vetették fel „jobban tudjuk mi azt, hogy mit kell csinálni a mi terü­letünkön, mint a központi, vagy a megyei pártszervek.’1 Mi lenne a vége, ha minden pártszerv, vagy alapszervezet, vagy az egyes kommunisták külön-külön, a maguk elgon­dolásai szerint dolgoznának, figyelmen kívül hagyva a Központi Bizottság vagy az alsóbb választot t szervék dön­téseit. Ebből cdőbb-utóbb zűr­zavar, anarchia lenne. Foltozni kell párunkban az ideológiai munkát, az eszmei tisztaságért folyta­tott harcot. Az ellenforra­dalom és a Nagy—Losonczy- csoport revizionista nézetei rendkívül nagy zűrzavart okozott az emberek fejében, gondolkodásában. Mérhetetle­nül felszította a nacionaliz­must, a sovinizmust, gya- lózta a prcletárintemacio- nalizmust. Nagy Imre már az októ­beri események előtt minden igyekezetét latba vetette, hogy háttérbe szorítsa a porletár- intemacionalizmus nagy esz­méjét, gyengítse annak szel­lemét a tömegekben; lazítsa kapcsolatainkat a szocialista tábor országaival és elsősor­ban a Szovjetunióval, s hogy végsösoron kiszakítsa orszá­gunkat a szocializmust építő népek táborából. Az októberi juk gyakorlati végrehajtását is. Kényszerítették a becsü­letes párttitkárt, tanácselnö­köt, gazdaságviezetőt a le­mondásra vagy egyszerűen fenyegetéssel elkergették őket. így került sor a me­gyében is számos párt-, ta­nácsi- és más területen dol­gozó elvtárs leváltására. No­vember 4-e után a helyzet ezen a téren nagyon szomorú képet mutatott. Első felada­tunknak azt tartottuk, hogy rendezzük, kialakítsuk a párt és állami területen a vezető- gárdát. Elvtársak! Az ez év feb­ruár 15-i megyed pártaktíva határozata alapján erőtelje­sebben vettünk irányt az el­lenforradalmi elemek vezető posztról való eltávolítására. Ennek eredményeképpen el­mondhatjuk, hogy a legfonto­sabb vezető posztok megbíz­ható kezekben vannak. Az eredménnyel azonban nem lehetünk megelégedve, mert még kisebb-nagyobb beosz­tásban még ma is megtalál­hat az ellenforradalmi sze­nyolcvan deltas „Sonett” rádiója A salgótarjáni gyártmá­nyok közül meg kell említeni a gyönyörű zománcozott kály­hákat és tűzhelyeket. Érdek­lődésre tarthat számot az új korszerű „Láng 586”-os zo­máncozott, tüzelőtartóval ás beépített 2 darab gázrezsóval ellátott tűzhely. A Tisza Cipőgyár önálló pavilonjában több mint 130 pár b"rtalpú cipőtípust mu­tatnak be, ezenfelül hasonló nagy mennyiségben vászoné és tornacipőket. A jászberényi Fémmyamó, újszerű, ízléses aluminiumedényekkel és mág készítményekkel sietett a dol­gozók szükségleteinek kielé­gítésére. A virágkedvelők örömére á Fővárosi Tanács virágkiállf. tást tart, ahol bemutatják a meleg-hidegszobai, árnyékos és napos erkély nővén veket A szobanövények helyes ápo­lásét, átültetését, szemléltetve mutatják be. Gyakorlati út­mutatást kap a látogató egyes növények, különleges ezapo* rítási módjáról A vásár eddigieknél na* gyobb területén mindenki igényét kielégítő árubőség található. A gyermekek ked­vence, a pettyes lahda, a fő* helyet foglalja el a bejárat közelében. A nézgelődésbea elfáradt dolgozók kipihenhe­tik magukat az ízlésesen be* rendezett tiszta csárdákban és éttermekben. Nehéz lenne számot adni arról, amit a látogató szeme elé tár ez a nagyszerűéin meg­rendezett vásár. Meg k^ll nézni, mert úgy lehet meg­győződni fejlett iparunk re- m okéiról. ab. mét, amit nekünk az elkö­vetkező időben következetek sen ki kell söprenünk. Gyakori még ma is, hogy az egyik helyről elzavarják — leváltják az ellcnforra- dalmárokat, más helyen magasabb beosztásba vi­szik, jóval több fizetéssel. Felsőbb szervek, de néha még minisztériumok is, nagy így elvezettél szorgalmazzák a „mentő akciókat”, egyes el­lenforradalmi elemek tisztára mosását. így természetesen, joggal bizalmatlanok a kommunis­ták egyes felsőbb szervekkel szemben, mikor azt látják* hogy lent mi itt erőlködünk, igyekszünk megtisztítani a területet az elleni orr adalmá- roktól ugyanakkor a felsőbb állami szervek gyakran aa ellenkezőjét csinálják. Vala­hogy úgy néz ki a helyzet* hogy mi kirúgjuk az ellen- forradamárokat az ajtóig egyes felsőbb állami szervek pedig karan-kapják öltét és vissza penderítik az ablakán* Sz lám elvi alapokra kell helyezni kádernrjirtánkat Az elmúlt 12 esztendőben sok becsületes, tehetséges káder került vezető beosztás­ba, akik a nehéz napokban is igyekeztek helytállni; Ennek ellenére a mi előző kádermunkánk sem volt ki­elégítő. Gyakran előfordult, hogy az embereket egy jó felszólalás alapján vagy, hogy értelmes, intelligens, művel ember — állítottuk fontos beosztásba. Ilyenkor sokszor háttérbe szorult az, hogy mi­lyen ezeknek az embereknek az elvi szilárdsága, életta­pasztalata, az élete, a mun­kája; A legnagyobb hiba —■ ami­ből le kell vonni a szükséges tanulságot — az idős kom­munisták háttérbe szorítása, mondhatni, szinte a vezetés­ből való kiszorítása volt. Ezért a megyei intéző bi­zottság legutóbb úgy hatá­rozott, hogy minden területen, de min­denekelőtt a pártvezetésbe be kell vonni az idősebb elvtársakat. A továbbiakban Kálmán aivtárs arról beszélt, hogy november 4-e után nem tud­tunk azonnal foglalkozni a tömegszervezetek munkájá­val d voltunk foglalva a párt újjászervezésével az el­lenforradalmi elemek leveré­sével. Gyenge még ma ia a foglalkozás a szakszerveze­tekkel Tudatában kell lenni an« ,mk, hogy a szakszervezet a munkásosztály legnagyobb tömeg szervezete, melyet ha segítünk és a szakszervezet­ben dolgozó kommunistákat rendsezresen tájékoztatja!: a .feladatokról — a párt, a pro­letárdiktatúra még szilárdabb támaszává lehetnek; Egészségesen halad me­gyénkben a KiSz-szervezc- tek létrehozása is. A me­gyében jelenleg 143 KISz- szervezet 4100 taggal mű­ködik. Az egészséges fejlődés mel­lett azonban tapasztalható a KISz munkájában komoly negativ jelenség is. Ez a politikamentesség. Nem len­ne helyes, ha visszatérnénk az ifjúság nevelésében azok­hoz a korábban formális és erőltetett módszerekhez, ame­lyek nem vonzották az ifjú­ságot. Nem a brossúrákra, a száraz és általános, elvont dolgok ismertetésére gondo­lunk mi. amikor azt mond­juk: a fiatalok körött politi­zálni keU, hanem azokra a kérdésekre, amelyek foglal-» ^Folytatása a 3-ik oldalon! í A felszabadulás óta har­► madszor rendezik meg fővá­► rosunkban az ipari vásárt. M 955-ben mintegy 400 részt­vevővel kei ült megrendezés­ére. Ma az ellenforradalom ► okozta sebek ellenére hétszáz ► résztvevő gyönyörködteti, [szebbnél szebb iparcikkekkel ;a vásár kíváncsi látogatóit. í Szinte lehetetlen átfogó ; képet adni a Budapesti Ipari ! Vásáron bemutatandó újdon- 1 ságok nagy tömegéről, ezért [csak egy-két példát említünk • belőle. [ / b ; Uj magyar szabadalom; a Hydroglobus : A vásár egyik érdekessége lez a korszerű és olcsó vízto- :ranyi Előállítási költsége 50 ■ köbméter űrtartalomnál 30 [százalékkal, 100 köbméternél >45 százalékkal alacsonyabb [mint a vasbetonból épített [víztornyoké. A vásár tartama [alatt az érdeklődők a Szolnok [melletti Mezőhéki Állami [Gazdaságban, a helyszínen [tekinthetik meg építés köz­iben a Hydroglobust; I Nyolc hazai gépgyár 21-féle [szerszámgépét mutatja be. A [Gamma többféle nukleáris [műszerrel szerepel a kiállítá- [son. Ilyen a F—004 típusú [ólomtoröny, amely a rádió- [aktív sugárzásmérő berende­lés fontos része. Az F—003 tí- [pusú doziméter, amely töltő- ! tollhoz hasonló műszer, első- ísorban a gamma- és röntgen- tsugárzásoknak kitett dolgo­zók egészségvédelmének él- [engedhetetlen eszköze. ; A kisipari export műszere- [ két gyártó vállalat mutatja I be a roncsolásmentes metallo- : gráfiai vizsgálatok végzésé­ihez alkalmas hordozható be­rendezést. Érdeklődésre tart iszámot a Finommechanikai i Művek ellenforradalom napjai meg­mutat tik, hogy a proletárinternacionaliz­mustól való elszakadás egyet jelent a kapitalista restaurációval. Kedves Elvtársak! Az el­lenforradalmi erők az elmúlt évi októberi, novemberi, de még a decemberi hónapban is ..sztálinista’*, „rákos ista" jelzők címén ádáz harcot in­dítottak a párt, állami, gaz­dasági és tömegszervezeti | funkcionáriusok ellen; aljas rágalommal igyekeztek azo­kat az elvtáreakat lejáratni akik az elmúlt 12 esztendő­ben, ha nem is hibamente­sen, de állhatatosan harcol­tak a párt célkitűzésedért. Az ellenforradalmi időszak alatt megkezdték ideológia-

Next

/
Thumbnails
Contents