Szolnok Megyei Néplap, 1955. április (7. évfolyam, 77-7101. szám)

1955-04-01 / 77. szám

1935. április 1. péntek VII. évfolyam, 77. szám # Ara 50 fillér A ME | Ti# év eredményes urak országából — dolgosók hasúja; I az imperialisták gyarmatából — szabad cs független nép ; I rom és pusztulás földjén | — erős ország, i épülő szocializmus---------------------------------------------------------------------------— J 1945 1955 ÁPRILIS 4 Tíz éve annalt, hogy a dicsőséges Szovjet Hadsereg felszaba­dította hazánkat. A felszabadult magyar dolgozó nép lelkes cpilömunkával bizonyította be, hogy tud elm azzal a szabadsággal, amelyért an­nakidején Dózsa, Rákóczi és Kossuth serege hiába ontotta vérét. Városunk dolgozói a naphoz méltó lelkesedéssel készülnek felszabadulásunk 10. évfordulója, legnagyobb nemzeti in­ti a pünk megünneplésére. Városunk az alábbi rsitrtozvényekkel ünnepit felszabadulásunk 18, évfordulóját; ÁpfIliS 2-án; Ipari üzemekben és hivatalokban megemlékezés a felszabadulás évfordulójáról. Április 3-án: 9 órakor A szovjet, hősi emlékművek megkoszorúzása. 90 órakor Tavaszi ..dalos hangverseny, a szolnoki iskolák között a ..Petőfi” kulturotthonban. II órakor „Felszabadulási fényképkiállítás" megnyitása a városi tanács nagytermében. Megnyitót mond: Pintér Dezső, a városi tanács VB-elnöke. W órakor Különféle sportrendezvények. 19 órakor Ünnepi est a Szigligeti Színházban. — Beszédet mond: DÁVID FERENC elvtárs, a Megyei Pár- Vcgrchajóbizottság első titkára, —Kultúrműsor. Április 4-én i 7 órakor Zenés ébresztő. 9 órakor Gyülekezés a felvonuláshoz a kijelölt helyeken. 10 órakor Nagygyűlés a Kossuth-téren. A beszédet BÉB- RITS LAJOS elvtárs, közlekedési és postaügyi miniszter tartja. 14 érától Különféle sportrendezvények. Műsorral egybekötött táncmulatságok a kultur- otthonokban* A Városi Tanács Végrehajtóbizot saga felhívja a város dolgozóit, hogy leiszabadulásunk 10. évfordulójának megünneplésére méltó­képpen díszítsek fel a várost, lobogózzak fel házaikat. Vállalása teljesítése után a második negyedévre késiül a Mezőgépgyár A hét elején negyedéves tervük befejezésekor — ígéretet tettek a Mezőgépgyár dolgozói hogy egymil­lió forint érléöíű gépet készítenek még terven felül. Azt akartam meg­nézni; mint történik ez s hogyan halad a munka. Kiderült azonban, hegy alaposan elkéstem. A gépgyári munkásokat nehéz megelőzni, ha vállalásuk teljesíté­séről van szó. A nagyszereidé sza­lagjairól lefutottak már a kazalo- zók, szénarendsodrók, gépi morzso­lok s a többi, hasznos gépek, ame­lyek aranyat, sót annál is többet — drága emberi erőt — érnek most a földeken, hogy kizsendült a határ s dolgos kezekre vár. Nem hiába. Indulás előtt állnak már a cséplődohhoz hasonló MO-4 morzsolok, a lógereblyék s a fes­tékszórók tükörfétnyes köntösbe öl­töztetik. őket, mielőtt elhagyják a gyárat. btad inger igazgató elvtárs szí­vesen beszél az utolsó néhány nap történetéről: —• Az MO-4 morzsáiéból negyed­éves tervünkön felül 13 darabot ad­tunk ki. Szénarendsodróből nyolcat még nem tudtunk készre jelenteni, de 30 darab készen áll s elsejéiig lejelentjük. Zetor kultivátorból csak eggyel gyártattunk többet, de pó­toltuk a multhavi tízdarabos lema­radást i?. Lógereblyéből 54 darab készült el terven felül keddig, de lesz még 20, csak a festés hiány­zik róla. — így 634.000 forint érteled gé­pet gyártottunk terven felül, de a többi is hamarosan készen lesz. — Április 1-ig jön az egymillió fo­rint. Azt is megmondhatom még hogy a minőség sokat javult és emelkedett a termelékenység. Elő­zetes számításaink szerint az elő­írtnál olcsóbban gyártottuk a gépe­ket. Ha készen lesz a mérlegbeszá­moló, azt is megmondom, hogy mennyivel. Ezek szerint a gépgyár jól igyekszik a serlegért és az élüzem jelvényért s néhány nap múlva el­dől az is,’lesz-e .jobb nála, Az első látásra elárulja a nagy­csarnok képe is, hogy nincs sem­miféle hóvégi hajrá. A párhuza­mosan futó gyártási szalagok utol­só ütemei csaknem kihaltak. Az elején, ahol a gyártmányok előké­szítése folyók, annál elevenebb r; élet. Ez az első jel arra, hogy már az áprilisi termelés előkészü­letei folynak javában. A présgépek szaporán kattannak s tömegével készítik az alkatrésze­ket az úgynevezett „ütemrsktárak teltöltésére.‘‘ I Krám István beállítólakalort, aki a prések csoQortvezrtöi „tisz­tét” is ellátja, számolgatás közben riasztom fel: — Hát mit mondjak a munká­ról? — gondolkodók el. — Sok jó, régi munkás dolgozók itt. Haladunk is szépen. Körűikéiül három hét eloretartásunk van. De sok az olyan alkatrész js, amiből már az egész évi szükségletet legyártottuk. De nézzük meg közelebbről! Minden gép működik, csak a legzömökefob óriás, a 250 tonnás excenterprés áll egyelőre. Ez a gép a közel ujjnyi vastag vasleme­zeket is olyan könnyedén szab­dalja, mintha csak puha tészta volna. Néhány perccel ezelőtt vissza is élt erejével. Tönkre tett egy készüléket, amivel a széna- rendrakó egy alkatrészét gyártot­ták. Most mar a földön áll a hasz­nálhatatlanná vált drága szerszám* — Körülbelül 3000 forintot ér —• mondja a csoportvezető íöléhajol- va — de úgy látom, meg lehet még javítani. — A legbosszantóbb, hogy az utolsó két darabnál mondta fel a szolgálatot. A kisebb gépek szaporán kattan­nak. Ilyenkor a vágóbélyeg, amit a prés hatalmas erővel a matrica fe­lé tol, belemélyed a vaslemezbe s kiszabja a megformázott alakot. Pató Istvánné egy ügyeskezű fiatal- asszony a tárcsásbcronához váló sárik aparó t hajlítja gépén három alakba. — 2.500 darab volt ebből a vál­lalás —1 mondd a. —• M»a meg lesz minden az ígéretből s nekem lega­lább 190 százalékom. Patóné fjedig csak beugró itt, más gépen dolgozik egyébként, de most ez a gyártmány volt a fontos. Jól dolgozunk az előkészítésen s ez egyik jó jel arra, hogy a kö­vetkező negyedév is olyan sikeres lesz, mint az első. A* abáde/alóki Arany Kalász tsz elnöke két lovat vitt a közös gazdaságba Az elmúlt héten alakult meg Abádszalókon egy termelőszövet­kezeti elökészítőfoizottság. Tagjai többségükben tekintélyes közép- parasztek, akik elhatározták, hogy felhagynak az egyéni gazdálkodás­sal, s termelőszövetkezetet alapíta­nak. A község vezetői felkarolták ezt a kezdeményezést. Kocsis Ist­ván vb. elnökhelyettes, Gacsal 1st ván mezőgazdasági előadó, Bross Ágoston gépaióemásigaagató is tagja lett az előkészítő bizottság­nak. — Akikor ■ még csali tizenné­gyen voltak, de pár nap alatt 31-re növekedett az új útra térók szá­ma. Kedden este megalakították a terrpelőszövetkezetet. Tagjai a me­Ű| termelticsoport alakult lászároHszálláson A jászberényi járás községeiben is megnőtt az érdeklődés a közös gazdálkodás iránt. — Az alaty- tyáni Rákóczi, a pusztamonostori Kossuth, a jászjákóhalmi H.i Élet tszcs után most Jászárckszállásou is alakult termelőeseport. A Im- szenöttagú tszcs-nek idáig 123 hold földje van. Tovább folytatják az wj tagok szervezését. Elnöknek Bőd is Fe­renc tekintélyes dolgozó parasztot választották meg. Az új közös gazdaságnak a Zöld Mező tszcs nevet adták­zőgazdasági termelőszövetkezetek alapszabálya szerint gazdálkodnak. Elnöknek Gacsal István 10 holdas középpairasztot választották. Ké­pünkön: Gacsal István, az Arany Kalász tsz elnöke, két lovával, 'amelyek a közös állatállomány alapját képezik majd. A TAVASZT MUNKÁK SIKERÉÉRT A jánoshidai Dimitrov tsz-ben 10 hold árpát keresztsorosan veleStek A jánoshidai Dimitrov tsz tagjai is jól kihasználták a kedvező időt. A tagok egyemfoerként dolgoztak a tavaszi áapa vetésénél, s a 20 hold területből 10 holdat kereszt- sorosam vetettek. A fcgatosoík és a melléjük bepsztott tsz-tagók a té­len összegyűjt trágyát kihci-dták a földele végére s ott szarvasba rak­ták. Az őszi kalászosok hozamának növelése érdekében 70 hold őszi búzát fejtrágyáztak pétisóval s még 50. hcldnyj területen szintéin elvé­gezték ezt a munkát. A kertészeti brigád tagjui a melegágyi növények goíido-zása mellett elvetettek a bor­sát, elduggatták a hagymát is. Most készítik az ágyakat a palántáiknak. Habarj Istvánné, Jánoshida. Köíslken 187 hold cukorrépái vetnek A kedvező idő beköszöntése óta élő, mozgalmas a kőtelki határ, A dolgozó parasztok idejében felké­szültek, hogy késedelem nélkül hozzáfoghassanak a talajelőkészi- léshez, a vetéshez. A tanácstagok személyes példamutatással is ser­kentették gazdatársaikat. Dozső István 9 holdon gazdálko­dik. Tanácstaghoz méltóan élenjár a. tavaszi munkában. Még a hét ele­jén földbe tette az arpa- és a zab- vetőmagot. Egy percet sem késle­kedve fogott a cukorrépa vetéséhez. Józsa Károly tanácstagnak sincs már gondja az árpa és zab elveté­sére. Az elsők közt végezte el ezt a munkát. Növelte takarmánytermő területét is. Két holdon vetett lu­cernát. Gondosan ápolja őszi veté­seit is, most hengerezi a búzát. Márkus János középparaszt és még sokan követték a jó példát. A községben a 185 hold cukorrépa vetésterv teljesítésével nem lesz hiba. A kőtelki gazdák ezideig 187 holdra kötőitek termelési szer­ződést. Példái mutal a vezssnyi mezőgazdasági aüandá bizottság Vezsenyen a tanács mezőgazda­sági állandó bizottságának tagjai fáradhatatlanul dolgoznak a tavaszi munka érdekében. Felosztották a határt maguk között és felvilágo­sító szóval, bírálattal segítették a talajelőkészítés és vetés megkezdé­sét. G. Fekete István, a mezőgazda- sági állandó bizottság elnöke, Tekes Lajos és ifj. P. Bús István április 4-o tiszteletére vállalták, hogy elsők között végzik el a tavaszi kalászo­sok vetését. Állták szavukat. Több dolgozó paraszt követte példájukat, s így érték el, hogy a község határában 150 hold tavaszi búza, 80 hold árpa és 12 hold zab­vetés van. Most a szorgalmas gaz­dák az őszi szántást boranálják és készítik a cukorrépa magágyat E fontos ipari növényből ■ 97 holdat vetnek. Mi ű i s Az elmúlt napokban Turkevén gyorsan híre járt, hogy á Vörös Csil­lag tsz tagjai egészévi sertésbeadási kötele­zettségüket teljesítet­ték, s ezzel nemcsak a városban lettek elsők, hanem a megye ter- melőszövetlcezétei kö­zötti begyűjtési ver­seny legjobbjai közé kerültek:. A turkevei Harcos tsz tagjai, mi­kor meghallották a Vörös Csillag tsz ered­ményét, jónéhányan felkeresték a vezetősé­gét s kérték, hogy az á cg Turk ünnep hetében az ő szövekezetük is szállít­son be legalább 100 sertést. A Harcos tsz vezetősége megígérte, hogy eleget tesz a ta­gok kérésének. A Táncsics tsz tag­jai sem akarnak elma­radni: 27 mázsa vágó­marha beadásával biz­tosítják a begyűjtési versenyben eddig elért jó helyezésük megtar­tását. A határban minde­nütt teljes erővel fo­lyik a tavaszi munka. A Harcos tsz Komszo­evén? mol-brigádjának tagjai a mezőgazdasági mun­kák felszabadulási ver­senyében sokszorozott erővel dolgoznak. A brigád fogatosai több, mint 100 holdon elvé­gezték az őszi mély­szántás simítózását, ez­zel egyidőben befejez­ték a takarmányborsó és a tavaszi árpa veté­sét. A Gyarmati-brigád női tagjai az őszi kalá­szosokat fejtrágyázzák. Turkeve termelőszö­vetkezeteiben a válla­lások megvalósításával ünnepük április 4-ét. Ágronómusok értekezlet© a rizstermelésről A Magyar-Szovjet Tár­saság, a TTITSzol- nokmegyei szervezete és a Micsurin Agrártudományi Egyesület rendezésében szerdán tanácskozást tar­tottak megyénk szakem­berei az öntözéses gazdál­kodás időszerű kérdései­ről. Az értekezleten résgt- vetlek a rizstermelő szövetkezetek vezetői is. A tanácskozáson Kvi­lág Kornél, a rizstermelő állami gazdaságok igaz­gatóságának faagronóma- sa számolt, be Szovjet­unióban szerzett tapaszta- talatairól. Elmondotta, hogy a múlt év őszén öt- hetes tanulmányúton volt Kubán és Üzbegisztán kolhozaiban, szovhozai- ban. Krasznodar környé­kén már 20 fajta rizst ne­mesítettek ki, amelyek között a legeredménye­sebben termeszthető a „Kubáni 40“ rizsfajta. Ez hektáronként 43 mázsás termést hoz, ellenáll a bruzónénak, pergés- és dőlésmentes és 115 napos tenyészidejű. Ebből és 8 más magashozamú, kivá­lóminőségű fajtából ezév- b n nagymennyiségű ve­tőmagot kapunk, mi is. Ezt állami és kísérleti gazda­ságainkban iovábbszapo- rítiuk. A továbbiakban is- ... AA mentette a rizster­melés szovjetunióbeli ag­rotechnikáját. Elmondotta többek között, hogy a ta­lajelőkészítésre a legmo­dernebb gépeket alkal­mazzák. Simára egyenge­tik el a magágyat. Ezzel lehetővé válik, hogy árasztáskor csak 5 cm magasan legyen a viz. A rizs kikelj a muhar azon­ban elpusztul. Az egyen­letes talajú rizstelep nem­csak a gyomok elleni vé­dekezést segíti elő, ha­nem a vetésforgó, az ön­tözéses szántóföldi terme­lés bevezetését is. p zt a mi rizstelepein- ken még nem tud­tuk megvalósítani, mert nálunk a 20—30 cm-cs szintkülönbségek sem rit­kák egyes rizskalitkák­ban. A gépesítésnél is akadályt jelent a mi kis- terilletü kalitkás rendsze­rünk, Mi is arra törek­szünk most, hogy nagy­méretű, egyenletes talajú táblákon termeljük a rizst. Kállay Kornél előadá­sához kapcsolódva a vele együtt Szovjetunióban tett tanulmányútjáröl szá­molt be Járányi György, a Földművelésügyi Minisz­térium öntözési igazgató­sagának vezetője. Ismer­tette, hogy a gyakorlat és és a tudomány szakem­bereinek együttműködése ott milyen hatalmas ered­ményeket hozott a rizs és a szántóföldi öntözéses termelésben. A hektáron­kénti 300 mázsás paradi­csom, vagy a 340 mázsás káposztatermés nem tar­tozik a ritkaságok közé a Szovjetunió öntözéses gaz­daságaiban. A két előadást számos “ hozzászólás 'ével­te, majd Mihályfalvy Ist­ván, a kisújszállási öntö­zéses kísérleti gazdaság vezetője számolt be kísér­leteiről, a szántóföldi ön­tözés jelentőségéről és annak helyes módszerei­ről. A tanácskozás a késő délutáni órákban ért vé­get,

Next

/
Thumbnails
Contents