Szittyakürt, 1973 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1973-01-01 / 1. szám

1973. JANUÁR HÓ. XII. ÉVF. 1. SZÁM Ára: 50 cent Szocializmust - de magyar módra! «ITtVAKdfct P A HUNGÁRIA SZABADSÁGHARCOS MOZGALOM LAPJA =Egy álcázott gyarmatbirodalom= EURÓPÁT Kína fogja MEGMENTENI! Willy Brandt külügyminisztere, Walter Scheel, néhány héttel a né­met választások előtt Fekingbe láto­gatott. Első pillantásra ez az utazás nem tűnik különösnek a Brandt­­együttes egyik tagjától, ki mindig szívesen hajtott térdet Kelet felé. Az azonban meglepő, hogy egy másik nyugat-német politikus is ellátoga­tott Pekingbe a vörös mandarinok­hoz: Gerhard Schröder a CDU-CSU vezetője. S e második látogatás fé­nyénél úgy látszik, hogy Nyugat-Né­­metország tulajdonképpen egészen mást tervez Pekinggel, mint a hagyo­mányos "keleti politika" továbbfej­lesztését. Lehet, hogy éppen ennek ellenkezőjéről van szó. Ennek felis­merése azért fontos, mert e kezde­ményezés Európa sorsára is kihat­hat. Hogy megértsük miről van szó, vizsgáljuk meg, ki támogatja a Pe­king felé tájékozódást a nyugat-né­met sajtóban. S azt találjuk majd, hogy annak támogatói a leghevesebb antikommunisták és az egységes Európa legszilárdabb hívei. Ugyenez érvényes árpolitikái körökre nézve is; akik a következő elmefuttatást végzik: “Európa leigázása a yaltai egyez­ményből következik, mellyel az ame-. rikaiak és az oroszok jelosztották maguk között a világot. Ez Nyugat­nak gazdasági, Keletnek pedig politi­kai leigázását jelenti, mindaddig amíg a szovjet Nyugatot politikailag is meghódítja. Ha e helyzetnek véget kívánunk vetni, szövetségesre van szükségünk Ezt a szövetséget a nyugat-néme­tek Kínában vélik .felfedezni. Kína hatalma ugyanis nyugtalaníthatja a másik két szuper-hatalmat. A Na­­tional-Zeitungban ezt a címet olvas­hatjuk: “Európát Kína fogja meg­menteni" De kitől? Mindenek előtt a szovjet imperializmustól, melynek árnyéka az európai biztonsági kon­ferencia következtében máris kezd ránk nehezedni. Kínának szintén, sőt még inkább szövetségesekre van szüksége a két yaltai osztozkodóval szemben. E szövetségesét Kína ugyancsak Nyugat-Európában talál­hatja meg. De egy lépéssel még to­vább mehetünk: fel lehet tételezni egy szövetséget Nyugat-Európa és egy "Sárga Blokk” között, Kína és Japán, a két yaltai győztessel szem­ben. Ma még nem lehet pontosan látni, hogy hogyan alakul majd a helyzet. A nyugat-német sajtó azonban meg­említette, hogy Csu En Laj fia 1945- ben Kelet-Poroszországban német egyenruhában esett el, hogy Európát a Szovjet inváziótól megvédje... (Cs.) Conquest angol író a sztálini tisz­togatásokról (The Great Terror) és a sztálini nemzetiségi politikáról (The Nation Killers) írt műveivel bebizo­nyította, hogy kiválóan ismeri a szov­jet viszonyokat. Az alábbi adalékot a “Welt” közli hasábjain. Az elmúlt év december 30-án ün­nepelte 50 éves alapítását a Szocia­lista Szovjet Köztársaságok Uniója. 1922-ben történt megalakulásakor a Szovjetunió négy, megelőzőleg “füg­getlen” köztársaság (Oroszország, Uk­rajna, Transzkaukázia és Fehér-orosz­­ország) szövetsége volt. A huszas években és azután azonban — első­sorban az orosz szövetségen belül és annak határterületein túl — újabb területek is elnyerték a szövetségi köztársaságok státusát, míg a Transz­kaukázusi szövetségi köztársaságot három alkotó elemére bontották (Ge­orgia, Azerbedzsán és Örményor­szág). A Szovjetunió ma 15 szövetségi köz­társaságból áll, mely elvben mind független, a többi köztársasággal egyenjogú, sőt ahhoz is joga van, hogy a szovjet alkotmányban lefek­tetett feltételek mellett az unióból kiváljon. Fölösleges megjegyezni, hogy ez utóbbi jog csak a papíron van meg. Természetes, hogy a szovjet hatal­mat főleg a Kaukázusban, de úgy­szintén Ukrajnában és Középázsiában az orosz haderő jelenléte hozta létre s annak fennmaradása kizárólag a haderő további jelenlététől függ. Az akkor legutolsónak odacsatolt terület, Georgia például két éven át már az­előtt is szilárd szociáldemokrata ál­lam volt. Az 1919-ben ott megtartott választásokon a menseviki párt 130 parlamenti ülésből 105-öt nyert el, e szabad választások alkalmával a men­­sevikiek 640.000 szavazatot kaptak, míg a bolsevikiek csak 24.000 szava­zatot. A nemzetgyűlésen így a bolse­vikiek egyetlen ülést sem tudtak sze­rezni. A népszavazás eredményét így a 10. Vörös Hadsereg által végrehaj­tott inváziónak kellett “helyesbíte­nie.” A többi kaukázusi államot s Uk­­rajnáthasonló módon döntötték meg. Valójában a nemorosz köztársaságok már akkor sem jelentettek mást, mint álarcot a moszkovita annexiós törek­vések leplezésére. Leninnek sokáig az volt a felfogása, hogy a nacionalizmus csak átmeneti jelenséget képez, melyet a polgári korszak hozott be, de amely nem lé­tezett a kapitalizmus előtt, s a szo­cialista korszakban fokozatosan el fog tűnni. Az 1917 és 1920 között lezajlott események azonban megmutatták, hogy Lenin a nemzeti érzés erejét túl­ságosan lebecsülte. Sztaün, ki akkor­­tájban a nemzetiségi kérdésekben Le­nin szócsöve volt, a forradalom után megmagyarázta, miért változtatták meg később ezt a taktikát s miért nyilatkoztatták ki hivatalosan a Szö­vetség gondolatát. 1) Sok nemzetiség teljes elszakadást követelt, s ennek megakadályozására a Szövetség ké­pezte az egység első fokát; 2) a Szö­vetségi forma nem állt olyan ellen­tétben a gazdasági egység kitűzött céljaival, amint ezt korábban feltéte­lezték; 3) a nemzetiségi probléma sokkal hatalmasabbnak bizonyult, mint ahogy azt a bolsevikiek korábban feltételezték. A kulcskérdés azonban a második pontnál volt, vagyis hogy a szövetséget erősen központosított alakban lehet megvalósítani. Lenin és Sztálin a nemzeti érzést azzal kíván­ták csillapítani és megnyugtatni, hogy az egyes nemzetiségeket elvileg magas “Köztársasági státusra” emel­ték s egyidejűleg a nemzeti nyelvek használatát hangsúlyozták. Az egyes népi kultúrák legyenek “alakjukban nemzetiek, tartalmukban szociális^ ták”. Ezt egyes cinikusok úgy értel­mezték, hogy minden embernek jogá­ban áll a párt utasításait saját anya­­nyelvén olvasnia és szajkóznia. Ké­sőbb két másik adminisztratív enged­ményt is tettek, melyek mai alakjuk­ban 1936-ban létesültek: felállították a Legfelsőbb Szovjet két házát, mely­nek egyik háza az Unió Tanácsa, a másik háza pedig a Nemzetiségek Ta­nácsa lett, egyenlő jogokkal felru­házva. A Nemzetiségek Tanácsát kifeje­zetten a kisebbségek javára töltik be s elméletileg ezeknek módjában áll esetleges orosz nagyhatalmi nyomás­nak ellenállni. Bár világossá vált, hogy a Szovjetunió nemorosz terüle­teit az imperialista cárok hódításá­nak kell tekinteni, melyet utóbb az orosz-kommunista haderő másodszor is leigázott, mégis arra a következ­tetésre jutottak egyesek, hogy a nem­zetiségi érzést lassacskán el lehet majd fojtani, részben az új rendszer előnyei, részben a gazdasági és tár­sadalmi fejlődés miatt. Ezenkívül azonban más ellentmondás is felme­rült. Kalinin elnök így határozta meg egyszer a kommunista politika cél­jait: A szovjet politika célja mindig az volt, hogy a kirgiz steppék lakóit, a kis üzbég gyapottermelőt és a türk­­mén kertészt megtanítsa arra, hogy a lenini ideálokat a magukénak tekint­sék. Szociológiailag megfogalmazva ez annyit jelent, hogy a nemzeti kultú­rákat proletarizálni kell s ezáltal a nemzeti sajátságokat és a nemzetisé­gek közti ellentéteket ki kell küszö­­bölni.f-Sajnos a proletarizálás egyik lényeges eleme viszont az, hogy oro­szok osztják az új tanokat, kényszerí­tik az emberekre az új gondolkodás­­módot. Egyidejűleg az oroszoknak “orosz mivolta” éppoly fontos ténye­zőként jelentkezik, vagy talán még fontosabbnak, mint a proletár státus elnyerése. S ez a jelenség érdekes módon nemcsak a gyakorlatban tel­jesen kikapcsolt kis népcsoportoknál volt megfigyelhető, hanem orosz olda­lon is, s a harmincas évektől kezdve egyre gyakrabban hangzottak el nyíl­tan olyan kijelentések, hogy az orosz nemzet értékesebb és nagyobb a töb­binél. Az oroszosítási törekvések a nemze­tiségek nyelvét is befolyásolták. A tö­rökfajú kisebbségek eredetileg latin­betűs írást kaptak, melyek később ci­­rillbetűs írásra cseréltek át. Az ősök imperialista-cárellenes hősi ellenállá­sát bizonyos idő múlva nem volt sza­bad többé ünnepelni, hiszen az oro­szokhoz való csatlakozás végered­ményben pozitívumot jelentett. Ezzel párhuzamosan mind a mai na­pig a hatalom tényleges eszközei mint a párt másodtitkársága, hol a szemé­lyi ellenőrzés folyik, továbbá a helyi titkos rendőrség vezetősége csaknem

Next

/
Thumbnails
Contents