Szellemvilág, 1874

1. füzet

A í^ffomvifcSg l^öT^oe tartoznak mindennemű ismeretek, bár­mely tárgyiV^baljfomnak ; de leginkább azon ismeretek, melyek bizonyos módszer alkalmazása által rendszerbe foglaltattak s igy különös tanulmánynak lettek tárgyává. Mai napság tudományok­ról. szépmüvészetekr'ól és mesterségekről szoktunk beszélni, me­lyek együttvéve képezik az emberi szellemnek összes birodalmát. A szellemvilág köréhez számítandók még azon eszközök is, melyek segélyével az ismeretek megszerezhetők, s ily eszközök gyanánt állanak előttünk: a szóbeli előadás, a tanoda és a közhaszná­latra készített könyvek. Ismeretekkel egynémi dologról mindig bírtak az egyes csalá­dok, nemzetségek s ezekből alakult népek, s arról is gondoskodtak egyúttal, hogy azokat minél hivebben szállíthassák utódaikra. Ámde a görög népnek jutott ki a szerencse, hogy föltalálja a mű­vészeteknek mindenféle nemeit, s megvesse alapját mindennemű tudománynak, melyek az újabb korban bámulandó fejlődésnek in­dultak ugyannyira, hogy mai napság a tudományok és művészetek csak egy-két nemében vagy ágában szerezhet magának alapos jártasságot az egyes ember, habár reudkivüli észtehetséggel lenne is megáldva különben. Hiában kérkedik azzal egynémely tudós, hogy az emberi ész határtalan fogékonysággal bir; a mindennapi tapasztalat azt mutatja, hogy ezen fogékonyság nagyon is korlátolt. Hajdanában a görögöknél bölcsnek (sophos) neveztetett az, ki valamivel többet tudott a miveltebb tömegnél, s némi kiválóbb ismeretek, a dolgoknak józan fölfogása s ítélő tehetsége által magát megkülönböztette^Miletosbell Thales, egyike az úgynevezett hét görög bölcseknek, a 600-ik év táján Krisztus előtt a természet vizsgálatával foglalkozott; mértan, csillagászat és a szorosabb értelemben vett természettan volt az ő rendes tanulmánya. Be­járta Ásiát, Phoeniciát, Egyptomot, Kréta szigetet; tanult miit­* Szellemvilág, t SZELLEMVILÁG. TUDOMÁpHmSM FÜZETEK A KEMSZTtT^LLÁSPONTJÁBÚL, I. FÜZET.--■■■ mi. Bevezetés 1874. i. KöTÜr

Next

/
Thumbnails
Contents