Szekszárdi Vasárnap 1991 (1. évfolyam, 1-16. szám)

1991-08-18 / Próbaszám

2 , SZEKSZÁRDI VASARNAP 1991. AUGUSZTUS 18. Városházi hírek Heted-hét országból Kárpótlás címén nyugdíjemelés jár azoknak a személyeknek - illetve hozzátar­tozóiknak akiket az 1938-1963 közötti időben személyes szabadságukban törvény­telen módon korlátoztak. Erre a nyugdíj­emelésre az Országos Kárrendezési és Kár­pótlási Hivatal által kiállított hatósági bizo­nyítvány alapján kerülhet sor - közölte az Országos Társadalombiztosítási Főigazgató­ság. * Magyarország nem vásárolt fegyvereket az egykori NDK nemzeti néphadseregének készletéből - cáfolták a Nemzetközi Gazdasá­gi Kapcsolatok Minisztériumában. A sajtóból értesültek a német kormánynak arról az in­tézkedéséről, miszerint átmenetileg beszünteti a kelet-német fegyverek eladását Magyaror­szágnak és Lengyelországnak. * A Sapporo észak-japán város közelében fekvő Tomari atomerőmű egyik reaktorának turbinalemezein 16 centiméter hosszúságú repedéseket találtak. A lemezeket a Mitsu­bishi Heavy Industries Ltd. gyártotta, illetve helyezte üzembe. A repedések nem jelente­nek sugárveszélyt, mivel a turbinák az atomerőmű radioaktív zónáján kívül talál­hatók. Az 579 ezer kilowatt kapacitású To­mari 2-t a vizsgálatok befejeztéig lezárják. * Szibériai Köztársaság néven önállósulhat­na az Oroszországi Föderáció tizenkét köz­igazgatási egysége - javasolja több helyi lap, egy parlamenti képviselő véleményére hivat­kozva. Az elképzelést már korábban felvetet­ték egyes szibériai vezetők, de nem kaptak hozzá támogatást. * Magánkézbe kerül a Magyar Hirdető jö­vő év áprilisában és részvénytársasági for­mában fog tovább működni. A Mahir közel 1 milliárdos vagyonából a leendő külföldi tulajdonos legfeljebb 60 százalékot vásárol­hat majd meg. * Meglepő reklámfogással jelentkezett a napokban a svájci Ciba-Geigy amerikai leányvállalata: azoknak a betegeknek, akik az elkövetkező évben magas vérnyomásukra a vállalat Lotensin nevű gyógyszerét szedik, a készítményt életük végéig változatlan áron adják. * Ausztriában augusztus 14-én, szerdán ér­vénybe lépett az a kormányrendelet, amelynek értelmében a Kelet-Európából érkező autóbu­szokat szúrópróbaszerűen műszaki ellenőrzés­nek vetik alá. Azokat a külföldi járműveket, amelyeken műszaki hibát észlelnek, leállítják és ha a hibát nem lehet a helyszínen kijavíta­ni, visszairányítják hazájukba. * Nem tervezi a kárpótlási törvény és a végrehajtási rendelet módosítását a kor­mány és az Igazságügyi Minisztérium. * Mától új benzinadalékok jelennek meg a magyar üzemanyagpiacon, az egyesült álla­mokbeli Bell Additives Inc. termékét az Autó Hid Rt. importálja és forgalmazza. Az adalé­kok a gépkocsi szénhidrogén-és szén-mono­xid-kibocsátását is nyolc-tíz százalékkal csök­kentik, mérsékelve a légszennyezést. A Városüzemeltetési és Beru­házási Iroda versenytárgyalásokat hirdetett közműfejlesztési és be­ruházási feladatokra. E verseny­tárgyalások tétje volt az elmúlt héten a Zrínyi és Vitéz utcai szennyvízcsatorna építése - a Kisbödő szennyvíz és földgáz építése. A tárgyalássorozat még hátralévő két témája augusztus 23-án 10.00 órakor a 2. Sz. Általá­nos Iskola konyhájának és diák­otthonának kialakítása és ugyan­csak 23-án, de délután 14.00 óra­kor a gyepmesteri telep kialakí­tása. * A Mecsek Füszért részvény­társasággá alakult, így a bevitt in­gatlan ellentételeként a város 10 millió 365 ezer forint értékű rész­vényhez jutott. Augusztus 21-én zárul a Szé­chenyi utca 21. sz. alatti ház be­nyújtási határideje. Elbírálása leg­később 23-án megtörténik. Folyamatban van a július 26-i, 29-i és az augusztusi záporkárok helyreállítása. Az augusztus 14-i újabb zápor következményeivel nem számolva is mintegy 2-2,5 millió forint bekerülési költség jelentkezett, ami így valószínűleg megduplázódik. A földbérletek megvásároltatá­sa előkészítéseként megindultak a felértékelési eljárások. E témá­ban testületi előkészítés készül. Át kell terveztetni a Mártírok tere parkrészeit, különös tekintet­tel a második világháborús em­lékmű és a felújítandó zenepavi­lon elhelyezésére. Az egyeztetés folyik, a kivitelezés rövidesen megkezdődik. * A városi iskolák igazgatóival találkoznak augusztus 23-án 16 ság tagjai a hivatal tárgyalójában. Kihirdetésre kerül a pedagógiai innovációs pályázat eredménye, egyeztetik az iskolákban kezdődő tájékozódó vizsgálat szempontjait és érintik a helyi oktatásügy vala­mennyi fontos kérdését. * A gyorsan bokrosodó teendők megrövidítették a képviselőtestü­let nyári szabadságát. A tervezett augusztus 29. helyett már 22-én meg kell tartaniuk a soron követ­kező ülésüket. A napirenden sze­replő témák között megtárgyalás­ra kerül az ingatlankezelési tevé­kenység új szervezeti formákban történő működtetése - a városi mozik sorsa és az, hogy tud-e a testület biztosítani 500000 Ft benzinköltség-fedezetet a városi rendőrkapitányságnak az éjszakai órakor a kulturális, sport bizott- közrend javítása érdekében. Meghívó Szekszárd város polgármeste­re meghívja a város minden pol­gárát, vállalkozóit, a vállalatok, intézmények, gazdasági társulá­sok vezetőit és dolgozóit 1991. augusztus 30-án (péntek) este 8 órára a Korzó Áruház előtti téren tartandó „nyárbúcsúztató" utcabálra. A mű­sorban közreműködnek: a Szekszárd Bm finnd. a zeneiskola tanárai valamint a Bartina gyermektáncosai. Mindenkit szeretettel várok: polgármester Még egyszer a paksi üzemzavarról A paksi atomerőműben július 18-án történt üzemzavar igencsak megrémisztette az embereket, az ezzel kapcsolatos „biztos hírek" ­tudják, a szájról szájra terjedők ­haladási sebessége rekordokat dön­tött meg. Érthető volt a meghök­kenés, hiszen a Nemzetközi Nuk­leáris Eseményskálához csatlakozá­sunk óta ez volt az első - úgy mondják - esemény Pakson, amit kötelező volt nyilvánosságra hozni. Gyarmati Lászlóval, a PAV tájé­koztatási osztályvezetőjével beszél­getve kiderült, hogy még az atom­erőműben dolgozók közül is sokan döbbenten hallották a hírekben, ol­vasták az újságokban a történteket, mert abban a bizonyos átkosban nemcsak bennünket^ kívülállókat nem tájékoztattak, hanem saját dolgozóikat is tilos volt - kivéve a munkában érintettek szűk körét. Az alapos vizsgálat során kide­rült, hogy az egyes blokk négy­évenként kötelező nagyjavításakor bizonyos munkákat végző külső vállalat szereléstechnológiai hibát vétett, s ugyancsak felelősség ter­heli az ellenőrzéssel megbízott PAV-osokat. Amúgy évi 33-34 napos karban­tartásokkal kalkulálnak, de üzemza­varral nyilván nem. Amikor az egyest újból le kellett állítani, a hár­mas blokkban már megkezdték az üzemanyag-átrakást és a karbantar­tást. Tehát a termeléskiesés jelen­tős. - Az országos villamos-teherel­osztó éves terv alapján ütemezi be az erőművek karbantartási munkáit - rr^agyarázza Gyarmati László. - A villamosrendszerben termé­szetesen mindig vannak úgyneve­zett forgó tartalékok, amelyek üzemben vannak, de nincsenek tel­jesen kiterhelve. S vannak hideg tartalékok, ezek általában a maga­sabb önköltséggel üzemelő olajos és szenes erőművek, melyeket szükség esetén beindítanak. S ilyenkor az importot is fokozottabb mértékben veszik igénybe. A hat nap alatt 65-70 millió kilowattóra volt a termeléskiesésünk. - Egészen más területre evezve szívesen hallanék arról, hogy a PAV-os dolgozók korábban ki­emelkedő, már-már legendás bére még ma is luxusfizetésnek számít? - Való igaz, hogy a villamos­energiaiparágban jelen pillanatban is a legmagasabb átlagkeresettel rendelkezünk, dá^ehhez az is hoz­zátartozik, hogy kvalifikáltság szempontjából is lényegesen maga­sabb a vállalatnál dolgozók tudás­szintje, iskolai végzettsége, mint másutt. De a fizetésbeli különbség fokozatosan csökken. Egy konkrs^| példa: míg másutt 30-32 százalékaid volt az idei bérfejlesztés, a PAV-nál ez mindössze húsz százaláWí 'tett ki. A fizetések közötti éles határ el­mosódását bizonyítja az is, hogy a beruházási igazgatóságunkról egyre többen mennek el más cégekhez, kft-khez - természetesen nem anyagi ráfizetéssel. Amennyiben a nagyüzemi munkásokkal hasonlí­tom össze magunkat, mint állami cég, mi még mindig a legjobban fi­zetettek közé tartozunk. De a ki­sebb vállalkozásokhoz viszonyítva nem járunk az élen. - A már említett termeléskie­sést tudják pótolni? - Igen, de csak részben. Első­sorban a karbantartási idők rövidí­tésével, másrészt a más erőművek­ben támadt problémák miatt az elosztó velünk pótoltat. - A termeléskiesést saját zsebü­kön is érzik? - Hogyne, a nyereségrészese­désben. V. H. M.

Next

/
Thumbnails
Contents