Szolnok Megyei Néplap, 1955. december (7. évfolyam, 282-307. szám)

1955-12-01 / 282. szám

MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL: ■ A MEGYEI PÁRT BIZ OTTS ÁS‘ES A MEGYE I- TANÁCS LAPPJA VII. évfolyam 282 *iám * Ara 50 fillér 1956 december 1.. csütörtök r Egy falusi párttitkár munkájáról (2. o. Nézzetek a térképre! (2. o.) Irodalom — művészet (3—1. o.) Ünnepségek a Nemzetközi Demokratikus Nószövetség fennállásának 10. évfordulója alkalmából (5. o.) A szolnoki utcák állapotáról (6. o.) Megyénk hét gépállomása az élüxvm cím várományosa Megyénk több gépállomása egész Kagyle’enffiségű újf'ás a 411-es sarizatt mazdonyon latéval hasznos tanácsokat tud ád­áz ónnal szól és a sokéves tapaszt a­December 8—9-én ülést tart a Megyei Tanács 250 vagon ta&armanvl biztosítóink az átfatátto^ány átfeSe’tetésére az fl’csiszigoti ÜlSami Gazdaságban ni a hiba kijavításához. Kettőjük érdeme a 411-es soroza­tú mozdonyok qa?dcr*árossá ’étele s munkájúik elismerését mi sem bi- •.onyítja .iabran. minthogy felettes hatóságunk is elismerte s alkalma­zását országos viszonylatban is kö­telezővé tette. Hogy az újítás mennyi szenet ta­karít meg majd népgazdaságunknak, az meg nincs papíron kiszámítva. Mind •• -".-tr® igen hasznos műkéi végzett a két újító. Cseh Zoltán tét, az iskolán belüli és iskolán kí­vüli nevelési feladatokat tárgyalja meg as ülés. A Megyei Tanács Végrehajtó Bi zottsága felkéri a Megyei Tanár: tagjait, hogy valamennyien feltét­lenül vegyenek részt az ülésen, egyben pedig a megye dolgozóit is szeretettel meghívja az ülésre, amely nyilvános. éven át, s most az őszi idényterv teljesítésében is kiemelkedő mun­kát végzett. A Turkevei, Kunmada- rasi, Kunhegyesi, Cibakházi, Mes­terszállási, Fegyvernek!, Jászkiséri Gépállomás ilymődon a kitüntető élüzem cím várományosa. Mind a hét gépállomás túlteljesítette vetés­tervét. Az éiüzem feltételek közé tartozik azonban a mélyszántás és a silózás is. Ebben a munkában is helyt kell állniok. A Mezőgazdasági Igazgatóság legutóbbi értékelése szerint me­gyénk tíz legjobb gépíiLlomási trak­toristája a következő: 1. Pádár Imre Kunhegyes 217, 2. Bernáth Károly Kunhegyes 189, 3. Saskai Ignác Turkevc 181, 4. Fridrik István Kunhegyes 180, 5. Kondor I.ász'ó Mezőtúr 173. 6. Cs. Nagy Sándor Karcag 169, 7. Biró András Mezőtúr 164, 8. Nemes G. Sándor Jászkisér 163, 9. Tar Lajos Mezőtúr 161. 10. Czimrák György Cibakháza 150 műszaknormával. A legjobb öt gépállomás! trakto- losbrigád: 1. Kiss Nndor Mezőtúr 134, 2. Blahó Imre Mezőtúr 122, 3 Vad Lajos Mesterszái’ás 115, 4. Szües István Mesterszállás 105, 5. Simon István Turkevc 102 műszak- normával. Kísérletképpen már hosszabb ideje működik néh.ny ilyen bizo­mányi bolt. A bizományi értékesí­tés módszereit, feltételeit most szé­les körben ismertetik. Ez év végére körülbelül harminc föídművesszö- vetkezetx-b'izományi bolt könnyíti a tJimelőszövetkezeték áruinak érté­kesítését. Bors árVezelt Borneóbci és Indiából A külkereskedelem gondoskodott arról, hegy a disznóölések idejére elegendő feketebors legyen a bol­tokban. Eddig hatvan tonna jemi- nőségű bors érkezett, nagyobbik rész? Borneóbói, kisebb része pe­dig Indiából. estet is rendeztünk. Ezen ugyancsak a begyűjtés problémáit vitattuk meg. Éppen a mi munkánk példázza, hogy igenis lehet eredményeket el­érni. Községünkben ma már na­gyon megcsappant a hátralékosok száma. Mindössze 53 gazdálkodó tar­tozik állattal és állati termékekkel. A november havi tanácsülés részt­vevői megfogadtál-:, hogy december 25-ig a község minden tartozását ki­egyenlíti. Jelenleg 300 olyan dolgozó paraszt vain, aki már mindenből teljesítette beadását. Hogy tiszta lap­pal kezdjük a jövő esztendőt, ahhoz a begyűjtési állandó bizottság na­gyobb segítségét kérjük. Vállalá­sunkat mindenképpen teljesíteni akarjuk, mert a község becsülete is azt kívánja, hogy december 25-ig ne legyen egyetlen hátralékosunk se. ifj. Orosz János tanácselnök, Tiszaörs A nagy teherbírású 411-es soro­zatú mozdonynak komoly hátrá­nya, hogy „sok szénnel jár.’1 A mozdonyvezetők, szakemberek ele­get bosszankodnak ezért. A fűtők nek sem könnyű a dolguk rajta, mert alaposan etetni kell, hogy m"g tudják tartaná a gőznyomást me­netközben. Hátba azonban az igye­kezet, ezzel a géppel nem tudnál: megfelelő hatásfokot elérni, mert a gőztolattyú üzemközban átfúj és a szabadba szokik a gőz. Sőt az átfúvás ellennyomást idéz elő s ez erőseai megnöveli a szén­fogyasztást, ez pedig hátrányára van a gazdaságos üzemeltetésnek. Bozóki Andrásnak és Bányai Jó­zsefnek, a Járműjavító mozdony­osztálya két jó szakemberének is régóta feltűnt már a mozdony nagy hibája. Gyakran beszélgettek arról, hogyan lehetne kiküszöbölni, elvég­re nincs olyan probléma, amit hoz­záértéssel meg ne lehetne oldani. Azt tudták, hol kell keresni a hi­ba gyökerét, amivel elejét lehetne venni a nagy szénpocsékolásnak. A gőzgép felépítésének van ugyanis egy gyönge pontja. A gőztola-ttyún két darab széles gyűrű van, melyek érzéketlenségüknél fogva nem biz­tosítanak kellő tömítést s a sza­badon hagyott résen szökni hagyják a gőzt. Aki keres az talál is S a két ember addig gondolkozott, míg meg­találták a megoldást A gőztolaty- tyú testen a két széles gyűrű kö­zött van egy öntött vasbetét, amely a vezeték nélküli tolattyú testet tartja a perselyben. Ebbe az öntött vasbetétbe szereltek még -kjét darab keskeny gyűrűt, melyek már bizto­sítják a tökéletes tömítést, elzárják a szabadba igyekvő gőz útját, s hasznos munkára kényszerítik. Sőt ezek a keskeny gyűrűk még ab­ban az esetben is biztosítják a tö­kéletes tömítést, ha a széles gyű­rűk már megkoptak. Ez pedig ez­előtt igen hamar bekövetkezett. Az ötlet megvalósítása nem került nagy beruházásba, hosz- szadalmas munkába. így a napok­ban a Szolnoki Fűtőházmak egyik 411—116 számú mozdonyát alakítot­ták át így, s elindult első próbaút- jára a gép. Izgatottan várta mindenki az eredményt, mi lesz az első tapasz­talat. Ahogy visszaérkezett a gép, Bczóíki elvtárs örömmel újságolta el, hogy mindenben bevált a szá­mításuk. Egy úton is sok szenet takarítottak meg, s megszűnt a fö­lösleges gőzfuvás. A mozdonyveze­tő is elismerte az újítás nagy elő­nyét s a fűtő is csak jót tudott mondani, merthiszen az ő munkája is sokkalta könnyebb lett, mióta a 411-es karónrt jól hasznosítja a be- lapátolt tüzelőt, Csendes, haikszavú ember a moz­donyok kiváló ismerője. Sokan is­merik az üzemben. Naponta felke­resik a legkülönbözőbb problémák­kal s mindig tud tanácsot adni. — Szeretettel oktat mindenkit, különö­sen a fiatalokat. Bányai Józsefről, a másik újító­ról el kell mondani, hogy mozdony- vezető volt. 1949-ben került a Jár­műjavítóba, s mint tapasztalt szaik- en.ber, a mozdonyok jó ismerője, —1 minőségi ellenőr lett. Éberen őr­ködik azon, hogy a gépek jól kija­vítva hagyják el a műhelyt. Ha va­lahol hibás szerelést vesz észre, — A Megyei Tanács december 8-án és 9-én délelőtt 9 órai liezdattel ülést tart. December 8-án a Megyei Ta­nács Végrehajtó Bizottságának, va­lamint a Megyei Tanács tagjainak munkáját és az egészségügyi és szociálpolitikai állandó bizottság tevékenységét, december 9-én a megye kulturális életének helyze­Az Alcsiszigeti Állami Gazdaság vezetősége messzemenően gondos­kodott az állatállomány téli és ta­vaszi takarmányszükségletének biz­tosításáról. Figyelmes tervező mun­kával arra törekedtek,, hogy a jó­szágok ellátása gazdaságos, váltó-, zatos és zavartalan legyen. 25 vagon szénát tárolnak s ennek túlnyomó többsége, mintegy három­negyed része pillangós növényekből áll. Emellett 21 vagon takarmány­szalmát is biztosítottak télire, főleg a lovak számára. Az igásállatok jő erőnlétét azzal akarják megtartani, hogy az abrákolás mellett a nagy tápértékű takarmányrépát maghere szalmából őröltdarával adagolják. A takarmányt tervszerűen használ­ják fel. Tíznapos terveket készíte­nek, előre s az állatonként kiszabott mennyiséget mérlegelik. Ezzel ele­jét veszik mindennemű pocsékolás- nak, pontosan tudják, hogy egy- egy takarmányfajtánaík meddig kell elegendőnek lenni. A silózást elsőrendű kötelesség­nek tartották a gazdaságban, ezért sikeresen oldották meg ezt a fel­adatot is. Mivel fiatal gazdaságról van szó, még nem építettek elegen­dő állandó jellegű betonmedencét, a kozervált takarmány jórészét ide­iglenes gödrökben tették el télire, így is túlteljesítették tervüket, a kötelező 2800 köbméter helyett 3100 köbmétert silóztak idáig, de to­vábbra is folyik a konzerválás. A siló ízesítésére felhasználják a ká­poszta buroklevelét, ami ugyancsak növeli a takarmány tápértékét. összesen mintegy 250 vagon ta- karmánybázisa van a gazdaságnak. Ez a mennyiség bőven elegendő az újig, még akkor is, ha figyelembe vesszük az állatállomány fokozatos növelését. A népi együttesek konferenciája-4 Népművészeti Intézet tánc- és néprajzi osztálya a falusi népi tánc. és népiegyüttesek munkájának kér­déseiről országos konferenciát ren­dez december 10—11 és 12-én az Intézet székházában. A Jconferencia alkalmából Felsőíárkány, Hosszú, hetény és Nagyecsed község népi együttesei népi mese- és történeti játékot, népitánc feldolgozásoliat mutatnak be. A konferencia részvevői megvi­tatják a soronkövetkezö feladato­kat. Foglalkozik az értekezlet a megyei művészeti versenyeklcel, a népművészeti és táncszakkörökkel, a báli évaddal és a társadalmi nép­rajzi gyűjtés kérdéseivel is. (MTI) Földművesszövelkezefí bizományi értékesítés A földművesszövetkezetek a Szovjetunióban kialakut gyakorlat alapján a bizományi értékesítés megszervezésével segítenek a ter­melőszövetkezeteknek értékesítési problémáik megoldásában. A ter­melőszövetkezetek a helyi földmű­vesszövetkezettel bizományi meg­állapodást kötnek árujuk értékesí­tésére, előre meghatározva az el­adandó árumennyiséget. Van olyan cikk, amelynél a földművesszovet- kezet értékesítési alsó árhatárt vál­lal, más cikkeknél azt kötik ki a szerződéiben, hogy az értékesítés a megfelelő piaci áron történjék. A földművesszövetkezetek a kapcso­lat szélesítésére olyan szakboltokat létesít-nek, amelyek főfeladata c bizományi értékesítés, • V.. Tiszaörs decembpr 25-ia teljesíti begyűjtési tervét Tiszaörs a begyűjtési terv teljesí­tésével mindig az utolsók között volt a tiszafüredi járásban. Ezév áprilisában még összesen 109 mázsa hízott sertéssel tartoztunk az állam­nak. Kerestük, hogy mi lehet ennek a nagyfokú elmaradásnak az oka. Megállapítottuk, hogy a főhifoa a hátralékok megszaporodásában van. Néhány termelőnél három-négy esztendős tartozás is felgyülemlett. Az volt a legnagyobb baj, hogy a hátralékosokat nem tájékoztattuk az elmaradás, anyagi hátrányairól. — Sokan nem tudták, hogy akik kés- .ekednek, azoknak 10 százalékkal felemelik a beadási kötelezettségét. Egyszóval az állampolgári fegye- em terén nálunk hosszú ideig sok hiba volt. Hozzáfogtunk azonban . nnek az állapotnak a megszünte­téséhez. Faluszerte kisggyűléseket tartottunk. A dolgozó parasztokkal megismertettük a különböző rende­leteket. Ezenkívül „Kérdezz-felelek’’ VÁRSZEGI IMRE huzamosabb időn keresztül a Budapesti Kis- tugögyár igazgatója volt. A párt hívó szavára vezetői beosztását cse­rélte fel vidéki munkahe’yével. Törökszentmiklósra került, ahol a gépállomás igazgatójaként segít a dolgozó parasztoknak a mezőgazda- sági termelés, a szövetkezeti gaz­dálkodás fejlesztésében. A párt hívó szavára falusi munkára jelentkeztek BETTENBUCH JÓZSEFNÉ ugyan­csak Budapestről, az Állami Gazda­ságok Minisztériumából érkezett Szolnok megyébe. Nem ismeretlen sz'mára ez a vidék, hiszen a Jász­ságba való, azonkívül huzamosabb ideig Mezőtúron is dolgozott. Most a Pusztakürti Állami Gazdaságba került, ahol párttitkárrá válasz­tották. SZABÓ MIHÁLY elvtárs a Szob noki Járműja\űtóban dolgozott. A Szovjetunióban végzett kiváló szak­ember jelentkezett falusi munkára és nemrég a Mezőhéki Állami Gaz­daság főmérnökévé nevezték ki. Szabó elvtárs örömmel vállalta a megbízatást, s arra törekszik, hogy új munkahelyén is kivívja a dol­gozók megbecsülését, SCHAUER ANNA, a kuncsorbai Vörös Október TSZ egyik igen lel­kes tagja. A termelőszövetkezet pártszervezetének volt párttitkára. Évek során át a politikai munká­ban nagy gyakorlati tapasztalatokra tett szert. Most, a tanfolyam elvég­zése után ismét visszakerült a Vö­rös Október TSZ-be, ahol újult- erővel látott mankóhoz, BEVER VILMOS elvtárs, a buda­pesti Danuvia-Gyár sztahanovista esztergályosa. A kiváló szakmun­kás nagyszerű feladatra vállalko­zott Az eddig sok nehézséggel küsz­ködő kétpói Alkotmány Termelő­szövetkezet tagjainak segít a gaz­dálkodás fellendítésében. Pár nap­pal ezelőtt a tsz pártszervezetén U tpigi párttitkárrá választották a

Next

/
Thumbnails
Contents