Szolnok Megyei Néplap, 1955. június (7. évfolyam, 127-152. szám)

1955-06-01 / 127. szám

MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Vü. évfolyam, 127. szám wuw.nM"nn nnytBKnmtanwM! Ara ÖO fillér 1955. junius 1., szerda----­MAI SZA MUNK TARTALMÁBÓL: A tag- és tagjelöltfelvétel néhány kérdése Szolnokon. (2. old.) íiuskő Ferenc elvtárs a szandaszö'lősi Vörös Mező TSZ új elnöke. (3. old.) A megyei labdarúgó bajnokság I. osztálya májas 29-i fordulójának válogatottjai. (4. old.; I___________________________________________________ ~\ J ÉLENJÁR Ä 'VERSENYBEN Jánosi Erzsébet, a Szolnoki Tejüzem dol­gozója áprilisban 114 százalékra teljesítette tervét. Májusban újabb 10 százalékkal növelte teljesítményét. Emel­lett a nemrégen meg­rendezett tisztasági ver­senyben is az első he­lyet érdemelte ki. Képünk munkaköz­ben ábrázolja. ifjúsági nap a DISZ kongresszusa és a IIT tiszteletére Szolnokon A Szolnok városi DISZ bizottság a hely­őrségi honvédalakula­tokkal Itaröltve a DISZ kongresszusa és a VIT tiszteletére ifjúsági na­pot rendez vasárnap. A megnyitó reggel 8 óra­kor lesz a Vidám Park­ban. Egész nap kultúr­műsorok, sportbemuta­tók szórakoztatják majd a fiatalokat, ökölvívó, birkózó, labdarúgó, ví­vó, súlyemelő, röplabda villám-bemutatók lesz­nek. A legjobb DISZ sportolók összemérik erejüket a katonaspor­tolókkal. A DISZ városi bizott­sága és a helyőrségi honvédalakulatok sze­retettel meghívják a Vidám Parkba a város lakosságát* 00 fiái fciépiláséhez elegendő téglát, 479 vapn különféle műtrágyát sváriansfc tervest felül u Épitöasivaglpar! és WefépzdáMási ES ttalgozál Mi, a Megyei Tanács Epítőanyag- ípari és Talajerögazdáikodási US dolgozói elliatároztúk, hogy tettek­kel váltjuk valóra pártunk Köz- ponti Vezetőségének márciusi ha­tározatát. Tudjuk, hogy a célkitű­zések végrehajtásának legfontosabb feltétele a termelési tervek mara­déktalan teljesítése, túlteljesítése, aa önköltség csökkentése, a terme­lékenység emelése. A felszabadulási munkaverseny során I. negyedévi tervünket 135.3 százalékra teljesítettük s így előt­tünk is nyilvánvalóvá vált, hogy hatalmas tartalékaink vannak még, melyek feltárásáért haladéktalanul munkához kell fognunk Eredmé­nyeinket tovább akarjuk fokozni, ezért a 20 budapesti üzem kezde­ményezéséhez csatlakozva elvállal­juk, hogy j-j-j éves teljes termelési tervün- '—! két december elsejéig befe­jezzük s így 1,390.000 forint értékű árut adunk terven felül népgazda­ságunknak. — Ezen belül 1,600.000 nyerstéglát, 1,500.000 égetett tég­lát, mely mennyiség 50 családiház felépítéséhez elegendő. A mezőgazdasáig jó termésered­ményei érdekében terven felül el­készítünk 230 vagon tőzeges trá­gyát, 180 vagon komposzt-trágyát, 10 vagon szemcsézett műtrágyát. A lakóházépítkezéseik meggyorsí­tása céljából mozaiklapgyártási tervünket a III. negyedév végére befejezzük és 9000 négyzetméter mozaiklapot gyártunk terven felül, rn-j Fenti vállalásaink leljesí- i-zJ tése mellett a termelékeny­séget 4 százalékkal emeljük, nr] Tudjuk, hogy a termelési '—1 terveik teljesítésén kívül az előttünk álló legfontosabb feladat az önköltség csökkentése. Ezért vállaljuk, hogy jóváhagyott önkölt­ségcsökkentési tervünket 3 száza­lékkal túlszárnyaljük s így 494.000 forintos megtakarítást érünk el. Vállalásaink maradéktalan telje­sítésével teszünk hitet a márciusi párthatározatok mellett, Helle József Haha Albert igazgató. párttitkár. Szabados Milliós DB. titkár. Június 2-án kert-mozi nyilik Törökszentmiklóson A megyei Mozi üzemi Vállalat kert-mozit létesített Törökszent- miklósom. A kert-mozi megnyitá­sára június 2-án kerül sor. — A Dózsa Filmszínház udvarán kö­rülbelül 200.000 forint baruházás- sal létesített kert-mozibsn a hó­nap folyamán a magyar filmgyár­tás legkiemelkedőbb alkotásai ke­rülnek műsorra. A kifogástalan hang- és képtechnikát egy teljesen új, modem vetítőgép biztosítja. R törokszenfmlklási járás fbtámuvesszevmezete; vezg'nek a vasgyűjtési versenyben A vasgyüjtésl hónap alatt megyénk földmű­vesszövetkezetei az el­sők között jártak az országos versenyben. A legutóbbi értékelés azonban azt mutatta, hogy visszaesés van a begyűjtési munkában. Különösen nagy a le­maradás a tiszaburai, a. tiszaderzsi, a jánoshi- dái, a jászdózsai és a vézsenyi földmüvesszö- vetkezeteknél. Ezeken a helyeken az ügyve­zetők nem tekintették szívügyüknek a vas- és fémgyűjtést. A dolgo­zókat nem vonták be a munkába, pedig ezzel nagyban hátráltatják és lerontják megyénk jő eredményét. Az első helyről a negyedikre estünk vissza; Hiba van a begyűj­tött vas- és fémhulla­dék leszállításánál is. A vasnak 65.1, á fém­nek 59.5 százalékát ad­ták át szövetkezeteink. Dicséretreméltöan vé­gezték a gyűjtést a kenderesi általános is­kola V. c) osztályának tanulói. Ez az osztály több mint 12 mázsa va­sat adott át a szövetke- kezetnek. Jászfelső- szentgyörgyön Kiss Gyula és Szekcsák Im­re, Tiszatenyőn Emis Ferenc tanulók járnak élem A járások versenyé­ben első a törökszent­miklósi 182.3. második a szolnoki 149.9, har­madik a kunhegyesi 130.4 százalékos telje­sítéssel. A jászberényi járás még mindig az utolsó helyen kullog. Földművesszövetkeze­teink dolgozói a még hátralévő időben hasz­náljanak fel minden lehetőséget a vasgyüj- tésre, ugyanakkor töre­kedjenek arra is, hogy a begyűjtött vas- és fémhulladékot leszál­lítsák; Csáti Lajos MÉSZÖV Szolnok A dekádtervek túlteljesítése biztosítja a vállalások valáraváltását Megyénk üzemei együttesen is csatlakoztak a 20 budapesti üzem felhívásához s komoly ígéretekkel igyekeznek előrevinni a tervteljesí­tés ügyét. Most már a tetteken a sor s minden vállalatunknak el kell érni, hogy maradéktalanul teljesítse fogadalmát. A májusi eredmények azt bizonyítják, hogy nem voltak alaptala­nok a vállalások s az első lépéseket megtette megyénk ipara az éves terv túlszárnyalása felé. A Szolnoki Papírgyár dolgosói közel 107.000 forint értékű munkát végeztek terven felül munkáját bizonyítja, hogy a nehéz­ségeket legyőzve, biztosították a fo­lyamatos ellátást s mindössze egy órát kellett leállni az I-es géppel. Csupán az állásidő csökkentésé­vel 21.500 forint megtakarítást ér­tek ei. — Ä tervek túlteljesítése 45.500 forint gazdasági eredményt jelentett. Emellett a külön anyag- megtakarítás is közel 40.000 forin­tot tesz ki. A gyár legjobbjai közé tartoznak a papírgépen dolgozó Tamasi-bri- gád tagjai, a símíton dolgozó Ham- zi-brigád és a Cellulózegyár szecs­kázói Boros elvtárs vezetésével. Ha a második dekádban elért eredményeit tartósítani tudja, az üzem, ígéretét év végéig magasan túlszárnyalhatja, • VIII. osztály — igaz, hogy csak 1 százalékkal — a lemaradók közé került. Derék munkát végeztek a mérlegműhelyben: 7 százalékkal túlszárnyalták tervüket. Az üzem idáig közel 316.000 fo­rintot teljesített vállalásából. Sok dolgozó van, aki jelentősen túl­szárnyalta tervét s a verseny élvo­nalában jár. Mogyoró Mihály ke­rékesztergályos 149, Varga József tűzikövács 135, Balázs Sándor he­gesztő 145 százaléknál tart. A VItl-as osztály lemaradásán kívül komoly szépséghibája a Jár­műjavító eredményeinek az is, hogy egyes osztályokon sok a normán alul teljesítő. A mozdonyosztályon május 20-ig 28, a kocsiosztályon 93 dolgozó nem tudta elérni a 100 szá­zalékos szintet és az ennek megfe­lelő keresetet. Elsősorban a sztahanovistákra, gyakorlott szakmunkásokra és mű­vezetőkre vár a feladat, hogy fel­kutassák a lemaradás okát és segít­séget adjanak a normán alul telje­sítőknek. Könnyűipari üzemeink májusban tovább javították ered­ményeiket. A Tisza Cipőgyár dolgo­zói tíz nap alatt több mint 10.100 pár cipőt adtak terven felül. Emel­lett a minőség is jobb volt, mint a tervezett szint. A Mezőtúri Pamut­szövő dolgozói 88-ról 101.7 száza­lékra javították tervteljesítésük át­lagát. * Az adott szó kötelez. Üzemeink ne elégedjenek meg a tervkiszabás egyszerű teljesítésével. Az éves vál­lalásokat bontsák fel negyedévre, hónapokra, dekádokra, s rendszere­sen értékeljék, hol tartanak, mennyi van még hátra az Ígéret valéraval- tásából. A BŐSÉGES TERMÉSÉRT Jól sikerült a mezőtúri tsz-vezetők tapasztalatcsere látogatása és vöröshagyma fejlettsé­A mezőtúri termelőszö­vetkezetek elnökei és ag- ronómusai szombaton ta­pasztalatcsere látogatást tettek a város négy nagy termelőszövetkezetének gazdaságában. Megszem­lélték a Bercsényi TSZ 30 holdas öntözéses kertésze­tét, ahol a melegágy i ke­retek felhasználásával üvegház nélkül primőrö­ket termelnek. A Bercsényi TSZ-ben jó agitációval sikerült be­vonni az asszonyokat a közös munkába. A tehe­nészetben az állatgondo­zók 50 százaléka női mun­kaerő. A Szabad Nép Ter­melőszövetkezetben a ta­lajerő utánpótlása terén végeztek jó munkát. A trágyát már szarvasokba hordták a ' földek szélére, Nagy gonddal ápolják ka­pásnövényeiket is, 223 hold négyzetesen vetett kukoricát a gépek segítsé­gével megkapálták. A Pe­tőfi Termelőszövetkezet­ben az összes kukoricát négyzetesen vetették és a 243 holdon az első kapá­lást befejezték. A látogatók ezután a Petőfi TSZ villannyal és vízvezetékkel ellátott ta­nyaközpontját tekintették meg. A Béke TSZ-ben a szövetkezet minőségi te­hén-törzsállománya. a Zsolnyirenkó módszerrel kezelt tehenek nyerték meg a látogatók tetszését. Elismeréssel beszéltek a szakemberek a tsz 50 hol­das gyümölcsösében köz­tesként vetett fokhagyma geről. A termelőszövetkezetek gazdaságai után a Mező- gazdasági Technikum tan­gazdaságának bemutatása következett. Itt a legna­gyobb érdeklődéssel mun­ka közben tekintették meg az újrendszerű Tangl —Kunfi—Lomb-féle vil­lanyhajtású szénaszárító gépet. Egy-egy ilyen mo­dern csővázas, hullám­palatetős pajtába beépí­tett gép óránként 60 ezer köbméter levegőt fúj át a rácsra helyezett előfony- nyasztott pillangós takar­mányon. Az így szárított jóminőségű széna cseme­géje a növendékállatok­nak. mert tápértéke 50— 60 százalékkal magasabb, mint a jólsikerült renden szárított szénáé. Ennél a szárítási módszernél a széna legértékesebb része, a levele nem pereg le. A biológiai bomlás is meg­áll, s ezzel megóvják az állatok fejlődéséhez fel­tétlenül szükséges kaúo- tintartalmat. Ez az igen fontos tápanyag a termé­szetes szárításnál teljesen elpusztul; A tapasztalatcsere al­kalmával látottakat a dél­utáni értekezlet zárósza­vában Helyes Endre, a Mezőtúri Mezőgazdasági Technikum igazgatója, a megyei tanács mezőgazda- sági állandó bizottságá­nak elnöke és Suba Ist­ván, a mezőtúri városi ta­nács mezőgazdasági osz­tályvezetője foglalta ösz- sze. A füüiszenfmártoni járás fsz-eiben inásoflszorrs kapálják a kukoricát A cibakház! Vörös Csillag, a szelevényi Szikra, tiszainokai Szabadság TSZ-ben másodszorra is meg- kapáiták a napraforgót, kiegyelték a cukorrépát, és a kukoricát másodszorra kapálják, A kunszentmártoni Zalka Máté TSZ-ken a múlt héten 505 hold kuko­rica első kapálását fejezték be és rövidesen hozzáfog­nak a másodszori kapáláshoz. Ezzel egyidöben gon­dosan ápolják a cukorrépavetéseket is, 70 holdat ki­egyeltek. A gyökérfekélytől és a rovaroktól megtáma­dott másik 70 holdat pedig újravetették. Az újvetésű cukorrépa is szépen sorol, a hét végén hozzákezdenek annak az egyeléséhéz is. A járás községeiben az egyénileg dolgozó parasz­tok is követik a tsz-ek példáját. Legjobban a cibak- házi, nagyrévi, kungyalui, tiszasasi és cserkeszőlői dolgozó parasztok -igyekeznek a kukorica kapálásával és a répaegyeléssel, A 3Ö mázsás liul«<>rica(ermcléii mozgalom Szén ahef a hárítás i versenyre hív juh ß* ifjúsági munkacsapatok tagjait Az állattenyésztés fokozásának egyik alapja a jó- minőségű takarmány biztosítása. Munkacsapatunk éppen ezért elhatározta, hogy megóvja a termelőszö­vetkezet nagymennyiségű szénáját az időjárás viszon­tagságaitól és jó minőségben takarítja be. Ennek ér­dekében vállaljuk: j 162 kh. lucerna és vöröshere minden egyes kaszálásának összes munkálatait. A széna- forgatást, gyűjtést és boglyázást akkor végezzük, amikor a levele nem törik. Ha az időjárás esősre for­dul és szénánk megázik, vasárnap is kimegyünk for­gatni, gyűjteni. Ha száraz, renden lévő szénánkat eső fenyegetné, munkacsapatunk minden más munkát abbahagy és fő figyelmét a széna összerakásának szenteli. Brigádunk férfitagjai az Ecsegi-réten szénát kaszálnak. Mivel ez területünktől távol esik. vállaljuk, hogy a férfi munkacsapatok részére kimért kukorica- és cukorrépaterületen a kapálást jóminő­ségben elvégezzük. A férfi munkacsaxtatok kapálást munkája a kaszálás miatt nem marad el. Ezzel biz­tosítjuk, hogy a férfi munkacsapatok minél több réti­szénát kaszálhassanak le. Munkacsapatunk eddig 10 kh. cukorrépát kiegyell, 25 kh. néguzetesvetésü kukoricát gondosan meglcapúlt és 35 hold lucernaterületről betakarította a szénát. lehetőségét. A kuncsorbai Vörös Október Termelő- szövetkezetben a 150 hold hibrid kukoricát a kikelés után a sorok átvágásával tették négyzetes művelés­re alkalmassá. A szövet­kezet egyik növényterme­lési brigádja a termelési tervben meghatározott 28 mázsa helyett vállalta, — hogy a brigádterületen holdanként 35 mázsa ku­koricát termel, Felkérjük Szolnok megye termelőszövetkezeteinek ifjú munkacsapatait, hogy vállaljanak védnökséget a széna jóminőségű és határidőre való betakarítása felett és versenyre hívjuk ki őket a széna gyors be­takarítására. L. NAGY MARGIT munkacsapatvezető Turkeve, Vörös Csillag TSZ A Szolnoki Járműjavító dolgozói is igyekeznek kitenni magukért a verseny új szakaszában. Az osztá­lyok között első helyen a mozdony­osztály dolgozói' járnak 101 száza­lékos tervteljesítéssel. A VII-es és a IX-es osztály dolgozói 100 százalék­kal egymásmelleit haladnak^ A .4 Járműjavító is túlszárnyalja tervét Á Szolnoki Papírgyár dolgozói ígéretük szerint december 20-ra szándékoznak befejezni éves tervü­ket. Ezen felül 100 tonna import- cellulóze megtakarítását is vállal­ták; Úgy látszik, jó úton járnak e cél felé. A legutóbbi értékelés szerint mennyiségi tervét több mint 26 szá­zalékkal túlszárnyalta az üzem tíz nap alatt. E jó eredmény eléréséhez nagyban hozzájárult a papírgépek dolgozóinak munkája. Az X-es gép brigádjai 3.7, a Il-es gépé 26.4, a III-as gépé 11.8 száza­lékkal túlszárnyalták tervüket. Ezenkívül döntően közrejátszott az előrehaladásnál az, hogy nem kel­lett leállni a gépekkel gőzhiány miatt. Az erőműteleni rinlenzók- in Hétfő estig 57 tsz és tszcs csatlakozott me­gyénkben a holdanként 30 mázsás kukoricaterme­lési mozgalomhoz. A bő termés elérése érdekében a tsz-ek több mint 7000 holdon négyzetesen vetet­ték el a kukoricát. Más helyen, ahol erre alkalmas gép, vagy a kézi munkaerő hiányzott, átvágással te­remtik meg a keresztben- hosszában való művelés

Next

/
Thumbnails
Contents