Székely Nép, 2000 (33. évfolyam, 46. szám)

2000-10-01 / 46. szám

SZÉKELY NÉP AZ ERDÉLYI BIZOTTSÁG HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE 33.évfolyam 2000 október 46. szám (eszenszki Géza: TRIANON, AZ EURÓPAI TRAGÉDIA Az 1 világháborút lezáró béké aláírásával megvalósult Arany János negyven évvel korábbi jóslata. Ennek következtében ma minden magyar, bárhol is éL, bármilyen politikai eszméket is vall, a trianoni békeszerződést egyformán Ítéli meg. Leg­­nagyob nemzeti tragédiánknak tartja. Kül­földön azonban kevesen értik meg és ér­zik át, miért be nem hegedő seb a mag­yarság számára az 1920-as amputálás, miért érezzük ma is az elvesztett véktago­­kat. Ugyanakkor látnunk kell, hogy ami a magyaroknak egy tragikus vereség, az igazságtalan, rossz és súlyos következmé­nyekkel járó béke legklassziku sabb esete, az szomszédaink többsége szemében győzelem és történelmi igaz-ságtétel. Pedig a XX. század történelmének is­meretében ma már világosan látszik, hogy az 1. világháborút lezáró békerendszer egész Európa számára tragikus követ­kezményekkel járt. Közép Európában pedig a korábban sosem tapasztalt mé­lységű viszályok magját hintette el. Erre rámutatni, ezt szomszédainkkal is megértetni egyik fontos kötelessége minden magyarnak. Egy évfordulón mit tudunk mondani Tri­anonról önmagunknak, túl azon, hogy Eu­rópa egyik legrégibb államát és benne a magyarságot föl darabolta, hogy nagyon fáj, hogy nem feledjük a tért, ahol törté­nelmünk jelentős eseményei lejátszódtak, ahol annyi nagy emberünk született és alkotott, s ahol ma is több millió magyar áll helyt, mostoha körülmények között? És mit tudunk mondani erről a tragédiáról a világnak, amit kész meghallani, aminek lehet foganatja? A tények és a következ­mények fölidézése persze mindlig idősz­erű, hiszen minden nemzedéknek meg kell ismernie azokat a tényezőket, amelyek sorsát meghatározzák, de 75 (ma 80) évvel a békediktátum aláírása és hat (ma 10) évvel a nagy európai földrengés, a rendszerváltozások után választ kell kémünk arra is, hogy mennyire sikerült felszámolni ennek a szerződésnek a máig ható káros következményeit, illetve az or­voslás érdekében mik a jelenlegi le­­hetőségak és feladatok. A magyar demokraták 1989 előtt hittek abban, hogy a diktatúra eltűnte megfogja szüntetni, vagy legalább enyhíteni fogja a nemzetiségi konfliktusokat, 1989 után pedig bíztak abban, hogy a szabadság és a demokrácia radikális javulást fog hozni Trianon elsődleges kárvallottak a hatá­rainkon túl élő magyarok számára. A ta­gadhatatlanul bekövetkezett kedvező irányú változások ellenére az alapvető cél, a határainkon kívülre került magyar közösségeket megillető jogok, s igy fönn­maradásuk biztosítása még nem valósult meg, ezért továbbra is keresnünk kell azokat az érveket, amelyek Európa és az egész világ felelősen gondolkodó emberei számára meggyőzően szólnak Trianon mai hatásáról, a belőle eredő veszélyek­ről, a megoldás lehetőségeit pedig biztató formában tárják föl. Az önrendelkezés elve és a megvalósítás. Amikor 1918-ban Magyarországon is megjelentek azok a térképek, amelyek a történelmi Magyar Királyság földa­rabolását mint a győzelemre álló antant­­hatalmak egyik hadicélját tüntették föl, még szinte senki sem hitte el, hogy Kolozsvár, Mátyás király szülővárosa és a magyar kultúra egyik fellegvára, Pozsony, évszázadokon át az országgyűlések és királyaink koronázásának színhelye, a magyar középkor emlékeit megőrző fel­vidéki és erdélyi várak és kastélyok, az aradi vesztőhely, a szinmagyar Székely­föld és Csallóköz, vagy a török háborúk után újra betelepített és kemény munkával Európa legjobban termővé tett földje, a Bácska és a Bánát, idegen kézre juthat A béke alapelveit rögzitő, Wilson amerikai elnök által 1918 első felében megfogal­mazott hadicélok és elvek a népek önren­delkezési jogát hirdették meg, s 1918 ok­tóberében a Központi Hatalmak ebben bízva tették le a fegyvert A békeszer­ződés azonban egészen mást hozott, kivált a magyarok számára: az önrendelkezési elvre hivatkozva, de a népszavazást kérő magyar javaslatot elutasítva (az 1910-es nép-számlálás adatai szerint) a Csehszlo­vákiának Ítélt területen 1 072 000 magyar élt és 1 702 000 szlovák, a Romániához csatolt részeken 1 664 000 magyar, 2 824 000 román és 750 000 egyéb nemze­tiségű, főként németajkú szász és sváb la­kott. s a Délvidéken 600 000 magyar és 800 000 sváb, szlovák, román és ruszin került - megkérdezése és beleegyezése nélkül - 2 824 000 szerbbel és horváttal együtt az uj délszláv államhoz. Az au­tonómiával rendelkező Horvátországot nem számítva 54 %-os magyar többségű történelmi ország utódállamai sem lettek éppen tisztán nemzeti államok. A hivata­los statisztikai adatok szerint (közel félmillió magyar lakhelyéről történt elűzése után) Csehszlovákiában a csehek aranya 50.5 % volt (22,5 % német, 15,7 % szlovák, 5,5 % magyarral szemben), Románia lakosságában 72 % volt román, a többi magyar, német és ukrán vagy ruszin, a délszláv államban pedig a vezetést egyértelműen kézben tartó szer­­bek aránya 47,7 % volt, 23,3 % horvát, 8,5 % szlovén, 5,5 % albán és 3,9 % magyar mellett. Ezek alapján egyértel­műen megállapítható: a trianoni békeszer­ződés a győztesek által meghirdetett elvek megcsúfolása volt. A magyarsággal évszázadokon át sor­sközösségben élő románok, szlovákok és szerbek miért váltak ki a Magyar királyságból és miért igényeltek akkora darabot a magyarság testéből? Miért húz-1

Next

/
Thumbnails
Contents