Szekszárdi Vasárnap, 2010 (20. évfolyam, 1-45. szám)

2010-01-10 / 1. szám

2 V.MU/.AUUJ 2010. január 10. •HÉTRŐL METRE­Teljesítmény- és luxusadó a gépjárművek után Tizenegy éves Volvo 200 lóerővel: januártól luxusautó-adó terheli Jó ideje már az autónk teljesítmé­nye után kell gépjárműadót fizet­nünk. Akinek erős autója van, az külön „büntetőadót” fizet január­tól, a nagy értékű vagyontárgya­kat terhelő adónak köszönhetően. SzV A törvény átment a parlamenten. Azon tehát nem érdemes többé bosz- szankodni, hogy nem feltétlenül a drá­ga autók után kell az „egyes nagy érté­kű vagyontárgyakat terhelő adót” le­róni. így pékiául egy 750 ezer forintot érő 1999-es Volvo 1.8T(147 kW) után közel annyi adót kell fizetni, mint egy 2008-as BMW320D tulajának, ami pedig éppen tízszer ennyit kóstál... Ám ha a gépjárműnek teljesítménye szerény, adót akkor is fizetnie kell, méghozzá többet, mint eddig. Sokan talán még azzal sincsenek tisztában, hogy három éve a forgalmiban megha­tározott és kilowattban megadott mo­torteljesítmény után fizetünk. Ezt az autó életkora és a motor teljesítménye alapján róják ki. (Mértékéről alább, a helyi adórendelet változásáról szóló közleményben olvashatnak.) A sok vitát kiváltott, nagy vagyoni tárgyak adókötelezettsége után fize­tett - magyarul luxusautó-adót - is ennek alapján kell majd fizetni. En­nek a mértéke: 125 kilowatt (168 LE) teljesítményt meghaladó személy- gépkocsiknál a teljesítményadó kétszeresét kell fizetni 175 kilowat­tig (235 LE), 2,5-szeresét 175-200 ki­lowatt között, és háromszorosát 200 kilowatt (268 LE) felett. Mentesség A „vagyonadónál” 50 százalékos adókedvezmény illett meg: a kizáró­lag elektromos meghajtású és a hybrid meghajtású személygépko­csit; illetve azon személy - legfeljebb egy darab - személygépkocsiját, aki szülőként, nevelőszülőként, örökbe­fogadó szülőként háztartásában 3 vagy annál több gyermeket nevel. Helyi adórendelet változása a 2010-es adóévtől Tisztelt Adózók! Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője mint I. fokú Adóhatóság az alábbi adókötelezettséget érintő válto­zásokról tájékoztatja a Tisztelt Adózókat Helyi adórendelet változása 2010. adóévtől Az eddig egységes szerkezetű helyi adó rende­letet 2010. évtől - a könnyebb kezelhetőség érde­kében - külön-külön a 26/2009. (XII.22.) számú a helyi iparűzési adóról szóló szekszárdi önkor­mányzati rendelet és 25/2009. (XII.22.) számú a vállalkozók kommunális adójáról szóló szek­szárdi önkormányzati rendelet váltja feL A módosítás a település illetékességi területén vállal­kozási tevékenységet folytató adózókat érinti. Az adó­zók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében az iparűzési adót érintő adóztatási feladatok 2010. adóévtől átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe. A változás alapján az adózók az állami adóhatósághoz nyújtják be iparűzési adó bevallásaikat, illetve az állami adóhatóság megfelelő adószámlájára teljesítik befizeté­seiket. Azok az adózók, akik több telephellyel rendel­keznek, nem a telephelyenkénü önkormányzati adó­hatósághoz nyújtják be bevallásaikat, illetve teljesítik befizetéseiket, hanem - az adatokat települési önkor­mányzatonként megbontva - az állami adóhatóság fe­lé teljesítik adókötelezettségüket. Az adózás szempontjából a 2010. adóév átme­neti időszak lesz A 2009. adóévet még az önkormányzati adóha­tóságoknál kell lezárni, tehát a Szekszárdon vállal­kozási tevékenységet folytató adózóknak a 2010. május 31-éig benyújtandó 2009. adóévi iparűzési bevallást még a szekszárdi önkormányzati adóha­tósághoz kell eljuttatni. A 2010. március 15. napján esedékes I. félévi iparűzési adóelőleget - a vállalkozó részére 2009- évben kibocsátott jogerős fizetési megha­gyásban foglaltak szerint - a szekszárdi önkor­mányzat II746OO515416566-O3540OOO számú iparűzési adó számlájára kell megfizetni. Vállalkozók kommunális adója tekintetében az adókötelezettség nem változik. A vállalkozónak - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtania az éves adóbevallást, valamint a szekszárdi önkormányzat 1174Ó005-1541656Ő02990000 számú vállalkozók kom­munális adója számlára kell teljesíteni a befizetéseket A 25/2000. (XEL18.) az idegenforgalmi adóról szóló szekszárdi önkormányzati rendelet a 2010. adóévtől is változatlan formában hatályos. A hatályos adórendeletek megtekinthetők, illetve le­tölthetők a www.szekszardhu honlapon a Köz- ügyek/Adózás, E-ügyintézés menüpontból a megfelelő adónemnél, illetve a Közügyek/Önkormányzat/Ha- tályos önkormányzati rendeletek menüpontból A gépjárműadót érintő változások A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt - 2010. január l-jétől - a közteherviselés rendszerének át­alakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 78-80. §-aiban módosította. A módosítás alapján személyszállító gépjár­művek esetében az adó mértéke változik az aláb­biak szerint:- a gépjármű gyártási évében és az azt követő 3 nap­tári évben 345 Ft/kilowatt;- a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW;- a gyártási évet követő 811. naptári évben 230 Ft/kW;- a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW; - - a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW; Részleges értékkövetésre kerül sor egyes tehergép­járművek esetében is, a 2004 óta változatlan adómér­ték 2010-re 15%-kal emelkedik: minden megkezdett 100 kilogramm után 1380 Ft lesz. A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjárművek (ide értve a pótko­csikat, félpótkocsikat is) és autóbuszok az eddig is hatályos gépjármű-adómérték szerint adóznak, minden megkezdett 100 kilogramm után 1200 Ft, vagyis a mérték-emelés csak a nem légrugós te­hergépjárművekre, autóbuszokra, valamint a la­kókocsikra, lakópótkocsikra vonatkozik. Ahhoz, hogy az érintett járművek üzembentartói a mértékemelést kompenzálni tudják, ún. "Bejelentést" kell tenniük a Jégrugós” tehergépjárművekről mivel az adatbázis ilyen adatokat nem minden esetben tartal­maz. Az adózók bejelentését követően az adóhatóság módosítja a fizetési előírást tartalmazó határozatait Az ügyfelek teendőinek megkönnyítése és a töme­gesen jelentkező beadványok egyszerűsítése érdeké­ben az önkormányzati adóhatóság űrlapot készített, melynek használatával és benyújtásával lehetőség lesz a kedvezmény (alacsonyabb tétel) igénybevételére. A bejelentés nyomtatvány letölthető a www.szekszard.hu honlapról a Közügyek/Adó­zás, E-ügyintézés menüpontból, a Gépjármű- adó/kedvezményes adózás a tehergépjármű­vek után menüpontbóL Tekintettel arra, hogy a jogszabályi rendelkezés 2010. január 1-jén lép hatályba, így az említett változás bejelentés legkésőbb 2010. január 15-ig kell az érintet­teknek megtenniük. Javasoljuk, hogy akik 2010. január elsején változatla­nul üzembentartói a kedvezményezett légrúgózással rendelkező járműtípusoknak és ezt a tényt a forgalmi engedély még nem tartalmazza, mielőbb keressék meg a közlekedési hatóságot hatósági bizonyítvány, illetve az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértőt szakvélemény beszerzése végett. Akik már rendelkez­nek „útkímélő tengely" bejegyzést tartalmazó forgalmi engedéllyel úgy annak személyes bemutatásával vagy’ másolatban történő csatolásával válnak jogosulttá a csökkentett adómértékkel történő adófizetésre. Az önkormányzati adóhatóságok a közúti nyilvántar­tás adatai (okmányiroda) alapján állapítják meg a gépjár­műadót Az adóztatás a BM Közigazgatási és Elektroni­kus Közszolgáltatások Központi Hivatala által az önkor­mányzati adóhatóságok részére történő adatszolgáltatás alapján történik. A gépjárműadóban érintett járművek központilag egységes szabályok alapján kerülnek adóz­tatásra. A képviselőtestületnek az adóztatást befolyásoló hatása nincs. A befolyó bevétel teljes egészében az ön- kormányzatot illeti meg. A gépjárműadó a bevételt te­kintve Szekszárdon a második legjelentősebb adónem. A fizetendő éves adót az adóhatóság a központi adat­szolgáltatás alapján határozattal állapítja meg, melynek kézbesítése az érintettek részére február hónap során fog megtörténni. Az első félévi adót március 15. napjáig kell megfizet­ni a szekszárdi önkormányzat 11746005-15416566- 08970000 számú gépjárműadó számlára, vagy a kikül­dött átutalási postautalványon (csekken).

Next

/
Thumbnails
Contents