Szekszárdi Vasárnap, 2006 (16. évfolyam, 1-43. szám)

2006-01-15 / 1. szám

2 vasAüwap KÖZLEMÉNYEK - FELHÍVÁSOK 2006. JANUÁR 15. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ÉS A Mészöly Miklós Egyesület TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS HOZZÁTARTOZÓIT 2006. JANUÁR 19-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) A MÉSZÖLY MIKLÓS-EMLÉKNAP SZEKSZÁRDI RENDEZVÉNYEIRE ÜNNEPI PROGRAM I 10.30 Értekezések Mészöly Miklósról PTE IGYFK E épületének díszterme (Szent István tér 15-17.) Fiatalok Mészöly Miklósról Beszélgetés ifjú olvasókkal Vezeti: N. Horváth Béla irodalomtörténész Miért és hogyan szerette Mészöly Miklós Szekszárdot? Előadó: dr. Töttős Gábor főiskolai docens, helytörténész Meditáció és beszélgetés irodalomról, filmről Kis Pál István és Gacsályi József közreműködésével Mészöly Miklós-emlékplakett átadása Mészöly Miklós-díj átadása A kitüntetéseket átadja: Kocsis Imre Antal Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere Szörényi László, a MTA irodalomtudományi Intézetének igazgatója Közreműködnek a Liszt Ferenc Művészeti Iskola növendékei 13.30 A MÉSZÖLY MIKLÓS-EMLÉKTÁBLA MEGKOSZORÚZÁSA Helyszín: Mészöly Miklós szülőháza (Szekszárd, Bezerédj u. 2.) 14.00 Művek és emlékek Mészölytől, Mészölyről Felolvasás és kötetlen beszélgetés Helyszín: Irodalom Háza Mészöly Miklós Múzeum (Babits M. u. 15.) • Közreműködnek: Gombás Viktória, Németh Judit, Samu Attila és sokan mások Az emlékprogram várhatóan 18 óráig tart. A Mészöly Miklós Emléknap rendezvényei ingyenesek vmmrnwmm*-' mmmmm Tájékoztató az adósság- kezelési szolgáltatásról Adósságkezelési szolgáltatás két részből áll: 1. adósságkezelési tanácsadás, 2. adósságcsökkentési támogatás. 1. Adósságkezelési tanácsadást a Családsegítő Központ végzi, azon szekszárdi lakosnak • akiknek háztartás-gazdálkodási nehézségei vannak, • közüzemi hátralékkal rendelkeznek. 2. Adósságcsökkentési támogatásban részesülhet az a szekszárdi lakos, akinek • adóssága meghaladja az 50 000 Ft-ot, • a tartozása - valamely szolgáltató felé - már legalább 6 hónapja fenn­áll, • a szolgáltatásból kikapcsolták. • Illetve a rendeletben előírt feltételeknek megfelel, azaz: • akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 200%- át, egyedül élő esetén 250%-át, • aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, • vállalja az adósságcsökkentési támogatásba bevont hátralék 25%- ának egyösszegű vagy részletfizetésként történő befizetését, • vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. Bevonható hátralékok köre: közüzemi díjtartozás; - vezetékes gáz, - víz- és csatornadíj,- villany, - távhőszolgáltatás, lakbérhátralék (csak önkormányzati bérlakások esetén). A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA KOCSIS IMRE ANTAL polgármester Minden hétfőn 12.30-13.30 őréig Polgármesteri Hivatal I. emeleti kisterem JEGYZŐ Minden szerdán 10-12 óráig Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda NÉMETH ZOLTÁN alpolgármester Minden hellón 14-15 óráig Polgármesteri Hivatal I. emeleti kisterem 0R. GAÁL ZSUZSANNA alpolgármester XI. sz. választókerület A hónap első ős harmadik keddjőn 16.30-17.30 óráig Szekszárd, Mikes u. 24. HALMAI GÁB0RNÉ alpolgármester A hónap első ős harmadik csütörtökén 16.30-18 óráig Bejelentkezés: 20/215-10-23 telelonszámon Szekszárd, Mikes u. 24. HORVÁTH ISTVÁN (II. sz. választókerület) és ÁCS REZSŐ képviselők Január 24-én (kedden) 16-18 óráig Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (volt 2. Számú Általános Iskola) KISS ANDREA képviselő V sz. választókerület 4 hónap harmadik szerdáján 16-18 óráig Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Gyakorló Általános Iskolája DR. TÓTH GYULA képviselő VI. sz. választókerület A hónap harmadik héttőjén 16-17 óráig Babits Mihály Általános Iskola KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő Vili. sz. választókerület A hónap harmadik héttőjén 18-19 óráig Polgármesteri Hivatal Isz. 4. FODOR MIKLÓS képviselő IX. sz. választókerület Január 16, 23, 30-án (héttőn) 17-18 óráig Polgármesteri Hivatal Isz. 4. IL0SFAI GÁBOR képviselő X. sz. választókerület Január 18-án (szerdán) 17-18 óráig Polgármesteri Hivatal Isz. 4. MALLER BÉLA képviselő XII. sz. választókerület Január 19-én (csütörtökön) 17-18 óráig 5. Számú Általános Iskola TÓTHI JÁNOS képviselő XIII. sz. választókerület Január 23-án (héttőn) 17-18 óráig, 5. Számú Általános Iskola ilj. BAKA FERÉNC képviselő 4 hónap harmadik keddjén 17-18 óráig Polgármesteri Hivatal fsz. 4. DR TÓTH CSABA ATTILA képviselő A hónap harmadik héttőjén 16.30-17.30 óráig Polgármesteri Hivatal Isz. 4. DR HAAG ÉVA képviselő A hónap utolsó keddjén 17-18 óráig Polgármesteri Hivatal Isz. 4. LIÉBHAUSER JÁNOS képviselő A hónap második csütörtökén 16-17 óráig Polgármesteri Hivatal Isz. 4. FELHÍVÁS! Szekszárd Megyei Jogú Város kiadásában a Marketing és Kom­munikációs Kabinet 2006-ban is tervezi a város eseményeit nép­szerűsítő Szekszárdi Eseménynaptár megjelentetését. Kérjük mindazon intézmények, szervezetek jelentkezését, akik az ál­taluk rendezendő eseményeket, programokat szeretnék megjelentet­ni az eseménynaptárban. A megjelenéshez az alábbi adatok, információk közlése szükséges: dátum, rendezvény megnevezése, helyszín, kapcsolattartó szerve­zet, személy, telefonszám. A jelentkezés határideje: 2006. január 31. Kérjük a határidő pontos betartását! Cím: Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Farkas Éva - Fax: 74/510-251, e-mail: farkas.eva@szekszard.hu Marketing és Kommunikációs Kabinet Adósságcsökkentési támogatást meg kell szüntetni, és vissza kell térí­teni, ha:- adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,- általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti,- az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét követően a lakásfenn­tartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. A támogatás megszüntetésétől számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. Azon család vagy személy, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesült, és az adott adósságtípus teljes összege kiegyenlítésre került, ugyanazon adósságtípusra vonatkozóan adósságkezelési szolgáltatásban a kiegyenlí­tést követő 12 hónapon belül ismételten nem részesülhet. Adósságkezelési szolgáltatás és az adósságcsökkentési támogatás be­nyújtásának helye: CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT Szekszárd, Vörösmarty M. u. 5. Tel.: 74/511-474 E helyen az érdeklődők mindenre kiterjedő, részletes tájékoztatót kapnak az adósságrendezési szolgáltatásról. Tanácsadók: Túriné Schmidt Györgyi, Gyergyóiné Fábián Mónika . szekszárdi Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • FŐSZERKESZTŐ: GÁL LÁSZLÓ • Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, VASARIS AD aljegyzői titkárság, Szekszárd, Béla tér 8. - E-mail: vasnap@tolna.net • HIRDETÉSFELVÉTEL: SZÁNTÓ ILDIKÓ 30/9726-663 • HU1SSN 12154679 _______Tördelés: Ruskó István, Szekszárd • Nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. - Felelős vezető: Vadász József ügyvezető igazgató ____

Next

/
Thumbnails
Contents