Székely Nép, 1997 (28. évfolyam, 40. szám)

1997-05-01 / 40. szám

5. oldal SZÉKELY NÉP LEVÉL ERDÉLYBŐL... KIRÁLY KÁROLY ÍGY LÁTJA mániával. Ezek a csupán elvi síkon mozgó szerződések, minden gyakorlati haszon nélkül, nem segítettek semmit az elcsatolt területeken élő magyaro­kon. Nem biztosították a székelyföldi autonómiát, az egyházi iskolák és kol­légiumok visszaadását, a magyar intéz­mények fennmaradását, de ennek elle­nére a nyugati sajtóban jó visszhangra találtak. Magyarország NATO-tagsá­­ga kétségtelenül pozitív lépés lenne az ország életében. Megerősödve a hon­védelem, vele a közbiztonság, az elcsa­tolt területek magyarjai szabadabban lélegzenének, megnyílna az út az Euró­pai Közös Piac és egyúttal a gazdasági fejlődés felé is. A szocialista kormány és az ameri­kai magyarok kapcsolata holtpontra jutott. Az idelátogató kormányembe­rek ugyan állandóan arra kérnek, hogy támogassuk őket, de a valóságban egyszerűen lenéznek. Nyilván érzik, hogy jobb hazafiak vagyunk egyénen­ként is, közösségünkben is, mint ők és mint maga a miniszterelnök. Pedig az amerikai magyarok nagy segítségére lehetnének a nemzetnek. Az elmúlt ötven évben kiépítettük a kapcsolato­kat az amerikai államférfiak felé és annyi barátot szereztünk a magyarság­nak, ami egészen példátlan történel­münkben. Annak ellenére, hogy nem értünk egyet a szocialista kormánnyal, mi amerikai magyarok hűek maradunk nemzetünkhöz, és szívünkön viseljük az óhaza sorsát. A legkisebb dolog, amit megtehetünk az, hogy írjunk egy­két soros levelet szenátorainknak, hogy szorgalmazzák Magyarország felvéte­lét a NATO-ba. Igen sokan közülünk még mindig nem értik azt, hogy a szabadon megfogalmazott levelek tö­mege milyen hatással van a vezető államférfiakra. Az a szolgálat, amit így tehetünk fajtánk érdekében sokkal na­gyobb annál, mint ahogy azt vélik. Azt írtuk, hogy március idusa forró és fájó érzés, egy nagy próbálkozás és hihetetlenül nagy erőfeszítés szimbólu­ma. Magyarnak lenni nagy próbálko­zást és nagy erőfeszítést jelent. De erre hívott el minket az Isten, erre kötelez a múltunk, és ezt várják el tőlünk azok, akik utánunk következnek. Dr. Havadtőy Sándor A mi tájainkon még mindig a poli­tika játssza a főszerepet; ez tölti be az emberek tudatát. Végre lett kormányunk, melynek két magyar minisztere is van. A leg­fontosabb kormányzati lépésnek a nemzetiségi minisztérium létrehozása tekinthető. Ez volt egyik legfontosabb követelésünk 1989 végén, 1990 elején az ideiglenes román politikai hatalom­tól. Az egyik — de nem az egyedüli! A Bolyai Egyetem, a magyar kon­zulátus megnyitása még várat magára. Tény viszont, hogy a jelek szerint „ változott a leányzó fekvése”. Dehát ilyen már volt: 1918-ban, 1945-ben és 1989-ben. A nagy politikai kinyilatkoz­tatások az idő múlásával aztán mind­annyiszor elhalványultak, az engedmé­nyeket sunyin visszavonták, majd po­litikai tőkét kovácsoltak belőlük elle­nünk, mindenféle marhasággal vádol­va minket: illojalitással, szeparatizmus­sal, hazaárulással... Hogy a mostani politikai irányvál­tásnak mi lesz az eredménye, annak csak az Atyaúristen a megmondhatója. Nálunk, a Balkánon, akárcsak Latin- Amerikában, a szószegés erénynek szá­mít. A román politikai elit és akarat, az állampolitika szereti a pálfordulá­­sokat. Képviselői az átverés nagymes­terei. Ennek a művészetnek a kiteljesí­tője Nicolae Ceausescu volt, aki átver­te az egész világot: az amerikaiakat, az oroszokat, a kínaiakat, az angolokat, a németeket — még a zsidókat is. A magyar politikusokról nem is beszélve. A magyar—román alapszerződést megelőző „nagy fegyvertény", „politi­kai csilllogás”: Horn Gyula egykori elődje, Grósz Károly Aradon nyilvá­nosan köszönetét mondott Ceausescu­­nak és a román pártvezetésnek a fo­gadtatásért, a segítségért, a támogatá­sért, stb.; tanúbizoonyságot téve a politikai professzionizmus elképesztő hiányának. Szégyenemben pirultam a televízió előtt: hogyan lehetünk ennyi­re bátortalanok, ennyire gátlásosak, hogyan aljasodhatunk le ennyire? Ceausescu, hogy nyomást gyako­rolva az internacionalista magyar poli­tikusokra, célját elérje, testvéri alapon megsúgta nekik: Románia rendelkezik atombombával. A magyar küldöttség — melynek tagja volt Szűrös Mátyás is — berezelt. Ahelyett, hogy azt vála­szolta volna a kondukátornak: Ma­gyarországnak is van kettő, három — és az „őszinteség”pillanatában titok­tartásra kérte volna a nagy vezért. A román politika céltudatos, a poli­tikusok gátlástalanok, rátermettségük, szakképzettségük vitathatatlan. A ma­gyar diplomácia tele van komplexus­sal, amatőrizmussal. Az utóbbi évszá­zadban alig volt öntudatos, célratörő, nemzeti érdekeket képviselő, önálló magyar politikai kurzus. Inkább vala­kiknek, érdekszféráknak alárendelt té­nyezők voltunk, nem ismertük ki ma­gunkat a bonyolult európai és nemzet­közi politikai válságokban, s így leg­többször a nagy játszmák áldozatai lettünk, mi viseltük el mások vesztesé­geit, mi, nagy balekok. Ennek a politi­zálásnak az áldozatai vagyunk most is. Az erdélyi magyarság helyzetének további alakulása mindenekelőtt raj­tunk múlik. Ha eléggé állhatatosak leszünk saját és nemzeti érdekeink követésében, ha nem hagyjuk magun­kat (újból) átverni, akkor a jelenlegi román politikai akarat ígéretei betar­tására kényszerül, sőt kénytelen lesz elismerni az erdélyi magyarság önren­delkezési jogát, autonóámia-törekvé­­seit. Három tényező játszik fontos sze­repet, tanúskodik mellettünk: 1. Románi gazdasági, társadalmi válsága olyan mélyponton van, hogy kormányozhatatlanná vált az ország Európa és Amerika hathatós támoga­tása nélkül. (Ebből adódik a nagy igyekezet az európai struktúrák felé.) 2. Romániában két kultúra konfron­tálódik. A bizánci-balkáni ortodoxia — melynek köszönhetően létrejött Nagy-Románia — az agresszivitás hordozója. Benne rejlik a másság ta­gadása, az egyszínűség — no meg a két- és többszínűség minden árnyalata —, a nacionalizmus, a sovinizmus, az antiszemitizmus hordozója. Erdély annektálásával megjelent a küzdőtéren az európai kultúra a maga sajátos értékeivel, hagyományaival.

Next

/
Thumbnails
Contents