Bence Lajos: Identitás és entitás - Pannon tükör könyvek (Zalaegerszeg - Lendva, 2005)

A muravidéki magyarság a 90-es években ismét „ütköző zónába” került, amikor a Szlovén Köz­társaság is a Jugoszláviából való kiválás mellett döntött. Szerencsére, ez kisebb megrázkódtatást jelentett az új államalakulatnak és kisebbségének mint a szomszédos Horvátországnak vagy a többi, önállósulást választó volt tagországnak. Az új nem­zetállam, Szlovénia a kétnyelvűség közegében élő magyar lakosságnak is jelentős politikai, oktatási és kulturális önállóságot biztosított, részben ki­teljesítve a korábbi, kétségtelen meglévő kissebségi jogokat. Ez tette lehetővé, hogy az utóbbi években a térségben olyan pozitív változások következtek be, amelyeknek hatása számos területen érzékel­hető. Annak ellenére így van ez, hogy az itt élő ma­gyarság létszáma szinte évről évre fogyatkozik. Mintha ellentét lenne fölkínálkozó, mind sok­színűbb lehetőségek és az identitást megtartó belső erők között. Nos, többek között erre is keresi a választ ez a Bence Lajos válogatott írásaiból össze­álló kötet, amely igen alaposan tekinti át a helyze-tet, a Trianon utáni történelmi körülmények válto­zásait, a két nyelvű oktatás problémáit, a Maribori Egyetemen folyó hungarológiai kutatásokat. Vagy ami a legdöntőbb: a megmaradás esélyeit. Az álta­lános kép nem túl rózsaszínű. De kötet mégis azzal sugall optimizmust, hogy felmutatja: amint a lehe­tőségek kinyíltak, az itt élő alkotó értelmiségiek hihetetlen pezsgést teremtettek ezen a tájon. Fel­fedezték az elfeledett (elfeledtetett) kulturális múl­tat, értékeit mint Zala György, Vlaj Lajos felszínre hozták, könyvekben, vagy a Muratáj lapjain pub­likálták. Bence Lajos - aki költőként is jelentős hűséges krónikásként, mérlegelőként, kritikusként figyelemmel kísérte az itt kibontakozott szellemi folyamatokat, alkotói pályákat, műveket, műhe­lyeket, s több alkalommal az áttekintés, a korsza­kolás, az összegzés megfogalmazására is vállal­kozott. Ebben a széles kulturális panorámában az is megjelenik, hogy az itteni írástudók, képzőmű­vészek, művelődésszervezők számos érintkezési pontot találtak a szlovénség kultúrájával, és közve­títő szerepét vállalták műfordítással, információ­val, rendezvényekkel az anyaország felé. A hazai olvasót talán (kellemes) meglepetés érheti, hogy a legkisebb magyar kisebbség (értelmisége) a Mura­tájon milyen elánnal őrzi magyarságtudatát, mi-lyen hihetetlen produktivitással válaszol az őt érő kihívásokra. Számos tekintetben mintát és példát adva a más országokban élő magyar kisebbségnek. Mindenképpen Bence Lajos érdeme, hogy a legkü­lönbözőbb forrásokból „összegereblyézve” a tud­nivalókat, lelki-érzelmi tápanyagot ad mindannak határon innen és túl -, aki kötődéseit meg akarja erősíteni a magyarsághoz a XXI. század Európá­jában.

Next

/
Thumbnails
Contents