Szekszárdi Vasárnap, 2015 (25. évfolyam, 1-44. szám)

2015-01-18 / 1. szám

, SZEKSZÁRDI VASARiAP 2015. január 18. Még aktívabb részvétel kell a szelektív hulladékgyűjtésben Az Alisca Terra Kft. az elmúlt évek során tudatosan építette fel a hulladékok elkülönített gyűjtésének rendszerét a szolgálta­tási területéhez tartozó immár 54 településen - derült ki a cég évindító sajtótájékoztatóján, amelyen Ács Rezső polgármes­ter, Artim Andrásné (képünkön) ügyvezető igazgató és Kővári László felügyelőbizottsági elnök vett részt. A városi tulajdonban lévő cég idő előtt teljesítette a törvényi kötelezettséget, amely 2015 ja­nuárjától minden szolgáltató­nak előírja a lakossági szelektív gyűjtés háznál történő rendsze­rének kiépítését és működtetését - hangzott el az Alisca Terra Kft. múlt heti sajtótájékoztatóján. Az újrahasznosítható hulla­dékok gyűjtésének hatékony­sága érdekében az Alisca Terra Kft. már 2013 szeptemberében áttervezte a házhoz menő zsá­kos szelektív gyűjtés rendsze­rét. Míg korábban kéthetente gyűjtötte össze a cég a megye- székhely családi házas övezete­iből a szelektív szemetet, azóta minden hétfőn - a kommunális hulladékszállítás napján - be­gyűjtik onnan a lakosság által bezsákolt, vagy kötegelve kihe­lyezett műanyag, papír, fém és zöld. A rendszer bizonyította életképességét, a társaság mun­katársai 2014 áprilisától hason­ló módon gyűjtik be a szelektív hulladékokat valamennyi te­lepülésen, ahol az Alisca Ter­ra Kft. szolgáltat - derült ki a sajtótájékoztatón. A cég azon terve, hogy a zsákokat színes edények váltsák fel, várhatóan az idei évben megvalósul, mi­után az Alisca Terra sikeresen pályázott a kukák vásárlásához szükséges forrásra. A szolgáltató gondolt a tár­sasházakban élőkre is: a tovább­ra is üzemelő szelektív szigetek mellett a lépcsőházakhoz tele­pített szelektív gyűjtőpontokkal bővítette a házhoz menő hulla­dékszállítás rendszerét Szek- szárdon. A társaság saját erőből új gyűjtőedényeket vásárolt és helyezett ki a megyeszékhely társasházi övezeteiben 2014 jú­niusától kezdődően. A lakótelepeken élők lépcső­házanként két 1100 literes gyűj­tőedénybe pakolhatják a háztar­tásaikban keletkezett műanyag és papír hulladékot, illetve egy 240 literes edénybe helyezhetik el az üveget. Ezzel egyidőben a vállalat munkatársai tájékoztató matricákat ragasztottak a kom­munális konténerekre, amelye­ken arra hívják fel a lakosság figyelmét, hogy a szelektálható hulladékokat ne abba, hanem az újonnan kihelyezett gyűjtő­edénybe, anyagtípusonként vá­logatva helyezzék el. Tavaly novemberig az Alisca Terra száz ilyen gyűjtőpontot alakított ki, amelyek hamar népszerűvé váltak a lakosság körében. Ezt bizonyítja az a sta­tisztika is, amely szerint 2014- ben a házhoz menő begyűjtés aránya nőtt a szigeteshez képest, miközben az összes elkülönítve begyűjtött hulladék mennyisége tovább nőtt. Ez tavaly megha­ladta a 6200 tonnát, és 2011 -hez képest ötszörös mennyiséget jelent. Egy lakosra vetítve - az Alisca Terra Kft. teljes, több mint 100 ezer embert ellátó szolgáltatási területét tekintve - ez a mennyiség meghaladja az évi hatvan kilogrammot.- Minden téren látszik a po­zitív tendencia, de még min­dig sok szelektíven gyűjthető £ hulladék landol a kommunális uj 3 szemét között, amelyek így az | újrahasznosítás helyett a cikói o lerakóba kerülnek - jegyezte 2 meg Artim Andrásné, az Alisca Terra Kft. ügyvezetője. Öröm­mel számolt be ugyanakkor ar­ról, hogy egyre több emberben tudatosul a szelektív gyűjtés haszna és fontossága - amit az egy lakosra levetített arányok is mutatnak -, ám még bőven van teendő e téren. Kiemelte, hogy a jövőben is mindent megtesz­nek annak érdekében, hogy környezettudatos szemléletre ösztönözzék a lakosságot. Ezt szolgálja többek között a színes szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezése is, amellyel kapcsolatban megtudhattuk: egy törvényi szabályozásnak köszönhetően a szolgáltatóknak a jövőben lehetőségük lesz arra, hogy a nem szelektíven gyűjtő fogyasztóktól csak felár ellené­ben vigyék el a szemetet. A társaság persze nem így szeretné növelni az elkülönítve kihelyezett hulladék mennyisé­gét. Artim Andrásné elmondta: sikeres pályázat esetén beve­zetnének egy vonalkódos hul­ladékgyűjtési rendszert, amely egy regisztrációt követően mérhetővé tenné a szelektíven gyűjtött szemét mennyiségét. A rendszerhez egy nyereményjá­tékot is kapcsolnának, így ösz­tönöznék a lakosságot a tudato­sabb gyűjtésre. A sajtótájékoztatón átfogó ké­pet kaptak a jelenlévők a társaság elkülönített gyűjtési rendszeréről. A cég 2014-től szelektív lomtala­nítás keretében szállította el a használt akkumulátorokat, au­tógumikat, elektronikai és elekt­romos berendezéseket, de hasz­náltruha- és üveggyűjtő járatot is működtetnek. Tavaly 18 gépko­csival egy nap alatt megoldották Szekszárdon a lomtalanítást, az idei évben pedig az egyszeri ál­talános mellett három szelektív lomtalanítási alkalmat terveznek. Ezek időpontja az elmúlt évihez hasonlóan szombatra esik majd, hogy a lakosság a begyűjtés nap­jának reggelén helyezhesse ki a feleslegessé vált lomokat. Sikertörténet a háztartások­ban keletkező használt sütőolaj házhoz menő begyűjtése is, az Alisca Terra 2013 márciusától saját költségén üzemelteti e spe­ciális hulladékot összeszedő já­ratot. A gyűjtőautó Szekszárdon minden második hétfőn és ked­den közlekedik, míg Bátaszéken minden második szerdán, Tol­nán pedig minden két hétben csütörtökön jár a gyűjtőautó. A társaság tavaly nyáron tovább fejlesztette a használt sütőzsi­radék gyűjtésének rendszerét, amelynek keretében piacnapo­kon gyűjtőpontokat alakított ki Szekszárdon, Bátaszéken és Tol­nán, a települések piacterein. Ugyancsak jó kihasználtsággal működnek az Alisca Terra hulla­dékudvarai is, hiszen az elkülö­nítve begyűjtött összes hulladék közel 50 százaléka, mintegy 3000 tonna a meglévő öt hulladékud­var valamelyikébe került beszál­lításra. A cég idén további két új udvar létesítését tervezi Gyün­kön és Iregszemcsén. A sajtótájékoztatón többek között az is elhangzott, hogy az országos elismertséggel rendel­kező cég az elkülönített gyűjtés aranyának további növelése mel­lett a civil szervezetekkel és a fia­tal generációval való kapcsolatuk erősítését, illetve a folyamatos fejlesztést tartja szem előtt az idei évben is. -fl -

Next

/
Thumbnails
Contents