Szekszárdi Vasárnap, 2012 (22. évfolyam, 1-47. szám)

2012-01-08 / 1. szám

2012. január 8. SZEKSZÁRDI YASARNAP HÉTRŐL HETRE Közszolgáltatási díjak: infláció körüli áremelés A városi közgyűlés döntéseiből Az önkormányzat, mint a helyi köz­szolgáltatás díjait meghatározó árhatóság, december 15-én, a 2011-es év utolsó közgyűlésén döntött az új díjakról, többek kö­zött meghatározta, a szippan- tottszennyvíz-szolgáltatás és a szi- lárdhulladék-kezelés tarifáit. Valamennyi esetben a prognosztizált infláció körüli áremelést fogadott el, ennek ellenére például a lakossági hul­ladékszállítás havi díja körülbelül any- nyi lesz 2012-ben, mint amennyi az elő­ző év elején volt. Mint ismeretes, év­közben a szelektív hulladékgyűjtés le­hetőségeinek bővülésével, a heti egy­szeri szállítás bevezetésével a lakosság terhei is csökkentek: a 140 literes mi­nimális szerződésmennyiséget 110-re mérsékelte rendeletében az önkor­mányzat.- Az év folyamán több költségelem is drágult - mondta el Ács Rezső alpol­gármester jelentős mértékben emel­kedtek például az üzemanyagköltsé­gek. Átadásra kerültek a dél-balatoni és Sió völgye hulladékgazdálkodási pro­jektben elkészült műtárgyak elemei, mint például a szekszárdi hulladékud­var, aminek a költségei ugyanúgy meg­jelennek az árban, mint az újabb sze­lektív hulladékgyűjtő szigeteké. Mind­ezek ellenére a városunkban alkalma­zott hulladékkezelési díjak dél-dunán­túli, de országos viszonylatban is átla­gon aluliak, más településeken, váro­sokban ennél magasabb áron vehetik igénybe a szolgáltatást - jegyezte meg Ács Rezső. Az alpolgármester hozzátet­te: a folyamatos hatékonyságjavító in­tézkedésekkel féken tartjuk a díjat. A piaci, illetve vásári díjakkal kap­csolatban eddig jelentős eltérések mu­tatkoztak az egyes szolgáltatások terén, amit az önkormányzat sem tart helyén valónak a továbbiakban, éppen ezért az egységesítési törekvés már a követ­kező évben megtörténik. Átlagosan mintegy négyszázalékos áremelés lesz, ami az elviselhető kategória. Közmeghallgatás: higgadt párbeszéd a város- vezetés és a lakók között Megtelt a városháza konferenciaterme a csütörtök kora esti közmeghallgatás­ra. Régen jöttek el erre a fórumra eny- nyien, amely higgadt hangnemben, kulturált körülmények között zajlott, valóban egymás érveit elfogadó konst­ruktív párbeszéd alakult ki a városveze­tés és a lakosság képviselői között. A központi témát, a szekszárdi örök­zöldnek számító vízelvezetés, csator­názottság hiányosságaiból adódó, egyes utcákban lecsapódó anomáliák jelentették. A polgármester válaszában kijelentette: „Á következő időszakban egy átfogó csatornahálózati rekonst­rukciós programba kezdünk. Ennek keretében vásárolunk egy korszerű csatornatisztító gépet, amivel az összes eldugult vízelvezető árkot meg tudjuk nyitni. A Magúra záportározótól kiin­dulva minden kisebb-nagyobb vízelve­zető csatornához el fogunk jutni.” Nincs közmeghallgatás belvárosi parkolási gondok felemlegetése nélkül, bár eme téma ezúttal nem telepedett rá úgy a fórumra, mint korábban. Rochi László arra hívta fel az illetékesek figyelmét, hogy a fizetni nem akarók ezúttal a Csokonai és az Ady utca kör­nyékét szállták meg, nem éppen euró­pai állapotokat előidézve. Mindezt megszüntetendő, javasolta az említett utcák beemelését a fizető zónába. A vá­rosüzemeltetés illetékesei már a jövő héttől odafigyelnek erre a felvetésre. Formadi Anna a témával kapcsolato­san elmondta: a parkokat, köztereket megrongáló, környezeti ártalmakkal járó parkolás meglátása szerint szinte divattá vált, kérte, hogy a közterület-felügyelők jobban figyeljenek oda erre a jelenségre. Nem lesz gond a hiteltörlesztéssel Az Agóra-program, nevezetesen a Ba­bits Mihály Művelődési Ház beruházá­sának leállása is szóba került. Horváth István elmondta, hogy már legkésőbb február elején kiírják az új közbeszerzé­si pályázatot, és tavasszal folytatódnak a munkálatok, így a 2012 végére terve­zett átadás nincs veszélyben. Arra a kér­désre, hogy nem roppan-e össze a város ennyi párhuzamosan futó nagyberu­házás (élményfürdő, új uszoda, Babits, megyeháza) terhe alatt, a polgármester határozott nemmel válaszolt: „A beru­házások tervezésénél, megvalósításánál mindig szem előtt tartottuk és tartjuk a város teherbíró képességét” - mond­ta Horváth István. R. Gy. Közgyűlés után Sajtótájékoztatót tartott a szocialista frakció Az MSZP frakció egyetért azokkal a közüzemidíj-emelésekkel, ame­lyek nem haladják meg a közpon­tilag prognosztizált 4,2 százalékos inflációt, de az efölöttit nem tart­ják elfogadhatónak. A hulladékszállítási díjjal kapcsolat­ban Halmai Gáborné a közgyűlés után tartott sajtótájékoztatón úgy fo­galmazott, hogy az inflációmértékű áremelkedést nem január elsejétől, hanem áprilistól kellene bevezetni, hiszen a korrekció 2011 áprilisában történt. Az ellenzék képviselői elfo­gadják, hogy a hulladékudvar belé­pése, a szelektív szigetek számának növekedése árfelhajtó tényező, de Halmainé úgy fogalmazott: ennek ér­vényesítése akkor korrekt, ha e kör­nyezetvédelmi szempontból fontos fejlesztések minden városlakó számá­ra kényelmesen elérhetőek lesznek. A vásári és piaci díjtételek 16-28 százalék közötti emelésével sem ért egyet az MSZP, és kifogásolják, hogy a díjemelést egyik területen sem kí­séri fejlesztés. Elismerik ugyanak­kor, hogy egyes vásári bérleti díjak valóban alacsonyak, az emelés ott in­dokolt. A szocialisták sürgetik a távfűtést szolgáltató Alfa Nova Kft.-vel az éven­kénti szerződés megkötését. Hogy a 2019-ben lejáró bérleti szerződés megszűnése után korrekt legyen az elszámolás, tisztában legyen az akko­ri képviselő-testület, hogy milyen va­gyonérték-növelő fejlesztéseket haj­tott végre az üzemeltető a város tulaj­donán, amiért a városnak majd fizet­nie kell a visszavételkor. A sajtótájékoztatón elhangzottak­ra reagálva Ács Rezső alpolgármes­ter elmondta: A szocialisták által ki­fogásolt hulladékszállítási díj kap­csán már a közgyűlésen is hangsú­lyoztuk, hogy a rendeletben megha­tározott díj a lakók számára nem je­lent többletköltséget havi szinten a 2011. év eleji költségekhez képest. A hulladékgazdálkodási program ke­retében egy lakossági hulladékudvar átadása tavaly már megtörtént, a kö­vetkező megnyitása februárban vár­ható. Új szolgáltatásként 2012. év elejétől áttértünk a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer­re, ami sokkal kényelmesebb a vá­roslakók számára, és tovább csök­kenti a környezeti terhelést. A további díjakkal (például piaci­vásári tarifák) kapcsolatban az alpol­gármester megjegyezte, nem díjeme­lés, hanem a díjrendszer átalakítása történt meg. Ez azt jelenti, hogy a kü­lönböző díjtételeknél eltérő mérté­kű módosítást fogadott el a közgyű­lés. Ezek nagy része azonban nomi- nál értéken viszonylag kis összegű változást jelent. B. Gy. Most köszönöm meg Hétről hétre levelek, képeslapok, le­velezőlapok tucatjait kapja szerkesz­tőségünk. Van, aki ötletet ad, témát javasol, más a véleményét mondja el, akad, aki kri­tikát fogalmaz meg, mások el­ismerésüknek adnak hangot. Megírják, hogy egy-egy cik­künk témája, főszereplője vagy a szerző munkája miért tet­szett, érdeklődnek egy-egy érdekes fotónk felől, dicsérnek, bátorítanak, biztatnak bennünket. Még a ke­resztrejtvény megfejtői között is szép számmal vannak, akik nem csak a helyes választ küldik be, ha­nem kedves sorokat, jókívánságo­kat is mellékelnek ahhoz, kifejezve szeretetüket az újság, egyúttal ked­ves városuk, Szekszárd iránt. Sokszor meglepően nagy távol­ságról érkeznek visszajelzések egy­kori szekszárdiaktól, akikhez lám, több száz, sőt, külföldre, akár több ezer kilométerre is eljut az újság ro­konok, barátok vagy ismerősök jó­voltából Ezt jelezte például a 72 éves Milotai Julianna - vagy mint mondta, szekszárdi kortársainak csak Julkó” - telefonhívása, aki a Liszt Ferencről szótó sorozatunk­nak örült nagyon. Boldogan mesél­te, hogy amikor meglátogatta Ame­rikában lakó lányát, aki Manhat­tanijén tanít, eg)' étteremben ép­pen Bartók Béla képe alatt ebédel­hettek, s nagyon büszke volt ma­gyarságára. Julkó néni 29 éves ko­ráig élt Szekszárdon, örömmel em­lékszik régi iskolájára, s osztályfő­nökére, Létay Menyhértre, aki cso­dálatos tanár volt. Nála „a lyukasóra sosem volt lyukas”, s megszerettet­te diákjaival a zenét, még a matek és fizika röpdolgozatírás alatt is ko­molyzene szólt a lemezjátszón. Julkó néni örült a hírnek a meg­szépült csurgóról amihez pénzzel is hozzájárult, ahogy a vasútállomás freskóinak helyreállításához is. Amikor Szekszárdra jön meglátogat­ni édesanyja húgát, mindig megké­ri, hogy gyűjtse össze neki a Szek­szárdi Vasárnapokat. „Rég Budapes­ten élek, de vidéki vagyok, és min­dig az is maradok.” - mondta el- csuktó hangon a telefonba. Kedves Julkó néni és minden kedves olvasónk! Munkatársaim ne­vében ezúton köszönöm meg meg­tisztelő figyelmüket visszajelzései­ket, hasznos információikat, s kívá­nom, hogy 2012-ben is változatlan érdeklődéssel forgassák lapunkat. Igyekszünk rászolgálni. Cser Ildikó főszerkesztő

Next

/
Thumbnails
Contents