Szigorúan Bizalmas, 1956. január-február

1956-01-21 [1071]

A Tagesspieg el a keletnémet vörös hadsereg felállításával foglalkozó cikkében rámutat arra, hogy a kommunis­ták által javasolt megnemtámadási szerződés Kellet- és Nyugat-Német­ország között ujabb kisérlet a keletnémet kommunista rendszer elis­mertetésére* Németország tragédiájára vet fényt az a tény is, hogy egy olyan helyzet állhat elő, amikor német a némettel köt megnemtá­madási szerződést. Ez a helyzet arra Ösztönöz bennünket, hogy minél előbb megszüntessük ezt a természetellenes állapotot. xxx A Per Tag más szempontból mérlegeli a kelet­német haderő megalakítását. Az általános hadköt ülozettség kérdésé­vel foglalkozva a cikk rámutat arra, hogy az általános hadkötele­zettség bevezetésének olyan hatása lunne Kelet-Németországban, amely a kommunisták számóra egyáltalában nem volna előnyös. Az ipar­ban tapasztalható munkaerőhiányt fokozná és méginkább növelné a Nyugatra menekülő fiatalok számát. A szovjet vezetők nem törckj" k túlságosan egy erős keletnémet hadsereg kifejlesztésére. A keletné­met hadsereg túlnyomó többsége ugyanis kommunista szempontból »eg­bizrfttatlan elem. A felfegyverzett és megszervezett kommunistaelle­nes tömegek súlyos fenyegetést jelenthetnek a kommunista rezsimre, sőt Moszkvára is. özabad Európa ftádió Bizalmas j gy zö könyv a nyugatból­1955. január 2< . lini sz oéialo miokrat ák b'jr tokáan " A nyugat berlini szociáldemokraták kezébe jutott egy a keletnémet országi Kommunista Párt központi bizottságának leg­utóbbi üléséről készült szigorúan bizalmas jegyzőkönyv. A jegyző­könyvből kitűnik, hogy a párt központi bizottságának egyik ülésén Norden súlyosan kifogáeolta, hogy a szovjet övezetbeli if jus ág k om­munista - és rendszerellenes. A Kommunista Párt égisze alatt mű­ködő ifjúsági ezervezet is teljesen csódötjnonöott. A pórt ellenőr­zőt izottságának elnöke,Matern, kifogásolta továbbá, hogy a párt­tagok között nem áll fenn kellő közösségi érzet és a párttagok sem­mibe veszik a vezetőség utasításait. Egy másik magdenburgi funkcio­nárius mog.,rősitcttc Norden és Matern jelentését, majd hozzáfűzte, hogy a biráló munkás általában mindig élénk visszhangra talál a la­kosság legkülönbözőbb rétegeiben. A szigorúan bizalmas keletnémet kommunista jegyzőkönyv tartalmazza Walt jr Ulbriohtnak, a főtitkárnak jelentését ic>£»3ly beismeri, hogy a" szovjet övezet nem tud kilábalni az állanod gaz­dasági válságból.

Next

/
Thumbnails
Contents